kunst en onderzoek - CultuurProfielScholen

download report

Transcript kunst en onderzoek - CultuurProfielScholen

Cultuur Leert Anders VII
25 november 2014
Emiel Copini
Creativiteit, de nieuwe strohalm
kunst en onderzoek |
1
Betoog
• Ontwikkeling: creativiteit is
het antwoord!
• Het veld van (onderzoek
naar) kunst- en
cultuureducatie
• Kaf en koren
kunst en onderzoek |
2
Creativiteit!
kunst en onderzoek |
3
21st century skills
• EU (2006) / OECD (2004) / UNESCO (2008) /
Partnership for 21st century skills (P21) / international
society for technology education
• Andere termen: life long learning competencies, key
skills, advanced skills, sleutelvaardigheden,
kerncompetenties, soft skills, vakoverstijgende
competenties..
• Verzamelterm voor de ‘geavanceerde’ competenties
die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan
de snel veranderende maatschappij. (Ledoux, 2013)
• Creativiteit vaak opgevat in termen van: nieuwe
samenhangen zien, denken buiten de gebaande
paden, creatieve technieken, en risico’s durven nemen
(SLO)
kunst en onderzoek |
4
Alphabet
• “We beschikken over de buitengewone kracht van de
verbeelding, maar dit talent vernietigen we
systematisch in onze kinderen en onszelf.” (Robinson)
• Correlatie – Van 98% naar 2%
• http://www.tylervigen.com/
• “Een ode aan de menselijke verbeelding, in de vorm
van een aanklacht tegen hiërarchisch, op competitie en
kwantificeerbare resultaten gericht onderwijs.”
• “Hij laat pedagogen en hersenonderzoekers aan het
woord komen om zijn boodschap kracht bij te zetten:
het huidige onderwijssysteem, gericht op prestatie en
concurrentie, maakt creativiteit en verbeelding
onmogelijk, waardoor de maatschappij ook niet verder
kan doorgroeien.”
kunst en onderzoek |
5
Test uw creativiteit! – divergent
Alternative Uses Test (Guilford, 1967)
Incomplete Figure – TTCT: Torrance Test
of Creative Thinking
kunst en onderzoek |
6
Test uw creativiteit! – convergent
Raadsels
A man rode into a town on Friday, went strait to a hotel and stayed
there for two nights, then rode strait out home again on Friday. How
is this possible?
Remote Associates Test
Cream – Skate – Water
The Candle Problem
kunst en onderzoek |
7
Creativiteit – positieve geluiden
• “Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit,
voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van
creativiteit. (..) Maatschappelijke vraagstukken (..) worden
steeds complexer. Voor de aanpak van deze vraagstukken
groeit het belang van creativiteit en innovatie.” (Bussemaker)
• “Creativiteit en creatief denken behoren tot de vaardigheden
waarover iedereen zou moeten beschikken om te kunnen
functioneren in de 21ste eeuw.” (Wervers en De Vreede op
LKCA website)
kunst en onderzoek |
8
Creativiteit – kritische geluiden
• “Op de vele onderwijscongressen orakelt de ene na de andere
trendwatcher over de arbeidsmarkt van de toekomst en de
bijbehorende ‘21st century skills’ (doorgaans iets met ‘creatief’,
‘adaptief’ en ‘flexibel’).” (De Correspondent)
• “Die 21e eeuwse competenties worden verbonden met
creativiteit. Onze hele economie draait op creatief vermogen.”
“We zijn in crea-teams tegenwoordig samen lekker
probleemoplossend bezig. Zoals zoveel aspecten van onze
cultuur is creativiteit van iets verhevens, iets plats geworden,
voor iedereen bereikbaar. We hebben creativiteit
ontmythologiseerd.” (Van Munster, 2013)
• “De roep om creativiteit mag geen modieuze prietpraat zijn.”
(Jan Jaap Knol, 2013)
kunst en onderzoek |
9
Creativiteit – niets bijzonders
• “Ons brein is creatief, omdat het niet anders kan zijn..
creativiteit is een belangrijk element v hoe het brein
functioneert.. het is aangeboren.. we zijn allemaal creatief.
Creativiteit is niet iets bijzonders of uitzonderlijks.. het is
ingebakken in de menselijke cultuur.. dus zeker niet
voorbehouden aan kunst of kinderen. Creativiteit is er gewoon..
en hoeft niet per se positief te zijn!” (Van Heusden, 2012,
LKCA)
• Van Heusden benoemt (op basis van Sawyer Explaining
Creativity) twee kanten van creativiteit: het zoeken naar
oplossingen/patronen enerzijds, en het creëren van nieuwe
vormen anderzijds.
kunst en onderzoek |
10
Het veld van kunst- en cultuureducatie
kunst en onderzoek |
11
De waarde van cultuur
“Kunstsocioloog Pascal Gielen opent het culturele seizoen met
goed nieuws. Uit zijn onderzoek blijkt dat cultuur van waarde is
voor iedereen. Elke dag. Kunst en cultuur maken ons gelukkig,
slim en gezond.”
kunst en onderzoek |
De waarde van cultuur
Conclusies: blinde vlek in evidence-based research, en
methodologische moeilijkheden bij meten van reële impact van
kunst en cultuur
Deze publicatie past in een tendens:
• “Sinds Halbe Zijlstra in 2011 het programma aankondigde in
zijn beleidsbrief ‘Meer dan kwaliteit’ gonst het K-woord door het
veld.” (IJdens)
• “(..) de legitimatiedruk die pleitbezorgers en
belangenbehartigers van cultuureducatie wordt opgelegd – of
die ze zichzelf opleggen – [leidt] nog wel eens tot een vlucht
naar voren in onbewezen transfereffecten (..). De behoefte aan
geloof in deze lijkt veel groter dan de behoefte aan kennis (..).”
(IJdens) Zie ook OESO-rapport!
kunst en onderzoek |
13
Wetenschapsfilosofie
Begrip
Concept
Beschrijving
Objectief
Mening
Wet
Theorie
Kennis
Waarde
Hypothese
Idee
Waarheid
Feit
Ideologie
Inzicht
kunst en onderzoek |
Verklaring
Tussen waarheid en waarde
Belangeloos
Waarheidsvinding
Werkelijkheid doorgronden
Overtuigingen kritisch bevragen
Structuren
Falsificatie
Doorvragen
Dialoog
Theoretisch kader
Zou kunnen zijn
Je afvragen
Twijfelen
Uitzoeken
Noodzakelijk
Afstand bewaren
Universeel geldig
kunst en onderzoek |
Innovatie
Slogans
Tempo
Collectief
Verenigend
Begrippen
Politiek
Richtinggevend
Taal
Verificatie
Voorschrift
Willen
Houding
Visie
Idealen
Waarden
Overtuiging
Belang
Conclusies
• Creativiteit en de 21st century skills zijn de sleuteltermen van
dit moment
• Ze worden onder andere gebruikt om kunst- en cultuureducatie
kracht bij te zetten
• Als het bij lege termen blijft; bij overtuigingen zonder werkelijk
fundament, dan houden we onszelf en elkaar voor de gek
• We zouden op zoek moeten naar manieren om visies en
theorieën van elkaar te onderscheiden.
• De volgende stap is het onderscheiden van kaf en koren.
kunst en onderzoek |
16