TM-3.3 EnvInfoIndic - Latvijas Universitāte : Vides Zinātnes un

Download Report

Transcript TM-3.3 EnvInfoIndic - Latvijas Universitāte : Vides Zinātnes un

Apmācību modulis 3
Vides komunikācija: sadarbības
princips
3. nodaļa, 4. daļa
Vides informācija un indikatori
Jānis Kauliņš
LU, EVF, Vides pārvaldības katedra
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
SATURS
1. Ievads
2. Vides informācija un indikatori
3. Piekrastes informācijas kopīgas un
sistēmiskas uzkrāšanas iespējas
4.Indikatori kā komunikācijas instruments
5. Indikatori pašvaldības komunikācijā
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
INDIKATORI KĀ KOMUNIKĀCIJAS
INSTRUMENTS
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
KAM MUMS INDIKATORI?
“Indikators ir kaut kas tāds, kas palīdz
jums saprast, kur atrodaties, kādu
ceļu ejat un cik tālu esat no vietas,
kur jūs vēlētos būt. Labi izraudzīts
indikators arī brīdina par problēmām,
pirms ir kļuvis patiešām slikti un palīdz
noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai
savlaicīgi risinātu problēmu” (Maureen Hart, 2006)
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
VIDES INFORMĀCIJA VIDES
KOMUNIKĀCIJAS SISTĒMĀ
o Valsts sektorā vides informācijas integrācija
izglītības, līdzdalības, un rīcību jomā ir ierobežota.
Likumdošana to strikti neprasa ne likumu ne
Ministru kabineta noteikumu līmenī.
o Pozitīvi piemēri ir vairāku īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju administrāciju, piemēram, Ķemeru
Nacionālā parka, Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta darbība. Šeit notiek izglītojoša darbība,
kas satur (dažkārt pat bagātīgi) arī līdzdalības un
rīcību elementus.
o Nevalstiskā sektora – komercuzņēmumu un NVO
sfērās vides informācijas aprite ir samērā vāji
integrēta ar pārējiem vides komunikācijas
sektoriem; katrā ziņā, tam nav sistēmiska rakstura.
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
INDIKATORI UN SABIEDRĪBAS
MĒRĶGRUPU LĪDZDALĪBA
Indikatoru izstrāde ir viena no visefektīvākajām formām
sabiedrības līdzdalības veicināšanai, jo:
– indikatori sniedz sabiedrībai jauna veida informāciju,
– indikatoru izstrāde un aprēķināšana iesaista tos, kuriem ir
pieejama svarīga informācija.
Pats indikatoru ierosmes process ir vismaz tikpat nozīmīgs,
kā tā rezultāts – izstrādāti indikatori.
Nav nepieciešams veltīt lielu laika patēriņu teorētiskiem
apsvērumiem, bet galvenais ir uzsākt un izmantot iespējas,
kuras noteikti parādīsies.
Indikatori ir informācijas instrumenti, kas palīdz vienkāršot
informāciju, un nosaka datu vākšanas prioritātes, nodrošina
iegūtās informācijas uzskatāmību. Izvēlētā konkrētā
indikatoru kopa ir daļa no informācijas plūsmas, kuru mēs
izmantojam, lai pieņemtu kvalitatīvus lēmumus un plānotu
darbību. Tādējādi ilgtspējības indikatoru izstrādes process
ir tieši saistīts ar stratēģiskās attīstības plānošanu.
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
FORMAS DAŽĀDOS ETAPOS I
1. Indikatoru sistēmas veidošana
–
mērķgrupa: nozaru speciālisti, eksperti
–
mērķgrupa: lēmumu pieņēmēji
–
mērķgrupa: algoti palīgi un brīvprātīgie,
skolas , augstākās izglītības iestādes
2. Indikatoru sistēmas apstiprināšana
3. Datu ieguve un ievākšana: palīdzība
aptauju veikšanā, sabiedriskais
monitorings
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS
FORMAS DAŽĀDOS ETAPOS II
4. Indikatoru aprēķini
–
mērķgrupa: skolas, augstākās izglītības
iestādes
5. Uzraudzības ziņojuma izstrāde
–
mērķgrupa: sabiedrības pārstāvji
uzraudzības ziņojumu komisijā
6. Diskusija par rezultātiem
–
mērķgrupa: plaša sabiedrība
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
VIDES INTEGRĒTĀS PĀRVALDĪBAS
4P MODEĻA KOMPONENTES
Interešu grupu sadarbība:
- mērķgrupas iekšienē – vertikālā un horizontālā,
- ārējā – ar citām interešu grupām
Vertikālā un horizontālā tematiskā sadarbība:
starp nozarēm un sektoriem
Sadarbības rīki, to saskaņotība un savstarpējā
papildināmība
Novērtējuma sadarbība: novērtēšanas veikšana ar
indikatoriem; pieeju saskaņošana
Pārvaldības sadarbības komunikācija: informācija,
izglītība, līdzdalība un labā prakse
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
IPP PLĀNOŠANAS
INSTRUMENTI PAŠVALDĪBĀ
 Vietējā attīstības stratēģija
 Vietējās attīstības plānošanas programmas - vidēja
termiņa un īstermiņa
 Kopējais telpiskais plānojums
 Detālplānojumi, tematiskie plānojumi
– piekrastes tematiskie attīstības un telpiskie plānojumi
 Vietējo likumu (saistošo noteikumu) komplekts
 Komunālo dienestu tematiskie attīstības plāni
 Sabiedrības iesaistīšana plānošanas procesā
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
SISTĒMAS STRUKTŪRAS UN
INDIKATORU IZRAUDZĪŠANĀS
Indikatoru izraudzīšanās pieejas:
–
–
–
–
teritorijas strukturālā analīze (speciālisti),
teritorijas problēmanalīze (speciālisti),
“acīmredzamie” indikatori,
prāta vētra.
–
–
–
–
dublēšanās novēršanai,
pēc atbilstības formālajiem kritērijiem,
pēc atbilstības mērķiem,
pēc sociālās un komunikāciju funkcijas kapacitātes.
Indikatoru saraksta sijāšana:
Neatbilstību koriģēšana ieviešanas gaitā.
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
Prāta vētra
FAKTORI
Piemēru analīze
VAI VAR IZMĒRĪT?
NĒ
JĀ
NO FAKTORIEM LĪDZ
INDIKATORU SISTĒMAI
IETEIKUMI
Ekspertu ieteikumi
PARAMETRI (AR
MĒRA VIENĪBU)
Sabiedrības līdzdalība
indikatoru sistēmas
tapšanas procesā:
VAI ATBILST
FORMĀLAJIEM
KRITĒRIJIEM?
JĀ
VAI ATBILST
PĀRVALDĪBAS
LĪMENIM?
Jānis Kauliņš
RĀDĪTĀJI
JĀ
NĒ
PRIEKŠLIKUMI
INDIKATORIEM
NĒ
LĒMUMS PAR
IEKĻAUŠANU
SISTĒMĀ
NĒ
JĀ
LĒMUMS PAR
IEKĻAUŠANU
SISTĒMĀ
JĀ
Speciālistu dalība
priekšlikumu un ieteikumu
izstrādē
Lēmumu pieņēmēji par
priekšlikumu formālu
pieņemšanu
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
NĒ
INDIKATORI
(NOSAUKUMI)
INDIKATĪVIE
RĀDĪTĀJI
(NOSAUKUMI)
APRĒĶINA UN ATSPOGUĻOŠANAS METODIKAS
INDIKATORU SISTĒMA
2011
Jānis Kauliņš
PAŠVALDĪBU “PIENESUMS”
ILGTSPĒJĪBAS INDIKATORU
SARAKSTĀ
Demogrāfija
Zemju apbūve
Zemju “attīstība”
Nodarbinātība
Tūrisms
Sociālā izslēgtība,
bezdarbs
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
Labklājība, izglītība
Mājokļi
Lauksaimniecības
raksturs
Atkritumi
Ūdens apgāde
Riska faktori
2011
Jānis Kauliņš
INDIKATORU SISTĒMAS
DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDES
ETAPI
1. Lauka pētījums un tā rezultātu izvērtēšana
2. Indikatoru sistēmas pirmvariants un
diskusija
3. Korekcijas pēc diskusijas rezultātiem
4. Sistēmas prezentācija pasūtītājam
5. Pasūtītāja viedokļu iestrāde
6. Sistēmas aprobācija “pirmajā mērījumā” un
korekcijas saskaņā ar to
7. Sistēmas pilna ieviešana ilgtermiņā
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš
ILGTSPĒJĪBA
S SVARI
SAGLABĀŠANA
-2
-1
ATTĪSTĪBA
0
ILGTSPĒJĪBA
1
2
Jānis Kauliņš
-2 – resursu neizmantošana, saglabāšana par katru cenu:
attīstība nenotiek vai stipri bremzēta.
-1 – resursu saudzēšanas līmenis rada virkni
ierobežojumu, kas neveicina teritorijas attīstību.
0 – attīstība un resursu saudzēšana ir saprātīgā balansā,
atjaunojamie resursi tiek efektīvi izmantoti, bet tos
nepārtērē; neatjaunojamos resursus izmanto taupīgi,
reciklē un/vai pakāpeniski aizvieto ar atjaunojamiem.
1 – attīstība uz resursu rēķina, tomēr saprotot to
ierobežotās kapacitātes.
2 – forsēta attīstība par katru cenu; par resursu
saudzēšanu domāts praktiski netiek.
COBWEB, Interreg IV A, Eiropas Savienība
Latvijas Universitāte, EVF, Vides pārvaldības katedra
2011
Jānis Kauliņš