Резултати НВО за учебната 2011 / 2012 година

download report

Transcript Резултати НВО за учебната 2011 / 2012 година

ОУ “Иван Вазов” – град Смолян
Резултати от НВО четвърти клас
за учебната
2011 / 2012 година
Брой ученици за външно
оценяване: 65
Брой ученици, участвали във външното
оценяване:
Български език и литература - 64
 Математика - 64
 Човекът и природата - 64
 Човекът и обществото - 64

Среден бал по предмети:

БЕЛ - 17.83 точки - Отличен 5.60

Математика - 16.42 точки - Много добър 5.31

Човекът и природата – 18.80 точки - Отличен 5.86

Човекът и обществото – 16.56 точки - Много добър 5.33
Среден бал за училището –
17.40 точки
Отличен 5.53
Сравнителен анализ с
2010 / 2011 учебна година
Среден бал за училището за 2011 / 2012 г. - 17.40 т.
Отличен 5.53
Среден бал за училището за 2010 / 2011 г. - 18.04 т.
Отличен 5.70
2011 / 2012 г.
БЕЛ
17.83 т.
Математика
16.43 т.
Човекът и природата 18.80 т.
Човекът и обществото 16.56 т.
2010 / 2011 г.
17.74 т.
16.42 т.
19.19 т.
18. 81 т.
Сравнителен анализ на успеха от НВО
по паралелки и по предмети
през последните три години
Клас
4А
4Б
4В
Среден
успех
Година
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
БЕЛ
5,79
5,58
5,60
5,77
5,63
5,31
5,94
5,86
5,70
5,51
5,55
5,60
Математика
5,79
5,00
5,42
5,68
5,32
5,30
5,94
5,94
5,20
5,68
5,31
5,31
Човекът и
природата
5,95
5,94
5,92
5,82
6,00
5,86
6,00
6,00
5,80
5,91
5,98
5,86
Човекът и
обществото
5,67
5,70
5,54
5,68
5,95
5,21
5,72
6,00
5,26
5,59
5,90
5,33
Резултати по паралелки за
учебната 2011 /2012 г.
Български език и литература
4 а клас - 17.79 точки
Отличен 5.57
4 б клас - 17.65 точки
Отличен 5.58
4 в клас - 18.05 точки
Отличен 5.70
Среден успех: Отличен 5.60
Математика
4 а клас - 16.67 точки Много добър 5.42
4 б клас - 16.65 точки Много добър 5.30
4 в клас - 15.90 точки Много добър 5.20
Среден успех: Много добър 5.31
Човекът и природата
4 а клас - 19.12 точки
Отличен 5.92
4 б клас - 18.90 точки
Отличен 5.86
4 в клас - 18.30 точки
Отличен 5.80
Среден успех: Отличен 5.86
Човекът и обществото
4 а клас - 17.21 точки
Отличен 5.54
4 б клас - 16.20 точки
Много добър 5.21
4 в клас - 16.15 точки
Много добър 5.26
Среден успех: Много добър 5.33
Резултати по
изпити:
2 уч. 3 уч. -
14 т.
3 уч. -
15 т.
9 уч. -
16 т.
8 уч. -
17 т.
18 т.
14 уч. - 18 уч. -
13 т.
7 уч. -
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
3.12%
14 уч. - 20 т.
4.69%
18 уч. - 19 т.
4.69%
7 уч. - 18 т.
14.06%
8 уч. - 17 т.
9 уч. - 16 т.
12.50%
3 уч. - 15 т.
10.94%
28.12%
19 т.
2 уч. - 13 т.
21.88%
20 т.
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
3 уч. - 14 т.
30.00%
МАТЕМАТИКА
20 точки - 3 ученици –
19 точки - 9 ученици 18 точки - 5 ученици 17 точки - 23 ученици 16 точки - 9 ученици 15 точки - 5 ученици 14 точки - 2 ученици 13 точки - 1 ученик 12 точки - 3 ученици 11 точки - 3 ученици 10 точки - 1 ученик -
4.69%
14.06%
7.81%
35.94%
14.06%
7.81%
3.12%
1.56%
4.69%
4.69%
1.56%
20 т. – 20 уч. – 31. 25 %
20 уч. -
19 т. – 25 уч. – 39.06 %
25 уч. -
18 т. – 8 уч. – 12.50 %
19 т.
8 уч. -
17 т. – 8 уч. – 12.50 %
20 т.
18 т.
12.50%
8 уч. -
16 т. – 3 уч.– 4.69 %
17 т.
12.50%
3 уч. -
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
16 т.
31.25%
39.06%
4.69%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
9 т. - 10 т. - 11 т. - 12 т. - 13 т. - 14 т. - 15 т. - 16 т. - 17 т. - 18 т. - 19 т. - 20 т. -
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
10.94%
7 уч.
9 т. - 1 уч.
14.06%
9 уч.
10 т. - 1 уч.
15.62%
10 уч.
11 т. - 1 уч.
12.50%
8 уч.
12 т. - 1 уч.
18.75%
12 уч.
10.94%
7 уч.
15 т. - 7 уч.
6.25%
4 уч.
1 уч.
1.56%
1 уч.
1.56%
1 уч.
1.56%
1 уч.
1.56%
0.00%
14 т. - 3 уч.
4.69%
3 уч.
2.00%
13 т. - 4 уч.
16 т. - 12 уч.
17 т. - 8 уч.
18 т. - 10 уч.
19 т. - 9 уч.
20 т. - 7 уч.
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
МАТЕМАТИКА –
% успеваемост
Математика – обобщени
резултати
120%
100%
100%
97% 98% 95%
94% 94% 93%
94%
91% 92%
91%
87% 87% 86%
86%
80%
70%
60%
60%
59%
46%
40%
23%
20%
0%
1
2
3
1
4
2
5
3
4
6
5
7
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
14
15
16
17
16
18
17
19
18
20
19
20
Математика – по паралелки
100%
90%
80%
процент верни отговори
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ІV а - 24 95% 95% 95% 100% 90% 90% 90% 85% 85% 85% 85% 90% 50% 20% 40% 55% 80% 85% 85% 90%
ІVб - 20 95% 100% 95% 100% 100% 95% 90% 95% 95% 100% 80% 90% 80% 35% 55% 65% 80% 85% 80% 50%
ІVв - 20 100% 100% 96% 100% 92% 96% 100% 92% 96% 96% 92% 92% 50% 13% 42% 58% 100% 92% 92% 71%
Задача І
Най – много грешки са допуснати
при:
 13 задача – 40 %
7 м 25 см са равни на:
А) 725 см
Б) 7025 см
В) 7250 см
 14 задача – 77 %
Броят на тъпите ъгли на чертежа е:
А) 1
Б) 2
В) 3

15 задача – 54 %
На чертежа правоъгълните триъгълници са:
А) един
Б) два
В) три

16 зад. – 41 %
Ако страната на едно квадратче е 2 см,
лицето на затъмнената фигура е:
А) 60 кв. см
Б) 30 кв. см
В) 15 кв. см
• 20 зад. - 30 %
На Деня на Земята ученици засадили
три вида дръвчета: брези, липи и елхи.
Брезите били 1800, липите с 950 повече.
Колко са елхите, ако общият брой на
засадените дръвчета е 5700?
А) 1150
Б) 2950
В) 3050
Грешки, които учениците са
допуснали през 2010 / 2011
учебна година
Най- много грешки са допуснати при :
І. геометричните задачи за определяне на:
 брой прави ъгли на чертеж – 41%
 брой правоъгълни триъгълници на чертеж –
62%
 намиране лице на правоъгълник, изобразен
в мрежа от квадрати със страна 3 см – 40%.
ІІ . решаването на текстовата задача – 36%
Изводи
Учениците много добре са усвоили
тестовата форма на работа.
 Прави впечатление, че задачите , на
които са допуснати грешки през 2011 /
2012 учебна година, са затруднили
учениците и на НВО- математика през
учебната 2009/2010 г. и 2010 / 2011г.
 Зрителното възприемане на
геометричните форми на тази възраст,
все още не е достатъчно тренирано

РЕШЕНИЯ:
Да се обърне по- голямо внимание на
геометричния материал и в частност зрителното възприемане на
геометричните форми. Да се засили
работата за решаване на геометрични
текстови задачи.
 Да се заложат повече часове по ЗИП, в
които да се отработват допусканите
грешки.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
- % успеваемост
Български език – тест
по паралелки
100%
100%
97%
97%
97%
93%
87%
90%
93%
91%
88%
87%
83%
83%
78%
80%
Процент верни отговори
70%
66%
61%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
Задача №
8
9
10
11
12
13
14
15
БЕЛ - тест
100%
90%
80%
процент верни отговори
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
100%
96%
92%
75%
100%
79%
67%
92%
58%
100%
88%
83%
100%
80%
70%
90%
65%
85%
90%
70%
100%
90%
45%
Задача І
90%
75%
95%
85%
95%
100%
83%
92%
4 б - 20 100%
75%
90%
95%
80%
80%
100%
95%
95%
100%
100%
90%
80%
90%
4 а -24
4 в - 20
Допуснати грешки
Правилото за двойно –нн:

9. На кой ред всички думи са написани
вярно?
A) стенна, временна, особенна
Б) скъпоценна, писмена, неизменна
В) огнена, обикновенна, изкуствена
Главните части на изречението:

11. В кое изречение подчертаната дума е
подлог?
A) Времето се отмерва с часовник.
Б) Чухме звън на часовник.
В) Някъде звъни часовник.
Обообщени резултати НВО по БЕЛ диктовка - ІV клас в ОУ " Иван Вазов",
Смолян.
Процент верни отговори
100%
99%
100%
100%
99%
89%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
Задача
3
4
5
Български език – диктовка
по паралелки
100%
90%
80%
процент верни отговори
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
ІV а - 24
5
96%
100%
100%
83%
96%
ІVб - 20
100%
100%
100%
95%
100%
ІVв - 20
100%
100%
100%
Задача І
90%
100%
Допуснати грешки

Прави впечатление, че учениците
пишат вярно под диктовка и не
допускат груби правописни грешки.

Грешки са допуснати по 4 критерий –
Правопис на гласните в неударена
сричка (редукция на гласните в
неударена сричка - започнал, наоколо,
застанал, опасност, кората) – 11 %
ИЗВОДИ И РЕШЕНИЯ

През 2010 / 2011 учебна година са
допуснати най- много грешки по същия
критерий - Изписване на неударени
гласни- 24 %. В сравнение с миналата
година грешките са намалели в
процентно съотношение – 11 %.

За грешките, които се допускат да
бъдат заложени теми по ЗИП.
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА –
% успеваемост
НВО по ЧП по паралелки
ОУ "ИВАН ВАЗОВ", Смолян
100%
процент верни отговори
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Задача І
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ІV а -24 100% 100% 79% 100% 100% 100% 100% 88% 96% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 96%
ІV б - 20 60% 90% 90% 100% 95% 100% 100% 95% 90% 100% 100% 85% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
ІV в - 20 75% 80% 85% 100% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 95% 25% 100%
Обообщени резултати НВО по ЧП
ОУ "Иван Вазов", Смолян.
100%
100%
100% 100%
100% 100% 100%
97%
97%
94%
97%
94%
Процент верни отговори
80%
98%
99%
98%
92%
90%
90%
97%
85%
78%
70%
63%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Задача №
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача №
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ
19. Растение, поставено за дълго
време на тъмно, загива, защото:
 А) не му достига топлина
 Б) не му достига кислород
 В) не може да си произведе
хранителни вещества

ИЗВОДИ И РЕШЕНИЯ

Учениците са овладели трайно
знанията по Човекът и природата и са
показали отличен резултат.

Да се работи върху затвърдяване и
обогатяване на знанията чрез
допълнителни и интересни за
учениците задачи – опити,
експерименти, тестове, проекти,
портфолио.
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО % успеваемост
Обообщени резултати от НВО по ЧО
ОУ " Иван Вазов", Смолян.
100%
100%
98%
88%
90%
80%
Процент верни отговори
98%
95%
94%
92%
85%
87%
85%
82%
78%
75%
94%
90%
75% 74%
70%
61%
59%
60%
50%
41%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача №
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
РЕЗУЛТАТИ НВО по ЧО – ПО ПАРАЛЕЛКИ
ОУ " ИВАН ВАЗОВ", Смолян
100%
90%
80%
процент верни отговори
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1
2
ІІІ а -24 100% 88%
3
75%
4
5
6
7
8
96% 100% 83% 100% 96%
9
96%
10
92%
11
71%
12
33%
13
14
15
96% 100% 96%
16
83%
17
96%
18
92%
19
67%
20
67%
ІІІ б - 20 100% 85%
95%
90% 100% 80%
90%
95%
85%
70%
70%
80%
70%
70%
90%
80%
50%
30%
ІІІ в - 20 100% 90%
55%
95%
70% 100% 70% 100% 90%
90%
80%
90%
90%
60%
70%
95%
90%
60%
25%
95%
95%
90%
Задача І
ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ
12. Кое е вярното твърдение?
А) Славяните били мореплаватели.
Б) Славяните почитали много богове.
В) Славяните строили големи градове.
 19. Кой източник на знания за миналото е материален?
А) носия
Б) снимка
В) договор
 20. Къде трябва да се движат пешеходците, ако шосето няма
отделна алея или тротоар?
А) по посока движението на автомобилите
Б) само в средата на шосето
В) срещу движението на автомобилите

ИЗВОДИ И РЕШЕНИЯ






Учениците не четат внимателно условието
Липса на задълбоченост и разсъждение при
прочита на задачата.
Да се обърне внимание на по- задълбочения
прочит на условието и предполагаемите
отговори от учениците.
Да се работи за трайност на знанията.
Да се усвоява знанието в различни форми на
работа – решаване на кръстословици,
тестова проверка, игри, оформяне на
портфолио, проекти, работа с географска и
историческа карта.
Да се засили работата по усвояване на
знания по БДП
Препоръки
Ориентиране на обучението към:
 Проблемност – откриване на причинноследствени връзки;
 Наблюдения; екскурзии; изнесено
обучение сред природата;
 Практически занятия; проекти;
 Повече практически занимания по БДП.
гл. учител Живка Караманолова
ОУ “Иван Вазов” – гр. Смолян
e-mail: [email protected]