Mühazirə materialları

Download Report

Transcript Mühazirə materialları

Mühazirələr
Bəşirov Mirnamiq Mirəhmədağa
oğlu
fizika riyaziyyat
elmləri namizədi, dosent
Lənkəran Dövlət Universiteti - riyaziyyat informatika kafedrası -
2010
Fizika üzrə
Hidravlika
Hidrostatika və hidrodinamika
Elektromaqnetizm
Rəqslər və dalğalar
Elastik mühitdə dalğalar.Dalğa tənliyi
Mexanika
Mexanika-1
Mexanika-2
Radiodalğaların yayılması
Mühazirə mətnləri
Astronomiya 1
Astronomiya 2
Astronomiya 3
Astronomiya 4
Astronomiya 5
Astronomiya 6
Astronomiya 7
Astronomiya 8
Astronomiya 9
Astronomiya 10
Astronomiya 11
Astronomiya 12
Işçi proqram
Bizim qalaktika
Dumanlıqlaq
Mühazirə mətnləri
Kvant mexanikası
Nəzəri mexanika
Elementar zərrəciklər
Leptonlar və adronlar
Lazerlər
Kvant-mexanikası muh-3
Kv-mex-7
Dalga optikasi-fotometriya
Optika.
Atom və nüvə fizikası
Mühazirə 1
Mühazirə 2
Mühazirə 3
Mühazirə 4
Mühazirə 5 A
BC
Mühazirə 6
Mühazirə 7
Mühazirə 8
Mühazirə 9
Mühazirə 10
Mühazirə 11
Mühazirə 12
Mühazirə 13
Mühazirə 14
Mühazirə 15
Mühazirə 16
Mühazirə 17
Mühazirə 18
Mühazirə 19
Mühazirə 20
Mühazirə 21
Qısa konspektlər
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Elementar zərrəciklər fizikası
Mühazirə 1
Mühazirə 2
Mühazirə 3
Mühazirə 4
Mühazirə 5
Mühazirə 6
Mühazirə 7
Mühazirə 8
Mühazirə 9
Mühazirə 10
Mühazirə 11
Mühazirə 12
Mühazirə 13
Mühazirə 14
Mühazirə 15
Elektrodinamika
1 elektrik yükü
2 Kulon qanunu
3 intensivlik
4 intensivlik seli
5 Qauss teoremi
6 Gərginlik
7 Dipol
8 Polyarizasiya
9 Seqnetoelektrik
10 Tutum
11 kondensator
12 birləşmələr
13 enerji
14 Naqilin enerjisi
15 Kondensatorun
enerjisi
16 Elektrostatik
sahənin enerjisi
17 Sabit cərəyan
18 Om qanunu
19 Cərəyanın işi
20 İfratkeçiricilik
21 Kəsilməzlik tənliyi
22 E.H.Q.
23 Metallarda elektrik
cərəyanı
24 Qazlarda cərəyan
25 Elektroliz
26 Kirxhof qaydaları
27 Klassik nəzəriyyə
28 Klassik Om
qanunu
29 Coul Lens qanunu
30 Videman Frans
qanunu
31 Termoelektrik
hadisəsi
32 Peltye qanunu
33 Tomson effekti
34 Fundamental
sabitlər
Kredit sistemi və digərləri üçün
mühazirə materialları
Mexanika
Molekulyar fizika
Elektrik sahəsi
Elektrik cərəyanı
Optika
Nisbilik nəzəriyyəsi və atom
Arximed qüvvəsi
Radiofizika
Atmosfer təzyiqi
Fizikadan və ruyaziyyatdan qısa
konspektlər