Abandonul scolar

Download Report

Transcript Abandonul scolar

Abandonul şcolar- fenomen
cu mari implicaţii sociale
Early school widephenomenon with great
social implications
I.Definiţie:
Este un femomen care se manifestă în mediul
şcolar la toate nivelurile de învăţământ şi constă în
părăsirea temporară sau definitivă a şcolii de către
elevii înscrişi, înainte de a-şi termina studiile
corespunzătoare nivelului vârstei lor.
I.Definition:
It is a phenomenon manifested in the
schools at all levels that consiste in a temporarily
or permanently leaving school by the students
enrolled, before finishing their studys appropriate
to their age level.
II.Forme de manifestare a fenomenului:
Părăsirea temporară, pentru o perioadă mai lungă de timp, de
ordinul lunilor, de către elevii înscrişi la şcoală, ceea ce duce la
nefinalizarea studiilor corespunzătoare unui semestru sau an
şcolar, fără ca anul şcolar următor aceştia să mai revină;
Plecarea în străinătate cu părinţii, care îşi caută acolo un loc
de muncă, fără forme legale de transfer, după care nu mai sunt
înscrişi la şcoală în ţara de destinaţie;
Părăsirea definitivă a şcolii, ca urmare a retragerii acestora
de către părinţi, pe motive medicale;
Părăsirea definitivă a şcolii, din cauza refuzului părinţilor de
a-i mai trimite la şcoală, din diferite motive;
Abandonarea şcolii, ca urmare a exmatriculării acestora, fără
drept de reînscriere, din cauza săvârşirii, în mediul şcolar, a
unor abateri disciplinare extrem de grave;
Retragerea de la şcoală, ca urmare a depăşirii vârstei
corespunzătoare clasei în care se află cu mai mult de trei ani,
din cauza repetenţiei;
II.The manifestation formes of the phenomenon:
Temporary leave for a longer period of time, several
months, the students enrolled in school, resulting in failure
to complete appropriate studies a semester or school year
without following school year they come back;
Going abroad with parents who are looking for a job there,
illegal transfer as no longer enrolled in school in the country
of destination;
Finally leaving the school, following their withdrawal by
parents for medical reasons;
Finally leaving school because of the refusal of parents to
send them to school for various reasons;
School dropout as a result of their expulsion, without the
right to re-enroll because of the commission, at school,
some extremely serious misconduct;
Withdrawal from school as a result of exceeding the
appropriate age class that is more than three years because
of grade repetition;
III.Cauzele abandonului şcolar:
Absenteismul repetat la mai mult de jumătate din orele de
curs ale şcolii, fără a avea o justificare sau din considerentul
greşit că şcoala nu mai are nicio utilitate;
Nivelul ridicat de sărăcie al familiei, care nu îşi mai permite
să îl ţină la şcoală, mai ales în clasele superioare ale liceului;
Îmbolnăvirea gravă sau căpătarea unui handicap de orice
natură, care face imposibilă deplasarea la şcoală sau integrarea
în colectivul de elevi;
Însoţirea părinţilor plecaţi la muncă în străinătate, urmată,
cel mai des, de neînscrierea lui la nicio formă de învăţământ,
în ţara de destinaţie;
Săvârşirea, singur sau în asociere cu altcineva, a unor abateri
disciplinare grave, incompatibile cu statutul de elev, ceea ce
duce la exmatricularea lui fără drept de reînscriere în vreo altă
şcoală din ţară;
Neachiziţionarea nivelului minim de cunoştinţe necesare
promovării clasei, în cel mult trei ani şcolari, în cadrul unui
ciclu de învăţământ, ceea ce duce la depăşirea vârstei maxime
de şcolarizare, corespunzătoare clasei în care se află;
III.The abandonment reasons:
Repeated absenteeism more than half of the school's classes,
without justification or wrong recital that the school no longer
has any utility;
The high poverty level of the family, who no longer afford to
keep him in school, especially in upper secondary school;
Gaining serious illness or disability of any kind, which makes
it impossible to go to school or integration team of students;
Accompanying parents working abroad, followed most of his
non-inclusion in any form of education in the country of
destination;
Committed alone or in combination with another, of serious
misconduct incompatible with student status, leading to his
expulsion without right to re-enroll in any other school in the
country;
Failure to acquire minimum level of knowledge needed to pass
the class no later than three school years in a cycle, which
leads to exceeding the maximum age of schooling, in which the
corresponding class;
IV.Implicaţii sociale:
Creşterea numărului de tineri care nu îşi pot găsi un loc de
muncă, datorită faptului că nu au minimul necesar de
calificare profesională, fapt pentru care nu sunt admişi nici în
sistemul de asigurări sociale;
Neputând avea un loc de muncă, îşi îndreaptă atenţia spre
alte surse de câştig, cel mai adesea necinstite: furturi,
tâlhării, trafic de droguri, proxenetism, prostituţie, etc.;
Implicarea în fapte anti-sociale a tinerilor care au abandonat
şcoala duce la creşterea numărului de infracţiuni şi, implicit,
la crearea unui climat de insecuritate în mediul social;
Uneori, tinerii exmatriculaţi se întorc la şcoală nu pentru aşi relua cursurile ci pentru a se răzbuna pe cei care le-au făcut
rău, în opinia lor, de cele mai multe ori căzând victime chiar
elevi nevinovaţi ai şcolii;
Integrarea în societate a acestor tineri se face cu dificultate
şi cu multe costuri din partea statului, care trebuie să
cheltuie sume importante pe programe de reabilitare socială a
lor, în detrimentul stimulării celor cu performanţe deosebite
în diferite domenii;
IV.The social implications:
Increasing the number of young people who can not find a
job because no minimum required professional qualification
for which they are not allowed any social security system;
Unable to get a job, turning his attention to other sources of
income, often dishonest: theft, robbery, drug trafficking,
pimping, prostitution, and so on;
Involvement in anti-social actions of young people who left
school increase the number of offenses and thus create a
climate of insecurity in the capital;
Sometimes, young people expelled back to school not to
resume classes but to take revenge on those who have done
evil, in their opinion, most often falling victim even innocent
students of the school;
Integration into society of these young people is difficult and
many costs from the state, which must spend significant sums
on their social rehabilitation programs at the expense of
stimulating the outstanding performance in various fields;
V.Măsuri remediale:
Simplificarea programei şcolare şi centrarea ei pe nevoile
educaţionale ale elevului şi nu pe un anumit volum de
cunoştinţe, adesea inutile în pregătirea viitoare a elevilor;
Asigurarea în şcoală a instruirii diferenţiate, pe niveluri de
inteligenţă;
Organizarea de activităţi extraşcolare în care să fie
implicaţi şi responsabilizaţi toţi elevii, indiferent de gradul
lor de pregătire şcolară;
Monitorizarea riguroasă a elevilor care au multe absenţe
nemotivate şi înştiinţarea părinţilor în acest sens;
Semnalarea autorităţilor competente a cazurilor de
absenteism nemotivat repetat şi conlucrarea cadrelor
didactice cu acestea, în vederea aducerii copilului la şcoală;
Întărirea relaţiei corpului didactic al şcolii cu părinţii
elevilor şi atragerea acestora în acţiuni de sprijinire efectivă
a propriilor copii sau a unora aflaţi în dificultate;
Crearea, de către stat, de mai multe locuri de muncă şi mai
bine plătite, în toate domeniile, ceea ce ar diminua emigrarea
şi, implicit, consecinţele acesteia asupra tinerilor în cauză;
V.The remedial measures:
Simplifying its focus on curriculum and educational needs of
the student and not a certain amount of knowledge, often
useless in preparing future students;
Providing differentiated instruction in schools, by level of
intelligence;
Extra-curricular activities that are involved and committed
all students, regardless of their level of education;
Rigorous monitoring of pupils who have many absences
without leave and parental notification in this regard;
Report to the competent authorities in cases of repeated
and unjustified absenteeism of teachers working together with
them to bring the child to school;
Strengthening the relationship of school teachers with
parents and involving them in actions to support their
children effectively or some distressed;
Establishment of the State, more jobs and better paid, in all
areas, which would reduce emigration and thus its effects on
young people concerned;
VI.Concluzii:
Abandonul şcolar nu va putea fi eradicat în anii următori,
fiind legat strâns de dezvoltarea economică a ţării şi de
normalizarea relaţiilor din învăţământ, dar ar putea fi
diminuat, dacă toţi factorii responsabili de acest fenomen şiar îndeplini corect şi la timp sarcinile încredinţate;
Cu toate că elevii din învăţământul preuniversitar
beneficiază de mai multe programe sociale, care ar trebui să
îi determine să rămână la şcoală, rata abandonului creşte cu
câte puţin în fiecare an, ceea ce demonstrează că nu numai
nivelul de sărăcie contribuie la acest fenomen;
Pentru a face mai atractivă şcoala, învăţământul va trebui
simplificat la maxim şi legat de viaţa socială, în care intră
tinerii, după terminarea studiilor, eliminând tot ce este
inutil pentru dezvoltarea lor viitoare;
La rândul lui, statul trebuie să facă mai mult pentru
integrarea în muncă a absolvenţilor, prin stimularea reală,
prin mijloace economice, a angajatorilor care încadrează
tineri absolvenţi de liceu sau universitate.
VI.Concluzii:
Dropouts can not be eradicated in the coming years is
closely linked to economic development of the country and
the normalization of relations in education, but could be
reduced if all the factors responsible for this phenomenon
and to fulfill the tasks assigned correctly and on time;
Although students at university have more social
programs, which should lead them to remain in school, the
dropout rate increases a little each year, which shows that
not only poverty contribute to this phenomenon;
To make it more attractive school education will be
simplified within and connected social life, which includes
young people after graduation, eliminating all that is useless
for their future development;
In turn, the state must do more to integrate graduates into
work by stimulating real economic means, employers who
hire high school graduates or university.
Prezentare
realizată de
Presentation
made by
Prof. CARCALICEA ION,
Şcoala Generală nr.1,
Negomir, Gorj,
România