لینک دانلود

Download Report

Transcript لینک دانلود

‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬
‫درس حقوق حمل و نقل دریایی کا ال‬
‫ماهیت حقوقی قراردادهای اجاره کشتی‪ /‬رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد اجاره کشتی‬
‫‪:‬‬
‫قرارداد حمل و نقل‬
‫قرارداد اجاره‬
‫قرارداد خاص‬
‫اما نه فقط همان عقد اجاره ای که درقانون مدنی‬
‫خواندیم بلکه گونه ی توسعه یافته ای ازآن است‬
‫که همگام با مقتضیات وعرف تجارت دریایی است‪.‬‬
‫ دیدگاه پوتیه حقوقدان فرانسوی ‪" :‬این قرارداد به هر صورتی که‬‫منعقد گردد یک عقد اجاره واقعی بوده و تمامی اصول کلی که در‬
‫عقد اجاره مقرر داشته ایم بر جریان انعقاد این قراردادها حاکم خواهد‬
‫بود‪.‬‬
Voyage Charter Party
‫اجاره سفری‬
: ‫انواع قرارداد اجاره کشتی‬
Time Charter Contract
Lease Charter
Demise Charter
‫اجاره زمانی‬
)‫اجاره دربست(لخت‬
‫اوصاف وشرایط عمومی قرار داد اجاره کشتی ‪:‬‬
‫قواعد عمومی صحت و اعتبار قراردادها ‪ +‬کتبی بودن‬
‫اوصاف و شرایط قراردادهای اجاره زمانی کشتی ‪:‬‬
‫‪ - 1‬نام کشتی و مشخصات آن وشرط قابلیت دریانوردی کشتی‬
‫‪ - 2‬مدت اجاره‬
‫‪ - 3‬تاریخ و محل تحویل کشتی‬
‫‪ - 4‬نوع کاالیی که کشتی میتواند حمل کند‬
‫‪ - 5‬طرزتقسیم هزینه ها بین مالک و مستاجر‬
‫‪ - 6‬اجاره بها کشتی‬
‫‪ - 7‬موارد نقص و خرابی کشتی ‪ /‬موارد عدم تعلق مال االجاره‬
‫‪Off-Hire Clause / Beak Down Clause‬‬
‫‪ - 8‬گم شدن کشتی‬
‫‪ - 9‬موارد معافیت و تحدید مسئولیت مالک کشتی‬
‫‪ - 10‬وضعیت حقوقی فرمانده‬
‫‪ - 11‬توقف کشتی‬
‫‪ - 12‬ماده مربوط به جنگ ‪War Clause‬‬
‫‪ - 13‬ماده مربوط به یخ‬
‫‪Ice Clause‬‬
‫‪ - 14‬اجرا حقوق ممتازه‬
‫‪ - 15‬معاضدت و نجات در دریا‬
‫‪ - 16‬خسارات مشترک‬
‫‪ - 17‬استرداد کشتی‬
‫‪ - 18‬شرط داوری‬
‫نسبت به طرفین‬
‫قرارداد اجاره کشتی‬
‫آثار قرارداد‬
‫اجاره کشتی‬
‫وظایف و تعهدات‬
‫طرفین قرارداد‬
‫مستأجر‬
‫حقوق و‬
‫مزایای‬
‫طرفین قرارداد‬
‫نسبت به ثالث‬
‫(از جمله طلبکاران)‬
‫موجر‬
‫موجر‬
‫مستأجر‬
‫‪ ‬دو نوع عمده از قراردادهای ‪Time Charter‬‬
‫‪ ‬اجاره عرشه‬
‫مالک به تجهیز کننده یک کشتی بدون کار کنان و غالبا بدون تجهیزات را میدهد بدین شرط که خود تجهیز کننده وسایل‬
‫استفاده از کشتی را فراهم کند‪.‬‬
‫‪ ‬تایم چارتر معمولی‬
‫مالک کشتی را همراه با کارکنان کشتی در اختیار تجهیز کننده قرار میدهد اما مالک برای خود نوعی حق رهبری را‬
‫نگه میدارد‪.‬‬
‫‪ ‬تعهدات موجر در اجاره زمانی‬
‫تعهد به تسلیم کشتی با کارکنان و تجهیزات در بندر مقرر و موعد مقرر‬
‫تامین قابلیت دریانوردی تا پایان قرارداد‬
‫پرداخت حقوق کارکنان کشتی و حق بیمه‬
‫پرداخت خسارت ناشی از سوء کار کشتی یا خطا کارکنان کشتی‬
‫تعهدات مستاجر در اجاره زمانی‬
‫بارگیری و تخلیه در زمان مقرر‬
‫مسئولیت پرداخت اجاره بها‬
‫جبران مسئولیتهای ناشی از استفاده تجاری از کشتی‬
‫‪ ‬امتیازات موجر در اجاره زمانی‬
‫عدم تضمین حمل انسان یا کاال موضوع قرارداد‬
‫عدم مسئولیت در بارگیری و تخلیه و مراقبت از کاال‬
‫افزایش اجاره بها در صورت تاخیردربارگیری وتخلیه‬
‫امتیازات مستاجر در اجاره زمانی‬
‫استفاده از پرچم‪،‬رنگ و نام انتخابی برای کشتی‬
‫مدیریت بازرگانی کشتی‬
‫امکان تصرف حقوقی در کشتی‬
‫منابع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران ‪ .‬مقررات بین المللی دریایی‪ -‬مرتضی نجفی اسفاد‪ -‬چاپ چهارم‪90‬‬
‫حقوق بین المللی دریاها‪ -‬دکتر میر عباسی‬
‫ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی‪ -‬عباس محمدی‪ -‬مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی‪ -‬شماره ‪ -4‬زمستان ‪88‬‬
‫مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل‪ -‬محمد هاشم صمدی اهری‪ -‬تهران روزنامه رسمی کشور‪1373‬‬
‫اصطالحات تجاری اقتصادی‪ ،‬پرتال جامع علوم انسانی‪-‬حمیدرضا اشرف زاده‪ -‬شماره ‪85‬‬
‫حقوق دریایی‪ -‬هوشنگ امید –مدرسه عالی بیمه تهران ‪1353‬‬
‫حقوق تجارت بین الملل‪ -‬اشمیتوف‪،‬پروفسور کالیو مک میالن‪ -‬ترجمه دکتر بهروز اخالقی و همکاران‪ -‬نشر سمت‪91‬‬
‫حقوق دریایی‪ -‬آلبر بوآیه‪ -‬ترجمه حسین قلی حسینی نژاد‪1379‬‬