Hướng dẫn lượng giá sinh viên

Download Report

Transcript Hướng dẫn lượng giá sinh viên

HƯỚNG DẪN LƯỢNG GIÁ SINH VIÊN
HỌC TẠI CỘNG ĐỒNG
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Trình bày các yêu cầu chung và
quy trình lượng giá sinh viên
2. Lượng giá được SV học tập tại
cộng đồng
1. YÊU CẦU CHUNG
- Là khâu quan trọng không thể thiếu của
dạy/học: Có hoạt động dạy/học thì cần có
lượng giá
- Thực địa cộng đồng là một môn học chính
khóa nên cần lượng giá.
- Lượng giá quá trình và kết quả học tập.
- Lượng giá cả kiến thức, thái độ, kỹ năng.
- Kết hợp nhiều kênh thông tin.
- Đảm bảo: chính xác, công bằng, khách quan,
tạo động lực thúc đẩy dạy/học.
2. QUY TRÌNH LƯỢNG GIÁ SINH VIÊN
2.1. Các bước của quá trình lượng giá
1. Giáo viên thống nhất các quy định về LGSV:
+ Kênh thông tin
+ Người cung cấp thông tin
+ Cách cho điểm.
2. Xây dựng các tiêu chí/nội dung để lượng giá,
tiêu chuẩn tính điểm, công cụ thu nhận thông
tin.
3. Thông báo cho SV biết trước các yêu cầu, các
kênh thông tin và tiêu chí sử dụng trong lượng
giá.
2. QUY TRÌNH LƯỢNG GIÁ SINH VIÊN
2.1. Các bước của quá trình lượng giá (tiếp)
4. Thông báo cho những người cung cấp
thông tin/tham gia lượng giá về các yêu cầu
LGSV.
5. Thu nhận đầy đủ thông tin và thực hiện
lượng giá.
6. Lập bảng điểm và gửi kết quả LGSV cho
phòng quản lý đào tạo đại học.
2.2. Các kênh thông tin và các tiêu chí
sử dụng cho LGSV
4 kênh thông tin:
1. Các thông tin tự nhận xét của sinh viên
2. Các thông tin nhận xét của cộng đồng
3. Thông tin nhận xét của cán bộ y tế tham
gia hướng dẫn sinh viên.
4. Tổng hợp thông tin và lượng giá của
giáo viên hướng dẫn.
- Các tiêu chí để sinh viên tự nhận xét
+ Quá trình chuẩn bị và học tập tại trường trước
khi đến cộng đồng của SV.
+ Thực hiện hoạt động học tập và kết quả hoạt
động đạt được tại cộng đồng.
+ Chấp hành các nội quy, quy định trong học tập
tại cộng đồng.
+ Quan hệ của SV với nhóm, cộng đồng, cán bộ
y tế.
+ Tham gia các hoạt động ngoại khoá, hoạt động
sinh hoạt của tổ/nhóm...tại cộng đồng.
- Các tiêu chí thu nhận ý kiến nhận xét
cộng đồng
+ Nhận xét chung về tổ/nhóm SV học tại cộng
đồng: Tôn trọng phong tục tập quán, văn hoá,
điểm mạnh/tích cực, điểm hạn chế/khuyết
điểm nếu có.
+ Nhận xét về các cá nhân tích cực, chăm chỉ
hay chưa tích cực khi đến học tại cộng đồng.
+ Nhận xét về những sinh viên có thái độ tốt
và chưa tốt khi học tập tại cộng đồng.
+ Các ý kiến nhận xét và góp ý khác….
- Các tiêu chí thu nhận ý kiến nhận xét của
cán bộ y tế địa phương
+ Tinh thần thái độ học tập, thực hiện nội quy,
quy định của SV khi học tại cộng đồng.
+ Thực hiện hoạt động học tập và kết quả đạt
được.
+ Tham gia vào các hoạt động y tế địa phương
+ Thái độ và quan hệ với cán bộ y tế địa phương,
với cộng đồng...
+ Những SV tích cực cần được biểu dương,
những SV chưa tích cực cần nhắc nhở, phê bình.
+ Các ý kiến nhận xét khác…
- Các tiêu chí để theo dõi lượng giá
sinh viên của giáo viên hướng dẫn
+ Tham gia của SV vào chuẩn bị/học tập tại
trường trước khi đi cộng đồng:
* Thời gian học tập đầy đủ
* Đảm bảo giờ giấc, nội quy
* Thực hiện mọi công việc được phân công.
* Có ý thức trách nhiệm, tinh thần tập thể…
- Các tiêu chí để theo dõi lượng giá sinh
viên của giáo viên hướng dẫn (tiếp)
+ Quá trình học tập tại cộng đồng:
* Đảm bảo thời gian học tập tại cộng đồng.
* Thực hiện các nội dung học tập theo kế
hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu thực hành, lịch
trình thực hiện công việc hàng ngày đầy đủ.
* Tham gia các công việc của nhóm, tổ, lớp
phân công, các hoạt động ngoại khoá.
* Thái độ và quan hệ với thày, cán bộ y tế,
cộng đồng và bạn bè tốt.
- Các tiêu chí để theo dõi lượng giá sinh
viên của giáo viên hướng dẫn (tiếp)
+ Báo cáo kết quả học tập tại cộng đồng:
* Viết báo cáo kết quả học tập tại cộng đồng
* Trình bày báo cáo
* Trả lời câu hỏi của thày.
* Kênh giáo viên lượng giá sinh viên là quan
trọng nhất: Vì là kênh tổng hợp cuối cùng.
2.3. Tổng hợp các kênh thông tin và đưa ra
kết quả lượng giá sinh viên cuối cùng
Hệ số tính điểm:
- Sinh viên tự lượng giá:
- Nhận xét của cộng đồng:
- Nhận xét của cán bộ y tế:
- Lượng giá của giáo viên HD:
Tổng:
2 điểm
1 điểm
2 điểm
5 điểm.
10 điểm
2.3. Tổng hợp các kênh thông tin và đưa ra
kết quả lượng giá sinh viên cuối cùng (tiếp)
- Nếu các nhận xét và đánh giá đều tốt: sinh
viên có thể đạt 9-10 điểm.
- Nếu các nhận xét và đánh giá là khá sinh
viên có thể đạt 7-8 điểm.
- Nếu các nhận xét và đánh giá là trung bình
sinh viên đạt 5-6 điểm.
- Nếu các nhận xét là chưa đạt/kém thì tuỳ
mức độ GV sẽ quyết định điểm chưa đạt.