Transcript Vzduch

Chemie

8. ročník

Vzduch

Mgr. Helena Roubalová

Složení vzduchu

78% dusíku 21% kyslíku 1% jiných plynů (vzácné plyny – neon, argon, helium; oxid uhličitý; vodík) Vodní pára Mikroorganismy Prach

Kyslík

- vznik: fotosyntéza - význam: 1) dýchání ogranismů 2) hoření Ozón - chrání Zemi před pronikáním škodlivého UV záření - vlivem lidské činnosti (používání freonů) dochází k úbytku ozónu a vzniku tzn. ozónové díry

Průmyslové zpracování vzduchu

- opakovaným stlačením, ochlazením a rozpínáním vzduchu dojde k jeho zkapalnění - jednotlivé složky se oddělí následnou destilací a uchovávají se v zásobnících - pro dopravu plynů se používají tlakové nádoby označené barevným pruhem: Dusík – zelený pruh Kyslík – modrý pruh Vodík – červený pruh

Kyselé deště

- vznik: spalováním nekvalitního uhlí s příměsí síry dochází ke vzniku oxidu siřičitého, který se ve vzduchu smísí s vodní parou a na Zemi padá v podobě kyselého deště - důsledky - ničení lesních ekosystémů (Jizerské hory, Krušné hory) - ničení vodních ekosytémů – okyselování vody, likvidace planktonu - podpora koroze

Skleníkový efekt

- vznik: skleníkové plyny se hromadí v atmosféře, kde vytváří vrstvu, která propouští teplo ze Slunce na Zemi, ale zabraňuje jeho návratu do vesmíru - mezi skleníkové plyny patří oxid uhličitý, který vzniká spalováním paliv. Lidskou činností vzniká větší množství oxidu uhličitého než které využijí rostliny pro fotosyntézu→zvyšování jeho % zastoupení v atmosféře→skleníkový efekt - důsledek: globální oteplování

Smog

= směs mlhy, prachu a kouřových plynů - vyskytuje se především ve velkých průmyslových aglomeracích a městech - působí nepříznivě na lidský organismus (zvláště u dětí a starých lidí), může způsobit vážná onemocnění