Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Download Report

Transcript Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Ticari alanlar:
• Kurumumuza bağlı tüm sağlık tesislerindeki, sağlık hizmetinin
sunumu dışında kalan ve ticari amaçla kullanılan bina, binanın bir
bölümü, arsa, arazi vb. yerlerdir.
Protokol:
• Mülkiyeti Hazineye ait olan veya kira bedeli genel bütçeden
karşılanan sağlık tesislerindeki ticari amaçla kullanılması mümkün
olan yerlerin işletimi; Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında
imzalanan 15/06/2011 tarihli protokol ile (10 yıllık) Bakanlığımıza
devredilmiştir. (idari binalar bu kapsamın dışındadır.)
1
Döner sermaye bütçesinden kiralanan sağlık
tesisleri için:
• Bu binalardaki ticari alanlar, Maliye Bakanlığı ile imzalanan
protokol kapsamında değerlendirilmeyecektir.
• Ancak, aynı mevzuat çerçevesinde üçüncü kişilere kiraya
verilecektir.
• Bu yerler kiralanırken; ilgili sözleşmeye, ticari alanların işletimi
veya üçüncü kişilere kiraya verme hakkının da kurumumuza ait
olduğu özellikle belirtilmelidir.
2
alanlardaki belli başlı faaliyetler:
Büfe-Kantin-Çay Ocağı-Kafeterya,
ATM yeri
Sıcak/soğuk içecek makinesi yeri
Aile Hekimliği
Taksi durağı
Çiçekçi
Kuaför/berber
PTT veya Banka Şubesi
Geçici iş ve hizmetler için kiralanan (stant yeri,
Konferans salonu vb.) yerler sayılabilir.
 Ticari









3
15.06.2011 Tarihli Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız
arasında imzalanan protokol.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu.
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve
ekleri (matbu formlar).
Bakanlığımızın 2011/43 sayılı Genelgesi
Kurumumuzun 2012/49 Sayılı Genelgesi
6428 sayılı Sağlık Bakanlığının Kamu Özel İş
Birliği Modeli Hakkında Kanun
İşin niteliğine göre, Bakanlığımız, Kurumumuz ve
diğer kurumlarca yayınlanan mevzuatlar
4
İhale ile kiraya vererek işlettirmek
Kamu özel iş birliği modeliyle
işletim hakkının verilmesi
.
5
Kamu Özel İş Birliği Modeli
• 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği
Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun çerçevesinde “tıbbi hizmetlerin dışında kalan
hizmetlerin (temizlik, güvenlik vb.) veya bakım/onarım
hizmetlerinin alımı karşılığında, ticari alanların işletim
hakkının verilmesi” şeklinde gerçekleşmektedir.
.
6
Yapılacak İş ve İşlemler
Kurumumuzdan izin alınması:
• Yaptırılacak hizmete ilişkin yaklaşık maliyeti de içeren proje,
kiraya verilecek ticari alanın fiziki durumunu belirten bir
dosya hazırlanarak, Kurum Başkanlığımızın onayına
sunulacak.
Dosyanın Sağlık Yatırımları G.M. Gönderilmesi:
• Kurumumuzca uygun görülmesi halinde, başvuru dosyası
ilgili Genel Sekreterlikçe, ihalesi yapılmak üzere Sağlık
Yatırımları Genel Müdürlüğü, Kamu Özel Ortaklığı
Daire Başkanlığına gönderilecek.
7
İhaleyle Kiraya Verme yöntemi
İlgili Mevzuat:
• Ticari alanlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 74. maddesine istinaden
çıkarılan, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
üçüncü kişilere kiraya verilerek işlettirilir.
Bedelsiz kullanım:
• Ticari alanlar hiçbir şekilde bedelsiz veya piyasa rayicinin altında bir bedelle
kullandırılmayacaktır.
Kira süresi:
• Kira süresi üç yılı geçemez.
• Bu süreyi aşan kiralamalar için Bakanlıktan izin alınması gerekir.
Ödeme periyotu:
• Kira bedeli yıllık, üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle alınır. (Taksitler
Peşin olarak alınır)
8
Yıllara sari ihalelerde kira bedelinin
belirlenmesi:
• İhalelerde teklif alınırken ,ilk yıl kira bedeli üzerinden teklif alınır , diğer yıllar
için ise ilk yıl kira bedeli ÜFE Oranında artırılarak belirlenir.
Amacı dışında veya hatalı kullanım:
• Ticari alanlar, amacı dışında kullandırılmayacak ,
• Mali getirisi ne kadar yüksek olursa olsun hasta hakları, hasta mahremiyeti ve
Kurumumuzun itibarını zedeleyebilecek faaliyetlere kiralama izni
verilmeyecektir.
Cari giderlerin tahsili:
• Ticari alanların elektrik, su, doğal gaz şebekesi, ana bina şebekesinden tamamen
ayrılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı yerlerde, bu giderler (ihale
dokümanlarında belirtilmek kaydıyla) kiracıdan; kira bedelinden ayrı olarak,
aylık periyotlar halinde defaten alınmalı ve muhasebeleştirilmelidir.
9
İHALE USULLERİ
Kapalı teklif usulü
(37. madde)
Açık teklif usulü
(45. madde)
Pazarlık usulleridir
(51-g maddesi)
10
İHALE HAZIRLIĞI
Tahmini bedelin belirlenmesi:
• Bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır.
• Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde
bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınarak belirlenir.
Geçici teminatın belirlenmesi:
• İta amirince, tahmini bedelin %10’undan az olmamak üzere %30’una kadar bir
oran belirlenir.
İhale işlem dosyası:
• Onay belgesi, tahmini bedel tespit tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge
ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile diğer belgelerden oluşur.
İhale komisyonunu oluşturulması:
• Başkan, İdareden üye, Maliye üyesi olmak üzere 3 kişiden oluşturulur. Maliye
üyesi için, Maliye Bakanlığına bağlı birimlerden personel istenmelidir.
11
İHALE İLANI
İhale ilanlarının şekli:
• Kanunun 17. Maddesine istinaden, her yıl Genel Bütçe
Kanunu ile belirlenen miktara göre, ilan şekli değişmektedir.
İlanın süresi:
• Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden,
son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.
12
İLANIN YAPILACAĞI YERLER
1
Yerel Gazetelerde Yapılacak İlanlar:
• Kapalı veya Açık teklif usulü tüm ihaleler; ihalenin yapılacağı yerde
çıkan gazetelerde en az 1 gün aralıkla 2 defa; Yerel gazete olmayan
yerlerde ise resmi kurumlar vb. yerlerde duyurulur.
2
Diğer Şehirlerde Yapılacak İlanlar :
• Tahmini bedeli 530.000TL .yi (2014) aşan işler, İl Basın - İlan
Kurumunca belirlenecek günlük gazetelerin birinde 10 gün önce bir
defa daha ilan edilir.
3
Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar:
• Tahmini bedeli 1.600.000TL .’yi (2014) aşan işler, ihale tarihinden
en az on gün önce bir defa da Resmî Gazetede ilan edilir.
13
Pazarlık usulü İhalelerde ilan:
• Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler,
ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
Sürelerin hesaplanması:
• Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale
günü sayılmaz.
Not: Bu hususlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 13. maddesi hükümleriyle
karıştırılmaktadır. Ayrıca tahmini bedel ihale ilanında belirtilmelidir.
14
KAPALI TEKLIF USULÜ İHALE
 Esas ihale usullerinden olup, tüm kiralamalar bu usulle
yapılabilir. Bu usulde;
İhale ilanı:
• Bu usulde ilan yapılması zorunludur.
İlk tekliflerin verilmesi:
• İlk teklifler; yazılı olarak ve geçici teminat ile birlikte ayrı bir zarfa
konularak, ihale dosyasının içerisinde komisyona sunulur.
Diğer tekliflerin alınması:
• Geçerli teklifler belirlendikten sonra, en yüksek teklif sahibi 3 istekliden, en
yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, sıra ile sözlü veya yazılı teklifte
bulunmaları istenir.
• Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir.
Komisyonun ihaleyi sonlandırma yetkisi:
• Komisyon, uygun gördüğü her aşamada hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir.
15
AÇIK TEKLIF USULÜ

Esas ihale usullerindendir.

Tahmin edilen bedeli, her yıl Genel Bütçe
Kanunu ile belirlenen miktarı (2014 Yılı için
1.600.000,00TL’dir) geçmeyen ihaleler bu
usulle yapılabilir.
16

Bu usulde;
İhale ilanı:
• İlan yapılması zorunludur.
Yeterlilik dosyası:
• İlk olarak; yeterliliği gösteren (teklif belgeleri hariç) ihale dosyası komisyona
sunulur.
Teklif Almak:
• Teklifler; İsteklilerce , ihale komisyonu önünde sözlü olarak belirtmek suretiyle
yapılır.
• İlk teklifler alındıktan sonra, istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya tek kişi
kalıncaya kadar devam ederler.
Komisyonun ihaleyi sonlandırma yetkisi:
• Yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda
son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.
Verilen tekliflerin tutanağa bağlanması:
• Son olarak isteklilerden alınan teklifler bir tutanağa bağlanarak, tüm isteklilere
imzalatılır.
17
PAZARLIK USULÜ

Yönetmeliğin 67. maddesi 4. fıkrasında
belirtilen hususlar çerçevesinde, ticari alanlar
pazarlıkla kiraya verilebilir.
Ancak,
Kurumumuz
2012/49
sayılı
Genelgeyle,
pazarlık usulüyle yapılacak
kiralamalar sınırlandırılmıştır (ATM yerleri ,
Aile Hekimlikleri, geçici iş ve hizmet yerleri,
PTT şubeleri vb. yerler). Bu şartların dışındaki
hallerde, ticari alanlar hiçbir şekilde pazarlıkla
kiraya verilmez.
18

Bu usulde;
İhale ilanı:
• İlan yapılması zorunlu değildir.
Teklif Almak:
• Belli bir şekle bağlı değildir.
• Bu İhaleler, bir veya daha fazla istekliden teklif almak ve bedel
üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
Komisyon kararı:
• Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve
üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği Komisyon
kararında belirtilmelidir.
19
KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİMİ

Kesinleşen ihale kararının ita amirince onaylandığı
günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, ilgili
istekliye; ihale üzerinde kaldığını ve sözleşme yapmaya
gelmesi gerektiğini belirten yazı tebliğ edilir veya
postayla gönderilir.


(Bu aynı zamanda sözleşme yapmaya davet yazısıdır. 4734 sayılı KİK
uygulamalarıyla karıştırılmamalıdır.)
Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek
amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.
20
SÖZLEŞME İMZALANMASI
kiralama ihaleleri; Yönetmeliğin 46. maddesi
(1). fıkrası gereğince bir sözleşmeye bağlanmalıdır.
Yönetmeliğin 50. maddesi (1). fıkrası gereğince de
Kesinleşen ihale kararının istekliye bildirilmesini
izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde
İstekli;
Tüm
teminatı kesin teminata çevirecek,
 İhale bedelini veya peşinatı yatıracak,
 Vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödeyecek,
 Bu
işlemleri yaptığını belirten belgelerle birlikte
Sözleşmeyi imzalamaya gelecekti.
 Geçici
21

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde,
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat
Döner Sermeye İşletmesi adına gelir
kaydedilir. Ayrıca, ihalelerden yasaklama
işlemleri başlatılır.
22
İHALELERDEN YASAKLAMA
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm İhalelerden
yasaklama.
• Yönetmeliğin 90. maddesinde belirtilen yasak fiil ve
davranışlarda bulunalar; Bakanlık dahil bütün kamu kurum
ve kuruluşları tarafından yapılan bütün ihalelere katılmaktan
yasaklama
Bakanlık ihalelerinden yasaklama
• Yönetmeliğin 91. maddesi 2. fıkrasında belirtilen fiil ve
davranışlarda bulunanlar ise Bakanlık tarafından yapılan
bütün ihalelere katılmaktan yasaklanmaları için işlem
başlatılır.
ECRİMİSİL

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan
taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerin işgal edilerek kullanıldığının
tespiti halinde; işgalciden alınan bedeldir.
24

Sağlık tesislerimizde karşılaşılan beli başlı işgal
şekilleri:

Sözleşme sona erdiği halde hizmet yerini
boşaltmamak,

Kira sözleşmesinde belirtilen m² lere uymayarak
kullanım alanını genişletmek,
Seyyar satıcı, işportacı vb. kişiler tarafından
yapılan işgaller,
Şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

25

Ecrimisil işlemlerinin yürütülmesi:
• Ecrimisil: Süre uzatımı veya kiralama yöntemi gibi geleceğe yönelik bir
işlem tesisi olmayıp; İşgalin tespiti halinde, geriye doğru 5 yıl için kamu
zararının tahsili işlemidir.
• Ecrimisilin tahsil edilmesi; işgalciye, taşınmazın kullanımına devam etme
hakkını vermeyeceği gibi; aynı yer için ikinci ve müteakip
defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez.
• Ticari alanı işgal etmeye devam edilmesi halinde; herhangi bir süre
beklemeden ilgili mülkiye amirine haber verilir.
• İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, mülkiye amirince,
(kulluk kuvvetleri marifetiyle) en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek,
idareye teslim edilir.
26

Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili;
• Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 30
(otuz) gün içinde muhasebe birimlerine ödenmelidir.
• Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde %15 indirim
uygulanır.
• Ecrimisil borçlusunun, ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep
etmesi hâlinde; ecrimisilin en az %25’i peşin, kalan kısmı ise İdarenin
uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla üç yıl içinde ödenebilir.
• İşgalci tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil
edilmesi işlemini durdurmaz.
27
GELİRLERİN KAYIT EDİLMESİ
Yapılan sözleşmeler, TDMS’ye kayıt edilmelidir.
 Tahsilata ilişkin tüm iş ve işlemler bu sözleşme
kayıtları üzerinden takip edilmelidir. (ecrimisil
alacakları da dahil)

28
TDMS’YE KAYIT İŞLEMLERİ

TDMS üzerinde ticari alan kayıt işlemleri;
 Taşınmaz kayıt,
 Ticari alan kayıt,
 Yeni Sözleşme kayıt,
 Sözleşme bedeli girişi,
 Peyderpey kira tahsilatlarının kayıt edilmesi işlemi
yapılmalıdır.
29
KİRA TAKSİT PERİYOTLARI

Üçer aylık dönemler hâlinde dört eşit taksitle ödenir.

Ödeme güçlüğü çeken kiracılar için, TDMS üzerinde
parçalı ödeme modülü açılmış olup, bu modül, idarenin
parçalı ödeme izni olmadıkça kullanılmamalıdır.

İdarenin parçalı ödemeye izin vermiş olması, kalan
bedel üzerinden gecikme zammı alma hakkını ortadan
kaldırmaz.

Geçici iş ve hizmetler için kira bedeli, peşin olarak tek
seferde tahsil edilir.
30
EMANET HESAPLAR

Emanet hesaplardaki kira geliri düzenli
periyotlarda takip edilmeli ve ivedi olarak ilgili
hesaplara aktarılması sağlanmalıdır.

Saymanlıklar; muhteviyatı bilinmeyen kira
gelirlerini emanet hesaplardan ilgili hesaplara
aktarılmadan önce, idareden konuya ilişkin bilgi
almalıdır.

Sözleşme yapıldıktan sonra hemen Sisteme kayıt
işlemi yapılmalı ve alınan peşinat bu kayıt
üzerinden muhasebeleştirilmelidir.
31
EĞITIM NOTLARI:

Rayiç bedel belirlenirken şehrin en işlek caddecideki işletme kira
bedelleri de dikkate alınmalıdır.

Ticari alanlar kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek, vakıf vb. isteklilere
bedelsiz veya düşük bedelle kullandırılmayacaktır.

Pazarlık usulü ihaleler (ATM yeri, Geçici iş ve hizmetler vb. ) ile tahmin
edilen yıllık kira bedeli 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre her
yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın % 2 sini
(2014 yılı için 32.000TL.) geçmeyen kapalı ve açık teklif usulü ihale
işlemleri, Genel Sekreterliğin uygun görmesi halinde sağlık tesislerine
devredilebilir.

Geçici teminat belirlenirken; ihalede olması muhtemel art niyetli davranış
öngörülüyorsa, geçici teminat (yönetmelimdeki sınırlan içerisinde kalmak
kaydıyla) yüksek bir oranda belirlenebilir. Ancak bu durum ihaleye
katılımı da büyük oranda engellememelidir.
32

Ürün fiyatlarının yükseltilmesinin önlenmesi: İhalelerin
yüksek fiyatlarlarla sonuçlanması; bu yerlerde satılan mamul
malın fiyatını artırmamalıdır. Bu hususlara ilişkin ihale
dokümanlarına hüküm konularak, bu yerleri kullanan
vatanlaşın ve personelin mağduriyeti önlene bilir.

Kira bedelinde indirim yapılması: Kiracı, kira bedelinde
indirim talep edemez. Ancak, İdareden kaynaklanan nedenlerle
kullanım yerinde değişiklik veya m² de azaldım söz konusu ise;
bu değişikliğin müşteri popülasyonunu etkileyip etkilemediğine
bakılmalı.

İnternetten ilan yapılması: Tüm ihale ilanları, Genel
Sekreterliklerin ve sağılık tesislerinin internet sayfalarından da
ayrıca duyurulması; ihaleye katılımın artmasında oldukça önem
arz etmektedir.
33
Mustafa KESKİN
Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı
TÜRKİYE KAMI HASTANELERİ KURUMU
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
34