แนะนำตัวและงานที่ 1

Download Report

Transcript แนะนำตัวและงานที่ 1

สอนโดย
วิชา MATH
GSP
นายธี รนันท์ นามเสริมศรี
ผลการเรียนรู้
มีทก
ั ษะในการใช้โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad มาใช้ในการตรวจสอบความคิดรวบ
ยอดได้
 แก้โจทยปั
์ ญหาและตรวจสอบคาตอบโดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได้
 สามารถประยุกตใช
์ ้โปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad และผลิตผลงานเชิงสรางสรรค
โดยใช
้
์
้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ได้

การเก็บคะแนน
งานทีส
่ ่ ั งในชัว
่ โมง
 คะแนนงานเชิงสรางสรรค
้
์
 คะแนนการเขาเรี
้ ยน


รวม
70 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน
100 คะแนน
การติดต่อสือ่ สาร
เบอรโทรศั
พท ์
090 – 359 - 8006
์
 อีเมลล ์ : [email protected]
 เว็บโรงเรียน : krutiranan.pm.ac.th

วิธกี ารส่งงาน
 ให้ส่งไปที่
 โดย
[email protected]
ระบุชอ
ื่ ผู้ส่ง เช่น
นายธีรนันท ์
นามเสริมศรี
เรือ
่ ง GSP พืน
้ ฐาน
เลขที่ 1 ส่งงาน
 และในชิน
้ งานจะตองระบุ
ชอ
ื่ ของนักเรียน
้
งานชิน้ ที่ 1.1 เรือ่ ง พืน้ ฐานการใช้ GSP (ส่งในชัว่ โมง)
 1.
จุด O เป็ นจุดศูนยกลางของวงกลมที
ม
่ รี ศ
ั มี 4
์
เซนติเมตร
 2. จุด x เป็ นจุดทีอ
่ ยูห
ดศูนยกลางของ
่ างจากจุ
่
์
วงกลม 8 เซนติเมตร
 3. สรางส
้ ่ วนของเส้นตรง ox
 4. สรางเส
ด x ทามุม 20 องศา
้
้ นตรง l1 ผานจุ
่
กับส่วนของเส้นตรง ox ตัดวงกลมทีจ
่ ุด A และ
B ตามลาดับ
 5. สรางเส
ด x ทามุม 20 องศา
้
้ นตรง l2 ผานจุ
่
กับส่วนของเส้นตรง ox ตัดวงกลมทีจ
่ ุด C และ
D ตามลาดับ โดย l1 และ l2 ไมเป็
่ นเส้นตรง
เดียวกัน
 6. สรางส
่ มจุด O ตัง้ ฉากกับ
้ ่ วนของเส้นตรงเชือ
งานชิน้ ที่ 1.2 เรือ่ ง