Biyoteknolojinin Yarını Semineri / Prof. Dr. Gündüz Ulusoy

download report

Transcript Biyoteknolojinin Yarını Semineri / Prof. Dr. Gündüz Ulusoy

Biyoteknolojinin Yarını
Semineri
Prof. Dr. Gündüz Ulusoy
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sabancı Üniversitesi
Kurucu Direktör, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi
Rekabet Forumu
1
Gündüz Ulusoy
Gündem
 Rekabet Forumu Tanıtım
Türkiye: Rekabetçilik ve İnovasyon
2
Gündüz Ulusoy
Rekabet Forumu Özet Tanıtım
REF Misyon
Misyonumuz
Genel olarak küreselleşme, özel olarak
da AB entegrasyon sürecinde uluslar
arası piyasalarda Türk özel
sektörünün kalıcı bir
pazar payı elde edebilmesi için gerekli
rekabet gücü, inovasyon ve
teknoloji yönetimi ve kıyaslama
çalışmaları yapmaktır.
4
Gündüz Ulusoy
Faaliyetlerimiz – Araştırmaya Yaklaşımımız
Faaliyetlerimiz;
 Araştırma Faaliyetleri
 Bilgi Yayılım Faaliyetleri
 İşbirlikleri
Araştırma Faaliyetlerine Genel Yaklaşımımız
Misyonumuza hizmet edecek, rekabet konulu
araştırmalar, uluslararası seviyeleme ve en iyi
uygulamaları belirleme çalışmaları yaptırmak, bu
araştırmaları ve çalışmaları yapan gruplar içinde yer almak.
5
Gündüz Ulusoy
Projeler – Tamamlanmış

İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırması 2006/2007

Avrupa İmalat Sanayinde Yenilik Araştırması 2006/2007 (Fraunhofer Institute)

Avrupa İmalat Sanayinde Yenilik Araştırması 2004/2005 (Fraunhofer Institute)

Uluslararası Üretim Araştırmaları Projesi

Uluslararası Kıyaslama Çalışmaları: 2004 Yılında Türkiye

Türkiye’nin İhracatta Rekabet Kıyaslaması (2004 / 2006)




Değişimin Dinamikleri
Biyoteknoloji Sektör Araştırması
Gıda Endüstrisinde Uluslararası Rekabet Gücü
Sektörel Kümelerdeki KOBİ’ler için Strateji Geliştirme Projesi – SMEexcel (Avrupa
Komisyonu)
Toplam 10 proje tamamlandı.
6
Gündüz Ulusoy
Araştırma Örneği - Biyoteknoloji Sektörü Projesi
2000-2005 yılları arasında dünyada
gerçekleşen biyoteknoloji hamleleri
üzerinde durulması, bu gelişmelerin
dünya ve Türkiye açısından bilimsel
ve ekonomik alandaki etkilerinin
incelenerek durum değerlendirmesi
yapılmasını; kamu ve özel kurumlarla
yapılacak görüşmeler neticesinde bu
alandaTürkiye'de var olan bilimsel,
ekonomik ve insan gücü
potansiyelinin ortaya çıkartılmasını;
son 5 yılda gerçekleşen gelişmelerin
ışığında önümüzdeki 5-10 yıl için
strateji ve senaryo çalışması
yapılmasını içeren bir araştırmanın
sonuçlarını paylaşmak amacı ile
Biyoteknoloji Raporu yayımlanmıştır.
7
Gündüz Ulusoy
Yayınlar (2007)
 İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2006/07
 Rekabetçiliğin Olmazsa Olmaz Unsuru: Kalite
 Küresel Rekabette Yeni Bir Güç: Hindistan
 Değişimin Dinamikleri
 Fikri Mülkiyet ve Küresel Rekabet
 Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı: Boyutu, Yapısı ve Nedenleri
 Uluslararası Rekabet Stratejileri: Türkiye Gıda Sanayii
 Innovation Performance and Partnerships in Manufacturing Firms in Turkey
 An Empirical Study on the Competitiveness and Innovation in Four Sectors
of the Turkish Manufacturing Industry
 Innovation Performance and Competitive Strategies in the Turkish
Manufacturing Industry
 Corporate Governance and Global Competitiveness
 The Investment Environment
 Foreign Trade As An Economic Driver
8
Gündüz Ulusoy
Yayınlar (2008)
 İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 2006/07 Yönetici
Özeti
 Turkey: An Emerging Economy Towards Full Membership To
The EU
 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları
Araştırma Projesi Yönetici Özeti
9
Gündüz Ulusoy
Bilgi Yayılımı Faaliyetlerimize Bir Örnek
Rekabet Postası, rekabet ve rekabetçilik konularında kamuoyunda
farkındalık yaratma amacıyla REF tarafından hazırlanan süreli bir
yayındır. Posta'da; Rekabet Forumu'nda gerçekleştirilen çalışmalar,
rekabet gücü, verimlilik ve inovasyon konuları ile ilgili önemli yerli ve
yabancı yayınları tanıtan yazılar, uluslararası kıyaslamalar ve
önemli kavramlar ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
10
Gündüz Ulusoy
İşbirlikleri
 World Economic Forum
 Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fraunhofer ISI)
 Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED
Türkiye Kalite Derneği KALDER
Duisburg-Essen University Eastern Asian Studies
American Business Forum Turkey İnovasyon Konferansı
 İstanbul Sanayi Odası
 Institute for Knowledge Economy and Enterprise Development
 Lund University – CIRCLE
11
Gündüz Ulusoy
İşbirliği Faaliyetlerimize Bir Örnek
• World Economic Forum (WEF) İşbirliği
World Economic Forum ile işbirliği yapılarak,
her sene yayımlanan ve ülkemizde de yakından
takip edilen Global Competitiveness Report’un
Türkiye’de Yönetici Görüşleri Anketinin
uygulanması üstlenilmiştir.
12
Gündüz Ulusoy
Türkiye:
Rekabetçilik ve İnovasyon
WEF Modeli
Temel Gereklilikler
Üretim faktörleri odaklı
ekonomiler
Kurumlar
Altyapı
Makroekonomik istikrar
Sağlık ve temel eğitim
Verimlilik Artırıcılar
Yüksek öğrenim ve hizmet içi eğitim
Ürün piyasalarının etkinliği
Emek piyasalarının etkinliği
Finansal piyasaların çeşitliliği
Teknolojik altyapı
Pazar büyüklüğü
Verimlilik odaklı
ekonomiler
İnovasyon ve Çeşitlilik
Faktörleri
İnovasyon odaklı
ekonomiler
Faaliyet çeşitliliği
İnovasyon
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
14
Gündüz Ulusoy
Aşama ve Geçiş Aşamalarında Bazı Ülkeler
1. Aşama
1→2
2. Aşama
2→3
3. Aşama
*<2000 $
*2000-3000 $
*3000-9000 $
*9000-17.000 $
*>17.000 $
Endonezya
Arnavutluk
Arjantin
Barbados
Almanya
Ermenistan
Azerbaycan
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
ABD
Fas
Bosna Hersek
Bulgaristan
Estonya
Belçika
Gürcistan
Çin
Cezayir
Hırvatistan
Finlandiya
Hindistan
Kazakistan
Makedonya
Macaristan
Fransa
Kenya
Kolombiya
Malezya
Malta
İngiltere
Kırgızistan
Tunus
Meksika
Slovakya
İspanya
Mısır
Ukrayna
Polonya
Tayvan
İsrail
Nijerya
Romanya
İtalya
Pakistan
Rusya
Japonya
Senegal
Şili
Kanada
Suriye
Tayland
Kore
Vietnam
TÜRKİYE
Yunanistan
*Kişi başına GSYİH
15
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
Gündüz Ulusoy
İş ve Küresel Rekabet Endeksleri
İş Rekabet Endeksi sırası, 2007
120
Ermenistan
Cezayir
100
Suriye
Ukrayna
Bulgaristan
Azerbaycan
Romanya
Rusya
Hırvatistan
Fas
Mısır
80
60
Gürcistan
Çin
Yunanistan
Türkiye
40
İsrail
20
İtalya
İspanya
Tunus
Kore
Endonezya
Malezya
Fransa
0
0
20
40
60
Küresel Rekabet Endeksi sırası, 2007
80
100
R2 = 0,885
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
16
Gündüz Ulusoy
Teknolojik altyapı ve Küresel Rekabet Endeksi
5,5
Küresel Rekabet Endeksi skoru, 2007
İsrail
Kore
Fransa
Malezya
5,0
Çin
4,5
Endonezya
İspanya
Tunus
Türkiye
İtalya
Rusya
Hırvatistan
Azerbaycan
Yunanistan
Ukrayna
Romanya
Suriye
Gürcistan Bulgaristan
4,0
Ermenistan
3,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Teknolojik altyapı skoru, 2007
5,5
6,0
R2 = 0,8332
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
17
Gündüz Ulusoy
Teknolojik altyapı ve AB-12 ve BRIC
7.0
6.0
5.0
4.0
4.7 4.5
4.3
3.4
5.6
5.4
5.2
5.0
4.8 4.9
3.9
4.0 4.3 4.0
4.1
4.8
4.6
5.3
5.1 5.1
4.5
4.1
3.9
3.2
3.0
2.0
1.0
0.0
Availability of latest
technologies
Turkey
Firm-level technology
absorption
EU-Accession 12
Brazil
Laws relating to ICT
Russian Federation
FDI and technology
transfer
India
China
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08, REF
hesaplamaları
18
Gündüz Ulusoy
İnovasyon ve Küresel Rekabet Endeksi
5,5
Küresel Rekabet Endeksi skoru, 2007
Kore
İsrail
Fransa
Malezya
5,0
İspanya
Tunus
Çin
4,5
İtalya
Türkiye
Endonezya
Rusya
Fas
Azerbaycan
Ukrayna
Suriye
Bulgaristan
Gürcistan
Ermenistan
4,0
3,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
İnovasyon skoru, 2007
5,5
6,0
R2 = 0,9121
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
19
Gündüz Ulusoy
Kuzey komşumuz ülkeler
Temel gereklilikler
5
Teknolojik altyapı
4,5
Etkinlik artırıcılar
4
3,5
3
Hizmet içi eğitim
Faaliyet çeşitliliği
2,5
Yüksek öğrenim
İnovasyon
Temel eğitim
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya
Rusya
Türkiye
Ukrayna
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
20
Gündüz Ulusoy
Güney komşumuz ülkeler
Temel gereklilikler
6
5,5
5
Teknolojik altyapı
Etkinlik artırıcılar
4,5
4
3,5
3
2,5
Hizmet içi eğitim
Faaliyet çeşitliliği
2
Yüksek öğrenim
İnovasyon
Temel eğitim
Ermenistan
Azerbaycan
Gürcistan
İsrail
Suriye
Türkiye
Kaynak: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2007-08
21
Gündüz Ulusoy
Eğitimin kalitesi
Eğitim Sisteminin Kalitesi
Sıra
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitiminin
Kalitesi
Ülke
12
Tunus
25
Sıra
Ülke
6
Fransa
İsrail
7
Tunus
27
Fransa
12
Romanya
46
Rusya
28
Hırvatistan
47
Ukranya
31
İsrail
52
İspanya
38
Rusya
42
Fas
58
Romanya
44
Ukranya
61
Hırvatistan
50
Bulgaristan
70
Türkiye
52
Yunanistan
76
Bulgaristan
59
İtalya
60
Türkiye
22
Gündüz Ulusoy
Temel eğitim ve yüksek öğrenime yatırım
Temel Eğitime ve Yüksek Öğrenime Yatırım
(Gayri Safi Ulusal Gelirin Yüzdesi)
Sıra
Ülke
5
İsrail
17
Fas
18
Tunus
35
Fransa
47
İtalya
48
Cezayir
51
Mısır
52
Ukranya
62
Hırvatistan
63
İspanya
79
Rusya
80
Azerbeycan
81
Türkiye
82
Bulgaristan
83
Romanya
23
Gündüz Ulusoy
Dr. Michio Kaku
How Science Will
Revolutionize the 21st
Century and Beyond
Dr. Michio Kaku
20. yüzyıl fiziğin yüzyılıydı. 21. yüzyıl
ise biyolojinin olacak.
Geçtiğimiz 50 yılda bilgisayar nasıl
hayatımızın en önemli parçası olduysa,
biyoloji de gelecek 50 yılda hayatımızın
en önemli parçası olacak.
24
Gündüz Ulusoy
Teşekkür ederim…
[email protected]
www.ref.sabanciuniv.edu
[email protected]