Danışma ve Denetleme - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

download report

Transcript Danışma ve Denetleme - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

DANIŞMA DENETİM BİRİMLERİ
Danışma ve Denetim Birimleri







Teftiş Kurulu Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Bakanlık Müşavirleri
Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği
Proje Yönetimi Destek Birimi
Proje Uygulama Birimi
Teftiş Kurulu Başkanlığı

İnsanlar çok çeşitli sebeplerle birlikte
yaşamak zorundadırlar. Teftiş her safhada
yapılan icraatın, usul ve esaslara
uygunluğu konusunda alınacak tedbirler ile
bu konuda gerektiğinde personeli
bilgilendiren ve varsa eksik ve yanlışlıkların
giderilmesi için öneriler getiren bir kontrol
mekanizmasıdır.Bu mekanizmayı işletmeye
Bakanlığımızda Teftiş Kurulu
görevlendirilmiştir.
Kurulun Görevleri

Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına,
Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve
kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi,
kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve
etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim,
inceleme ve' soruşturma işlerini yürütmek,
Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek,
mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını
sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlamak
ve Bakana sunmak, özel kanunlarla verilen diğer
görevleri yürütmektir.
Başkanın Görev Yetki ve Sorumlulukları
Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkisine
sahip olup;
a.Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlerini Bakanın
emir ve onayı üzerine yürütmek,
b.Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin
çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
c. Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve
soruşturma yapmak,
d.Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayarak
Bakanın onayına sunmak ve uygulanmasını
sağlamak,

e. Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin
giderilmesini sağlamak, bunun üzerine görüş birliğine
varılmadığı takdirde Teftiş Kurulu Tüzüğünün 29 uncu
maddesine göre işlem yaptıktan sonra ilgili mercilere
göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak
işlemlerin sonuçlarını takip etmek,
f. Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak
işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde
bulunmak,
g. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,
h.Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri
yapmak
Müfettişlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
a. Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların
ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve
kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve
işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmasını
yapmak,
b.Teftiş ve denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve
eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek,
bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi
yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla
verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri, teftişe
tabi tutulanların mütalaa ve cevaplarıyla birlikte
Bakanlığa bildirmek,
c. Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş
oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için,
gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa
bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan
verebilecek hallerde delilleri toplamak, olayın derhal savcılığa
duyurulması zorunlu görülen hallerde, Bakanlıkça isteğin yerinde
görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda
bulunup raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek. Bakanlık
personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin
olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
d.Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve
toplantılara katılmak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek,
e. Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Teftiş Kurulu Başkanının emri altında,
İnceleme ve Soruşturma Şube
Müdürlüğü
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden
oluşur.
Şube Müdürlüklerinin sayısı Başkanın teklifi
ile artırılabilir
İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü

İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, bir Şube
Müdürü ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup,
görevleri şunlardır:
a. Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularında
müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını
yapmak,
b. Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını
kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,
c. İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde
muhafaza etmek,
d.Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularına
ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak,
e.Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer
görevleri yapmak.
İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli
sayıda personelden müteşekkil olup görevleri şunlardır:
a. Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak,
b. Müfettişlerin çalışma ve hak ediş cetvellerini zamanında
inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,
c. Kurulda görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük
haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve
sonuçlarını ilgililere bildirmek,
d.Kurulun ayniyatla ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını
tutmak,
e.Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını
tutmak ve arşivi düzenlemek,
f. Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
KURULCA HAZIRLANAN RAPORLAR



Cevaplı Raporlar: Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve
hatalı bulunan ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken
işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı
ayrı düzenlenir.
İnceleme Raporu: Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve
genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların
düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller
hakkında görüş ve tekliflerin, teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması
gerekli görülmeyen hususların, Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli
konular hakkındaki düşüncelerin, şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan
inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal
görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi
maksadıyla düzenlenir.
Genel Denetim Raporu: Yıllık teftiş programlarının sonunda,
program sırasında ifa edilen teftiş ve denetim görevleriyle ilgili olarak
Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

4.Soruşturma Raporu: Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaya
tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza
ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak
yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır.
a. Adli Soruşturma Raporu: Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü
taşıyan özel kanunlara
göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında
soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.
b.Disiplin Soruşturma Raporu: Disiplin soruşturma raporları, disiplin
suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.
5. Ön İnceleme Raporu: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan
incelemenin sonuçları ile ilgili olarak düzenlenir.
TEŞKİLAT YAPISI
BAŞKAN
Ankara
Merkez
Başkan
Yardımcıları
İdari ve Mali
İşler Müdürlüğü
İstanbul
Grubu
İnceleme Soruşturma
Şube Müdürlüğü
İdari ve Personel
İşleri Şubesi
Evrak Arşiv
Bürosu
Tahakkuk
Bürosu
Yazı İşleri
Bürosu
İzmir
Grubu
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ulusal Politikalar, kalkınma planları ile yıllık
programlarda yer alan ilkeler, hedefler ve
tedbirler çerçevesinde, 5018, 5436 ve
3046 sayılı Kanunlarda belirtilen görevlerin
yerine getirilmesini, uygulanmalarının
izlenmesi ile çalışmaların rasyonel olarak
ve eşgüdüm içerisinde sürdürülmesini
sağlamak için Strateji Geliştirme Başkanlığı
yapılandırılmıştır.
Görevleri
a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve
hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun
vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını
oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve
kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer
görevleri yerine getirmek,
c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve
performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek
ve yorumlamak,
d) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri
etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite
araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin
düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya
hizmetlerini yürütmek,
g) İdarenin stratejik plan ve performans programının
hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi
çalışmalarını yürütmek,
h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini,
stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek
ve değerlendirmek,
i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları
çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak,
j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin
verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî
istatistikleri hazırlamak,
k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek,
gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe
hizmetlerini yürütmek,
m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını
da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek,
uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme
raporunu hazırlamak,
p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve
işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst
yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve
danışmanlık yapmak,
s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
t) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç
denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için
gerekli hazırlıkları yapmak,
u) Başkanlığın idari, mali ve destek hizmetlerini yürütmek,
ü) Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
v) Bakanlığın Döner Sermaye ile ilgili işlemlerini yürütmek,
y) Bakanlığın Yeşil-Kart ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
TEŞKİLAT YAPISI
1) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER
UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
a) İhale İşlemleri Şube Müdürlüğü
b) Mevzuat ve Dava İşlemleri Şube
Müdürlüğü
c) Bütçe Şube Müdürlüğü
d) Ödenekı Planlama ve Tahsisler Şube
Müdürlüğü
e) Muhasebe Sistemi Şube Müdürlüğü
2) STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü
b) İstatistik ve Yayın Şube Müdürlüğü
c) Yönetim Bilişim Sistemleri ve
Standartlar Şube Müdürlüğü
d) Eğitim Şube Müdürlüğü
e) AR-GE Şube Müdürlüğü
3) MALİ HİZMETLER DAİRE
BAŞKANLIĞI
a) Bütçe ve Kesin Hesap Şube
Müdürlüğü
b) Mal Yönetim Şube Müdürlüğü
c) Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
d) İç Kontrol Standartları ve Denetim
Kontrolları Şube Müdürlüğü
e) Bütçe Performans Değerlendirme ve
Raporlama Şube Müdürlüğü
4) İDARİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
a) Evrak Şube Müdürlüğü
b) Arşiv Şube Müdürlüğü
c) Personel Şube Müdürlüğü
d) Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
e) Satınalma Şube Müdürlüğü
f) Koordinasyon Birimi
Hukuk Müşavirliği

Her bir bakanlığın, kanunla kendisine verilen
görevleri yerine getirmek üzere aslî icrâcı
birimleri vardır. Ayrıca, her bir bakanlık,
kanunî görevlerini yerine getirirken sürekli
olarak hukûkî iş ve işlemler yaptığı ve bu iş
ve işlemlerin de hukûkî sonuçları doğduğu
için, bakanlıkların danışma ve denetim
birimleri vardır. Sağlık Bakanlığı Hukuk
Müşâvirliği de, Sağlık Bakanlığının Teşkilât
ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı KHK ile
“danışma ve denetim birimleri arasında”
sayılmıştır.
Görevleri


Belirtilen KHK’nin 21 inci maddesine bakıldığında, Hukuk Müşavirliğinin
görevleri çok açık bir şekilde ortaya çıkar.
MADDE 21 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun
olarak yapılmasına yardımcı olmak,
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari
dâvâlarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari
dâvâlarda Bakanlığı temsil etmek,
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve
programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri
hazırlamak ve Bakana sunmak,
e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut
Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Bu maddeye göre Hukuk Müşâvirliğinin görevleri şöylece sayılabilir:
i) Bakanlık merkez birimlerinden sorulan hukûkî konularda görüş
bildirmek (mütâlâa vermek)
ii) Bakanlığımızın taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelerin hukuka uygun
olarak hazırlanması ve akdedilmesine hukûkî bakımdan yardımcı olmak,
iii) Bakanlığımız aleyhine açılan idârî dâvâlara karşı savunma hazırlamak,
bu dâvâlarda Bakanlığı temsil etmek, Bakanlığımızca açılması gerekli
görülen idari dâvâları açmak, bu dâvâlara ait bütün usûlî işlemleri
yürütmek,
iv) Adlî dâvâlarda gerekli birli ve belgelerin ilgili icracı birimlerce
hazırlanmasını sağlamak, bu dâvâlarda görevli ve yetkili hazine
avukatlıklarına talimat vererek bu dâvâlara bakılmasını sağlamak,
v) Bakanlığımıza karşı yürütülen icra takiplerinin ilgili hazine
avukatlarının da yardımı ile işlemlerini yürütmek,
vi) Mevzuat tasarı ve taslaklarını (kanun, KHK, tüzük, yönetmelik,
yönerge) hukûkî açıdan inceleyerek görüş bildirmek.
Teşkilat Yapısı


Yukarıda belirtilen görevleri yerine getiren
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, bu
görevleri hukuk müşâvirleri ve raportörler
eliyle yerine getirir. Hukuk Müşavirliğinin
birim âmiri I. Hukuk Müşâviridir.
Hukûkî iş ve işlemler bakımından hiyerarşik
olarak yapılanma şöyledir:
- I. Hukuk Müşâviri
- Hukuk Müşâvirleri
- Raportörler
Bakanlık Müşavirleri

Doğrudan Bakan’a bağlı olarak çalışan ve
verdiği görevleri yürüten kişilerdir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği



Türkiye’de ilk defa 3017 sayılı Kanun çerçevesinde 1970’li
yılların başında Sağlık Bakanlığı Tıbbi İstatistik Genel
Müdürlüğü bünyesinde gayrı resmi olarak Makam onayı
ile Bakanlık Basın Müşavirliği birimi kuruldu.
12 Eylül 1980’den sonra ise 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile tüm müstakil Bakanlıklarda Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği birimleri kuruldu.
14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 22’nci maddesinin A fıkrasında
“Sağlık Bakanlığı’nda basın ve halkla ilişkilerle ilgili
faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul
ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir” denilmektedir.
Görevleri

Müşavirliğimiz Sağlık Bakanlığı Merkez ve
Taşra Teşkilatı’nın basınla ilişkilerini
düzenlemek, Bakanlığımız faaliyetlerinin
yazılı ve görsel medyada olumlu bir şekilde
yansıtılmasını sağlamak, halkı sağlıkla ilgili
konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
konularında yazılı ve görsel malzeme
üreterek kamuoyuna duyurulmasını
sağlamak ve nihayet Bakanlığımızın “Halkla
ilişkilerini düzenlemek” gibi çok kapsamlı ve
zor bir görev alanına sahiptir.
Teşkilat Yapısı


14.12.1983 tarihli ve 18251 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 18’nci maddesinden
anlaşıldığı üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve
denetim birimlerindendir.
Basın Müşavirliği :
İdari Büro
Basın Bürosu
olmak üzere ikili bir yapıda teşkilatlanmıştır.
Proje Yönetimi Destek Birimi

Proje Yönetim Destek Bîrimi; Sağlık
Bakanlığının tek başına veya diğer
resmi kurumlarla beraber yüklendiği
projelerin planlanması, yürütülmesi ve
olumlu şekilde sonuçlandırılması için
gerekli olan destekleri sağlayan bir
birimdir. Sağlık Bakanlığı merkez
binalarına çok yakın olan bir ek hizmet
binasında yer almaktadır.
Görevleri










Proje Yönetim Destek Birimi; Sağlıkta Dönüşüm Programı
kapsamındaki projelerin:
İhtiyaç belirleme,
Ön araştırma.
Hazırlık çalışmaları,
Proje Yönetim Planı Hazırlanması,
Proje Takviminin Oluşturulması,
Projenin Yürütülmesi,
Projenin yürütülmesi süresince izlenmesi,
Ve projenin hedeflerine uygun şekilde sonuçlandırılması
Konularında Sağlık Bakanlığının projeyi yürüten ilgili
birimlerine destek olur ve proje finansmanının kullanımı
konusunda bu birimlere teknik yardımında bulunur.
TEŞKİLAT YAPISI
Proje
Direktörü
Proje
Direktör
Yardımcısı
İnşaat
Koordinatörlüğü
Program
Ofis
Koordinatörlüğü
Ödeme
Koordinatörlüğü
Satın
Alma
Koordinatörlüğü
Muhasebe /
Finans
Koordinatörlüğü
İdari
İşler
Koordinatörlüğü
Proje Uygulama Birimi


Birimimiz, T.C. Hükümeti ve Dünya Bankası arasında yapılan 4737-TU No’lu
Sağlıkta Dönüşüm Projesi İkraz Anlaşmasının yürürlüğe girmesini müteakip
Proje Yönetim Destek Birimine bağlı olarak 2004 yılında kurularak faaliyetine
başlamıştır. Bu tarihten Sağlıkta Dönüşüm Projesinin Dünya Bankası ile
yapılan ara dönem incelemesine(4-11 Eylül 2006) kadar, Sağlıkta Dönüşüm
Projesinin uygulayıcısı, Bakanlığımız diğer birimlerine bu projenin
uygulanmasına yönelik olarak rehberlik ve önderlik yapmıştır. Dünya Bankası
ile yapılan ara dönem incelemesinde (4-11 Eylül 2006) Sağlıkta Dönüşüm
Projesinin satın alma ve ödeme faaliyetlerinin de Birimlere verilmesi sebebi
ile faaliyetine son verilme kararı alınmıştır.
Ülkemizde meydana gelen Kuş Gribi vakalarından sonra, T.C. Hükümeti ve
Dünya Bankası ile yeni bir ikraz antlaşması yapılarak “Kuş Gribi ve İnsana
Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi” nin faaliyete
geçirilmesi planlanmıştır. 4822-TU No’ lu İkraz Antlaşması 17.05.2006
tarihinde imzalanmış ve 08. Ağustos 2006 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


4822-TU No’ lu İkraz Anlaşması gereği, “Kuş Gribi ve
İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele
Projesi” nin Bakanlığımızca uygulanmasından sorumlu
Proje Uygulama Birimi olması gerektiği için, Bakanlık
Makamından alınan 02.11.2006 tarih ve 3187 sayılı
Makam Onayı gereği Birimimiz müstakil bir Birim haline
gelmiştir.
Atatürk Bulvarı No:65 adresindeki Bakanlığımız ek
binasının altıncı katında, “Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden
Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi”nin
Bakanlığımız adına koordinasyonundan sorumlu olarak
02.11.2006 tarihinden itibaren faaliyetine devam
etmektedir.
Görevleri

Son yıllarda yeniden ortaya çıkan kuş gribi
salgınına ve diğer salgın hastalıklara karşı ihtiyaç
duyulan hazırlık ve mücadele faaliyetlerinin
ülkemizde yeterli seviyeye çıkarılması için ihtiyaç
duyulan maddi finansmanın temini amacı ile T.C.
Hükümeti ile Dünya Bankası arasında bir İkraz
(Kredi) anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın,
Projenin Yürütülmesi başlıklı 2. Çizelgesinin,
Kurumsal ve Diğer Düzenlemeler başlıklı 1.
Bölümünün 1. maddesi gereği Proje’nin günlük
uygulanmasından ve yönetiminden (Projenin
Sağlık Bakanlığı ayağı) Sağlık Bakanlığı Proje
Uygulama Birimi sorumludur.

Kuş gribi ve insana tesir eden salgına karşı hazırlık ve mücadele
projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemler anlaşma eki çizelgelerde
belirtilmiştir. Bu bağlamda, proje kapsamında yürütülmesi ve/veya
yapılması planlanan işler, Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerince (Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Refik Saydam Hıfzıssıhha
Merkezi Başkanlığı, SABİM, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
yürütülecektir/yapılacaktır. Bu esnada söz konusu işlerin, Anlaşmada
belirtildiği şekli ile Dünya Bankası satın-alma prosedürlerine uygun
olarak yapılması, Harcama İşlemlerinin raporlanması, faaliyetlerin
izleme değerlendirme göstergelerine uygun bir biçimde
yürütülmesinin sağlanması, izleme değerlendirme göstergelerinde
belirtilen faaliyet, ilerleme vb. raporlandırmalarının yapılması,
bunlara ek olarak gerek Bakanlık içi Birimler arası koordinasyon
gerekse de Bakanlık dışı birimler arası (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Dünya Bankası vb) koordinasyonun sağlanması görevleri Proje
Uygulama Biriminin görevlerindendir.
Teşkilat Yapısı





Proje Uygulama Birimi, Koordinatör ve
Koordinatör Yardımcısına bağlı olarak;
1-İdari İşler,
2-Satınalma
3-Mali Yönetim
4- İzleme Değerlendirme Departmanlarından
oluşmaktadır.
TEŞEKKÜRLER…