Risk - opakování učiva 7. ročníku II.

Download Report

Transcript Risk - opakování učiva 7. ročníku II.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
Pohyb těles
Optika
Kapaliny
Plyny
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
Hrací pole
Pohyb těles 1000
Jednotkou rychlosti není:
a) km/h
b) m/s
c) m.s
Hrací pole
Pohyb těles 2000
Řidič jedoucího autobusu je v klidu vzhledem:
a) k protijedoucím cyklistům,
b) k vnitřnímu zrcátku,
c) ke svodidlům u silnice.
Hrací pole
Pohyb těles 3000
Při střetu dvou jedoucích vozidel vzniká
nejmenší nebezpečí:
a) jestliže dojde k čelnímu střetu,
b) jestliže automobil vrazí do vozu před ním
jedoucím zezadu,
c) nezáleží na směru jízdy obou automobilů.
Hrací pole
Pohyb těles 4000
Rychlost 54 km/h vyjádřená v m/s je:
a) 54 m/s
b) 27 m/s
c) 15 m/s
Hrací pole
Pohyb těles 5000
Nákladní vlak se pohybuje průměrnou rychlostí 45 km/h,
automobil jedoucí s ním souběžně se pohybuje rychlostí
20 m/s. O jakou vzdálenost předjede automobil vlak za 1
minutu?
a) 200 m
b) 450 m
c) 45 m
Hrací pole
Optika 1000
Porovnejte rychlost šíření světla ve skle a ve
vakuu:
a) ve skle je větší,
b) ve skle je menší,
c) obě rychlosti jsou stejné.
Hrací pole
Optika 2000
Rozložením světla bílé barvy dostaneme:
a) zelenou a žlutou,
b) červenou a oranžovou,
c) všechny barvy spektra.
Hrací pole
Optika 3000
Duha vzniká:
a) jako náhodný jev v atmosféře,
b) skládáním slunečního světla se světlem odraženým
od země,
c) postupným rozkladem slunečního světla
na dešťových kapkách.
Hrací pole
Optika 4000
Oko krátkozraké:
a) špatně vidí na dálku, koriguje se brýlemi rozptylkami,
b) špatně vidí na blízko, koriguje se brýlemi spojkami,
c) dobře vidí na blízko, koriguje se brýlemi rozptylkami.
Hrací pole
Optika 5000
Fotoaparát na filmu vytváří obraz, který je:
a) zdánlivý, zvětšený a vzpřímený,
b) zdánlivý, zmenšený a vzpřímený,
c) skutečný, zmenšený a výškově převrácený.
Hrací pole
Kapaliny 1000
Hydrostatický tlak v kapalině působí:
a) jen dolů a do stran,
b) všemi směry,
c) jen směrem dolů.
Hrací pole
Kapaliny 2000
Velikost vztlakové síly působící na zcela
ponořené těleso závisí na:
a) hmotnosti tělesa,
b) hustotě látky tělesa,
c) objemu tělesa.
Hrací pole
Kapaliny 3000
Loďkou byli přepravováni tři cestující a veslař. Když
cestující vystoupili, vztlaková síla působící na loďku
se:
a) zvětšila a ponor loďky se zmenšil,
b) zmenšila a ponor loďky se zmenšil,
c) zmenšila a ponor loďky se zvětšil.
Hrací pole
Kapaliny 4000
Jestliže se v hydraulickém zařízení nahradí
hustší olej olejem řidším:
a) lze přenášet menší tlak,
b) činnost zařízení se nezmění,
c) lze přenášet větší tlak.
Hrací pole
Kapaliny 5000
Nádoba tvaru kvádru je naplněna vodou a uzavřena.
Určete, jak je třeba postavit nádobu, aby
hydrostatický tlak působící na dno byl co nejmenší.
a) Dnem musí být nejmenší stěna.
b) Ve všech polohách je hydrostatický tlak
na dno stejný.
c) Dnem musí být největší stěna.
Hrací pole
Plyny 1000
Při letu balónem musí být splněna tato
podmínka:
a) Hustota plynu v balónu musí být menší
než hustota okolního vzduchu.
b) V balónu musí být jiný plyn než vzduch.
c) Plyn musí být teplý.
Hrací pole
Plyny 2000
Které z následujících tvrzení je správné?
a) Atmosférický tlak je způsoben prouděním vzduchu.
b) Amosférický tlak je způsoben rozpínáním vzduchu.
c) Atmosférický tlak je způsoben vlastní tíhou vzduchu.
Hrací pole
Plyny 3000
Atmosférický tlak na témže místě Země
s postupem času:
a) se mění,
b) je veličina stálá,
c) během dne se nemůže měnit.
Hrací pole
Plyny 4000
Žáci ve škole prováděli obměnu Torricelliho pokusu. Trubici dlouhou 1 m
a na jednom konci uzavřenou zcela naplnili lihem, otočili ji otevřeným
koncem dolů a ten ponořili do nádoby s lihem.
Zjistili, že žádný líh z trubice nevytekl. Jakou informaci o atmosférickém
tlaku lze na základě tohoto pokusu získat?
a) žádnou,
b) atmosférický tlak je přibližně 101 kPa,
c) atmosférický tlak je větší než 8 kPa.
Hrací pole
Plyny 5000
Při sterilizování ovoce ve sklenici se tlak uvnitř sklenice
snížil na ¾ atmosférického tlaku. Jak velká tlaková síla
vzduchu přitlačuje víko ke sklenici, je-li obsah víka
80 cm2 a atmosférický tlak 101 kPa?
a) 202 N
b) 2,02 N
c) 20,2 N
Hrací pole