asigest holding - Ай енд Джи Иншурънс Брокерс

download report

Transcript asigest holding - Ай енд Джи Иншурънс Брокерс

Член на
ASIGEST HOLDING
www.iandgbrokers.com
КОИ СМЕ НИЕ
ASIGEST HOLDING
www.asigestholding.com
I&G BROKERS
България
ALPHA BROKERS
Италия
www.iandgbrokers.com
www.alphabroker.it
ASIGEST
Румъния
BASCO
Мароко
www.asigest.ro
www.basco-assur.ma
ASIGEST
Германия
CONCEPT INVEST
Сърбия
www.asigest-group.com
www.osigurajse.com
2
ЗА КОМПАНИЯТА
Водещ
международен
застрахователен
и
презастрахователен брокер, член
на групата ASIGEST HOLDING.
Компания, основана през 1994 г.
и обслужваща над 130 000
клиенти днес.
Лиценз № 18/06.04.2000 г. за
застрахователна
дейност,
издаден от МФ на Р. България в
съответствие
с
българското
законодателство.
Член на:
 Международната асоциация
на
застрахователните
брокери – UNiBA-Partners и
неин
изключителен
представител за България
 Българска
асоциация
на
застрахователните брокери
(БАЗБ)
Портфейл от всички видове
задължителни и доброволни
застраховки.
Високи професионални и
етични стандарти в работата и
отношенията към клиентите.
Качествено
ниво
на
реализираните
застрахователни програми и
предоставени услуги.
48.152 млн. лв управлявани
застрахователни премии за
2011 г.
Над 5 млрд. лева управлявани
застрахователни интереси на
клиенти .
Към 31.12.2011 г. АЙ ЕНД ДЖИ
БРОКЕРС заема първо място в
класацията
на
застрахователните брокери с
пазарен дял 6.10 %.
 Германо-българска търговскоиндустриална камара
 Конфиндустрия България
3
ПАРТНЬОРИ
АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС е
официален член на UNiBAPartners от 2004 г. и изключителен
представител за България, което
гарантира:
 обслужване
на глобални
застрахователни програми
 достъп
до
световно
застрахователно ноу-хау и
най-добрите международни
практики за управление на
риска
 предоставяне на услуги на
наши клиенти по света чрез
местни брокери-партньори
 международни стандарти и
иновации
 нови ефективни методи на
работа
Международната асоциация на застрахователните брокери е
най-голямата в света по своя размер, оперираща до настоящия
момент в повече от 100 страни, чрез повече от 250 офиса,
ползвайки опита на над 3400 експерти.
4
ПАРТНЬОРИ
През 2010 АЙ ЕНД ДЖИ
БРОКЕРС стана член на
Германо-българската
индустриално-търговска
камара (ГБИТК) - мрежа от
членове, която обхваща над 450
германски,
български
и
международни фирми и която
действа като свързващо звено
между икономиките на Германия и
България.
АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС стана член
на Конфиндустрия България през
2003 г. Конфиндустрията (найголямата
италианска
бизнес
асоциация) има за цел да засили
връзките си с местните власти,
организации и предприемаческия
свят в региона.
Член на Консорциума на
европейските застрахователни
брокери от 2009, AЙ ЕНД ДЖИ
БРОКЕРС се ползва от ценни
практики в резултат на
споделянето на специфичен
опит
в
сферата
на
застрахователното
посредничество.
5
ДЕЙНОСТ
РОЛЯТА НА БРОКЕРА
Правен
субект,
който
представлява
клиента
в
отношенията
му
със
застрахователните компании и
всички дейности, свързани със
застраховането.
Винаги защитава интересите на
своя
клиент,
а
не
на
застрахователната компания.
Управлява рисковете, съпътстващи
бизнеса му чрез индивидуално
структурирани
застрахователни
програми.
Намира креативни решения и
изработва алтернативни програми
за протекция и превенция.
Развива,
препоръчва,
договаря
и
осъществява
икономически
изгодни
застрахователни покрития.
Осъществява
административна помощ.
Дава възможност за достъп
до световния застрахователен
пазар.
Контролира
процеса
ликвидация на щетите.
на
Изпълнява
ролята
на
застрахователен адвокат на
клиента.
Спазва
пълна
конфиденциалност относно
информацията,
която
се
предоставя и/или се обменя в
процеса
на
съвместната
дейност.
6
ПОРТФОЛИО
ВИДОВЕ ЗАСТРАХОВКИ
ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАСТРАХОВКИ
Индустриален пожар
Търговски обекти и офиси
Домашно имущество
Прекъсване на производството
Елекронно оборудване
Авария на машини
Строитeлно-монтажни рискове
АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ
Каско МПС
Гражданска отговорност на
автомобилистите
Зелена карта
Злополука на лицата в МПС
ЗАСТРАХОВКИ НА ОТГОВОРНОСТИ
Обща гражданска отговорност
Отговорност на работодателя
Отговорност на изделието
Професионални отговорности
Отговорност на превозвача
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ
Земеделски култури
Животни
ЗАСТРАХОВКИ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ
Кредити
Гаранции
Разни финансови загуби
ЗАСТРАХОВКИ “ЖИВОТ”
Застраховка “Живот” и рента
Женитбена и детска застраховка
Затраховка “Живот”, свързана с
инвестиционен фонд
Постоянна здравна застраховка
Застраховка “Злополука“ – индивидуална
и групова
ЛИЧНИ ЗАСТРАХОВКИ
Злополуки
Туристи на територията на Република
България
Помощ при пътуване
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Индивидуални и групови
здравноосигурителни договори
ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ
Авиация
Плавателни съдове
Карго
7
С КОГО РАБОТИМ
АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС работи с всички водещи
компании, притежаващи лиценз за застрахователна
дейност в България.
ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
•ЗАД “БУЛСТРАД”
•БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ АД
•ЗАД “ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”
•FI HEALTH
•ЗАД ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”
•ОЗОФ “ДОВЕРИЕ” АД
•ЗД “БУЛИНС” АД
•“ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО
•“ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
ОСИГУРЯВАНЕ” АД
•“КЮ БИ И ”
•ЗОАД “ДЗИ” АД
•ЗАД “АРМЕЕЦ”
•ХИПОКРАТ
•ЗК “БЪЛГАРСКИ ИМОТИ” АД
•ЗОД “БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД
•ЗК ”ЛЕВИНС” АД
•“ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД” АД
•“ИНТЕРАМЕРИКАН” ЗАД
•ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
•ЗАД “ВИКТОРИЯ”
•ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
•HDI ЗАСТРАХОВАНЕ
•ЗОФ НАДЕЖДА АД
•БАЕЗ АД
•ОЗОК АД
•ЗК “УНИКА” АД
•“ЧАРТИС БЪЛГАРИЯ ЗПД” АД
•ЗК ОЛИМПИК
•“ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ” АД
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
•ЗАД “ДЗИ”
•ЗАД ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”
•“ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” АД
•ЗАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ”
•ЗК “УНИКА – ЖИВОТ” АД
•“ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ” АД
8
НАШИТЕ КЛИЕНТИ
Профил
Физически лица
Малки и средни фирми
Големи компании
Международни компании
Държавни институции
КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
Заместваме
нуждата
от
собствена структура, специално
занимаваща се с контрола и
управлението на рисковете,
съпътващи Вашия бизнес.
Дефинираме профила на риска
и
намираме
най-добрите
решения,
предлагани
на
застрахователния пазар.
Изработваме специализирани
застрахователни програми за
различните
индустриални
сегменти на бизнеса.
Предлагаме
специфични
решения за типични проблеми
в конкретната област.
Договаряме
схеми
за
положителен
резултат.
индивидуални
участие
в
финансов
Създаваме
целенасочена
стратегия за управлението на
бизнес рискове - от програма
за превенция до решения за
алтернативен трансфер.
9
НАШИТЕ КЛИЕНТИ
ФИРМИ
ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ
СО МАТ
ТОПЛИВО
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ
БОН МАРИН ХОЛДИНГ
МЕГАТРОН
ТРАНСЛЕНД
БОХЕМИЯ
ОН ТРАВЕЛ
ВЕРТА
ТОП ГРУП
АСО СИРИУС
ВЕЦ СВОГЕ
БИЛБОРД
ДЕДРАКС
РОЛПЛАСТ
ВАЛМЕКС
НИКРОМ МЕБЕЛ
САЛВАМЕД
РЕНО ТРАКС
КАБЕЛКОМЕРС
ВАСИЛКА
КУИКСТАРТ
ШЕЛЕ БЪЛГАРИЯ
РиМ БЪЛГАРИЯ
БРЕЙНСТОРМ
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-Т
ИНСТИТУЦИИ
2 ИКСЕЛ БЪЛГАРИЯ
ПУБЛИСИС ГРУП
НЮ ЙОРКЪР
БАЙЕР БЪЛГАРИЯ
БЕСТИМЕКС
БУЛСАФИЛ
РОЛМАН
НАВИГАРЕ
ИТАЛПЕЙПЪРС
ЕЛЕКТРО +
БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ
КАУФЛАНД
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ
ФЕРРЕТИ
КОНСТУЦИОНИ ДОНДИ БЪЛГАРИЯ
ПРЕФАБРИКАТИ ЧИВИДИНИ
РИЛА ГАЗ
ХРИСОМА
Т-МАРКЕТ
ОПТИКИ ВЕ БЪЛГАРИЯ
ЛАЙЕР БЪЛГАРИЯ
КИРХ ДОРФЕР БЪЛГАРИЯ
ТЕЛЕВИК
НИМАР СТУДИОС
ЛА САПИЕНЦА
ВИКИ КОМФОРТ 2004
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
ДАНОН СЕРДИКА АД
ПОСОЛСТВО НА САЩ
ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ АД
КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
СОФИЙСКА ВОДА
ВИК КЪРДЖАЛИ
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО
МЕТЕРОЛОГИЯ
ОБЩИНА СМЯДОВО
10
КЛОНОВА МРЕЖА
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София
Бул. България 118
Тел. 813 88 00
Факс: 813 88 26
[email protected]
www.iandgbrokers.com
ОФИСИ В СОФИЯ:
Офис ОРЛОВ МОСТ
ул. Янтра 3Б
тел./факс 944 33 20,
946 33 71
Офис МЛАДОСТ
Младост 1А, бл.509, бх. 23 тел. 975 31 44
Офис ЛЮЛИН
Люлин, Кооперативен
пазар, базар Искра
павилион 19-20 Тел.
02/9250815
Офис СЛАТИНА
Стария пазар, ул.
Теменуга 2А, магазин 4
тел.: 02/971 38 00, 02/971
38 51
факс.: 02/971 45 59
Офис РУСКИ ПАМЕТНИК
бул. Македония 50
тел./факс: 02/ 952 25 17
Офис ОВЧА КУПЕЛ
ул. Монтевидео
до блок №508
тел: 0888818825
Офис БЕЛИ БРЕЗИ
ул. Ворино № 21
тел.: 0886/320952
ул. Авксентий Велешки,
Комплекс Симфония
тел/факс: 032/62 53 97
Офис НАДЕЖДА
бул. Ломско шосе, бл. 172
тел.: 0888/744103
ул. Брезовска №27
тел/факс: 032/966 716
Офис ДРУЖБА
жк Дружба 2
пред бл. 210, обект 24
тел.: 0886/403235
Офис МЛАДОСТ 1
бл.74А, магазин 4
тел.: 0886/209996
ОФИСИ В СТРАНАТА:
Бургас
ул. Богориди №58, ет.1
тел. 056/ 824 011, 823
011
Пловдив
бул. 6-ти септември
№105, тел. 032/ 625 378;
65 74 68
Плевен
ул. Д. Константинов №4, ет.1,
ст. 3, тел. 064/ 801 449
Монтана
ул. Л. Каравелов №1А
тел. 096/ 300 797, 300 798
Варна
ул. Михаил Колони №19
тел. 052/ 607 242
Стара Загора
бул. Христо Ботев №70
тел. 042/ 600 778
Добрич
ул.Георги Кирков тел. 0885
055 372
Костинброд
ул.Ломско шосе №28 тел.
0896 703 806
11
КЛОНОВА МРЕЖА
Благоевград
ул.Васил Левски №20А тел.
0887 749 987
Троян
ул."Генерал Карцов" №28
тел. 0670/6 29 00
Харманли
бул. България №24
тел. 0373/ 90029
Петрич
ул. Пере Тошев №2
тел. 0745/ 61 951
Асеновград
ул.Цар Иван Асен II №12
тел. 0331/22 888
Севлиево
ул.Стефан Пешев №77
тел. 0675/800 43
Хасково
бул. България №57
тел. 038/ 623 836
Сливен
Хаджи Димитър №23
Тел:044/631396
Перник
Покрития мост
тел. 076/ 606 777
Велико Търново
бул. Цанко Церковски №11
тел.062/ 601 418
Г. Оряховица
ул.Св. Княз Борис I №1
тел: 0618/60709
Разград
ул. Васил Левски №8
тел. 0896 765 427
Шумен
ул. Цар Освободител №78 ет. 1
тел. 054/ 832 100
Габрово
ул. Опълченска № 44
тел: 066 / 806 060
Ихтиман
ул. Цар Освободител №97
тел. 0889 818 797
Русе
Ул. Александровска №11
тел. 0887263673
Самоков
бул. Искър № 87
тел: 0885 311 754
Сандански
Ул.Сердика №10
тел: 0885276463
Пазарджик
ул. Цар Шишман №28
тел. 034/ 448 693
Карнобат
ул. Ал.Нейчев № 8
тел: 0878 776 614
Панагюрище
ул.Стефан Финджеков №2
тел: 0898914714
Враца
ул. Демокрация №16 Търг.
Комплекс Суми ет.2
тел. 092/ 626 699
Ловеч
ул.Хан Кубрат №5
тел. 068/600 102
Видин
Бдин №18
тел. 0885 066 606
Кюстендил
ул. Цар Освободител №94
тел. 078/523 672
Търговище
ул. Шипка №4
тел. 0601/23975
12