Prezentacja 29.10.2013, Nowy Sącz

Download Report

Transcript Prezentacja 29.10.2013, Nowy Sącz

Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Debata w Nowym Sączu
www.jakaunia.pl
Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Badanie Eurobarometru przeprowadzone na wiosnę br. wskazuje, że w 19 krajach Unii Europejskiej liczba
osób twierdzących, że przyszłość UE widzą w jasnych barwach, jest wyższa od liczby tych, którzy patrzą
w przyszłość z pesymizmem.
Prawie siedmiu na dziesięciu Europejczyków (67%), a w państwach członkowskich UE – większość osób,
twierdzi, że Unia jest liczącym się partnerem na arenie międzynarodowej.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Największymi optymistami co do przyszłości Unii Europejskiej są Duńczycy (72% pozytywnych ocen),
Estończycy i Litwini (po 64%) oraz Maltańczycy i Polacy (po 63%).
Z kolei pesymizm dominuje przede wszystkim w krajach najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym –
w Grecji i na Cyprze przyszłość UE w czarnych barwach widzi po 69% badanych, a w Portugalii – 67%.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Od marca do września 2012 r. działała powołana z inicjatywy Niemiec Grupa Refleksyjna ds. Przyszłości
Unii Europejskiej Ministrów Spraw Zagranicznych. W pracach Grupy wzięła udział Polska.
Celem działania Grupy Refleksyjnej było zainicjowanie nieformalnego dialogu w sprawie najbardziej kluczowych
kwestii europejskich, m.in. takich jak proces decyzyjny i pogłębienie integracji oraz wzmocnienie roli Unii
Europejskiej na arenie międzynarodowej.
W raporcie wskazano, że konieczne jest przeanalizowanie możliwości wzmocnienia znaczenia Komisji
Europejskiej. Należy także zastanowić się nad podziałem członków Komisji na komisarzy wyższych i niższych
rangą. Raport stwierdza ponadto, że niektórzy ministrowie spraw zagranicznych zaproponowali wybieranie jednej
osoby na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej. Do takiego
rozwiązania zachęcał m.in. Radosław Sikorski.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Jedną z osi sporu wokół integracji europejskiej jest kształt wspólnych
instytucji i stosunek ich roli do politycznego znaczenia organów
państwowych poszczególnych członków Unii Europejskiej.
Przedstawiając we wrześniu ub. roku na forum Parlamentu Europejskiego
raport na temat stanu Unii Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej
José Manuel Barroso powiedział:
Przyszłość Unii to federacja państw narodowych. Jedna Unia, jedna Komisja
Europejska i jeden Parlament Europejski – taka Unia będzie Unią lepszą dla
przyszłości świata!
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Barroso odżegnywał się jednak od idei europejskiego „superpaństwa”.
Według niego kolejne kroki do większej integracji to pogłębiona unia polityczna i fiskalna, co oznacza m.in.
jeszcze silniejszy wzajemny nadzór krajów UE. Ponadto przewodniczący Komisji Europejskiej uważa, że Unia
Europejska powinna mieć możliwość wysyłania misji pokojowych i ustalić wspólnie nową politykę obronną.
Eksperci wskazują, że przesuwanie się suwerenności od państw narodowych ku wspólnym instytucjom jest
nieuchronne i niezbędne do tego, by skutecznie konkurować ze światowymi potęgami, jak USA czy Chiny.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Wskazuje się, że słabość dzisiejszej Unii Europejskiej wynika z braku skutecznych instrumentów do
obrony swych interesów na świecie.
Przeszkodą do pełniejszej integracji wewnętrznej UE są liczne sprzeczności między państwami tworzącymi Unię
Europejską.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Były prezydent Czech Václav Klaus ostrzega w swojej książce
pt. Europa: rozwiewanie iluzji:
Dalsze pogłębienie integracji europejskiej doprowadzi do utworzenia
„superpaństwa” i – w konsekwencji – do upadku demokracji
w Europie.
Klaus napisał również, że Unia Europejska przybrała obecny kształt
dlatego, że jej polityczni liderzy uznali za wygodne wyrzeczenie się
swoich państw narodowych, gdzie wyborcy mogliby pociągnąć ich
do odpowiedzialności.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Kolejną kwestią sporną jest polityka imigracyjna i poszerzanie UE o nowe kraje.
W lipcu br. do Unii Europejskiej została przyjęta Chorwacja. Szef KE José Manuel Barroso jest za przyjęciem do
Unii wszystkich krajów bałkańskich. Serbia posiada od marca 2012 r. status oficjalnego kandydata, czeka jednak
na rozpoczęcie negocjacji. Wszczęto też pierwsze rozmowy negocjacyjne z rządem w Czarnogórze,
a Macedonia od 2005 r. posiada status kandydata, ale rozmów negocjacyjnych nie podjęto.
Jako potencjalnych kandydatów do UE uwzględnia się też Bośnię i Hercegowinę oraz Albanię.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Były dyplomata, prof. Jan Barcz z Akademii Leona Koźmińskiego, prognozuje, że poszerzenie Unii
o Chorwację było ostatnią akcesją w tej dekadzie. Prof. Barcz tak mówi o przystąpieniu Chorwacji do UE:
To jest decyzja, która w znacznej części będzie musiała być jeszcze przez lata finansowana przez UE. Ale trzeba
też doceniać, że to jest bardzo potrzebna decyzja, dlatego że po tragicznych doświadczeniach lat 90. nie powstał
żaden lepszy i bardziej efektywny program zagwarantowania w tym regionie Europy stabilności demokratycznej,
gospodarczej i przede wszystkim politycznej.
Nieustannie wraca również dyskusja na temat możliwej akcesji Turcji i Ukrainy.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
We wrześniu br. główny turecki negocjator powiedział, że Turcja prawdopodobnie nigdy nie wejdzie do
Unii Europejskiej. Jego zdaniem jest to związane z „pełnym uprzedzeń nastawieniem” państw Unii
Europejskiej wobec tego kraju.
Ankara wystąpiła z wnioskiem o wejście do UE w 1987 r. Przełom przyniósł szczyt w Helsinkach w grudniu
1999 r., gdy Turcja uzyskała oficjalny status kandydata. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w 2005 r., jednak
utknęły w martwym punkcie po sprzeciwie Niemiec i Francji oraz ze względu na kwestię Cypru Północnego –
wspieranie samozwańczej republiki tureckiej na północy wyspy.
W czasie ośmiu lat negocjacji Turcji udało się otworzyć 13 z 35 rozdziałów negocjacyjnych, a zamknąć tylko
jeden.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Do głównych czynników, które utrudniają integrację Turcji z UE, jest odmienność kulturowo-religijna,
wynikająca z faktu, że Turcja jest krajem muzułmańskim. Masowy napływ muzułmanów do Europy
wzmógł strach przed falami imigrantów, zabieraniem miejsc pracy i islamizacją.
Przeciwnicy wejścia Turcji do UE wskazują także, że większość jej obszaru leży na kontynencie azjatyckim.
Jedynie 3% powierzchni tego kraju znajduje się w geograficznie definiowanej Europie.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Kolejną kwestią niepokojącą europejską opinię publiczną jest obawa, że ewentualna akcesja Turcji
mogłaby skutkować napływem tureckich robotników na unijny rynek pracy.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł 24 września br., że UE nie ma obowiązku przyznawać
obywatelom tureckim prawa do wjazdu na jej terytorium bez wiz.
Tymczasem specjaliści wskazują, że w wymiarze strategicznym bez wątpienia wstąpienie Turcji do UE,
a w dalszej perspektywie Ukrainy byłoby niezmiernie istotne.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
W dzisiejszej Europie bez granic wewnętrznych zarządzanie imigracją w skoordynowany sposób ma
ogromne znaczenie. Wspólna polityka europejska jest konieczna dla zapewnienia ram umożliwiających
podejmowanie spójnych działań.
Komisja Europejska określiła, że wspólna polityka imigracyjna powinna opierać się na jasnych, przejrzystych
i sprawiedliwych zasadach oraz wspierać legalną imigrację. Obywatelom krajów trzecich należy zapewniać
niezbędne informacje dotyczące legalnego przyjazdu i pobytu w UE, a tym, którzy zamieszkują już legalnie na
terytorium UE, zagwarantować sprawiedliwe traktowanie.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Unijne zalecenia wskazują, że wspieranie imigracji z powodów gospodarczych powinno opierać się na
ocenie potrzeb rynków pracy w UE, w czym ma pomagać przygotowanie oceny aktualnych,
średnioterminowych i przyszłych (do 2020 r.) potrzeb europejskiego rynku pracy w odniesieniu do
wymaganych umiejętności.
Komisja Europejska stwierdziła również, że państwa członkowskie UE powinny ustanowić zintegrowany system
pozwalający na kontrolę osób wnioskujących o wizy na każdym etapie, m.in. przyjąć jednolite europejskie wizy
Schengen, wydawać wizy we wspólnych centrach konsularnych i przeanalizować możliwość stosowania
elektronicznego systemu wydawania zgody na odbycie podróży dla obywateli krajów trzecich.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Jednym z problemów Unii Europejskiej jest nielegalna imigracja.
Bruksela wskazuje, że należy wzmocnić zarządzanie granicami zewnętrznymi oraz opracować spójną politykę
zwalczania nielegalnej imigracji i handlu ludźmi. Konieczne jest wprowadzanie środków do zwalczania wszelkich
form pracy niezgłaszanej i nielegalnego zatrudnienia oraz ochrony ofiar handlu ludźmi.
Jak przypomina włoski znawca problematyki imigracji i integracji, Franco Pittau, w ostatnich latach wzrosła liczba
imigrantów niemal w całej Europie, a w największym stopniu we Włoszech i Hiszpanii. Jedną z przyczyn są
wydarzenia tzw. arabskiej wiosny.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Przyczyną problemów z imigracją jest zbyt restrykcyjna polityka UE, a także
sposób myślenia Europejczyków.
Franco Pittau stwierdza:
Potrzebujemy imigrantów, ale nie chcemy o nich myśleć jako nowych obywatelach.
Potrzebujemy pracowników, a wprowadzamy bardzo surowe normy dotyczące prawa
ich wjazdu. Na przykład we Włoszech są one tak surowe, że zmuszają wręcz
wielokrotnie do nielegalnego pobytu.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Na początku października u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa zatonął statek z nielegalnymi
imigrantami. Zginęło ponad 300 osób.
Unijni politycy jednomyślnie stwierdzili, że ta katastrofa powinna być punktem zwrotnym w polityce migracyjnej
UE, aby uniknąć podobnej tragedii w przyszłości.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
W ubiegłym tygodniu 24 i 25 października odbył się unijny szczyt w Brukseli. Jeszcze przed jego
rozpoczęciem włoski premier Enrico Letta zapowiadał, że będzie domagał się od unijnych partnerów
wzmocnienia ochrony granic całej UE oraz czynnej pomocy dla krajów basenu Morza Śródziemnego.
Letta zapowiedział, że sprawa imigracji będzie priorytetem zarówno greckiej, jak i włoskiej prezydencji Unii
w przyszłym roku.
Zdaniem Parlamentu Europejskiego priorytetem dla Unii w najbliższych latach powinny być umowy z krajami
tranzytowymi dotyczące zarządzania migracją, a także wspieranie krajów, z których pochodzą imigranci.
Europosłowie zaapelowali do rządów UE o dalszą pomoc humanitarną, finansową i polityczną dla niespokojnych
regionów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Dokąd idziesz, Unio Europejska? Spór o granice integracji,
politykę imigracyjną i przyszłość europejskiej wspólnoty”
Debata w Nowym Sączu
www.jakaunia.pl
Patronat honorowy:
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego