Prezentacja 04.10.2013, Kraków

download report

Transcript Prezentacja 04.10.2013, Kraków

Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Patronat honorowy:
Debata w Krakowie
www.jakaunia.pl
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
W ciągu 9 lat obecności w Unii Europejskiej Polska otrzymała z funduszy polityki spójności 82,2 mld
euro, czyli ok. 342 mld zł. Dzięki tym środkom zrealizowano dotychczas prawie 172 tys. projektów. Polska
jest największym beneficjentem środków w ramach polityki spójności.
W latach 2004–2006 ponad 88 tys. projektów otrzymało dofinansowanie z funduszy unijnych o wartości wkładu
UE ponad 57 mld zł. Wykorzystaliśmy całą sumę przyznanych nam środków.
Według danych z kwietnia br. z unijnego budżetu na lata 2007–2013 dofinansowaniem na kwotę 243,4 mld zł
objęto projekty o wartości 352,3 mld zł.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Według tegorocznego raportu MSZ podsumowującego 9 lat Polski w Unii rok 2012 był rekordowy pod
względem transferów z budżetu UE. Do Polski napłynęło 11 869,63 mld euro. Był to wzrost o 13,1%
w stosunku do 2011 r. i równowartość 3,11% polskiego PKB.
Z raportu wynika, że dzięki członkostwu w UE PKB Polski w latach 2007–2012 wzrósł o 18,2%, co było
zdecydowanie najlepszym wynikiem w UE.
Do 2 grudnia 2012 r. Komisja Europejska wypłaciła 51% całości alokacji polityki spójności na lata
2007–2013.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Na sumę transferów, które napłynęły z UE do Polski w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 marca 2013 r.,
składają się transfery związane z polityką spójności i wspólną polityką rolną.
Należy odnotować, że 25 267,27 mld euro przeznaczone zostało na realizację celów ujętych w Europejskim
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast 77 91,98 mld euro na cele Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Najbardziej widocznym efektem członkostwa Polski w Unii Europejskiej są inwestycje
finansowane z unijnych funduszy.
Praktycznie w każdej gminie dzięki unijnym dotacjom zmodernizowano jakąś drogę, wybudowano
kanalizację i oczyszczalnię ścieków, wyremontowano dom kultury lub szkołę.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Największe wsparcie zostało dotychczas skierowane na projekty z zakresu:
1. Transportu – 25,4 mld euro
• wybudowano/zmodernizowano ponad 15,5 tys. km dróg,
• wybudowano/zmodernizowano ponad 2,1 tys. km linii kolejowych.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
2. Ochrony środowiska – 10,7 mld euro
• wybudowano/zmodernizowano ok. 34 tys. km sieci kanalizacyjnej,
• wybudowano/zmodernizowano ponad 11 tys. km sieci wodociągowej,
• wybudowano/przebudowano ponad 650 oczyszczalni ścieków.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
3. Inwestycji w kapitał ludzki – 10,5 mld euro
• różnego rodzaju wsparcie otrzymało ok. 8,6 mln osób,
• powstało ponad 150 tys. nowych firm,
• sfinansowano kształcenie na nowych, zamawianych kierunkach studiów dla 62,5 tys. studentów,
• utworzono lub sfinansowano zajęcia w przedszkolach dla ponad 133 tys. dzieci. Ponad 83% tych
przedszkoli nadal funkcjonuje po zakończeniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
4. Przedsiębiorczości i innowacji – 11,2 mld euro
• bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 42,5 tys. firm,
• utworzono lub zmodernizowano ponad 1,7 tys. laboratoriów.
5. Społeczeństwa informacyjnego – 3,02 mld euro
• powstanie ponad 35 tys. km internetu szerokopasmowego,
• ponad 500 tys. gospodarstw domowych otrzymało/otrzyma dofinansowanie dostępu do internetu.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
W chwili obecnej dofinansowanie z UE można pozyskać m.in. w ramach następujących programów
operacyjnych:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program jest w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem strategicznym
Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, zarówno w wymiarze
indywidualnym, jak i społecznym. W szczególności chodzi tu o koncentrację na obszarach: zatrudnienia,
edukacji, aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz o budowę sprawnej administracji publicznej. Program
Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
i ich pracowników. Wdrażanie celów Programu odbywa się poprzez szkolenia, seminaria, programy rozwojowe,
doradztwo.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. W jego ramach wsparcie mogą otrzymać
przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe, które chcą pomóc firmom we wdrażaniu
najnowszych rozwiązań technologicznych. Ponadto Program finansuje duże projekty, które mają stworzyć
odpowiednie warunki rozwoju dla innowacyjnych przedsiębiorstw.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczono pieniądze dla polskich rolników, przetwórców oraz
gmin wiejskich i małych miast. Podobnie jak w innych programach środki finansowe przekazywane są w formie
dotacji. Nie są jednak przeznaczone wyłącznie dla najbiedniejszych regionów, ale dla rolników w całej Unii
Europejskiej.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Regionalne Programy Operacyjne na lata 2007–2013
Oprócz pięciu programów operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym istnieją także programy
operacyjne dla każdego województwa. Szesnaście RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania
procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu.
W ten sposób działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadają planom rozwoju
każdego województwa. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem
i realizacją, m.in. możliwość oceny i wyboru projektów, dokonywania płatności na rzecz beneficjentów oraz
przeprowadzania kontroli.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Przygotowania Polski do wdrożenia nowego unijnego budżetu są zaawansowane, a nasz kraj może
otrzymać więcej pieniędzy, niż do tej pory sądzono. Takie wnioski płyną ze spotkania Minister Rozwoju
Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej z jej odpowiednikiem z Komisji Europejskiej, które odbyło się pod
koniec września br.
Unia Europejska chciałaby zakończyć negocjacje Umowy Partnerstwa do połowy przyszłego roku. To
oznaczałoby, że w drugiej połowie roku do naszego kraju popłynąłby pierwszy strumień unijnych pieniędzy
z perspektywy finansowej na lata 2014–2020.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Po uwzględnieniu inflacji może okazać się, że nasz kraj na politykę regionalną między 2014 a 2020
rokiem może liczyć nawet na 80 miliardów euro.
Johannes Hahn, austriacki komisarz do spraw rozwoju regionalnego, podkreślił, że Polska dobrze przygotowuje
się do wydania kolejnych europejskich pieniędzy, docenił zwłaszcza związki innowacji i nauki z sektorem
biznesu, które są podobne do sugerowanych propozycji na szczeblu europejskim.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Dr Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha apeluje
jednak, by dekadę naszej obecności w UE oceniać rzetelnie
i oprócz korzyści z członkostwa Polski w UE zauważać również
koszty:
Z politycznego i społecznego punktu widzenia korzyści
zdecydowanie przeważają. Mamy pokój, dzięki istnieniu strefy
Schengen otwarte granice. Ale z perspektywy gospodarczej,
kierując się rachunkiem ekonomicznym, a pomijając propagandę,
bilans jest niejednoznaczny.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Według ekspertów powinniśmy zawsze uwzględniać koszty własne, a więc: składkę unijną, koszty
biurokracji, koszty obiegu pieniądza i przygotowania projektów.
W latach 2007–2013 sektor prywatny i publiczny, by uzyskać pieniądze z UE, musiał z własnych środków
wydać w sumie ok. 36 mld euro. W konsekwencji zadłużenie samorządów wzrosło.
Piotr Kuczyński, szef doradców Domu Inwestycyjnego Xelion, podkreśla, że regułą jest finansowanie
z pieniędzy UE budowy np. chodników, a nie wspieranie prorozwojowych i innowacyjnych rozwiązań.
www.jakaunia.pl
„Jaka Unia?”
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Największe inwestycje w Małopolsce finansowane z UE w latach 2007–2013 to:
• Linia kolejowa Kraków – Rzeszów (dotacja: 2,18 mld zł),
• Autostrada A4 Szarów – Tarnów (887 mln zł),
• Zakup pociągów dla PKP Intercity (794 mln zł).
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Największe inwestycje w Małopolsce finansowane z UE
w latach 2007–2013 to:
•
spalarnia odpadów w Krakowie (372 mln zł),
•
oczyszczalnia ścieków w Krakowie (230 mln zł),
•
system ciepłowniczy w Krakowie (224,5 mln zł),
•
transport publiczny w Krakowie (217 mln zł),
•
wodociągi i kanalizacja w rejonie Nowego Sącza (171 mln zł).
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„Jaka Unia?”
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) to najważniejszy program finansowany ze
środków europejskich w latach 2007–2013 realizowany na terenie województwa małopolskiego.
Program ten był negocjowany z Komisją Europejską przez Zarząd Województwa przy współpracy
z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Na realizację MRPO przeznaczono łącznie 1,79 mld euro, z czego
1,29 mld euro stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Głównym zadaniem MRPO jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Stopień, w
jakim ten cel zostanie osiągnięty, został uzależniony przede wszystkim od inwestycji wzmacniających
konkurencyjność regionu, wspierania innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz poprawy
środowiska naturalnego i kulturowego.
www.jakaunia.pl
Projekt współfinansowany
ze środków Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
„10 lat polskiej obecności w UE – korzyści i koszty. Dla
kogo unijne pieniądze? O korzystaniu z dotacji unijnych
przez małopolskich przedsiębiorców i samorządy”
Patronat honorowy:
Debata w Krakowie
www.jakaunia.pl
Marek Sowa
Marszałek Województwa
Małopolskiego