Transcript Document

NANOSİSTEMLƏRİN KVANT
MEXANİKASI
Prof. İsmayılov T. H.
Bərk cisimlər fizikası kafedrası
NANOTƏDQİQAT SAHƏLƏRİ
Xarakterik ölçülər
POTENSİAL SAHƏDƏ HƏRƏKƏT
Potensial çəpər – müxtəlif və
ya eyni potensial enerjili digər
iki fəza oblastını bir-birindən
ayıran oblast. « Hündürlüyü »,
yəni, çəpəri dəf etmək üçün
klassik zərrəciyə lazım olan
enerji ilə səciyyələnir.
Əgər zərrəcik kvant qanunlarına tabedirsə, enerjisi potensial çəpərin
«hündür-lüyündən» kiçik olsa belə, onun potensial çəpəri dəfetmə ehtimalı
var (Tunel effekti),
Kvant mexanikası
Atomun Bor modeli
(1913)
Stasionr hallar
Nils Bor
Elektron keçidləri
Kvant mexanikası
D
2

mv
  x, y, z 
Ölçü Kvantlanması
(Size Quantization)
• Frohlich (1937),
• I.M Lifshitz (1951, 1952),
• R.Kubo (1962),
• V.B. Sandomirskii (1962).
Zərrəcyin kristalda hərəkəti
Bərk cisimlərin zona quruluşu
Ölçü Kvantlanması

eff
D

2
eff v
 D
d – lokallaşma oblastı
Kvant təbəqəsi
h
L 
p
h

 cıırlaşm amış hal

h
 2mkT

h

2m E 
 cıırlaşm ış hal


 2m E F
а
E
En1  En  kT ,
b
E
n
E

E

E
n

1
n
F
E
4
E

e
E

E

*.
n

1
n
m

3
E
E
2
1
0
L
z
0
2
2
k kx
ky
Kvant ölçü effektlərini müşahidə
etmək üçün zəruri şərtlər
•
•
•
•
Nanoölçülü strukturlar
Kifayət qədər aşağı temperaturlar
Yüksək yürüklüyə malik yükdaşıyıcılar
Kiçik effektiv kütlələr (yarımkeçirici əsaslı
strukturlarda)
• Yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının çox da
böyük olmaması
Ikiölçülü elektron qazı
DOS in Low-Dimensional Electron Systems
Spherical Quantum Dot
AŞAĞIÖLÇÜLÜ ELEKTRON
SİSTEMLƏRİ
AŞAĞIÖLÇÜLÜ ELEKTRON
SİSTEMLƏRİ
Kvant nöqtələrinin həndəsi
modelləri
Limit ölçüləri, enerji sərfi, istilik ayrılması
Potensial quyunun minimal ölçüsü
zərrəciyin ən kiçik mümkün lokallaşma
ölçüsü ilə təyin olunur.Bunu kristalın
perioduna görə qiymətləndirmək
olar.Müasir sistemlərdə bir bit
informasiyaya 100 - dən çox zərrəcik
düşdüyündən, bir bit informasiyaya uyğun
maksimal ölçü 4-5 qəfəs sabiti qədərdir.
Potensial quyunun minimal dərinliyi
zərrəciyin quyudan çıxmasına kifayət
etməyən orta həyəcanlaşma enerjisi((3/2
kT) ilə müəyyən olunur.Məhz bu da
minimal enerji sərfini (~10-17-10-18 Дж)
və bir bit informasiyanın yazılması zaman
ayrılan istiliyi təyin edir.
Aşağıölçülü sistemlərin alınması.
Molekulyar-Şüa epitaksiyası(MŞE)
Əsas ideya
• Kristal ölçülərinin məhdudlaşdırılması
onun elektrik, optik və maqnit
xassələrini köklü surətdə dəyişir.
• Elektrik,optik və maqnit xassələri
təkcə materialın özəlliyi ilə deyil, eyni
zamanda onun ölçüləri və həndəsi
forması ilə də müəyyən olunur
“Band gap engineering”
• Kvant quyusunun
parametrlərini(enini,hündürlüyünü,və
formasını) dəyişməklə,ölçü səviyyələrinin
vəziyyətlərini məqsədyönlü şəkildə dəyişmək
olar.
• Bir neçə kvant quyusu olan halda bu quyular
arasındakı məsafələridəyişməklə, ilkin
materiala xas olmayan effektlər almaq
mümkündür.
Nanocihazlar fizikası
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İfratqəfəslər
Kvant quyuları
Heterokeçid əsaslı lazerlər
Kvant kaskad lazerlər.
Kvant quyu əsaslı detektorlar
Foton kristalları
Kvant-Holl effekti
Təkelektronika
Spintronika
Superparamaqnetizm
Yaddaş qurğuları
E L E K T R O N
• An electron has a charge (- e) and a spin (½)
•
-e
(spin)
+
-e
(charge)
• Electronic industries have made good use of the
charge
• But the electron spin has essentially been
neglected
Bitlər və kubitlər
Kubit (quantum bit)
– kvant
kompyüterində
informasiyanın
saxlanılmasının ən
kiçik elementidir.
Bit kimi kubitin də
iki məxsusi halı
var.Lakin bununla
bərabər, bu halların
superpozisiyası da
fərqli bir hal
deməkdir.
.
Kvant mexanikası və
superpozisiya prinsipi
•
Kvant mexanikasının əsasında – Şredinger tənliyi durur.Bu tənlik kvant
sisteminin dalğa funksiyasının təkamülünü təsvir edir:
Hamilton operatoru xətti olduğu üçün
SPIN TRANZISTORU
TranzIstors
:Datta and Das
(1990 )
Spin tranzistorunun iş prinsipi
Birelektronlu tranzistor
Mur qanunu
1965 - Qordon Mur, məruzə: «İnteqral
elektronikanın gələcəyi», Çipdəki
komponentlərin sayı (və onların minimal
qiyməti) ilə zamanı əlaqələndirən qrafik (5
nöqtə, 1959–1964-cü illər),
Mur qanunu (1975)
Mur qanunu: «Çipdəki komponentlərin
sayı hər il təxminən iki dəfə artır»
Bu proqnoz sonrakı on ildə(1975-1985) özünü doğrultdu (!!!).
Eksonensial inkişaf və Mur qanunu
Mürəkkəb mikrosxemlərin
texnoloji normaları. Onların
qiymətləri düşür - düzdür,
hər növbəti mərhələdə iki
dəfə yox, təxminən 1,5 dəfə.
• Quantum confinement  discrete
states
• Energy levels from solutions to
Schrodinger Equation
• Schrodinger equation:
2 2

   V (r )  E
2m
• For 1D infinite potential well
V
( x) ~ sin(nLx ), n  integer
x=0
• If confinement in only 1D (x), in the
other 2 directions energy continuum
T otalEnergy 
n2h2
8 mL2

p 2y
2m

p z2
2m
x=L
Квантовый компьютер
Квантовый компьютер - вычислительное устройство,которое
работает на основеквантовой механики и
принципиально отличается от классических компьютеров.
Для вычислений квантовый компьютер использует не
обычные (классические) алгоритмы, а квантовыеалгоритмы,
реализуемые в процессах квантовой природы.За счет этого
используются квантовый параллелизм и квантовая
запутанность
Ричард Фейнман
Схема квантового компьютера
Bitlər və kubitlər
Кубиты могут быть связаны друг с
другом,т.е. на них может быть наложена
ненаблюдаемая связь,выражающаяся в
том, что при всяком измерении над
одним из нескольких кубитов, остальные
меняются согласованно с ним. Таким
образом, совокупность перепутанных
между собой кубитов может
интерпретироваться как заполненный
квантовый регистр
Как и отдельный кубит, квантовый регистр
гораздо болееинформативен. Он может
находиться не только во всевозможных
комбинациях составляющих его битов, но
и реализовывать всевозможные тонкие
зависимости между ними.
Трехкубитная запутанность
Реализация
2011 - информация о создании
канадской фирмой D-Wave первого в
истории коммерческого квантового
компьютера «D-Wave One». Этот
компьютер со 128 кубитной
архитектурой был продан
американской военной компании
Lockheed Martin за 10 миллионов
долларов
Джозефсоновский контакт с
двумя диэлектрическими
зазорами (слева)
ивероятность изменения
направления тока в
зависимости от величины
внешнего магнитного потока
(справа)