Grupna dinamika

download report

Transcript Grupna dinamika

Grupna dinamika
Veličina i vođenje grupe
1. Veličina grupe:


Georg Simmel se bavio istraživanjem
dinamike u grupi
razlikuje: dijada, trijada, grupe s više od tri
člana
a) Dijada:


društvena grupa s dva člana (ljubavna
veza, brak, blisko prijateljstvo)
bitna značajka: krhkija i nestabilnija od
grupa s više članova, socijalna interakcija
intenzivnija nego u većim grupama
(članovi potpuno posvećeni jedan drugom)
b) Trijada:


Dodavanjem trećeg člana nastaje trijada,
čime se grupna dinamika bitno mijenja
Umjesto jednog odnosa (veze) između
dvaju članova imamo tri moguća odnosa
c) Grupe s više od tri člana:



stabilnije su od manjih
veće grupe oblikuju formalnu strukturu
(položaji, uloge, pravila) kojima
stabiliziraju svoje djelovanje
nedostatak: gubljenje intenzivne osobne
interakcije
2. Vodstvo grupe



postoje dva tipa vodstva: instrumentalno vodstvo
i ekspresivno vodstvo
ins. vod. je ono koje naglašava izvršavanje
zadataka (članovi grupe traže vođu koji će
“obaviti stvari”)
eks. vod. naglašava kolektivnu dobrobit.
Ekspresivni vođa se manje posvećuje postizanju
ciljeva grupe, a više pružanju emocionalne
potpore članovima
U pogledu stila odlučivanja razlikujemo tri
tipa vođenja grupe:



Autoritarno vođenje - vođa preuzima
odgovornost za odluke i zahtjeva strogo
pokoravanje podređenih
Demokratsko vođenje – uključivanje svih
članova u proces odlučivanja
Laissez-faire vođenje – vođa zauzima
pasivan stav, ne miješa se i djeluje samo
ako se to zatraži od njega (minimalni
utjecaj vođe, grupa djeluje samostalno)
Tri stila vođenja
Priroda
autoriteta
Autoritarni
Vođa ima sav autoritet i
odgovornost
Dodjeljivanje Vođa raspoređuje
pojedince na precizno
zadataka
određene zadatke
Komunikacija Odvija se jednosmjerno odozgo prema članovima
grupe
Demokratski
Vođa delegira autoritet, a
odluke se donose nakon
grupnih rasprava
Laissez-faire
Vođa dopušta članovima
grupe da čine kako žele i
odustaje od autoriteta
unutar grupe
Članovi grupe raspodjeljuju Članovi grupe obavljaju
zadatke i određuju
zadatke svaki za sebe,
odgovornost na osnovi
kako misle da traba
zajedničkog odlučivanja
Odvija se odozgo i odozdo Odvija se horuzontalno,
među jednakima
Promiče individualnu
predanost ciljevima grupe
sudjelovanjem i suradnjom
Dopušta visoko motiviranim
i kompetentnim
pojedincima da rade bez
vanjskog upletanja
Snaga
Brzo, uredno i predvidivo
djelovanje
Slabosti
Guši individualnu inicijativu Procedure odlučivanja troše Grupa često besciljno luta
mnogo vremena i ponekad jer joj nedostaje
uzrokuju podjele
usmjeravanje