Transcript Document

Серед усіх наук, що відкривають
людству шлях до пізнання
законів природи є наймогутніша,
найважливіша наука –
математика. С.В. Ковалевська
Серед змістовних ліній математики є
тема “Рівняння”
“Рівняння – це золотий ключик, який
відкриває всі математичні сезами”
С. Коваль
\
в якому вивчають тригонометричні функції
та їх застосування.
Тригонометричні функції-функції,
аргументрами яких є кути або дуги.
Алгебра багато століть
розвивалася як наука про
рівняння
• Для розв’язування цих відомих нам
рівнянь ми користуємося заздалегідь
виведеними формулами або
виробленими алгоритмами, що значно
спрощує роботу.
Особливістю є те:
-що загальних методів,
загального способу не існує;
-що вони або зовсім не мають
розв’язків, або мають безліч,
внаслідок періодичності.
Б Л ОК И
Складніші
Найпростіші
Типові
sin x  1
cos x  1
E (tgx)  R
• Множину розв’язків тригонометричних
рівнянь, яка задається формулою
називається серією.
• Розв’язки, які одержують при конкретних
значеннях n (k), називають частковими
розв’язками.
• Пробуємо всі тригонометричні функції звести до
одного аргументу;
• Якщо вдалося звести до одного аргументу, то
пробуємо всі тригонометричні вирази звести до
однієї функції;
• Якщо до одного аргументу вдалося звести, а до
однієї функції ні, то пробуємо звести рівняння до
однорідного;
• Якщо попередні пункти не виконуються, то пробуємо
одержати добуток;
• В решті випадків переносимо всі члени в один бік і
використовуємо спеціальні прийоми розв’язування
(намагаємося розпізнати типове рівняння).
• Приклад. Розв’язати рівняння
sin2x + 4sinx -5 = 0
Розв’язання. Заміна sinx=t.Одержуємо
t2 +4t -5 =0; t= -5; t=1. Тоді sinx=-5, sinx=1
Якщо до рівняння змінна
входить в одному й тому ж вигляді, то
зручно цей вигляд змінної позначити
однією буквою (новою змінною)
• 4cosx – 4 = sin2x,
sin2x–4cosx+4 =0, 1-cos2x-4cosx+4=0,
cos2x+ 4cosx -5=0, тоді cosx =-5, cosx = 1.
Зводяться до однієї функції,
вводиться нова змінна і
одержується алгебраїчне
рівняння, зокрема квадратне.
• Приклад: cos2x + sinx = 0
1 – 2sin2x +sinx =0,
2sin2x-sinx -1=0, тоді sinx=1 або sinx=-1/2
В такому випадку слід виконати такі
перетворення, щоб утворилися
однакові аргументи та залишилася
лише одна функція.
Рівняння називається однорідним рівнянням відносно
sinx і cosx, якщо сума показників степенів у кожному
доданку однакова( дорівнює степеню рівняння).
Загальний запис: asinx +bcosx =0;
asin2x + bcosxsinx +ccos2x = 0
Ідея розв’язування: ділення членів рівняння на cosx
або sinx в степені,що дорівнює степеню рівняння.
Але при цьому необхідні обгрунтування, що cosx не
дорівнює нулю, що є частиною розв’язування рівняння.
Приклади: Sin3x- 2cos3x=0, 3sin2x-=2sinxcosx-cos2x=0,
cos2x -3cosxsinx = -1, 6sin2x+1/2sin2x-cos2x =2.
• Cos3xsin2x+cos3x =0,
• 3cosx/2 – sinx =0,
• Sin2x – sin2x = 0.
Для розв’язування
використовуються відповідні формули
та умова рівності добутку нулю.
• Серед типових є рівняння
asinx + bcosx = c.
Рівняння одне, а способів 10!
Приклад: sinx + cosx = -1.
Можливі 3 шляхи розв’язування:
- рівносильні перетворення(що не змінюють ОДЗ);
- перетворення , що звужують ОДЗ;
- перетворення,що розширюють ОДЗ.
• Приклад: sinx + cosx =-1,
1
1
1
sin x 
cos x  
2
2
2


1
cos sin x  sin cos x  
4
4
2

1
sin(x  )  
4
2
x

4
x
x
 (1) n arcsin(
1
)  n, n  
2

1
 n, n  
2
4

4
 (1) n1 arcsin
 (1) n1

4
 n, n  
sin x  cos x  1
x
2
1  tg 2 2x
2tg
1  tg 2
x
2
+
1  tg 2 2x
 1
Знайдемо ті значення х при яких
тангенс не існує
x 
  k , k  Z
2 2

2 x
1

tg
 0,

2

2tg x  1  tg 2 x  1  tg 2 x ,

2
2
2
x2    2k , k  Z
Перевіримо, чи x    2k , k  Z
x
tg  1
2
x1  

2
є коренями даного рівняння
sin   cos   1
 2k , k  Z
(при k  0, x   )
-1= -1, то
x 
є коренем даного рівняння.
sin x  cos x  1
sin2 x  2 sin x cos x  cos2 x  1
sin 2 x  0
x

2
n, n  Z
Якщо:
n=0, то x=0;

n=1, то x=
n=2, то x= 
2
3
2
n=3, то х=
n=4, то х= 2
Отже, x=π і х=3π/2 – корені даного рівняння, а x=0 і x= π/2– сторонні корені.
Відповідь: x1  

2
 2k , k  Z
x2    2k , k  Z
Рівняння, що розв’язуються:
- перетворенням суми в добуток;
- використанням формул пониження степеня;
- перетворенням в суму, а потім в добуток;
- використанням оцінки множини значень;
Рівння з додатковими умовами;
Рівняння, що містять суму і добуток sinx і cosx;
Рівняння, для розв’язування яких
використовуються формули потрійного
аргументу.
• Поняття рівняння пронизує весь
шкільний курс математики.
• Мова алгебри рівняння.
• Без них не обходяться такі сьогодні
предмети як фізика, хімія, географія,
біологія, економіка...
•
Рівняння – це не просто рівність
З одною змінною чи кількома.
Рівняння – це думок активність.
Це інтелекту боротьба.
То ж будьте творчими,активно розвивайтесь
Долайте труднощі у своєму житті,
Але з рівняннями, прошу не розлучайтесь.
Вони послужать вам ще в майбутті
Л.О.БУКАТА