การวัดความสึกหรอของแบริ่งและเพลาข้อเหวี่ยง

Download Report

Transcript การวัดความสึกหรอของแบริ่งและเพลาข้อเหวี่ยง

การวัดความสึกหรอของแบริง่
่
และเพลาข้อเหวียง
สามารถกระทาได ้ 2 วิธ ี คือ
 การวัดด ้วยการใช ้พลาสติกเกจ
 การวัดโดยการใช ้ไมโครมิเตอร ์
พลาสติกเกจ
(plastigage)
ซองและสเกลวัด
เส้นพลาสติกเกจ
ไมโครมิเตอร ์ (Micromiter)
่ ้านสูบออก
ถอดฝาครอบแบริงก
ลาดับการถอดน๊อต
่
เพลาข้อเหวียง
การสึกหรอ หรือการเสียหาย
แบริง่
ชาร ์ป
รอยขีดข่วน
ดี
เสี
ย
ความแตกต่างระหว่างแบ
่ ่ เสียหายกับแบริงที
่ ดี
่
ริงที
้ นจากแบริงเพลาข
่
่
เช็ดนามั
้อเหวียงให
้
หมด
ตัดพลาสติกเกจ ให ้มีความ
ยาวเท่าๆกับความกว ้างของ
แบริง่
ถอดฝาครอบก ้านสูบออกตรวจสอบ ดู
่ กบีบ
พลาสติกเกจทีถู
ตรวจสอบด้วย
พลาสติกเกจ
พลาสติก
เกจ
พลาสติก
เกจ
สเกล
วัด
สเกล
วัด
พลาสติกเกจ แบนไม่สม่าเสมอ อาจ
่
อแบริง่
เนื่ องจากการเรียวของข ้อเหวียงหรื
ก่อนขันเข้า
กับเพลาข้อ
่
เหวียง
หลังขัน
เข้ากับ
เพลาข้อ
่
เหวียง
่ อในการ
การใช ้ ไมโครมิเตอร ์ เป็ นเครืองมื
ตรวจสอบ
 การตรวจสอบด้วยสายตา
ดู รอยขีดข่วนและรอย
แหว่ง
•รอยขีดข่วนและ
รอยแหว่ง
่
่
ทีเพลาข้
อเหวียง
่ าการวัด
จุดทีท
การวัดโดยใช้
ไมโครมิเตอร ์
ทาการวัด
4 จุด
่
การเจียร ์ข้อเหวียง
สรุป
่ ้านสูบและเพลาข ้อ
การวัดความสึกหรอของแบริงก
่ สามารถกระทาได ้ 2 วิธ ี คือ
เหวียงก็
1. การวัดด ้วยการใช ้พลาสติกเกจ
2. การวัดโดยการใช ้ไมโครมิเตอร ์
่
แต่กอ
่ นอืนการตรวจเราสามารถตรวจดู
ด ้วยสายตาโดยดู
รอยการขีดข่วนและการสึกหรอจากภายนอกเสียก่อน
่
่ าหนดก็ต ้องทา
และเมือพบการสึ
กหรอมากกว่าค่าทีก
่
การเจียร ์เพลาข ้อเหวียงใหม่
