Ligeværdighed i samarbejde er samskabelse

Download Report

Transcript Ligeværdighed i samarbejde er samskabelse

Samarbejdet mellem det frivillige og det
offentlige
- udfordringer og muligheder
Johs. Bertelsen
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum, landsforeningen for de
frivillige sociale organisationer
Frivilligrådet
Center for frivilligt socialt arbejde
FriSe, frivilligcentre og selvhjælp
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Øget samarbejde mellem frivillige foreninger
og kommunale institutioner..
”Samskabelse”
Frivilligt Forum
Aktiviteter med og for borgere, brugere, beboere og patienter (FOA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gåture samt køreture med borgere i kørestol
Medhjælpere ved udflugter/arrangementer
Afholder sommerfester, høstfester, julehygge og lign.
Spiller spil/banko/lotto/kortspil med borgere, brugere, beboere og patienter
Sangarrangementer/underholdning/café-arrangementer
Gudstjenester/andagt
Gymnastik/motion
Socialt samvær og besøgsvenner (drikker kaffe, hyggesnakker)/besøg af
patienter
Bagning
Stikker og nørkler
Besøg af besøgshund og hundens ejer
Cykelture
Læser avisen højt/højtlæsning
Lektiehjælp
Spisevenner
Frivilligt Forum
Praktisk arbejde:
Sælger varer fra en kioskvogn/frivillige i kiosk
Passer cafeen
Ledsager beboere til speciallæger, tandlæger, øjenlæge, sygehus mv.
Ledsager borgere til frisør, tandtekniker og lign.
Opvask, vasker tøj, stryger
Ordner drivhus
Pynter op til jul/dækker bord til jul og nytår
Indkøb for borgere
Køkkenhjælp
Pasning af husdyr
Ekstra hjælp i julen
Frivilligt Forum
Computerhjælp
Buschauffører/driver plejecentrers busser
Hjælper ved bankbesøg
Hjælp ved servering af eftermiddagskaffe og lign.
Varme mad til borgerne i weekenden
Dele mad ud
Alt-mulig-mand
Arbejdsweekender på skoler og i børnehaver
Hjælp til praktiske opgaver i børnehaven
Rengøring
Havearbejde/ordner blomster
Er ved beboerne, når det faste personale har personalemøde
Følge patienter rundt på hospitaler (sygehusguider)
Modtagelse af borgere og patienter i sygehusets forhal – vise dem vej
Frivilligt Forum
Vurderer du, at det frivillige arbejde på din
arbejdsplads forbedrer hverdagen for borgerne (de
ældre, børnene, de unge, patienterne mv.)?
I høj grad
I nogen grad
I ringe grad
Slet ikke
Ved ikke
57%
32%
7%
1%
2%
Frivilligt Forum
Hvorfor
Samskabelse..?
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Ny økonomistyring:
”New public management”
Frivilligt Forum
Bivirkninger :
-
For meget bureaukrati og kontrol
-
Mangel på tillid og åbenhed
-
Mangel på faglighed
-
Mangel på sammenhæng og helhedsorientering
-
Manglende inddragelse af borgerne
Frivilligt Forum
Kvaliteter, som det offentlige system ikke selv
kan levere:
- bæredygtighed gennem borgernes engagement
- nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskaber
- sundhed gennem borgernes medansvar for eget
helbred
- omsorg og inklusion gennem borgernes frivillige
deltagelse
- innovation gennem borgernes deltagelse og
engagement
Frivilligt Forum
Særlige kvaliteter ved frivillighed:
Bæredygtighedskvaliteter:
-
borger/brugererfaring
- netværk, lokalitet, stabilitet
- tillid
- fælles ejerskab
- motivation og engagement
- deltagelse
Positionskvaliteter:
- arbejder nedefra og op
- uafhængig af offentlig myndighed
Frivilligt Forum
Kommunernes Landsforening (KL):
” Investér før det sker..”
Hovedtemaer:
-
Socialpolitikken begynder i familien
-
Borgeren er som udgangspunkt fremmeste ekspert i eget liv
-
Fremskudte indsatser
-
Helhedsorienterede indsatser
Frivilligt Forum
Regeringen, kommunerne, de frivillige
organisationer:
Nyt charter for samspil mellem den frivillige verden
og det offentlige
Frivilligt Forum
VISION:
Visionen for ”Charter for samspil mellem den
frivillige verden og det offentlige ”er, at det bliver
retningsanvisende, så både den frivillige verden og
det offentlige kan anvende det til at skabe, sikre og
udvikle samspillet.
Frivilligt Forum
Temaer i nyt charter:
1.
2.
3.
4.
Vi vil demokrati, dannelse og livsudfoldelse
Vi vil gensidig forståelse, tillid og respekt
Vi vil medborgerskab og mangfoldighed
Vi vil arbejde sammen
Gammelt charter:
1. Grundlaget for den frivillige indsats
2. Værdien af den frivillige indsats
3. Samspillet mellem det offentlige og de frivillige Danmark
Frivilligt Forum
. VI VIL DEMOKRATI, DANNELSE OG LIVSUDFOLDELSE
• Det offentlige skal aktivt medvirke til at skabe relevante
rammer for den frivillige verden og understøtte den enkelte
borgers frivillige indsats og foreningernes organisatoriske
arbejde.
• Det offentlige bør inddrage organisationerne, foreningerne
og de frivillige i alle relevante spørgsmål og sammenhænge.
• Det er vigtigt, at der er en bevidsthed om, at den frivillige
verden og det offentlige er med til at skabe og udfordre hinandens
forskellige roller.
Frivilligt Forum
VI VIL GENSIDIG FORSTÅELSE, TILLID OG RESPEKT
• Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse
for hinandens roller og vilkår. Dette kræver blandt andet ledelse,
engagement og handling i den frivillige verden og i det offentlige.
• Forudsætningen for, at vi for alvor i fællesskab kan bidrage til
samfundsudviklingen er, at vi sammen analyserer udfordringer og
muligheder – på alle niveauer. Den fælles analyse er grundlaget for den
nødvendige forventningsafstemning og fælles forståelse for, hvad vi i et
ligeværdigt samspil kan opnå for at skabe nye løsninger.
Frivilligt Forum
VI VIL ARBEJDE SAMMEN
• Den frivillige verden er en engageret, kritisk med- og modspiller til det
offentlige.
• Vi mødes i øjenhøjde, hvor vi taler sammen med hinanden, ikke til
hinanden. Vi aftaler lokalt, hvem der gør hvad, så det enkelte samspil
baseres på lokale ønsker, behov og fælles spilleregler, herunder på
samarbejdet mellem de frivillige og de offentligt ansatte.
Frivilligt Forum
Charterets sluttekst:
”Det er afgørende, at charteret ikke står alene, men at det
omsættes til virkelighed og konkretiseres i en lokal
sammenhæng.
Det nationale charter bør danne udgangspunkt for dialog
nationalt og lokalt. Lokalt med det formål fx at udarbejde
lokale rammer for samarbejdet også på tværs af sektorer
og organisatoriske grænser”
Frivilligt Forum
Hvordan etableres
”den ligeværdige platform”.?
Frivilligt Forum
Nej tak til
Polyfilla-frivillighed
Frivilligt Forum
Ja tak til
Samskabelse: 2 + 2 = 5
De ansattes faglighed + frivillighed =
”ny faglighed”/nye kompetencer
Frivilligt Forum
Hvem er ”vi”..?
Frivilligt Forum
Rammesætning og gennemskuelighed
Statsligt niveau:
- Lovgivning, nationalt charter, civilsamfundsstrategi
Styring, kommunalt niveau:
- Frivilligpolitik, frivilligråd, frivilligcentre
- Lokale charters.?
Håndtering, institutionsniveau, spilleregler:
- Hvem laver hvad
- Hvem leder hvem
- Efteruddannelse
Den aktive borger, medborgerskab
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum og de faglige organisationer:
”Spilleregler for samarbejdet mellem
frivillige og ansatte medarbejdere”
-
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
FOA
HK-kommunal
Socialpædagogerne
Frivilligt Forum
Spillereglerne skal sikre:
1.
2.
3.
4.
5.
Gennemskuelighed
Rollefordeling
Faglighed
Retssikkerhed
Modvirke konflikter
Frivilligt Forum
Forudsætninger for samarbejdet:
1. Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer
2. Ansatte anerkender de frivilliges indsats
Frivilligt Forum
Gråzoner:
- Samvær /ledsagerordninger/vågetjeneste
- fysisk og psykisk støtte
- personlig hygiejne
- rengøring og opvask
- medicin
- indkøb
- Vedligeholdelse
- Fravær af hjælp
Frivilligt Forum
Hvem gør hvad?
- om aftaler mellem frivillige og ansatte, der
samarbejder om sociale opgaver
• Principper for samarbejdet
• Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen
• Frivillige udfører opgaver, uden visitation eller registreringer
• Frivillige kan ikke pålægges referatpligt
Frivilligt Forum
• Samarbejdet med frivillige drøftes i MED-udvalgene
• De ansattes og de frivilliges forpligtigelser er forskellige
• Aftaler for frivillige
Frivilligt Forum
• Anbefalinger:
• Organisering af de frivillige
• De frivillige netværk bidrager til god kommunikation
• Den frivillige indsats anerkendes
• Uenigheder og konflikter løses
Frivilligt Forum
Hvordan udvikler vi lokale charters..?
Frivilligt Forum
Lokale charters:
1. Anvendelighed
2. Ramme
3. Parter
4. Indhold
5. Forankring
6. Proces
Frivilligt Forum
1.
-
Anvendelighed
Gennemskuelighed
Rollefordeling
Faglighed
Retssikkerhed
Innovation
Frivilligt Forum
2. Ramme
- Alle forvaltninger
- Én forvaltning
- Alle frivillige organisationer
- Kun organisationer fra særlige områder
Frivilligt Forum
3. Deltagere
- politikere
- embedsmænd/ledere
- folk på gulvet
- frivillige organisationer
- borgere
- faglige organisationer
Frivilligt Forum
4. Indhold
- Værdier
- selvstændighed
- kommunikation
- langsigtethed
- åbenhed og gennemskuelighed
- Organisatoriske forhold/aftalehenvisninger
- faggrænser/spilleregler
- aktivt medborgerskab
- økonomi
- dokumentation
- partnerskaber
- efteruddannelse
Frivilligt Forum
5. Forankring/opfølgning
- særligt sekretariat
- frivilligcenter
- frivilligråd
Frivilligt Forum
6. Proces/initiativ
-
alle med fra starten
forhandlingsrepræsentanter/udvalg
sekretariatsstøtte
gentagne stormøder
afsluttende fejring
Frivilligt Forum
”Hvordan kommer vi videre lokalt..?”
www.frivilligtforum.dk
Nyheder/ Viden og info