Σημειώσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Α

Download Report

Transcript Σημειώσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Α

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Προστασία κατά της
Ηλεκτρπληξίας
Γενικά
Ηλεκτροπληξία μπορεί να επέλθει με άμεση ή έμμεση επαφή του
ανθρώπου με ηλεκτρικό κύκλωμα.
2

Άμεση επαφή: επαφή με ηλεκτροφόρο αγωγό

Έμμεση επαφή: επαφή με μεταλλικά αγείωτα μέρη που τίθενται υπό τάση.

λόγω καταστροφής της μόνωσης

λόγω σφάλματος στην εγκατάσταση διαρροή στο έδαφος. Διακρίνονται 3 τάσεις
σε σφάλματα

Τάση σφάλματος (UF): τάση του μεταλλικού περιβλήματος μιας συσκευής ως προς
το σημείο αναφοράς δυναμικού (συνήθως τίθεται σε άπειρο βάθος)

Τάση επαφής (UB): τάση που εφαρμόζεται στο ανθρώπινο σώμα.

Βηματική τάση (US): τάση μεταξύ των ποδιών του ανθρωπίνου σώματος για βήμα
ενός μέτρου.
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Διεθνείς κανονισμοί εγκ/σεων χαμηλής τάσης
Διεθνείς κανονισμοί που διέπουν τις εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης
(ονομαστική τάση μικρότερη από 1000V)
3

IEC 364 part 4 (International Electrotechnical Commission)

VDE 100, DIN 57100 (Verband Deutscher Elektrotechniker, Deutsche
Industrie Normen)

HD 384 part 4 CENELEC (Commite Europeen de Normalisation
Electrotechnique)

IEE Wiring Regulations (Institute of Electrical Engineering)

National Electrical Code (Institute of Electrical and Electronics
Engineering)
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δομές δικτύων
4
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (I)
5
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Δημόσιο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (II)
400V
230V
6
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (Ι)
1. Χαμηλή τάση λειτουργίας
Χρησιμοποιείται χαμηλή ή
υποβιβασμένη τάση λειτουργίας για την
αποφυγή ηλεκτροπληξίας
(<50V ac – <120V dc)




Τηλεφωνικές συσκευές
Ιατρικά μηχανήματα (6V)
Παιχνίδια (24V)
Συσκευές μπάνιου (12V)
Επιπρόσθετα μόνωση του Μ/Σ για την
αποφυγή τάσεων από διαρροή
πρωτεύοντος – δευτερεύοντος πηνίου
(διπλή μόνωση)
7
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (ΙΙ)
2. Διπλή μόνωση
Εφαρμόζεται σε μεγάλη έκταση σε
οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά
εργαλεία. Πρέπει να αντέχει τουλάχιστο
σε διπλάσια τάση δοκιμής από ότι η
απλή μόνωση λειτουργίας.
(τάση δοκιμής 2000V - πρέπει 4000V)
3. Προστασία με περίβλημα ή
περίφραξη ή απόσταση
Το υπό προστασία μέρος του
κυκλώματος περιφράσσεται ώστε να μην
μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με τα
υπό τάση στοιχεία.
8
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (ΙΙΙ)
4. Εγκατάσταση σε μονωμένο χώρο
Μονωτικά δάπεδα

50kΩ αν η τάση είναι μικρότερη από 500V

100kΩ αν η τάση είναι μεγαλύτερη από
500V
Ισοδυναμική σύνδεση γειτονικών μεταλλικών
συσκευών
5. Ηλεκτρική, γαλβανική απομόνωση
Τροφοδοσία μέσω μετασχηματιστή απομόνωσης
Εφαρμογές σε εργοτάξια ή μικρές προσωρινές
εγκαταστάσεις ή υπαίθριες



9
Καλή μόνωση πρωτεύοντος – δευτερεύοντος
Η ηλεκτρική απομόνωση περιορίζεται σε 1 μόνο
καταναλωτή
Περιορισμός μήκους εγκατάστασης για
περιορισμό ρευμάτων
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (ΙV)
6. Προστασία με άμεση γείωση (δίκτυα ΤΤ)
Άμεση γείωση είναι η σύνδεση των μεταλλικών μερών
των συσκευών με γραμμή γείωσης που καταλήγει σε
γειωτή

Πρέπει η τάση στο ηλεκτρόδιο γείωσης για το
ρεύμα απόζευξης να μην υπερβαίνει τα 50 V

Αντίσταση γειωτή της τάξης του 1Ω

Γειώσεις πάνω σε μεταλλικό δίκτυο ύδρευσης

Εναλλακτικά εφαρμόζεται ουδετέρωση
Ισοδυναμική σύνδεση γειτονικών μεταλλικών συσκευών
7. Ουδετέρωση ή ουδετερογείωση
Σύνδεση των μεταλλικών μερών των συσκευών με
γραμμή γείωσης που συνδέεται με τον ουδέτερο του
πίνακα παροχής. Εξίσου αποτελεσματικός τρόπος
όπως και η άμεση γείωση, αλλά απαιτεί μικρότερη
αντίσταση γείωσης (ΔΕΗ για καταναλωτές χαμηλής
τάσης )


10
Μονοφασικό : Φάση – Ουδέτερος – Αγωγός
γείωσης
Τριφασικό : 3 Φάσεις – Ουδέτερος – Αγωγός
γείωσης
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (V)
8. Αγωγός γείωσης προστασίας
 Αγωγός γείωσης προστασίας (PE) –
μονωμένος και έχει κιτρινοπράσινο χρώμα
 Από τον πίνακα διανομής και πέρα ο
ουδέτερος στερεώνεται στη γη και προχωράει
ως συνδυασμός ουδέτερου – γείωσης (PEN)
– χρώμα πρασινοκίτρινο ή μπλε
9. Ισοδυναμικές συνδέσεις
Σταθερή σύνδεση μεταλλικών τμημάτων μεταξύ
τους ώστε να έχουν το ίδιο δυναμικό και άρα να μην
προκαλείται διέλευση ρεύματος

11
μαγειρεία, μπάνια, κολυμβητήρια, αγροτικές
εγκαταστάσεις
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (VΙ)
10. Διακόπτες διαφυγής τάσης (ΔΔΤ)
Αποκλείει κατά τη λειτουργία του τη διατήρηση
τάσης επαφής μεγαλύτερης των 50V σε αγώγιμα
τμήματα διακόπτοντας την τάση τροφοδοσίας.
Μια διάταξη προστασίας με ΔΔΤ αποτελείται από
 το διακόπτη προστασίας
 τον αγωγό προστασίας, ο οποίος συνδέει το
ΔΔΤ με τα υπό προστασία αγώγιμα
τμήματα
 Το βοηθητικό ηλεκτρόδιο γείωσης το οποίο
δεν πρέπει να επηρεάζεται από άλλα
ηλακτρόδια γείωσης
 Τον βοηθητικό αγωγό γείωσης, ο οποίος
συνδέει το ΔΔΤ με το ηλεκτρόδιο γείωσης
και είναι μονωμένος.
12
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (VΙΙ)
11. Διακόπτες διαφυγής έντασης (ΔΔΕ)
Προορίζεται να ανοίγει τις επαφές του όταν το διαφορικό ρεύμα φτάσει ή υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.
Πρέπει να

Λειτουργεί ανεξάρτητα από την τάση της γραμμής ή την τάση μιας βοηθητικής πηγής

Εξασφαλίζει την απόζευξη όλων των ενεργών αγωγών
Βασίζουν τη λειτουργία τους στη σύγκριση των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αγωγούς τροφοδοσίας της
ηλεκτρικής εγκατάστασης με γείωση.
Διακρίνονται σε
 Διπολικούς

Τριπολικούς

Τετραπολικούς
Μια διάταξη προστασίας με ΔΔΕ αποτελείται από
 Αθροιστικό μετασχηματιστή έντασης (εντοπίζει το ρεύμα διαρροής)
 Ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο (δευτερεύον πηνίο – διακόπτει το κύκλωμα)
 Κουμπί δοκιμής (test) για έλεγχο σωστής λειτουργίας του εξαρτήματος
 Τον βοηθητικό αγωγό γείωσης, ο οποίος συνδέει το ΔΔΤ με το ηλεκτρόδιο γείωσης και είναι μονωμένος.
13
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (VΙΙΙ)
14
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (ΙΧ)
15
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Μέσα προστασίας (Χ)
16
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις