BIOLOGICKÝ ZÁKLAD OSOBNOSTI Temperament a konštitúcia

download report

Transcript BIOLOGICKÝ ZÁKLAD OSOBNOSTI Temperament a konštitúcia

BIOLOGICKÝ ZÁKLAD
OSOBNOSTI
Temperament a konštitúcia
• Základné pojmy
• „Šťavová“ teória temperamentu
• Fyziognomika, frenológia
• Typológia E. Kretshmera
• Typológia W.H. Sheldona
• Typológia H.J. Eysencka
• Súčasné výskumy temperamentu
TEMPERAMENT(„povahové vlastnosti“)
- súbor vlastností osobnosti - zahŕňa jej celkové citové
ladenie (prevládajúcu náladu), spôsob emocionálnej a
vôľovej vzrušivosti, reaktivitu a aktivitu
- najdôležitejšie 3 dimenzie (EAS) (napr. Buss, Plomin,1986)
- emocionalita
- aktivita (sila, pružnosť, tempo...)
- sociabilita
- relatívne nezávislý na situácii, zameraní osobnosti a
obsahu činnosti – tj. zahŕňa formálne vlastnosti osobnosti
- predpokladá sa tesná spojitosť s telesnými vlastnosťami,
konštitúciou → vrodený
- relatívne stabilný, prejavuje sa už od detstva
- vzťah k charakteru (vplyv úrovne reaktivity → vzťah k
extraverzii a introverzii)
Všeobecné základné znaky temperamentu
(Balcar, 1991):
1) celkové citové ladenie
2) celkové zameranie duševnej činnosti
3) vzrušivosť duševných dejov
4) odolnosť vyvolaných duševných dejov
5) trvalosť duševných dejov
„Šťavová“ teória temperamentu
Hippokratés (460 - 377pr. n. l.)
Galénos (asi 130 - 200)
• človek je mikrokozmom (obdoba
makrokozmu)
• štyrom svetovým živlom (oheň, vzduch,
voda a zem–podľa Empedokla) zodpovedajú
štyri základné šťavy – tekuté substancie
(krv, sliz - hlien, žltá žlč a čierna žlč)
 na ich stave a vzájomných pomeroch
závisí aj zdravie organizmu človeka
• Sangvinik (sanquis – krv, emocionálne stabilný extrovert)
- optimista, aktívny, činorodý, podnikavý, rýchlo sa rozhoduje,
prispôsobivý, spoločenský, zhovorčivý, citovo nestály, menej
sebakritický.
• Klady: optimizmus, prispôsobivosť, podnikavosť, aktivita,
rozhodnosť, spoločenskosť
• Zápory: povrchnosť, ľahkomyselnosť, nerozvážnosť,
nestálosť, mála náročnosť k sebe, nepremyslené
rozhodovanie
Cholerik (cholé – žlč, emocionálne labilný extrovert)
- nevyrovnaný, náladový, nespokojný, podráždený, nahnevaný,
agresívny, bojovný, urážlivý, výbušný, hnevlivý, nedostatočné
sebaovládanie, netrpezlivý, nespokojný, tvrdohlavý
• Klady: schopnosť silného situačného zaujatia, iniciatívnosť,
podnikavosť, energickosť, rýchlosť, ľahký prechod od jednej
veci k druhej
• Zápory: výbušnosť, unáhlenosť, netrpezlivosť, zlé
sebaovládanie
• Melancholik (melan cholé - čierna žlč, emocionálne labilný
introvert)
- pesimista, podlieha smútku a strachu z osudu, pocity
neistoty, vážny, citlivý, disciplinovaný, dôsledný, uzatvorený
samotár, city silné a hlboké.
• Klady: stálosť, svedomitosť, starostlivosť, disciplína,
dôslednosť, vernosť
• Zápory: pesimizmus, plachosť, senzitivita, nedostatok
sebadôvery
• Flegmatik (flegma – hlien, emocionálne stabilný introvert)
- človek pokojný, vyrovnaný až nevšímavý, ľahostajný,
spokojný , sklon k fatalizmu, nie je príliš spoločenský, skôr
pasívny, pomalý, znášanlivý, tolerantný, stály, trpezlivý.
• Klady: vyrovnanosť, vytrvalosť, schopnosť znášať dlhodobé
zaťaženie, trpezlivosť, sebaovládanie
• Zápory: ľahostajnosť, pasivita, váhavosť, nerozhodnosť, malá
citlivosť, nepružnosť, pomalosť
Konštitučná psychológia
– typológie osobnosti
Hippokrates:
1) habitus phtisicus
2) habitus apoplecticus
- až od 18. storočia začali vznikať typológie založené
na pozorovaných fyzických charakteristikách →
Fyziognomika
• hľadá súvislosti medzi fyziognómiou (vzhľadom, podobou)
a psychickými vlastnosťami človeka
• stará Čína (umenie siang-mien), India – metóda poznávania
povahových rysov, predpovedania osudu, zdravotného stavu
• antické Grécko (Aristoteles)
• J.C. Lavater (1775), C. Lombroso (1894)
→ predsudky
- z hľadiska komplexného prenikania do štruktúry a dynamiky
osobnosti je fyziognomika zavádzajúca
!!! ale interpretácia aktuálneho výrazu tváre, mimiky...má veľký
diagnostický význam
Frenológia („leboslovie“)
Franz Joseph Gall (1758-1828)
• rakúsky lekár, anatóm, patológ – pôvodne kraniológia –
neskoršie frenológia
• módny smer v 1. pol. 19 stor.
• systém založený na empirickom skúmaní trestancov a
chovancov blázincov
• teória o súvislosti medzi tvarom lebky a psych. vlastnosťami
• rôzne časti mozgu (26) majú rôzne funkcie  vypukliny lebky
a ich veľkosť svedčia o miere rôznych vlastností človeka
• 1843 – označená za pseudovedu
• koncepciu funkčnej špecializácie jednotlivých oblastí mozgu
moderná neurológia prevzala a rozvinula
Ernst Kretschmer (1888 – 1964)
- nemecký psychiater
- štúdium vzťahu medzi telesnou stavbou
a duševnými poruchami – deskriptívne spracovanie
psychiatrických prípadov (klinické pozorovanie)
Kretschmerova typológia
A) Astenický typ
• normálna výška, obmedzená šírka
tela, chýba tuková vrstva, svalstvo
nedostatočne vyvinuté, štíhle dlhé
končatiny, vystupujú rebrá
B) Atletický typ
• stredná výška so silne vyvinutou
kostrou a svalstvom, široké ramená,
úzke boky
C) Pyknický typ
• prevažujú šírkové rozmery nad
vertikálnymi, veľký obvod hlavy,
hrudníka a brucha, krátky krk, klenuté
brucho, krátke končatiny, silná tuková
vrstva
D) Dysplastik – nevyhranený typ
Stavba tela
astenik (leptosom)
pyknik
atletik
Temperament
schizotýmny
cyklotýmny
viskózny, ixotym
Sklon
k psychóze
schizofrénia
cyklofrénia (afektívna epilepsia
psychóza, MD)
(nie je psychóza)
Postoj k svetu
idealista
realista
Postoj k
druhým
povrchnosť, uzatvore- družný, otvorený,
nosť, neprístupnosť, srdečný, dobromyzdržanlivosť
seľný, prispôsobivý
pasívna družnosť
nezhovorčivý
Adaptabilita
malá
veľká
dostatočná
Myslenie
abstraktne formalist.,
systematizácia,
zovšeobecňovanie
konkrétne praktické,
analytické,
synteticky
pedantné, triezve
individualizujúce
Citová
vzrušivosť
vnútorná vzrušivosť,
pomaly odoznieva,
nervozita
malá,
rýchlo odoznieva
neveľká, veľmi
rýchlo odznieva
Psychické
tempo
výkyvy medzi čulosťou a utlmenosťou
výkyvy medzi pohodlnosťou a pohyb.
bez výkyvov,
pokojný, pomalý
Úchylnosť
vysoká
malá
najmenšia
pre seba žijúci
William Herbert Sheldon
(1898 -1977)
americký psychológ – záujem o ríšu zvierat
Somatotyp (statický aspekt osobnosti) – vyjadrenie stupňa, v akom
sú telesnej stavbe vlastné 3 základné komponenty (odvodené od
zárod. blán):
-
A) Endomorfia – predominancia vegetatívneho systému – partií
zapojených do asimilácie a trávenia potravy → vyššia hmotnosť,
okrúhlosť, tuk, mäkkosť
B) Mezomorfia – predominancia kostí, svalov, spojovacieho
tkaniva → tvrdosť, hranatosť, sila, odolnosť
C) Ektomorfia – predominancia kože a nerv. systému → chudosť,
malé svaly, jemnosť, relatívne veľký povrch tela/hmotnosť,
relatívne veľký mozog
+ sekundárne komponenty telesnej stavby → dysplázia a
gynandromorfia
- texturálny aspekt – meranie hrubosti či jemnosti čŕt
Temperament (dynamický aspekt osobnosti)
- analýza čŕt → dlhodobé systematické sledovanie subjektov
→ zhluky čŕt → temperamentové zložky:
a) Viscetotónia – pôžitkárstvo, láska k pohodliu,
nenásytnosť (k jedlu, v láske...), pomalosť,
vyrovnanosť, sociabilita, tolerancia k druhým
b) Somatotónia – radosť z fyz. dobrodružstva, potreby fyz.
aktivity, agresivita, moc, necitlivosť, hlučnosť
c) Cerebrotónia – snaha byť nenápadný, uzavretosť,
inhibovanosť, samotárstvo, rozpačitosť, strach,
rýchle reakcie
Hans Jürgen Eysenck
(1916 – 1997)
- jeden z najplodnejších bádateľov v psychológii (Nemecko 
UK)
- meranie je základom vedeckého pokroku
 psychometrické poňatie temperamentu
 faktorová analýza dotazníkov a pozorovacích škál... 
základné faktory (f. druhého rádu):
1 - intoverzia – extraverzia (prevzal od C. Junga)
2 - neuroticizmus
3 – psychotizmus (pridané neskoršie)
1 a 2 v kombináciách vytvárajú temperamentové charakteristiky
osobností zhodné s galénovskými typmi 
-
E. predpokladá vysoký vplyv dedičnosti
Charakteristiky Eysenckových osobnostých dimenzií
INTROVERZIA – EXTRAVERZIA
I - senzitívny, introspektívny, vážny, úzkostný, ľahko vzrušivý,
vzrušenie ruší výkon, zdržanlivý, rád pracuje sám, senzitívny
k bolesti...
E- aktivita, asertivita, impulzivita, sociabilita, bezstarostnosť,
hľadá vzrušenie, vzrušenie posilňuje výkon, tolerancia na
bolesť, odvážny...
NEUROTICIZMUS
- nízka emoc. kontrola, sila vôle a sebauplatnenia, pomalý,
sugestibilný, málo vytrvalý, potláča nepríjemné fakty, nízka
sociabilita, nepokojný, úzkostný, podráždený, náladový,
pocity menejcennosti, psychosomatické ťažkosti...
PSYCHOTIZMUS
- agresívny, chladný, sebecký, neosobný, impulzívny, necitlivý,
antisociálny, nevšímavý k nebezpečenstvu, kreativita...
- ľudia sa odlišujú spôsobom reagovania CNS na stimuláciu z
prostredia, ktorá je podmienená dedičnosťou (vplyv I.P.
Pavlova a C. Hulla)
I.P. Pavlov – reflexológia → aj zvieratá majú temperament →
vzťah k procesu podmieňovania:
 spoločenské psy → zle podmieňovali
 bojazlivé psy
→ dobre podmieňovali = vplyv typu NS
Eysenck → extraverzia koreluje s tendenciou k obtiaž. podmieň.
introverzia koreluje s ľahkým podmieňovaním
= vplyv excitačnej úrovne mozgovej kôry
ANS (autonómny nervový systém) – zistená korelácia reaktivity ANS s
normalitou – neuroticizmom
→ vysoko reaktívny ANS → neurotická porucha
(ANS spojený aj s limbickým systémom - a s emoc. správaním)
RAS (retikulárny aktivačný systém) – dôležitý pre extroverziu a introverziu
(vzťah k úrovni excitácie mozgovej kôry)
Intoverzia - exraverzia, neuroticizmus
a fyziologické „nabudenie“ (aurousal) (Hall a kol. 1999)
Úroveň excitácie
mozgovej kôry
Úroveň reaktivity
autonómneho NS
INTROVERT
- normálny
- neurotický(napr.
úzkostný...)
vysoká
vysoká
nízka
vysoká
EXTRAVERT
- normálny
- neurotický(napr.
asociálny...)
nízka
nízka
nízka
vysoká
Dimenzia
osobnosti
Rozlíšenie typov podľa I.P. PAVLOVA
(vlastnosti NS určujú temperament)
rýchly
(pohyblivý)
SANGVINIK
vyrovnaný
silný
(extravert)
TYP
slabý
(intovert)
pomalý
(inertný)
nevyrovnaný(s prevahou
vzruchu nad útlmom)
FLEGMATIK
CHOLERIK
MELANCHOLIK
Súčasné výskumy temperamentu
- longitudinálne štúdie – dokázané korelácie temperamentových
rysov detí (aktivita, emočné ladenie, pozornosť, vytrvalosť,
sociabilita, impulzivita) s rysy dospievajúcich a dospelých
Jerome Kogan (1999)
– longitudinálne pozorovanie reakcie detí na nové podnety
(u dospelých mozgovej aktivity)  rozlíšenie typov:
 inhibovaný (útek pred novými podnetmi, hľadanie úkrytu)
– amygdala – silnejšie strachové reakcie
 neinhibovaný (radostné prijímanie nových podnetov,
skúmanie..)
- temperament odvodzovaný od funkcie základných
neurotransmitérových systémov (dopamín,
serotonín, noradrenalín..) 
Súčasná psych. neuroveda
*
L.A. Clark, D. Watson* (1999)
- temperamentové faktory
• sklon k negatívnym emóciám
• sklon k pozitívnym emóciám
- a) a b) zodpovedajú 2 nezávislé mozgové systémy
• sklon k dezinhibícii
- póly - impulzívnosť, bezohľadnosť, orientácia na okamih X
pečlivosť, orientácie na dlhodobé výsledky, vyhýbanie sa riziku
C. Robert Cloninger (2004)
– amer. psychiater(Temperament and Character Inventory (TCI)
- 3 geneticky dané nezávislé komponenty temperamentu 
 vyhýbanie sa poškodeniu (M) (vysoká serotoninergentná
aktivita)
 vyhľadávanie nového (CH) (nízka dopamínenergentná aktivita)
 závislosť na odmene (S) (nízka nonadrenerg. činnosť)
 vytrvalosť (F)
Sieť pracovných pojmov Cloningerovej teórie temperamentu
(Smékal, 2002)
Mozgové
systémy →
temperament
Vedúce
Významné podnety Behaviorálne
neuromodulátory
odpovede
Behaviorálna
aktivácia
(Vyhľadávanie
nového)
Dopamín
Novosť
Potenc. odmena
Potenc. redukcia
monotónie alebo
újmy
Exploračné zamer.
Apetitívny prístup
Aktívne vyhýbanie
sa nemenným
situáciám
Behaviorálna
inhibícia
(Vyhýbanie sa
poškodeniu)
Serotonín
Negatívne
podmienené signály
na novosť, trest
alebo frustácie
Pasívne vyhýbanie
sa a vyhasínanie
reakcií
Behaviorálna
podpora
(Závislosť na
odmene)
Noradrenalín
Pozitívne
podmienené signály
pre odmenu alebo
redukciu trestu
Vytvorené reflexy
ťažko vyhasínajú
Charakteristiky dimenzií temperamentu (Cloninger)
Temperementové dimenzie temperamentu
→ inklinace k poruchám os.
Vyhľadávanie nového
→+ impulzívne poruchy os.
Vyhýbanie sa poškodeniu
→ + úzkostné poruchy os.
Závislosť na odmene
→ - vyhýbavá porucha os.
Perzistencia
→ + obsesívne poruchy os.
Vysoký skór +
Nízky skór -
Zvedavý
Impulzívny
Výstredný
Dráždivý
Opatrný
Rozvážny
Skromný
Pokojný
Pesimistický
Bojazlivý
Plachý
Unaviteľný
Optimistický
Priebojný
Spoločenský
Energický
Empatický
Láskavý
Otvorený
Chladný
Nezávislý
Nezaujatý
Usilovný
Rozhodný
Entuziastický
Perfekcionistický
Lenivý
Rozmaznaný
Nedôsledný
Pragmatický
Literatúra:
BALCAR, K.1983. Úvod do studia psychologie osobnosti.
Praha: SPN, 231 s.
BLATNÝ a kol. 2010. Psychologie osobnosti. Hlavní témata,
současné prístupy. Praha: Grada, 301 s. ISBN 978-80247-3434-7
HALL, C.S., LINDZEY, G., LOEHLIN, J.C., MANOSEVITZ, M.
1999. Psychológia osobnosti. Bratislava: SPN, 510 s.
ISBN 80-08-03001-1
MIKŠÍK, O. 2007. Psychologická charakteristika osobnosti.
Praha: UK v Prahe, Karolinum, 273 s. ISBN 978-80-2461304-8
ŘÍČAN, P. 2010. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu.
Praha: Grada, 208 s. ISBN 978-80-247-3133-9
SMÉKAL, V. 2002. Pozvání do psychologie osobnosti.
Člověk v zrcadle vědomí a jednání. Brno: Barrister &
Principal, 517 s. ISBN 80-85947-80-3
VÁGNEROVÁ, M. 2010. Psychologie osobnosti. Praha: UK v
Prahe, Karolinum, 467 s. ISBN 978-80-246-1832-6