Eksamensforsøg i Udviklingsplanens 2. fase

download report

Transcript Eksamensforsøg i Udviklingsplanens 2. fase

Eksamensforsøg i udviklingsplanens 2. fase
•
•
•
•
•
Hvilke formål og mål er der for forsøgene?
Hvilke typer af forsøg er der?
Hvordan søger man?
Fra hvornår kan forsøgene finde sted?
Hvordan skal forsøgene evalueres?
Udvikling og fornyelse af prøver og eksamen 2012/14
13-04-2015
Side 1
Eksamensforsøg
Overordnede formål er bl.a.
• Mere tidssvarende og virkelighedsnære prøver
• Bedre sammenhæng mellem prøver og undervisning/arbejdsformer
• Understøtte udviklingen af elevernes faglige kompetencer og
studiekompetencer
Mundtlige prøver – tre typer forsøg, der kan søges om
• Projektorienterede prøver
• Gruppeprøver
• Lokalt emnevalg i AT på stx
• Tænketanke om digitalisering og netadgang
Skriftlige prøver
• Digitalisering og netadgang i flere fag.
1. Projektorienterede mundtlige prøver
• Fag med udtræksprøver, DIO (hhx) samt SO (htx), NF og KS (hf)
• Projektorienterede individuelle prøver
• Fagene kan afsluttes efter 1., 2. eller 3. år
• Hvis der er tale om gruppeprøver/prøver med gruppefremstillet
produkt mv. i udtræksfag, så:
• skal gruppefremstillet produkt mv. udarbejdes i uddannelsestiden efter
offentliggørelse af prøveplanen
• skal fagene afsluttes efter 1. eller 2. år
• Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering
• Faglig fordybelse
• Elevmotivation og -medejerskab til undervisning og prøven
• Produktion af ny viden
• Evt. digitale elementer, evt. anvendelses- og praksisnære elementer
• Evt. hel eller delvis gruppeprøve.
2. Mundtlige gruppeprøver
• Fag med udtræksprøver, DIO (hhx) og AT (stx), SO (htx), NF og KS (hf)
• Hvis der er tale om udtræksfag, så:
• kan prøvegrupperne først dannes efter offentliggørelse af prøveplanen
• skal fagene afsluttes efter 1. eller 2. år
• kan fag med prøve med længere forberedelsestid (3 timer eller mere), til
udarbejdelse af synopsis, forberedelse af faglige problemstillinger el. lign., også
afsluttes på 3. år
• Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering
• Faglig dialog mellem eksaminanderne under eksaminationen
• Bedre sammenhæng mellem prøvens form og undervisning/arbejdsformer
• Medejerskab til undervisningen og prøven
• Produktion af ny viden
• Evt. anvendelses- og praksisnære elementer.
Fælles for eksamensforsøg 1 og 2
Rammer
• Skolerne beslutter, hvilke fag og klasser/hold der indgår
• Mindst to skoler skal samarbejde om samme forsøg
• Ansøgning med præcis og begrundet beskrivelse af prøveform iht. udmeldte mål
• Efterfølgende evaluering med udgangspunkt i udmeldte mål for forsøgene
Eksaminationstid
• Skal være lig den nuværende prøves
• Skal ved gruppeprøve svare til mellem 80% og 100% af den nuværende prøves
Forberedelsestid
• Kan være lig den nuværende prøves
• Kan ved prøver med kort forberedelsestid (mindre end 3 timer) højst øges til 3
timer
Tidsplan: Undervisningsstart aug. 2013 – prøve fra sommertermin 2014
3. Lokalt emnevalg ved afsluttende AT-prøve
Skolen beslutter: hvilke klasser, der deltager i forsøget – mindst ½-delen af
skolens 3g-klasser skal være omfattet
Mål i fokus for forsøget – og for ansøgning og evaluering er bl.a.
• Mulighed for særlig lokal profil i emne(r) mv.
• Elevernes motivation, hensyn til både svage og stærke elever
• Relevans for eleverne, give godt grundlag for vurderingen af elevernes opfyldelse
af de faglige mål for AT
• Der ansøges om deltagelse i forsøget hos MBU
• Den lokale opgavekommission er underlagt tavshedspligt på samme måde
som ministeriets opgavekommission.
3. Lokalt emnevalg ved afsluttende AT-prøve
• Den enkelte skole udmelder emne(r), overordnede problemstillinger og
rammer for fagkombinationer for det pågældende års afsluttende prøve for
skolens deltagende klasser
• Udmeldingen skal ske samtidig med ministeriets udmelding af ordinær prøve
• Samtidig med skolens udmelding af emne(r) mv. gør skolen et elektronisk
ressourcerum med materiale om emnet tilgængeligt for eleverne
• Læreplanens øvrige bestemmelser ændres ikke
• Ressourcerummet skal have form og omfang, så det inspirerer til at bringe alle fag
i spil
• Emner og problemstillinger skal udmeldes i en form, så alle fag kan inddrages
• Der må ikke udmeldes emne(r) mv., der tidligere har været udmeldt ved centralt
stillede afsluttende prøver eller vejledende opgaver – heller ikke emne(r) mv., der
har indgået i de deltagende klassers undervisning i AT.
Udvikling og fornyelse af prøver og eksamen 2012-14
Igangværende initiativer
Genindførte gruppeprøver
• Dramatik (stx/hf), mediefag (stx/hf)
• Erhvervscase (hhx)
• Teknologi (htx og eux), teknikfag (htx og eux)
Nye digitale opgaver med adgang til internettet ved skriftlige prøver
• Dansk A (htx)
• Dansk A (hhx)
• Engelsk A (htx og hhx)
• Engelsk A (stx)
• På længere sigt: Dansk A (hf), engelsk B (hf).
13-04-2015
Morten Aronsson Olsen, Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen