5. ไทริสเตอร์(เพิ่มเติม)

Download Report

Transcript 5. ไทริสเตอร์(เพิ่มเติม)

ซิลค
ิ อน คอนโทรล สวิตช ์ (SCS)
ซิลค
ิ อน คอนโทรล สวิทช ์ หรือ SCS จะ
่
ประกอบสารกึงตัวน
า 4 ตอน PNPN มีขาถู ก
ต่อออกมาใช้งาน 4 ขา ขาต่าง ๆ ของ SCS มี
ดังนี ้ ขาแอโนด (A) ขาแคโถด (K) บางครง้ั
เรียกว่าขาอิมต
ิ เตอร ์ (E) ขาแคโถด เกท (GK)
้ั ยกขาเบส (B) และขาแอโนด เกท
บางครงเรี
้ั ยกขาคอลเลคเตอร ์ (C) แสดง
(GA) บางครงเรี
เป็ นโครงสร ้างและสัญลักษณ์ดงั รู ป
โครงสร ้างและวงจรสมมู ลย ์ของ SCS
่
่
SCS เมือเปรี
ยบเทียบกับ
SCR แล้ว SCS มีขอ
้ ดี
ดีกว่า SCR หลายอย่างด้วยกันด ังนี ้
1. SCS ใช้เวลาในการนากระแส และหยุด
นากระแสเท่ากับที่ SCR นากระแสคือประมาณ
1~10mS ส่วน SCR ใช้เวลาหยุดนากระแส
5~30mS
่
2. สามารถเพิมการควบคุ
มการทางาน
การหยุดทางานได้
่ ากระแสแล้วหยุด
การควบคุมให้ SCS ทีน
นากระแส แสดงไว้ 3 วิธ ี ดังนี ้
1. การหยุดนากระแสโดยใช้พล
ั ซ ์บวก
ป้ อนให้ขา GA
2. การหยุดนากระแสโดยใช้
ทรานซิสเตอร ์ลัดวงจร
3. การหยุดนากระแสโดยใช้พล
ั ซ ์ลบ
ป้ อนให้ขา GK
เกท เทิน ออฟ สวิตช ์ (GTO)
รู ปร่างและตาแหน่ งขาของ GTO
การทางานและการทางานของ GTO สามารถ
ควบคุมการจ่ายแรงด ันได้ทขา
ี่ G เพียงขาเดียว
่
แต่ตอ
้ งใช้กระแสเกททีมากระตุ
น
้ GTO สู งกว่า
ของ SCR ปกติ SCR ใช้กระแสกระตุน
้ เกท
ประมาณ 30mA ส่วนของ GTO ต้องใช้กระแส
้
่
เกทสู งถึงประมาณ 10 mA ด ังนันกระแสเกทที
จะ
้
ทาให้ GTO หยุดนากระแสจะต้องสู งมากขึนไปอี
ก
้
่ ามาใช้งาน
ขึนอยู
่ก ับชนิ ดของ GTO ทีน
การทาให้ GTO หยุดนากระแส
1. ใช้วธ
ิ ก
ี ารหยุดนากระแสของ SCR
มาใช้ได้เลย
2. ป้ อนแรงด ันลบค่าสู งให้ขา G ของ GTO
เทียบกับขา K
การนา GTO ไปใช้งาน
่
วงจรกาเนิ ดสัญญาณฟั นเลือย
ไลท ์ แอกทีฟ ซิลก
ิ อน คอนโทรล เร็กติไฟ
เออร ์ (LASCR)
่
โครงสร ้างและภาพตัดครึงภายใน
ของ LASCR
โครงสร ้างและขาต่อใช้งานจะเหนื อกับ SCR
ทุกอย่าง ส่วนแตกต่างกันคือ ตัวถังของ
LASCR จะเจาะใส่กระจกให้โปร่งแสงบางส่วน
่
แสงสามารถไปกระทบรอยต่อของสาร
เพือให้
่ วนา PN ระหว่างขา G กับขา K ได้ ส่วน
กึงตั
รู ปที่ 6.10 (ข) แสดงสัญลักษณ์ของ LASCR
ในรู ปที่ 6.11 แสดงโครงสร ้างจริง ตาแหน่ ง
่
ของแสงทีตกกระทบ
LASCR และภาพตัดครึง่
แสดงส่วนประกอบภายใน
แสดงรู ปร่างของ
LASCR