Prezentace ke stažení

download report

Transcript Prezentace ke stažení

UEFA Grassroots C

Hráč je na prvním místě

Trenér = vychovatel, manažer, vědec, herec…?

Fotbal pro všechny 99% !!!

Profesionální fotbal - 1% !!!

C licence →UEFA Grassroots licence→UEFA Blicence Důvod: Cíle:

požadavek UEFA být plně ve struktuře UEFA více informací pro ty, kdo je chtějí kvalita u mládeže

Systém:

přesun hodin z B licence do samostatného Grassroots kursu

Organizace:

TMK KFS

Objem:

UEFA Grassroots Licence = 20h + 40h

Obsah:

všeobecná příprava s důrazem na praxi

Časové rozložení:

Volba trenéra

Teoretický rozbor obsahu fotbalu (Fajfer 2005) Teoretický rozbor obsahu fotbalu Herní činnosti jednotlivce (HČJ) Herní činnosti jednotlivce útočné Herní činnosti jednotlivce obranné

1.

2.

3.

4.

5.

výběr místa přihrávání zpracování míče vedení míče a obcházení soupeře střelba 1. obsazování hráče s míčem 2. obsazování hráče bez míče 3. obsazování prostoru 4. odebírání míče

Herní kombinace (HK)

1.

kombinace založená na přihrávce 2.

kombinace“přihraj a běž“ 3.

kombinace založená na výměně místa 1.

2.

3.

k. založená na vzájemném zajišťování k. založená na přebírání hráčů k. založená na zesíleném obsazování hráče s míčem 1.

2.

3.

Systémy hry Systémy hry útočné

systém postupného útoku systém rychlého protiútoku systém kombinovaného útoku 1.

2.

3.

Hra brankáře Útočné herní činnosti

1.

2.

vedení míče přihrávání

Systémy hry obranné

systém zónové obrany systém kombinované obrany systém osobní obrany 1.

Obranné herní činnosti

stavění se 2.

3.

4.

5.

chytání míče vyrážení míče odkopávání míče řízení obrany

Standardní situace

1.

2.

3.

4.

zahájení hry nepřímý volný kop přímý volný kop rohový kop 5.

6.

7.

8.

pokutový kop vhazování ze zámezí(aut) kop od branky míč rozhodčího

Technická stránka herních činností jednotlivce Způsob provedení

pohybového úkolu (př. přihrávka vnitřním stranou nohy na krátkou vzdálenost)

Taktická stránka herních činností jednotlivce Výběr způsobu provedení

pohybového úkolu (př

. podle herní situace

chci přihrát vzduchem na střední, delší vzdálenost – volím přihrávku vnitřním nebo přímým nártem)

Kritická místa při nácviku dovedností (zjednodušeno)

Děti a mládež

biologický / kalendářní věk „zlatý věk motoriky“ 8-10 ???

Zlatý věk učení fotbalu 6-12, druhý zlatý věk… po pubertě

    mladší školní věk – cca 6-8 let /1.-3.třída/,

nejlepší učení je hra (podvědomí a nápodoba )

střední školní věk – cca 9-11 let /4.-6.třída/,

snadné učení -

hra - soutěž - dobrodružství a „Já“

starší školní věk (puberta) – cca 12-14 let /7.-9.třída/.

horší učení -hloubání a pohyb / sex a spravedlnost

raná adolescence – Náctiletí… cca 15 - 19 let

plány, ideály a SNY / konkrétno (party vrcholí , odchod z fotbalu)

Tyto vývojové etapy si nelze představovat odděleně. Vývoj každého (nejenom) člověka probíhá kontinuálně – postupným přechodem jedné vývojové fáze v druhou, přičemž tyto procesy mají jednak své obecné zákonitosti, jednak (v rámci těchto zákonitostí) individuální odlišnosti.

hlavní cíl Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých ( Luděk Procházka) TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

zkvalitňování herního výkonu

TRÉNINK DOSPĚLÝCH

úspěch v soutěži

hlavní úkol

naučit hrát fotbal příprava na soutěž

převládající rysy

proces učební a výchovný perspektivnost přiměřenost zatížení proces zdatnostní a pracovní aktuálnost opakovaná maximalizace zatížení

Výchova

důsledně prvořadá úzká spolupráce s rodiči

priorita her. výkonu

individuální herní výkon relativně časté kompromisy hráče osobnostní nezávislost týmový herní výkon

význam utkání

prostředek zkvalitňování HV kontrolní cílová činnost

Hlavní rozdíly mezi „tréninkem“ dětí a mládeže a tréninkem dospělých hodnocení utkání TRÉNINK DĚTÍ A MLÁDEŽE

u nejmladších kategorií při, či b ezprostředně po utkání

TRÉNINK DOSPĚLÝCH

s časovým odstupem 1-2 dnů

didaktická činnost trenéra

odlišné nároky na vedení tréninkové jednotky a utkání pestřejší škála didaktických řídících stylů

tréninkový obsah tréninkové metody

jiné proporce složek i jednotlivých činností návaznost k mládež. kategoriím menší vliv roční periodizace menší vliv nejbližších utkání nevhodnost některých v určitém věku

viditelnost výsledků

převážně až s víceletým odstupem

trenérské práce

procesem větší… větší… bez omezení téměř souběžně s tréninkovým

Trénink

zábava-soutěž-aktivita-motivace-vítězství učení-vůle-soustředění-vítězství

Cíl tréninku – může jich být více, ale jeden je hlavní (viz. cíle)

Stavba tréninkové jednotky

 Úvodní – cíl a motivace  Průpravná – fyzická i mentální příprava na hlavní část rozehřátí –práce s míčem protažení…?

rušná část –pohybové hry  1.

2.

3.

4.

5.

 Hlavní nácvik – kritická místa kondiční trénink herní trénink – regenerační (specifické a nespecifické prostředky) - fáze motorického učení psychologická příprava komplexní trénink – motivace a odolnost …Co a kdy…?

Závěrečná Uvolnění a protažení – kompenzační cvičení

Nebát se zařazovat hru (průpravnou…) mezi jednotlivé fáze nácviku a opět se vracet k problému!

Utkání

         nenahraditelný prostředek rozvoje sportovní výkonnosti hráčů pokračování tréninkového procesu především ve zdokonalování dovedností není hlavním cílem fotbalové přípravy dětí…mládeže?

účely utkání – soutěžní, kontrolní, učební, výchovný individuální i týmový herní výkon má svůj vývoj a typické znaky pro jednotlivá věková období, zejména v přípravkách a v žácích koučink – míra (frekvence) pokynů – stálé napovídání co mají udělat (hráči „loutky?“) kontra vedení k samostatnému rozhodování nároky na zpětné informace hráčům: věcnost, kladné citové zabarvení přiměřenost požadavků trenéra na hráče – v praxi často porušováno (posuzováno očima dospělého fotbalu) vždy rozlišovat, zda se hráč snaží nebo nesnaží (málo se snaží) / zda je nesoustředěný (proč)

Vzdělávání -Didaktika –aneb jak učit

  Metodicko organizační formy

od jednoduchého ke složitějšímu

Pohybové hry – rozvíjení hrou PRC1 – (průprav.cvičení) HRC1 – stálé podmínky PRC2 – proměnlivé podmínky (her.cvič) obránce a relativně stálé podmínky HRC2 – obránce a proměnlivé podmínky Průpravná hra – modelovaný trénink

Všeho s mírou… Sociálně interakční formy hromadně, ve skupinách, individuelně

…i hromadný trénink klade individuální nároky a je třeba umět se dívat a nerezignovat na stálé opravování chyb i ocenění pokroků 

Didaktické metody

vcelku, po částech, od celku k částem a k celku, progresivní spojování částí v celek (viz. B licence)

A co jak se učit ….?!

Pohybové schopnosti

vnitřní funkční předpoklady pro činnost (Síla, rychlost, vytrvalost, obratnost)

 

Speciální pohybové schopnosti

schopnosti potřebné v dané sportovní disciplíně

Pohybové dovednosti

technika pohybu získaná v procesu učení

Psychomotorické schopnosti a dovednosti

Rozhodovací schopnost ….

Druhy učení

Imitační učení (uč se podle mne, podle ukázky); správné předcvičení, opakování znovu-předvedení: komplexní dovednosti

Instrukční učení (uč se podle slovního návodu); popis, návod, poznatky, názvosloví: analytické dovednosti, obsah a rozsah

instrukce, korekční výroky.

Zpětněvazební učení pochopení (uč se ze svých chyb); pokus omyl,

Problémové učení (hledej sám řešení úkolu); samostatnost, tvořivost, myšlenkové procesy.

Ideomotorické učení kinestetické buňky, buňky CNS, mikroreakce: koncentrace,

abstrakce.

(uč se pohybu ve svých představách);

Využíváme v různých didaktických stylech

Fáze motorického učení

1. fáze: motivace : seznámení, pohybové schéma, nekoordinace, neúspěšnost trenér – ukázka / hráči - nekoordinované pokusy 2. fáze : koncentrace nácvik, opakování, zpevňování – koordinovanost,neladnost, stoupající úspěšnost.

trenér -povzbuzuje a ukazuje / průpravná cvičení.

3. fáze: stabilizace zdokonalování, ekonomika pohybu bez souhybů trenér-opravuje a přidává informace/ hráči-koordinované pohyby, herní cvičení 4. fáze: Automatizace-transfer do utkání variabilita, tvořivost, osobní styl trenér- dodává sebedůvěru v utkání a hodnotí použití/ herní sebevědomí (deset pokusů)

Pedagogické zásady

     

Zásada názornosti Zásada přiměřenosti Zásada soustavnosti (pravidelnost) Zásada posloupnosti (od jednod.ke složit) Zásada uvědomělosti (ví proč) a tvořivé aktivity Zásada trvalosti (součást život.stylu)

Výchovné metody ovlivňujeme intelekt, vůli a emoce

   

metoda příkladu

- vzory chování

metoda přesvědčování

-proč je důležité posilovat?

metoda požadavku metoda cvičení

- musíš…? …proč musí?

- např. rozhodovat záměrně proti někomu - krizová situace  

metoda odměny a trestu pověřování rolemi

- něco za něco

- odpovědnost a pocit důležitosti

Respektujeme při tom individuální zvláštnosti ?