Transcript Slide 1

Външно
оценяване
по
математика 5
клас
4.06.2010г
От обобщената
информация могат да се
направят редица изводи,
включително и кои теми
затрудняват учениците, кой е
бил най-лесният и найтрудният въпрос и др.
Осигурена
е
Във външното
оценяване
равнопоставеност
на всички
участваха
петокласници
от 89
ученици
от
V
клас
с
помощта
училища в града и окръга.
наНачин
стандартизиран
тесттест,
и
на проверка:
процедуразадължителният
за оценяване,
обхващащ
която и умения по
минимум от знания
гарантира
оценяването
на
математика.
Задачите се
всички
ученици
попряко,
единни
решават
основно
с
критерии
и
дава
възможност
приложение на теорията
за
точно диагностициране
и
непосредствено
и по-малка част
обективен
анализ на
с допълнително
допуснатите грешки
и на са
преобразувание.
Равнищата
пропуските в знанията
им
възпроизвеждане,
разбиране,
приложение.
Р
е
з
у
л
т
т
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Нeпосочен
А
Б
В
Г
0,43%
0,70%
0,64%
0,54%
0,88%
1,29%
1,39%
1,13%
1,34%
3,19%
1,26%
2,79%
1,34%
1,72%
1,85%
1,50%
3,11%
1,37%
1,72%
2,36%
1,80%
3,32%
0,97%
4,77%
4,05%
9,06%
80,46%
7,40%
27,83%
4,34%
83,75%
2,65%
8,82%
10,29%
5,09%
8,10%
6,60%
67,21%
70,80%
7,83%
9,14%
5,12%
60,13%
3,11%
12,04%
8,85%
12,09%
7,45%
79,06%
13,14%
3,14%
22,12%
7,08%
7,29%
69,36%
6,65%
5,60%
9,20%
53,57%
10,24%
66,73%
61,45% 7,37%
46,65% 29,97%
10,59%
41,82%
5,92%
14,32%
10,86%
8,04%
15,92%
5,60%
10,29%
2,52%
81,61%
1,93%
3,65%
9,92%
4,10%
76,14%
15,44%
13,03%
4,10%
12,84%
9,95%
7,80%
11,34%
12,84%
23,14%
7,83%
62,39%
77,69%
47,86%
74,61%
25,34%
9,76%
24,32%
5,74%
18,82%
44,80%
39,92% 35,07%
80,40%
3,62%
14,99%
15,87%
4,75%
66,01%
6,97%
8,93%
65,63%
76,38%
14,80%
69,49%
11,64%
4,93%
14,18%
19,71%
20,19%
4,83%
10,19%
7,83%
23,57%
5,04%
Диаграма на верните отговори
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
А
Г
20
5
65,76 %  16,44 точки ( 16 – 19) Много добър
3 1 
5 6
13
a)
(83,75%)
20
б) 2 (8,10%)
4
в)
(3,65%)
11
1
г)
(3,62%)
15
5 задача 83,75%
( максимален резултат)
изваждане на обикновени дроби с различни
знаменатели
Разпределение
4%
8%
отг б)
7%
84%
отг а)
1%
3%
отг.в)
отг г)
25 задача 39.92%
( минимален резултат)
2
Автобус изминал
от разстоянието между два града и му останали
5
още 72 км. Колко километра е това разстояние?
а) 72,4
б) 120
в) 180
г) 190
(15,92%)
(39,92% )
(35,07% )
(5,04 %)
Съществува проблем при съставянето
математически модел на текстова задача,
свързана с път, част от число, не се
разбира сравнението”останали още”.
35,07% от учениците посочват, че
разстоянието е 180 км.
Четене на десетична дроб
1 задача: Числото 3,805 се чете:
Разпределение
а) 3 цяло и 805 хиляди
(9,06%)
б) 3 цяло и 805 десети
(2,65 %)
в) 3 цяло и 805 хилядни
( 80,46 %)
г) 3 цяло и 805 стотни
(7,40%)
Смесват се понятията
при четене на дробните
разредни единици (20%) .
3%
88%
9%
0%
81%
7%
непосочен
отг а)
отг б)
отг.в)
отг г)
2 задача: Кое от числата е най- голямо?
а)
5
2
• -0,70%
б) 5
5
в) 5
7
г) 5
8
А) 60,13% Б) 8,82% В) 2,52% Г) 27,83%
• 28 % от учениците не владеят изобразяване
на правилните и неправилните дроби върху
числовата ос;
• 40 % не могат да сравнят обикновени дроби с
равни числители
3 задача:
а) 0,583
2,56 + 32,7 =
б) 34,63
в) 35,26
• -0,64% А)3,11% Б)10,29% В) 81,61%
г) 58,3
Г)4,34%
• 10,29% посочват за отговор 34,63, което
показва,че владеят събирането на целите
части, но не е усвоено подреждането на
дробните разреди при събирането.
4 задача: 23  34 
а)
5
7
б)
5
12
в) 17
7
г) 17
12
• -0,54% А)12,04% Б)5,09% В)1,93% Г) 80,40%
• 12 % събират знаменателите на дробите;
• 5 % намират НОЗ, но не поставят
допълнителни множители
5 задача: 3  1 
5 6
а) 13
30
б) 2
в) 4
11
г) 1
15
• -0,88% А)83,75% Б)8,10% В) 3,65% Г)3,62%
• 8 % изваждат знаменателите
• 4 % събират знаменателите и числителите
6 задача: Кое от равенствата НЕ е вярно?
а)1 . 2  2 . 1
23 32
б) 1 . 2 1.3 2.2
23
6
в) 1 . 2  1.2
2 3 2 .3
 1.2
г) 0,5. 2
3 2 3
• -1,29% А)6,60% Б)67,21% В)9,92% Г)14,99%
• 33 % са затруднени при посочване на
неправилното решение, като 16 % не
разпознават разместителното свойство и
правилото за умножение на дроби
7 задача: 0,03 . 1,02 =
а) 0,0306
б) 0,0360
в) 0,3060
г) 3,06
• -1,39% А)70,80% Б)7,83% В)4,10% Г)15,87%
• Невярно определят мястото на десетичната
запетая : 0,3060 или 3,06
• 8 % от учениците приемат 102 като 12, но
правилно определят броя на десетичните
знаци след запетаята (0,0360)
3 4
8 задача: 5 : 15 
4
а) 25
• -1,13%
4
б) 9
в) 9
4
А)8,85% Б) 9,14% В) 76,14%
г) 25
4
Г)4,75%
• 24% не владеят правилото за деление на
обикновени дроби, като умножават
реципрочното число на делимото с делителя
или реципрочните числа и на делимото и на
делителя;
9 задача:
а) 12
3,3 – 0,3 . 4 =
б) 4,5
в) 3,18
г) 2,1
• -1,34% А)12,09% Б) 5,12% В)15,44% Г)66,01%
• 12,09 % не владеят ред на действията в израз;
• 5,12 % правилно извършват само
умножението;
• 15,44 % неправилно подреждат дробните
разреди в разликата
10 задача: 1 15.15 
3
а)
15
6
б) 3 2
3
9 7
в) 85
21
г)109
21
• -3,19% А)7,45% Б)69,36% В)13,03% Г) 6,97%
• 13,03 % не владеят реда на действията в
израза, но правилно събират обикновена
дроб със смесено число и привеждат към
общ знаменател;
• изразът се приема за приложение на
разпределително свойство а + в.с  (а + в).с
11 задача: На колко е равен х, ако х + 1,5 = 3,2 ?
а) 1,7
б) 2,7
в) 3,35
г) 4,7
• -1,26% А) 79,06% Б) 6,65% В) 4,10% Г) 8,93%
• 6,65 % не прилагат изваждане на числата по
разреди;
• 13 % не умеят да намират неизвестно
събираемо
2
12 задача: Намислих едно число. Умножих го с 3 и получих числото 0,2.
Кое е намисленото число?
а) 10
3
б) 16
15
в) 2
3
г) 0,3
-2,79% А) 13,14% Б) 5,60% В)12,84% Г)65,63%
• 34 % не умеят да съставят модел
13 задача: Кое от числата се дели на 3?
а) 491
б) 463
в) 613
г) 705
• -1,34% А) 3,14% Б) 9,20% В) 9,95% Г) 76,38%
• 24 % не владеят признака за делимост на 3.
Не е усвоен алгоритъма и не може да се
приложи практически. Не са приложени и
знанията за деление на трицифрено число на
3 с остатък.
14 задача: НОД ( 44:66) =
а) 132
б) 22
в) 12
г) 11
• - 1,72% А) 22,12% Б) 53,57% В) 7,80% Г) 14,80%
• 22,12 % не разбират смисъла на
съкращението НОД и смесват с НОК, а 14,80
% с ОД.
15 задача: В кой от примерите приближената стойност на числото е намерена
НЕПРАВИЛНО ?
а) 3,246  3,25
б) 5,166 5,17
в) 10,063  10,06
• - 1,85% А) 7,08% Б) 10,24% В) 11,34% Г) 69,49%
• 30 % не владеят закръгляне на десетични
дроби. Възможно е част от учениците да не
са прочели или разбрали въпроса
(НЕПРАВИЛНО), назависимо от големината
на шрифта.
г) 13,13  13,2
16 задача: На колко са равни 20 % от 15 ?
а) 0,3
б) 3
в) 30
г) 300
• - 1,50% А) 7,29% Б) 66,73% В) 12,84% Г) 11,64%
• 24 % не владеят понятието процент и от там
намиране на процент от число.
• Липсата на тези познания, които са с
практически насоченост, ще се отразят
негативно и на междупредметните връзки.
17 задача: Страната на ромб е равна на страната на равностранен
триъгълник с обиколка 6 дм. На колко е равна обиколката на
ромба?
а) 8 дм
б) 4 дм
в) 12 дм
г) 14 дм
• -3,11% А) 61,45% Б) 7,37% В) 23,14% Г) 4,93%
• 39 % се затрудняват при изчисление
страната на равностранния триъгълник и
определянето обиколката на ромб.
18 задача: 12 минути са равни на:
а) 15 ч.
•
б) 0,12 ч.
1
в) 6 ч.
1
г) 12 ч.
-1,37% А) 46,65% Б)29,97% В)7,83% Г)14,18%
• 30% приравняват 1 час на 100 минути.
• не са формирани умения за определяне
на части от именуваните единици
19 задача: Каква част са 30 години от 1 век ?
а) 10
3
3
б) 5
3
в) 10
г) 0,03
• - 1,72% А) 10,59% Б) 5,60% В) 62,39% Г)19,71%
• 38 % се затрудняват при намиране на
неизвестна част от число, като 20 % посочват
0,03 като отговор.
20 задача: Каква част от декара са 200 кв.м ?
1
а) 5
1
б) 50
в) 0,002
г) 0,02
• - 2,36% А) 41,82% Б) 10,29% В) 25,34% Г) 20,19%
• 58 % се затрудняват при използване на декар
като мерна единица за лице (1 дка=1000 кв.м)
21 задача: Намерете обиколката на равностранен триъгълник със
страна 1,5 см.
а) 0,5 см
б) 4,5 см
в) 3,5 см
г) 2,25 см
• - 1,80% А) 5,92% Б) 77,69% В) 9,76% Г) 4,83%
• 6% не разбират зависимостта между обиколка
и страна на равностранен триъгълник
• 10 % не владеят умножение на десетична
дроб с естествено число
• 5 % не разграничават и смесват понятията
обиколка на равностранен триъгълник и лице
на квадрат
22 задача: Ако страната на едно квадратче от квадратна мрежа е 1 см, то на колко
е равно лицето на трапеца?
а) 10 кв. см
б) 10,5 кв.см
в) 15 кв.см
г) 21 кв.см
• -3,32% А) 14,32% Б) 47,86% В) 24,32% Г)10,19%
• смесват се понятията за обиколка и лице на
фигура
• не владеят формулата за лице на трапец
• не владеят метода
на лицата n
n
Sф=
s
1
i
или Sф= S -
s
1
i
23 задача: Колко стени има един куб?
а) 4
б) 6
в) 8
г) 12
• - 0,97% А) 10,86% Б) 74,61% В) 5,74% Г) 7,83%
• 12 % не владеят терминологията
• стени
• ръбове
• върхове
24 задача: На колко е равна височината на правоъгълен паралелепипед с обем 78
куб. см, дължина 5 см и ширина 3 см?
а) 4 см
б) 26 см
в) 52 мм
г) 52 см
• - 4,77% А)8,04% Б)18,82% В)44,80% Г)23,57%
• 27 % не могат да приложат формулата за
обем
• 68 % владеят формулата, но само 45 % от
тях се справят с мерните единици и
преминаването от една в друга
Непосочени отговори
1.Непосочените отговори (под 2% ) не показват дали ученикът проява несигурност
или невнимание. Още в клас е необходимо да се акцентира на последният етап
при писмена работа: дооглеждане и повторна проверка на полученото.
Недочитането на условието (6 и 15 задача), съдържащо отрицание също води до
грешки.
2. Пет от задачите (10,12,16,22,24 ) очевидно са затруднили учениците.
Непосочени отговори
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
непосочени
отговори в %
2.00%
1.00%
0.00%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
•ИЗВОДИ:
Учениците успешно са се справили със
задачите, които са поднесени по познат
начин и контекст, и са изучавани попродължително време.
Затрудняват се при решаване на задачи
от вида:
намиране лице на геометрична фигура
и преминаване от една мерна единица в
друга
 част от цяло
 процент
съставяне на математически модел
Десета
научнопрактическа
конференция
Варна
19 - 20
Февруари
2011 година