Διαθέσιμες FTTH τεχνολογίες και παράμετροι για τον καθορισμό

Download Report

Transcript Διαθέσιμες FTTH τεχνολογίες και παράμετροι για τον καθορισμό

Διαθέσιμες FTTH τεχνολογίες και
παράμετροι για τον καθορισμό
καταλληλότερης τεχνολογίας
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”
email: [email protected]
http://ru6.cti.gr/bouras/
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
1
Εθνικά σχέδια ευρυζωνικότητας
(National Broadband Plans)
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
2
Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Ιούλιο 2011
•
Το DSL ήταν η πιο κοινή ευρυζωνική τεχνολογία με μερίδιο 76.8%
–
–
•
Οι συνδέσεις καλωδιακής τηλεόρασης ήταν η δεύτερη πιο κοινή ενσύρματη
ευρυζωνική τεχνολογία με μερίδιο 16.2%
–
•
Ευρέως διαδεδομένη σε Βέλγιο (46%), Ουγγαρία (44%), Μάλτα (44%), Ρουμανία (44%),
Ολλανδία (41%) και Πορτογαλία (40%)
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις γίνονται ταχύτερες αλλά η πρόσβαση με υπερ-υψηλές
ταχύτητες είναι ακόμη σπάνια
–
–
–
–
–
•
Μερίδιο κάτω οπό 50% σε Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία,
Ρουμανία and Σλοβακία (εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 ή το 2007)
Μερίδιο πάνω από 90% σε Ελλάδα (100%), Ιταλία (98%) και Γαλλία (93%)
42.2% από τις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις παρείχαν ταχύτητες τουλάχιστον 10 Mbps
(download)
88.0% των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν τουλάχιστον 2 Mbps (download)
Μόνο 6.5% των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων ήταν τουλάχιστον 30 Mbps,
και 0.9% ήταν τουλάχιστον 100 Mbps (download).
Η ΕΕ είναι ακόμη πολύ μακριά από τους στόχους της 100% κάλυψης με 30 Mbps, και του
50% των νοικοκυριών με 100 Mbps το 2020.
Σχετικά με την πρόσβαση νέα γενιάς η ΕΕ υστερεί πίσω από Ιαπωνία, Νότια Κορέα
και ΗΠΑ
–
–
Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα, η ΕΕ έχει το μικρότερο αριθμό
FTTH συνδέσεων και θα υπάρξει μόνο μέτρια αύξηση τα επόμενα έτη
Στην ΕΕ, 2.0% των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι FTTH
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
3
Τρέχουσα κατάσταση για σταθερές
ευρυζωνικές συνδέσεις
Fixed broadband lines - technology market shares, July 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
BE BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU MT NL
AT
PL
PT RO
SI
SK
FI
SE
UK
EU
1% 57% 40% 17% 1% 35% 0% 2% 1% 9% 2% 1% 55% 64% 1% 17% 3% 3% 2% 22% 9% 57% 17% 45% 13% 28% 0% 7%
Other %
Cable modem % 46% 14% 21% 26% 12% 21% 0% 19% 6% 22% 0% 10% 6% 7%
DSL lines %
9% 44% 44% 41% 29% 27% 40% 13% 26% 11% 16% 19% 20% 16%
53% 29% 38% 57% 87% 45% 100 79% 93% 69% 98% 89% 39% 29% 90% 39% 53% 56% 69% 50% 51% 30% 57% 43% 71% 53% 80% 77%
Fixed broadband lines by speed, July 2011
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
BE BG CZ DK DE EE EL ES FR
IE
IT
CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI
Above 144 Kbps and below 2 Mbps
2 Mbps and above and below 10 Mbps
30 Mbps and above and below 100 Mbps
100 Mbps and above
SE UK EU
10 Mbps and above and below 30 Mbps
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
4
Διείσδυση FTTH/B
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
5
Κατηγοριοποίηση
αρχιτεκτονικών FTTx
• Point-to-point (σημείο-προς-σημείο)
– Αρχιτεκτονικές Active Network (ενεργού δικτύου) με χρήση
Ethernet switches (σε μορφή δακτυλίου ή αστέρα)
• κάθε χρήστης διαθέτει αφοσιωμένη οπτική ίνα μέχρι το σημείο όπου
βρίσκεται εγκατεστημένος ενεργός εξοπλισμός (συνήθως Ethernet
switches), ο οποίος μετάγει από εκεί και πέρα την κίνηση πολλών
χρηστών προς το κυρίως δίκτυο (backbone).
– Αρχιτεκτονικές τύπου “Home Run”
• για κάθε χρήστη υπάρχει μια αφοσιωμένη οπτική ίνα που έρχεται
από το OLT και καταλήγει σε αυτόν
• Point-to-multipoint (σημείο-προς-πολλαπλά σημεία)
– Δενδρικές αρχιτεκτονικές με χρήση τεχνολογιών Passive
Optical Network (PON)
• Διάφορα πρότυπα
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
6
Ενεργό / παθητικό δίκτυο
• Ενεργό (active) δίκτυο (αρχιτεκτονικές Active
Network)
– περιλαμβάνει και ενεργούς κόμβους (τα switches), τα
οποία τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα
• Παθητικό δίκτυο (PON)
– χρησιμοποιούνται διατάξεις που δεν χρειάζονται
ηλεκτρικό ρεύμα, και συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται
οπτικοί διαχωριστές (splitters), για να δώσουν τη
δυνατότητα μία οπτική ίνα να διαμοιραστεί σε
πολλαπλούς χρήστες. Το τελευταίο ενεργό στοιχείο
στην περίπτωση του PON βρίσκεται στο δίκτυο
κορμού (backbone)
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
7
PON
• Ένα PON αποτελείται από την καλωδίωση οπτικών
ινών, από παθητικούς διαχωριστές (splitters) και
συνδετήρες (couplers) που κατανέμουν ένα οπτικό σήμα
μέσω μιας διακλαδωμένης τοπολογίας «δέντρων» στους
συνδετήρες που τερματίζουν κάθε τμήμα ινών
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”,
18/06/2012,
Λευκωσία – Κύπρος
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
8
Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα του ΡΟΝ
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Δεν είναι ενεργός κανένας Το ίδιο εύρος ζώνης πρέπει να διαιρεθεί μεταξύ
απομακρυσμένος
διάφορων χρηστών
κόμβος
Πλήρως παθητικό δίκτυο
Η οπτική ισχύς διαχωρίζεται μεταξύ των θυρών εξόδου,
γεγονός που περιορίζει την μέγιστη απόσταση
Επιτρέπει
την
εύκολη Το ίδιο οπτικό σήμα παραλαμβάνεται από όλες τις
μετάδοση βίντεο και
μονάδες (ONUs), εγείροντας ανησυχίες για την
δεδομένων
ασφάλεια δικτύων
Υλοποίηση με το λιγότερο Το εύρος ζώνης που χρησιμοποιείται για uploading δεν
δυνατό
αριθμό
είναι broadcast (λιγότερο εύρος ζώνης από πλήρες
πομποδεκτών
P2P)
Χαμηλότερο κόστος κύκλου Απαίτηση για έναν αυστηρό αλγόριθμο για την σύλληψη
ζωής
upstream κυκλοφορίας
Ελάχιστη ίνα
Πιο σύνθετοι πομποδέκτες (οπτική ισχύς, δυνατότητα
burst mode)
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
9
Αρχιτεκτονικές τύπου
“home run”
• Η διαθέσιμη χωρητικότητα της οπτικής ίνας δεν
διαμοιράζεται και άρα το μοντέλο αυτό
προσφέρει τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και
άρα μελλοντική κλιμακωσιμότητα όσον αφορά
τις ανάγκες του χρήστη
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
10
Πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα του home run
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Μέγιστο εύρος ζώνης
Μεγαλύτερο κόστος λόγω μεγαλύτερης
ποσότητας οπτικής ίνας
Μέγιστη κλιμακωσιμότητα
Ανάγκη για μεγαλύτερο χώρο στα PoP και
τις σωληνώσεις
Εύκολη
διάκριση
υποδομής
και
υπηρεσιών
παρόχου Εκτενέστερες επισκευές σε περίπτωση
παρόχου
βλάβης
Υλοποίηση με το λιγότερο
δυνατό αριθμό πομποδεκτών
Ασφάλεια
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
11
Αρχιτεκτονικές ενεργού δικτύου
(Active Node – Ethernet Switch)
• Η κύρια διαφορά ενός ενεργού δικτύου σε σχέση
με το PON είναι η αντικατάσταση του παθητικού
splitter από έναν ενεργό κόμβο
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”,
18/06/2012,
Λευκωσία – Κύπρος
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12
Αρχιτεκτονικές ενεργού δικτύου
(Active Node – Ethernet Switch)
• Μια σημαντική συνέπεια είναι ότι είναι απαραίτητο ένα
ηλεκτροφόρο καλώδιο (power line) μεταξύ του CO και
του ενεργού κόμβου
• Εκτός από μια διακλαδισμένη δενδρική αρχιτεκτονική
όπως χρησιμοποιείται σε ένα PON, ένα ενεργό δίκτυο
μπορεί επίσης να υλοποιείται με μια αρχιτεκτονική
δακτυλίου ή αστέρα
• Σε κάθε τελικό χρήστη παρέχεται αφιερωμένη σύνδεση
που του παρέχει το συνολικό αμφίδρομο εύρος ζώνης
– μπορεί να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας τεχνικές SDM (Space
Division Multiplexing) ή WDM
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
13
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
της χρήσης ενός ενεργού κόμβου
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Υψηλότερο εύρος ζώνης
Ανάγκη ενός ηλεκτροφόρου καλωδίου
Υψηλότερη πιθανή απόσταση
Πιο πολύπλοκη υποδομή καλωδίων
Μεγαλύτερη ασφάλεια
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
14
Υβριδικές αρχιτεκτονικές
• Υβριδικά PON τα οποία αποτελούν ένα συνδυασμό ενός ενεργού
κόμβου και μιας αρχιτεκτονικής PON
• Η εφικτή απόσταση είναι υψηλότερη από ότι στην περίπτωση
χρησιμοποίησης ενός PON με διαμοίραση ισχύος. Παράλληλα, αυτό
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας μια απλούστερη υποδομή σε σχέση
με μια απολύτως ενεργή τοπολογία
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
15
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
ενός υβριδικού PON
Πλεονεκτήματα
Υψηλή εφικτή απόσταση
Μειονεκτήματα
Ανάγκη ενός
καλωδίου
ηλεκτροφόρου
Απλούστερη υποδομή απ' ότι
στην ενεργή τοπολογία
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
16
Αρχιτεκτονική Reverse PON
• Υποδομές οπτικών ινών που συνδέουν τελικούς
χρήστες και ανήκουν στους ίδιους
• Έρχεται σε «σύγκρουση» με τις υπάρχουσες
κραταιές πολιτικές των τηλεπικοινωνιακών
παρόχων και των service providers
• Reverse PON: Αποτελεί την αντιστροφή της
κλασικής αρχιτεκτονικής PON, με τον εξοπλισμό
του πελάτη να παρέχει διακριτές «συνδέσεις» με
διάφορους service providers
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
17
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
ενός Reverse PON
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Υψηλή εφικτή απόσταση
Ανάγκη για διαχείριση της οπτικής ίνας
και του τερματικού εξοπλισμού από
τον τελικό χρήστη
Μεγαλύτερη ασφάλεια
Υψηλό αρχικό κόστος απόκτησης
Υψηλότερο εύρος ζώνης και πλήρως
διαχειρίσιμο
Ευελιξία στην επιλογή services
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
18
Πλεονεκτήματα για τα οποία οι πάροχοι
προτιμούν τις αρχιτεκτονικές PON σε
σχέση με τις point-to-point
• Εξοικονόμηση ινών πρόσβασης
• Εξοικονόμηση θυρών στο σημείο παρουσίας (POP) του
παρόχου
• Broadcast μετάδοση
• Δεν χρειάζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
• Οικονομικότερη επισκευή βλαβών από home run
• Μειώνει το αρχικό κόστος
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
19
Μειονεκτήματα για τις αρχιτεκτονικές
PON σε σχέση με τις point-to-point
• Κοινό εύρος ζώνης
• Απαιτείται κρυπτογράφηση
• δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση χρηστών στο φυσικό
επίπεδο αλλά μόνο σε ένα λογικό επίπεδο
• Δυσκολότερη ανίχνευση λαθών και συντήρηση
• Πιθανή ασυμβατότητα με νέες τεχνολογίες (π.χ. 10-Gbps
PON)
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
20
Πλεονεκτήματα αρχιτεκτονικών
Ethernet FTTx
• Ουσιαστικά απεριόριστο εύρος ζώνης
• Προσιτότητα (ίνες τεχνολογίας 100BX ή
1000BX μπορούν να διανύσουν έως και
10 χιλιόμετρα χωρίς ενίσχυση)
• Δυνατότητα Επέκτασης
• Ευκολία αναβάθμισης εύρους ζώνης
• Ασφάλεια
• Μικρότερο λειτουργικό κόστος
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
21
Σύγκριση τεχνολογιών PON,
active network και home run
Χαρακτηριστικό
B(G) PON
(σε παρένθεση για το
GPON)
E(GE) PON
Active Ethernet
Home Run
Τύπος δικτύου
διανομής
Παθητικό
Παθητικό
Ενεργό
Πρότυπο
ITU-T G.983 (G.984)
IEEE 802.3ah
IEEE 802.3ah
Χωρητικότητα
Μέχρι 32 (64) χρήστες
ανά δέντρο
16 χρήστες ανά
δέντρο
Εμβέλεια
20 km από OLT
20 km
10 km από ενεργό
κόμβο
Εξαρτάται από τον εξοπλισμό
Ρυθμοί μετάδοσης
Μέχρι 2,4 Gbps ανά
PON
Μέχρι 1,2 Gbps ανά
PON
Μέχρι 1,2 Gbps
ανά χρήστη
Εξαρτάται από τον εξοπλισμό
Αξιοποίηση
bandwidth
Υψηλή
Χαμηλή
Χαμηλή
Χαμηλή
Κλιμακωσιμότητα
για επιπλέον
χρήστες
Περισσότερη οπτική ίνα Περισσότερη οπτική
και εξοπλισμός
ίνα και
εξοπλισμός
Επιπλέον
εξοπλισμός
Απεριόριστη θεωρητικά
χωρητικότητα
Αποδοχή
Μεγάλοι πάροχοι ειδικά Μεγάλοι πάροχοι
στην Αμερική
ειδικά εκτός
Αμερικής
Δήμοι και
υπηρεσίες
Εγκατάσταση νέων δικτύων
(αντί για εξέλιξη ήδη
υπαρχόντων)
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”,
18/06/2012,
Λευκωσία – Κύπρος
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22
Το κόστος του FTTH είναι
απαγορευτικό
• Νέες τεχνολογίες εγκατάστασης οπτικών
καλωδίων
– Συρρίκνωση του κόστους οπτικής σύνδεσης ανά οικία
• Κάλυψη 1.000.000 νοικοκυριών
– Το κόστος μπορεί να πέσει κάτω από 1.000 € / οικία
• Επένδυση με ορίζοντα 30 ετών
• Οικονομικές παράμετροι
– Μειωμένο κόστος λειτουργίας
– Αξιοπιστία οπτικών συνδέσεων
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
23
Παράγοντες Κόστους
– Αρχιτεκτονική FTTH
– Τιμή Υλικών
– Διαθεσιμότητα Υποδομών
(υπόγεια/εναέρια)
– Χαρακτηριστικά εδάφους/υπεδάφους
– Κόστος εργατικών
– Urban/Suburban/Rural (σπίτια/km2)
– Average Revenue per User
– Πυκνότητα νοικοκυριών
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
24
Μοντέλα κόστους
– Η κοινότητα εξυπηρετείται ήδη από υποδομές χαλκού
ή ομοαξωνικού καλωδίου
– Ο πάροχος τοποθετεί αρκετή οπτική ίνα στο δίκτυο
διανομής για όλο τον πληθυσμό ακόμα και αν μόνο
ένα μικρό μέρος των κατοίκων γίνεται συνδρομητής
στην υπηρεσία (καθώς το κόστος για εκ των υστέρων
τοποθέτηση είναι μεγάλο)
– Στο τελευταίο τμήμα μέχρι τα σπίτια τοποθετείται
οπτική ίνα μόνο για τους συνδρομητές
– Το μοντέλο κόστους διαφέρει ανάλογα με το αν
μιλάμε για αστική, ημιαστική ή αγροτική περιοχή
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
25
Αρχικά κόστη ανά γεωγραφική
έκταση που καλύπτεται
• Κατασκευαστικά κόστη: πυλώνες ή τοποθέτηση
υπόγειας υποδομής
• Κόστη οπτικής ίνας: οπτικές ίνες, ικριώματα,
διαχωριστές, συγκολλήσεις
• Κόστη real estate, τερματισμού οπτικής ίνας
(π.χ. πλήθος οπτικών ινών που έρχονται στο
CO στην περίπτωση του HFR)
• Κόστη remote terminals:
– PON: Μέτριο κόστος λόγω παθητικού εξοπλισμού
(splitters)
– Active networks: κόστη για ρευματοδότηση των
ενεργών στοιχείων, για εξαερισμό κλπ.
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
26
Στην Κύπρο
• Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τη
Στρατηγική Ρύθμισης του ΓΕΡΗΕΤ για την ανάπτυξη
υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς (ΝGA)
στην Κύπρο
• Στη Στρατηγική Ρύθμιση «προκρίνεται» η επιλογή μιας
τοπολογίας Point-to-Point (P2P)
• Το ΓΕΡΗΕΤ προσανατολίζεται
– στην προσέγγιση της επένδυσης σε δίκτυα νέας γενιάς ως έργου
‘μακράς πνοής’
– στη διαμόρφωση ενός χρονοδιαγράμματος μετάβασης από
τεχνολογία χαλκού σε τεχνολογία οπτικής ίνας στο δίκτυο
πρόσβασης σε χρόνο πριν το 2020
• τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στους εσωτερικούς δακτυλίους του
ANFP
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
27
Επισημάνσεις
• Η εγκατάσταση της νέας υποδομής
– Να μην οδηγήσει σε προβλήματα (κανονιστικά/ανταγωνιστικά)
– Είναι έργο κάποιων ετών
– Κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων EURO (περίπτωση Κύπρου)
• Χρειάζεται Κρατική Παρέμβαση
– Σε χρήματα
– Σε κανονιστικό / ρυθμιστικό πλαίσιο
• Υπάρχουν διάφορα σχήματα
– ΣΔΙΤ (μερική Κρατική παρέμβαση)
– Πλήρης Κρατική Παρέμβαση
– ή … συνδυασμός των παραπάνω
• Ποια είναι η θέση της αγοράς;
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
28
Βρείτε νέα και ενημέρωση για την ευρυζωνικότητα στο:
http://broadband.cti.gr/
Ευχαριστώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”
email: [email protected]
http://ru6.cti.gr/bouras/
Ημερίδα “Οπτική Ίνα στο Σπίτι”, 18/06/2012, Λευκωσία – Κύπρος
29