Efektywna współpraca rodziców z nauczycielami

Download Report

Transcript Efektywna współpraca rodziców z nauczycielami

Opracowała: Iwona Rakuś
Monika Mielnik-Deryło


Współpraca rodziców i nauczycieli to regularny ich kontakt
oraz wymiana informacji, które zwiększają możliwości
rozwoju
dzieci
oraz
pomagają
w
budowaniu
i podtrzymywaniu motywacji do nauki.
Niektórzy rodzice nie dążą do kontaktu, bo nie widzą takiej
potrzeby, inni zaś widzą potrzebę, ale nie wiedzą jak
nauczyciel zareaguje na propozycję spotkania. Czasami
rodzice obawiają się usłyszeć coś nieprzyjemnego na temat
swojego dziecka i unikają spotkania z nauczycielem. To, jak
owocna będzie współpraca rodziców z nauczycielami, zależy
zarówno od rodziców jak i
od nauczycieli. Dbając
o odpowiedni dobór form i technik współdziałania
z nauczycielami, można sprawić, iż relacje z nimi będą
układać się dobrze.




Najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej jest
Konstytucja uchwalona w 1997 roku. Wśród
ustanowionych w tym dokumencie norm można odnaleźć
takie, które w istotny sposób determinują swobodę
interpretacji relacji rodzina - szkoła.
Oto one:
• artykuł 48, punkt l - „Rodzice mają prawo do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
(...)"
• artykuł 53, punkt 3 - „Rodzice mają prawo do
zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego
i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. (...)"
• artykuł 70, punkt 3 - „Rodzice mają wolność wyboru
dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. (...)"
Prawo rodziców do oddziaływania na to, co
w szkole dzieje się z ich dziećmi gwarantują (już
od wielu lat) ratyfikowane przez Polskę
międzynarodowe dokumenty, np.:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności z 1950 roku
Deklaracja Praw Dziecka ONZ z 1959 roku
Uchwała Parlamentu Europejskiego o Wolności Wychowania we
Wspólnocie Europejskiej z 1984 roku
Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1991 roku



prawo do określania wychowania i rodzaju
nauczania małoletnich dzieci
prawo do wyboru szkoły dla dziecka
prawo do wychowywania dzieci zgodnie
z
ich,
czyli
rodziców
przekonaniami
religijnymi



Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu
jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do
formalnego systemu edukacji dla swoich
dzieci, z uwzględnieniem ich potrzeb,
możliwości i osiągnięć.
Rodzice mają prawo do domagania się od
formalnego systemu edukacji tego, aby ich
dzieci osiągnęły określoną wiedzę duchową
i kulturową.



Rodzice mają obowiązek zaangażowania się,
jako partnerzy, w nauczanie dzieci w szkole.
Rodzice mają obowiązek przekazywania
szkołom wszelkich informacji dotyczących
możliwości osiągnięcia wspólnych celów
edukacyjnych.
Rodzice
mają
obowiązek
dokonania
świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką
ich dzieci powinny zmierzać.
Formy
współdziałania
nauczycieli
i rodziców



SPOTKANIA ROBOCZE - informowanie na temat
osiągnięć szkolnych uczniów; zapoznanie
rodziców ze Statutem Szkoły i Planem
Wychowawczym oraz metodami jego realizacji;
informowanie rodziców o sprawach
wychowawczych klasy, systemie oceniania.
(WYWIADÓWKI)
SPOTKANIA TOWARZYSKIE - okolicznościowe
z okazji uroczystości oraz imprez klasowych
i szkolnych.
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI np. pedagogiem,
psychologiem. Są to spotkania dotyczące
trudności wychowawczych i dydaktycznych,
poświęcone pedagogizacji rodziców.

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE

WIZYTY DOMOWE

KONTAKTY KORESPONDENCYJNE (listy do rodziców)

ROZMOWY TELEFONICZNE





indywidualne rozmowy z rodzicami w ramach
cotygodniowego dyżuru nauczycielskiego
telefoniczne kontakty w razie choroby dziecka
gromadzenie w teczkach i prezentowanie
rodzicom wszystkich prac ucznia (wypracowań,
sprawdzianów, prac plastycznych)
po sprawdzianach wskazanie ewentualnych
ćwiczeń dodatkowych
wywiadówki dla rodziców każdego ucznia co
najmniej 4 razy wciągu roku szkolnego





zebrania klasowe informujące o tym czego
i w jaki sposób uczą się dzieci
korespondencja z rodzicami
spotkania ogólnoszkolne
tablica ogłoszeń dla rodziców
gazetka szkolna redagowana przez uczniów
imprezy dla dzieci, rodziców,
nauczycieli (wieczór andrzejkowy,
spotkanie
wigilijne,
choinka,
Dzień Matki, Dzień Dziecka)
 wycieczki
współorganizowane
przez rodziców
 wyjazdy na tzw. zieloną szkołę

Co najbardziej podoba ci się w szkole? A co ci
się nie podoba?
 O co według ciebie powinnam/powinienem
spytać nauczyciela?
 Co sprawia ci największą trudność?
 Czy jest coś, co cię niepokoi?
 Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w swojej klasie,
gdybyś mógł/mogła?




Kolejny krok to przedyskutowanie ważnych
tematów z drugim rodzicem, ustalenie, kto
pójdzie do szkoły na zebranie. Możecie też
iść oboje. Zapiszcie na kartce wszystkie
zagadnienia, które chcecie poruszyć podczas
spotkania z nauczycielem.
Niezależnie od tego, z jakim problemem
stykamy się w szkole: czy nasze dziecko źle
się tam czuje, czy ma kłopoty z nauką, czy z
rówieśnikami – naprawianie sytuacji zawsze
należy rozpocząć od rozmowy z
wychowawcą.
Pamiętajmy, że rodzica i nauczyciela łączy
wspólny cel – d o b r o d z i e c k a .




Na spotkanie najlepiej umówić się, gdy obie strony mają czas.
Trudno jest rozmawiać o ważnych sprawach np. w hałasie
podczas przerwy.
Dobry początek rozmowy z nauczycielem to przedstawienie
się. Warto też powiedzieć na wstępie o swoich oczekiwaniach
dotyczących tej rozmowy.
Kolejnym krokiem w rozmowie może być pytanie o to, jak
nauczyciel ocenia wasze dziecko, jak ono funkcjonuje w
grupie, podczas wykonywania różnych zadań.
W następnej części rozmowy przedstaw to, co cię martwi.
Mów o faktach, nie oceniaj i nie szukaj winnych – opisz
sytuację tak, jak ją widzisz, i zapytaj nauczyciela co o tym
myśli.




Wspólnie zastanówcie się, co można zrobić, jakie rozwiązania
są w gestii nauczyciela, a jakie po stronie rodziców.
Skontaktuj się z wychowawcą w razie sytuacji problemowej.
Po spotkaniu z nauczycielem trzeba porozmawiać z
dzieckiem i jak najszybciej zacząć działać, wcielając w życie
podjęte ustalenia.
Jeżeli mimo rozmów i podjętych działań nie uda się
wprowadzić w życie korzystnych dla dziecka zmian, a konflikt
narasta, można powiadomić o sprawie dyrektora szkoły.







Dążenie do usprawniania pracy nauczycieli i rodziców
poszczególnych uczniów;
Wzajemne poznanie się i zrozumienie;
Uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka
zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i
dom;
Umacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i
rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań;
Wymiana opinii i spostrzeżeń pomiędzy nauczycielami i
rodzicami, dotycząca rozwoju dziecka;
Sugerowanie rodzicom określonych form oddziaływań
wychowawczych, za pomocą których mogliby wydatnie
pomóc swym dzieciom w nauce i zachowaniu;
Ułatwienie nauczycielom zrozumienia stosunku ucznia do
swej rodziny oraz jej oczekiwań wobec niego;




Pytaj, w jaki sposób można się kontaktować z wychowawcą,
nauczycielem (ustal dni, godziny, zapisz numery telefonów).
Nie opuszczaj zebrań, umawiaj się na spotkania indywidualne, by
orientować się w tym, co dzieje się w klasie, jakie osiągnięcia ma
twoje dziecko i nad czym trzeba jeszcze popracować.
W czasie rozmowy pomijaj sprawy mniej istotne, które nie mają
wpływu na rozwój dziecka w szkole, mów zwięźle i rzeczowo,
podawaj konkretne przykłady.
Szanuj czas nauczyciela i innych rodziców – gdy nie wszystko
zostanie dokładnie omówione, można spotkać się w innym
terminie.




Nie ulegaj emocjom, nie oceniaj, bądź otwarta/y na sugestie,
propozycje rozwiązań.
Mów dobrze o swoim dziecku, podziel się spostrzeżeniami, np.
na temat sposobu, w jaki najlepiej przyswaja wiedzę.
Zacznij współpracować. Wywiązuj się ze zobowiązań.
Konsekwentnie realizuj ustalenia.
Przestrzegaj zasad dobrej komunikacji (kontakt wzrokowy,
uważne słuchanie, adekwatna mimika, otwarta postawa ciała
itd.).
JAKO NATURALNE
I PIERWSZE ŚRODOWISKO
WYCHOWAWCZE DZIECKA, MAJĄC
SZCZEGÓLNE ZNACZENIE W
PIERWSZYCH ETAPACH ŻYCIA
POWINNA UDZIELAĆ WSPARCIA
SZKOLE I NAUCZYCIELOM W
REALIZACJI PROCESU EDUKACJI


Wyrabianie u dzieci pozytywnej motywacji uczenia się –
łagodzić uprzedzenia dotyczące szkoły, mówić o zaletach
systemu nauczania, uznawać dziecko takim jakim jest;
Zapewnianie dzieciom odpowiednich warunków do odrabiania
lekcji – spokój, warunki mieszkaniowe: pokój lub tylko
wydzielone miejsce do odrabiania zadań, odpowiednie
oświetlenie, krzesło, podręczniki, książki, zeszyty, przybory
szkolne, porządek, czas odrabiania lekcji;


Okazywanie dziecku stałego zainteresowania jego postępami
w nauce – pytać o temat lekcji, oceny, o to co ciekawego
działo się w szkole, o zadanie domowe, przeglądać odrobione
prace domowe (uznanie lub podziw dla wysiłku),
systematyczna kontrola prac domowych;
Pomoc podczas odrabiania lekcji – gdy jest konieczna
szczególnie w klasach 1-3;



Właściwe reagowanie na otrzymywane oceny niedostateczne –
okazywanie zrozumienia, szukanie wspólnie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
Organizowanie czasu wolnego dzieci;
Wspólne przezwyciężanie trudności wychowawczych w
szkole, wiedza pedagogiczna i psychologiczna oraz
praktyczne jej wykorzystywanie w konkretnych sytuacjach
wychowawczych;




Dawanie dobrego przykładu zachowania się w kontaktach z
nauczycielami i całą społecznością;
Ułatwienie dzieciom podjęcia decyzji w sprawie dalszego
kształcenia, wyboru zawodu;
Udział w przygotowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
szkolnych;
Działalność w Radzie Rodziców;




POROZMAWIAJ ZE MNĄ O TYM, CO MNIE BOLI
W SZKOLE.
BOJĘ SIĘ SZKOŁY, POMÓŻ MI, PRZYTUL MNIE,
NIE JESTEM ZE SZKŁA.
INTERESUJ SIĘ MNĄ I MOIMI OSIĄGNIĘCIAMI.
NIE DENERWUJ
WYCHODZI.
SIĘ,
GDY
MI
COŚ
NIE
Współpraca rodziców z nauczycielami jest możliwa,
potrzebna, wręcz niezbędna. Zarówno rodzice, jak
i nauczyciele mogą na niej zyskać, dając sobie
wzajemne
wsparcie,
gdy
pojawiają
się
problemy
związane z funkcjonowaniem dziecka w szkole, ale też
wspólnie ciesząc się z jego osiągnięć. Aby współpraca
była możliwa, obie strony muszą czuć, że są po tej
samej stronie barykady a jeśli coś ich początkowo
dzieli, muszą chcieć zbudować most, na którym się
spotkają.