Levnadsvanor Rehab

download report

Transcript Levnadsvanor Rehab

1
Kompetenslyftet eHälsa i primärvården
Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab
Välkommen!
2
Levnadsvanor
Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Nya förhållanden och behov
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
- Politisk plattform 2011 – 2015
Att arbeta med levnadsvanor
Fika
Vårddokumentation och uppföljning
- Sökord och mallar
- Webbskattning
- QlikView
Levnadsvanor i framtiden?
Sammanfattning och reflektion
3
Levnadsvanor – vad är det egentligen?
 Vad betyder goda levnadsvanor för dig?
 Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för
associationer?
 Får ohälsosamma levnadsvanor
följder för vården?
4
Goda levnadsvanor – är det för alla?
 Hinder & möjligheter till förändring?
5
Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)

12 % av männen och 16 % av kvinnorna
röker dagligen.

17 % av männen och 9 % av kvinnorna
har riskabla alkoholvanor.

14 % av männen och 13 % av kvinnorna
är stillasittande på sin fritid.

35 % av männen och 17 % av kvinnorna
äter lite frukt och grönsaker.

Varannan kvinna och var fjärde man
lever hälsosamt och rapporterar
inga ohälsosamma levnadsvanor.
6
Ohälsosamma levnadsvanor
 Tobaksbruk
 Riskbruk av alkohol
 Otillräcklig fysisk aktivitet
 Ohälsosamma matvanor
Dessa bidrar till cirka en femtedel av den
samlade sjukdomsbördan i Sverige.
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
7
Samband med ohälsosamma levnadsvanor?
KOL
8
Nya förhållanden & behov
 Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder 2011
 Inför Vårdval 2012: enligt förfrågningsunderlag
(tidigare uppdragsbeskrivning) ska trol.
följande följas upp (beslut tas 22/11):
- dokumenterade rökvanor
- BMI
- antal FaR
9
Att arbeta med levnadsvanor
I befolkningsenkäten Vårdbarometern
anger 74 procent att de tycker det är
positivt att läkare eller annan
vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid
besök i vården.
Det kommer dock alltid behövas en
enskild bedömning av när och hur
behandlare ska fråga om levnadsvanor
så att det sker på bästa möjliga sätt.
Källa: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern +
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder
10
Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?
11
Egenvård
12
Vad ska vi göra när vi identifierar:
 Tobaksbruk?
 Riskbruk av alkoholvanor?
 Otillräcklig fysisk aktivitet?
 Ohälsosamma matvanor?
13
Socialstyrelsens rekommendation
Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!
14
Fika
15
Rökning
Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning
 Tobaksavvänjare på vårdcentral
 Sluta röka linjen
 Andra aktörer?
Hur gör vi här?
16
Riskbruk av alkohol
Rekommenderad åtgärd = rådgivning utan uppföljning
 Besök på husläkarmottagning
 Webbaserad rådgivning
Alkoholhjälpen
 Telefonrådgivning
 Andra aktörer?
Hur gör vi här?
17
Otillräcklig fysisk aktivitet
Rekommenderad åtgärd = rådgivning med tillägg /
rådgivning med uppföljning
Tillägg = t.ex. FaR, stegräknare
Är detta sjukvård eller egenvård?
Hur gör vi här?
18
TakeCare–publikationer
länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS
19
FaR i TakeCare = Recept fysisk aktivitet
20
Ohälsosamma matvanor
Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning
 Dietistbesök
 Vårdpersonal utbildad i t.ex. motiverande samtal (MI)
och kognitiv beteendeterapi (KBT)
 Hälsoenhet, Livsstilsmottagning på vårdcentral
 Andra aktörer?
Hur gör vi här?
21
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
22
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Systemgemensamma sökord
23
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Rehabiliteringsplan
 Hur skriva?
 Gemensam rehabplan för team?
24
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Översikt - Levnadsvanor
25
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Webbskattning
26
Pausgympa
Pausövningar
27
Informationens väg från TC till rapportverktyg
Intelligence
Intelligence
Rapport
Rave III
Karolinska
Cortex
server
Intelligence
Data laddas
Data från TC skrivs
var 3:e dag
in i K Intelligence
till resp. enhets
tid: 20.00-02.00
1 ggr / dygn
Rave db
SLSO hämtar
data mellan
02.00-06.00
1 ggr / dygn
Intelligence
SLSO vyn
28
Rapportverktyg – QlikView
29
Levnadsvanor i framtiden?
 Rökavvänjning via mobilen
30
Vad har vi gått igenom idag?

Levnadsvanor – vad är det egentligen?

Nya förhållanden och behov
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
- Politisk plattform 2011 – 2015

Att arbeta med levnadsvanor

Vårddokumentation och uppföljning
- Sökord och mallar
- Webbskattning
- QlikView

Levnadsvanor i framtiden?
31
Sammanfattning
 Behov av specifik utbildning
med anledning av dagens tema?
 Behov av nya / reviderade lokala
rutiner?
 Vad skall föras vidare till APT?
Kompetenslyftets hemsida på Intranätet
32
Reflektion efter seminariet…
33