Štruktúra osobnosti

download report

Transcript Štruktúra osobnosti

4. Základy psychológie
osobnosti
 Osobnosť
- organizovaný celok duševného života
-
= osobnosť je dynamická a stála
 Dynamika osobnosti
- je dynamická:
(v súvislosti s vývinom, nadobúdaním nových
vedomostí, pôsobením vonkajších podnetov, ....)
- je relatívne stála:
(temperamentové vlastnosti)
 Štruktúra osobnosti
- chápeme ako trvalejšie usporiadanie jednotlivých
zložiek osobnosti
A) horizontálna štruktúra
 jadro osobnosti –
 výkonovú zložku –
 forma priebehu činnosti –
 obsahová zložka –
 = spoločne utvárajú obraz individuálnej osobnosti
B) vertikálna štruktúra
- osobnosť sa skladá z vývinovo odlišných úrovni
/vývinovo vyššia prekrýva vývinovo nižšiu, teórie sa
líšia v tom, ktorá úroveň je riadiaca/
Teórie osobnosti
1. Psychoanalýza /Freud/
- rozoznáva 3 vrstvy:
 Ideál:
 zavádza pojem libido
2. Behavioralizmus
- behavior =
-
= S
R
Rn
 Neobehavioralizmus
= S
O
R
Rn
3. Humanistická teória (Rogers)
-
Typy osobnosti
 JUNG
- rozdelil ľudí na
1. extrovert
2. introvert
základné typy:
 SPRANGER
- rozdelil ľudí vo vzťahu k svetu a hodnotám:
Teoretický typ –
Ekonomický typ –
Estetický typ –
Sociálny typ –
Mocenský typ –
Náboženský typ –
- je výsledkom všetkých typológii osobnosti
Tvoria ju dimenzie:
 neurotizmus
 extraverzia
 otvorenosť
 príjemnosť
 svedomitosť
+ Kretchmer, EYSENCK, ...
Poznávanie osobnosti
- využívajú sa všetky možné metódy známe v
psychológii:
-
Činitele ovplyvňujúce
poznávanie osobnosti
 (word)
1. Aktivačno –motivačné
vlastnosti osobnosti
 Motivácia –
 Motív –
 Motívom môžu byť:
Pudy
-
signál uložený ako program v nervovom systéme
sú vrodené/naučené
aktivizuje .............
cieľom pudu je
objektom pudu je to,
Zmeny pudov:
a)
kvantitatívne –
b)
kvalitatívne -
Klasifikácia pudov:
1. vitálne
2. sociálne
3. hedonistické
4. kultúrne
Potreby
- Maslowova
pyramída potrieb
Ašpirácie
- súvisia s nárokom na vlastný výkon (ambície)
- úspech pociťuje človek iba pri výkonoch, ktoré patria do
jeho tzv. pásma osobnej angažovanosti (to čo má
pre neho hodnotu), v oblastiach, ktoré sú mimo tohto
pásma úspech nepociťuje
Ašpiračná úroveň:
Záujmy
- výberový vzťah, ktorý sa vyznačuje:
a) zvýšenou pozornosťou,
b) stavom očakávania
c) pozitívnym citovým prežívaním
Klasifikácia záujmov:
1.
2.
3.
Ciele
-
a) krátkodobý, dlhodobý
b) prosociálne, asociálne, antisociálne
Hodnoty
 preferencia, cena, význam
 hodnotová orientácia:
 hodnotový systém:
2. Dynamické vlastnosti
osobnosti – „temperament“
- je ustálený spôsob, akým človek mobilizuje a
-
moduluje svoju energiu
vrodený/získaný
Galenos1.
2.
3.
4.
hlien
krv
žlč
čierna žlč

Temperamentové vlastnosti
a) Typické ženské prejavy v správaní (mäkkosť)
– ....................
b) Typicky mužské prejavy v správaní (tvrdosť)
- .....................
3. Sebaregulačné
vlastnosti
 Sebauvedomenie
Tvorí ho:
a)..............(vydávanie svedectva o sebe) =
b) ..............= rozdelenie vedomia na 2 časti:
1.
2.
 ..........................
- súčet pomenovaní a vlastností našej osobnosti,
spojený s vyjadrením miery, v akej sú zastúpené a ich
hodnotením a porozumením príčin, prečo je to práve
tak
- môže vzniknúť iba v dialógu
.............................
Svoje telo prežívame ako celok = .................... (človek nie
je schopný predstaviť si celé svoje telo a ani takúto
predstavu uložiť do pamäti, do pamäti si ukladá len
jednotlivé obrazy) - Keď ide o telo ako celok pomáhame si slovným kódom
– škaredé, pekné, chudé, malé, ....(len pomenujeme
nevytvárame si obraz)


............................
Súbor predstáv človeka o svojich osobných
charakteristikách a schopnostiach, predstavy o
možnostiach vzájomných vzťahov s inými ľuďmi a
prostredím, hodnotenie objektov a cieľov
Zložky:
1...................- skladá sa z množstva prívlastkov, ktorými
môžeme opísať seba samého (..........)
2....................- pozitívny alebo negatívny postoj voči
vlastnému egu
- odráža ................ (vedomie vlastnej hodnoty a
hodnoty všetkého čo so mnou súvisí)
- ......................... sa prejavuje ako
.......................(pozitívne prijatie seba taký ako som)
3. ............... (akčná)– prejavuje sa v správaní a konaní
(vôľová, citovohodnotiaca, kognitívna)
 ..............................
Vznik:
1. Dieťa sa oboznamuje s fyzikálnymi
vlastnosťami prostredia =
2. Dieťa sa oboznamuje s prejavmi vôle svojich
vychovávateľov =
3. Dieťa objavuje, že i ono je nadané vôľou =
4. Výkonové vlastnosti
osobnosti
Schopnosti
- vlohy
schopnosti
zručnosti
- zručnosti – praktické uplatnenie
schopností
Druhy schopnosti:
– podmieňujú výkony v oblasti
vnímania (zrakové, čuchové, hmatové, ...)

– vyznačujú sa silou,
rýchlosťou a pohybovou koordináciou (baletka,
vzpierač, ...)

– súvisia s inteligenciou

Stupne schopnosti:
genialita/nadanie/talent
 Vedomosti –
 Návyk –
 Zlozvyk -
5. Vzťahovo- postojové
vlastnosti osobnosti
Postoje
Objektom –
Zložky:
1.
2.
3.
- konzistentnosť/ nekonzistentnosť postoja
- predsudok:
 Ideály
- vysoké, dokonalé, vznešené či krásne, ale
viacmenej vzdialené a niekedy
nedosiahnuteľné
Vzor -

Charakter
- súhrn psychických vlastností osobnosti, ktoré
sa zakladajú na jeho morálnom presvedčení
a prejavujú sa v jej mravnej stránke (v
správaní a konaní)
-
Charakterové vlastnosti
a) svetonázorové ch. vl. b) mravné ch. vl. c) pracovné ch. vl. d) spoločenské ch. vl. e) ch. vl. sebavzťahu -
Ja a osobnosť
 dostupné na:
http://pasaca.edupage.org/text/?text=teach
ers/39963&subpage=4&