Levnadsvanor Husläkarmottagning

Download Report

Transcript Levnadsvanor Husläkarmottagning

1
Kompetenslyftet eHälsa i primärvården
Dialogseminarium – Levnadsvanor
Välkommen!
2
Levnadsvanor
Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Nya förhållanden och behov
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
- Politisk plattform 2011 – 2015
- Regelboken
Att arbeta med levnadsvanor
Fika
Vårddokumentation och uppföljning
- Sökord och mallar
- Webbskattning
- QlikView
Levnadsvanor i framtiden?
Sammanfattning och reflektion
3
Levnadsvanor – vad är det egentligen?
 Vad betyder goda levnadsvanor för dig?
 Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för
associationer?
 Får ohälsosamma levnadsvanor
följder för vården?
4
Goda levnadsvanor – är det för alla?
 Hinder & möjligheter till förändring?
5
Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)

12 % av männen och 16 % av kvinnorna
röker dagligen.

17 % av männen och 9 % av kvinnorna
har riskabla alkoholvanor.

14 % av männen och 13 % av kvinnorna
är stillasittande på sin fritid.

35 % av männen och 17 % av kvinnorna
äter lite frukt och grönsaker.

Varannan kvinna och var fjärde man
lever hälsosamt och rapporterar
inga ohälsosamma levnadsvanor.
6
Ohälsosamma levnadsvanor
 Tobaksbruk
 Riskbruk av alkohol
 Otillräcklig fysisk aktivitet
 Ohälsosamma matvanor
Dessa bidrar till cirka en femtedel av den
samlade sjukdomsbördan i Sverige.
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
7
Samband med ohälsosamma levnadsvanor?
KOL
8
Nya förhållanden & behov
 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder 2011
 Plattform 2010-2014, Alliansen i SLL
 Regelbok 2011 för husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård
9
Uppföljningsplan
enligt Regelboken 2011, husläkarmottagning med basal hemsjukvård
Effektiv vård
9 . Hälsofrämjande
Vården utformas
och ges i
samverkan med
övriga vårdaktörer,
så att onödig
förbrukning av alla
slags resurser
undviks.
9a. Andel patienter som uppgivit att
läkare tagit upp matvanor, motionsvanor,
tobaksvanor och/eller alkoholvanor vid
besök – C15
9b. Andel patienter där ohälsosamma
levnadsvanor (matvanor, motionsvanor,
tobaksvanor och/eller alkoholvanor)
identifierats och som till följd av detta
erbjudits åtgärd
9c. Andel patienter med diabetes där det
finns uppgift om längd och vikt eller BMI i
journalen
Husläkare
9d. Andel patienter med hypertoni där
det finns uppgift om längd och vikt eller
BMI i journalen
Husläkare
9e. Andel registrerade
hemsjukvårdspatienter 65 år och äldre
där det finns uppgift om längd och vikt
eller BMI i journalen
Hemsjukvård
Husläkare
Husläkare
Hus9f. Andel erbjudna och genom- förda
hälsosamtal per listad patient som fyllde läkare
75 år under året
Det är viktigt att levnadsvanor tas upp
Patient- Levnadsvanorna skall ha tagits
med patienter och relevanta åtgärder
enkät
upp, d.v.s andel får inte vara 0%
sätts in för att förebygga och/eller dämpa
på någon av de efterfrågade
olika sjukdomsförlopp.
levnadsvanorna
Som ovan, nyckeltal 9a.
WIM
Av de patienter som identifierats
skall minst 80% ha erbjudits
åtgärd
Det är viktigt att förebygga resp.
behandla övervikt och fetma hos
diabetespatienter. Patientgruppen tas
upp särskilt i SLL:s överviktsprogram.
Det är viktigt att förebygga resp.
behandla övervikt och fetma hos
hypertonipatienter. Patientgruppen tas
upp särskilt i SLL:s överviktsprogram.
Undernäring är ett stort problem inom all
hälso- och sjuk- vård och behöver uppmärksammas mera. SLL har ett
åtgärdsprogram för förebyggande av
bl.a. undernäring.
Hälsosamtalen för 75-åringar är ett skallkrav i uppdraget med syfte att förebygga
ohälsa/ försämring av hälsa.
WIM
Minst 90%
WIM
Minst 60%
WIM/
ListOn
Minst 20% alla berörda
GVR/
HEJ/
ListOn
Minst 95 % av 75-åringar skall ha
minst erbjudits hälsosamtal
Minst fem
Bonus
målnivåer 9a- 25%
f skall vara
uppnådda
Vite
för bonus.
15%
Uppnås
endast tre
eller färre
målnivåer av
9a-f utgår
vite.
Bonus 25% = xxx xxx kr/år Vite 15% = xxx xxx kr/år Skillnad = xxx xxx kr/år
10
Att arbeta med levnadsvanor
I befolkningsenkäten Vårdbarometern
anger 74 procent att de tycker det är
positivt att läkare eller annan
vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid
besök i vården.
Det kommer dock alltid behövas en
enskild bedömning av när och hur
behandlare ska fråga om levnadsvanor
så att det sker på bästa möjliga sätt.
Källa: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling/vardbarometern +
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforsjukdomsforebyggandemetoder
11
Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?
12
Vad ska vi göra när vi identifierar:
 Tobaksbruk?
 Ohälsosamma alkoholvanor?
 Otillräcklig fysisk aktivitet?
 Ohälsosamma matvanor?
13
Socialstyrelsens rekommendation
Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!
14
Kort rådgivning
(Enkla råd)
 Mycket korta, standardiserade råd
eller rekommendationer
 Ingen särskild uppföljning
 Tar maximalt 10 minuter
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
15
Rådgivning
(Rådgivande samtal)
 Tidsmässigt mer omfattande, vanligen 10–30 minuter
 Mer av ett samtal eller dialog
 Mer patientcentrerad
 Kan kompletteras med verktyg
och hjälpmedel
 Kan också kompletteras med
särskild uppföljning
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
16
Kvalificerad rådgivning
(Kvalificerat rådgivande samtal)
 Ofta tidsmässigt mer omfattande
 Patientcentrerad
 Är strukturerad/ teoribaserad
exempel på metoder MI och KBT
 Personalen särskilt utbildad
 Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel
 Kan också kompletteras med särskild uppföljning
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
17
Rökning – åtgärder
 Kort rådgivning
3-4 av 100 personer slutar röka
 Kvalificerad rådgivning
11-12 av 100 personer slutar röka
 Kvalificerad rådgivning med tillägg av läkemedel
27 av 100 slutar röka
Hur gör vi här?
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
18
Riskbruk av alkohol – åtgärder
 Rådgivning utan uppföljning
minskad konsumtion med upp till motsvarande 1½ flaska vin
per vecka jämfört med ingen åtgärd
 Rådgivning med uppföljning
 Kvalificerad rådgivning
 Web och datorbaserad rådgivning
Alkoholhjälpen
Hur gör vi här?
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
19
Otillräcklig fysisk aktivitet – åtgärder
 Kort rådgivning
 Rådgivning med tillägg t ex (FaR)
10% ökad fysisk aktivitet
 Rådgivning med uppföljning
med/utan tillägg
 Kvalificerad rådgivning
Hur gör vi här?
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
20
Ohälsosamma matvanor – åtgärder
 Kort rådgivning
 Rådgivning
 Kvalificerad rådgivning
ökning med 0,5-1,5 portion frukt eller grönsaker/ dag och
sänkt intag av fett med 3,5 energiprocent mer än sedvanlig vård
Hur gör vi här?
Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)
21
Egenvård
22
Fika
23
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
24
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Översikt - Levnadsvanor
25
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Systemgemensamma sökord
26
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Webbskattning
Hur kan vi använda webbskattningen?
27
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Ska det bara göras
eller ska vi ha det till nåt
28
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Att hitta FaR i TakeCare
FaR = fysisk aktivitet på recept
29
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
TakeCare–publikationer
länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS
30
Pausgympa
Pausövningar
31
Informationens väg från TC till rapportverktyg
Intelligence
Intelligence
Rapport
Rave III
Karolinska
Cortex
server
Intelligence
Data laddas
Data från TC skrivs
var 3:e dag
in i K Intelligence
till resp. enhets
tid: 20.00-02.00
1 ggr / dygn
Rave db
SLSO hämtar
data mellan
02.00-06.00
1 ggr / dygn
Intelligence
SLSO vyn
32
Rapportverktyg – QlikView
33
Levnadsvanor i framtiden?
 Rökavvänjning via mobilen (smartphone)
 Andra appar: RunKeeper, Näringsguiden Lite
 Stegdagboken

34
Vad har vi gått igenom idag?

Levnadsvanor – vad är det egentligen?

Nya förhållanden och behov
- Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
- Politisk plattform 2011 – 2015
- Regelboken

Att arbeta med levnadsvanor

Vårddokumentation och uppföljning
- Sökord och mallar
- Webbskattning
- QlikView

Levnadsvanor i framtiden?
35
Sammanfattning
 Behov av specifik utbildning
med anledning av dagens tema?
 Behov av nya / reviderade lokala
rutiner?
 Vad skall föras vidare till APT?
Kompetenslyftets hemsida på Intranätet
36
Reflektion efter seminariet…
37