szoosszetetelek_osszefoglalas

download report

Transcript szoosszetetelek_osszefoglalas

Mellérendelő összetett szavak
Szóösszetételek
Két vagy több szót egyetlen új
szóvá illesztünk össze
Szerves
Ikerszók
Szóismétlés
Mellérendelő
Valódi mellérendelés
Alanyos
Tárgyas
Határozós
Jelzős
Jelentéstömörítő
Alárendelő
Szervetlen
Alárendelő összetett szavak
ALANYOS
TÁRGYAS
HATÁROZÓS
jóakaró
vásárfia
madárlátta
csigalépcső
egyetértés
sötétzöld
életrevaló
érzelemgazdag
JELZŐS
JELENTÉST.
Mellérendelő összetett szavak
VALÓDI
IKERSZÓ
búbánat
hírnév
fidres-fodros
szegről-végről
véges-végig
sír-rí
maholnap
más-más
zenebona
körbe-körbe
SZÓISMÉTLÉS
Szervetlen szóösszetételek
Mondatban egymás mellett álló szavak összeforrásából keletkezik:
Pl: adjonisten, fogadjisten, egyszeregy, Miatyánk….
Mellérendelő összetett szavak helyesírása
-Szóismétlés mindig KÖTŐJELLEL
-Ha az elő- és az utótagot is toldalékoljuk – KÖTŐJEL
-Ha csak a szóalak végén toldalékolható – EGYBE
Alárendelő összetett szavak helyesírása
-Ha a szóösszetétel az alárendelő szókapcsolathoz képest jelentésváltozáson
megy át – EGYBEÍRÁS (pl. hat ökör – hatökör; madár látta _ madárlátta; apró
pénz – aprópénz stb.)
Többszörösen összetett szavak helyesírása
- hat szótagig EGYBE (pl. kapufélfa, gépkocsialkatrész)
-Hét szótagtól KÖTŐJELLEL
(pl. időjárás-jelentés, rabszolga-felszabadítás)
Minőség- és mennyiségjelzős kapcsolatok külön szabálya:
Az anyagnévi jelzős szerkezetek, a számnévi jelzős szerkezetek és a folyamatos
melléknévi igeneves szerkezetek helyesírása:
-Ha a szószerkezet mindkét tagja egyszerű szó – EGYBE (pl. márványszobor,
kétujjnyi, beszélőszerv)
-Ha bármelyik szó összetett szó, akkor KÜLÖN (pl. márvány mellszobor, kát
négyzetméternyi, büntető törvénykönyv)
MOZAIKSZÓK
betűszók
szóösszevonás
-tulajdonnévi: csupa
nagybetű (FTC, MTK, BKV)
-köznévi: csupa kisbetű (tb,
áfa, tv, áfa)
-tulajdonnévi: nagy kezdőbetű
(Malév, Mahart)
-köznévi: csupa kisbetű (gyed,
gyes, viszlát)
Toldalékolása: KÖTŐJELLEL
Toldalékolása: EGYBE