Prof. Dr. Erol GÜNTEKİN

Download Report

Transcript Prof. Dr. Erol GÜNTEKİN

Benign Prostat Hiperplazisi
Prof.Dr. Erol Güntekin
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı
Prostat
BPH Prevalansı: 40-49 yaş aralığında %25 iken;
70-79 yaş aralığında %80 civarındadır
 Histolojik bulgu hatta anatomik değişikliklere
karşılık çoğu erkekte AÜSS bulunmayabilir
 60 yaş üstü %50 hastada AÜSS bulunur
 AÜSS: İrritatif ve depolama ile ilişkili semptomlar
bulunabilir

BPH Etyoloji
BPH oluşumunda kesin rol oynadığı bilinen
iki faktör vardır:
1. Yaşlanma: >40 yaş, histolojik hiperplazi
başlar
2. Dihidrotestosteron (DHT) etkisi

Prostat
Prostat
Prostat
BPH Fizyopatoloji
Prostatik uretrada obstrüksiyon
 Mesane de oluşan değişiklikler
 Üst üriner sistem

BPH Semptomlar
Obstrüktif :
İdrarı başlatma güçlük
Kesiklik
Kalibre azalması
Sonunda damlama
Tam boşalmama hissi

İrritatif :
Pollakiüri
Noktüri
Urgency
Urge inkontinans

BPH Semptomlar
Akut retansiyon
 Kronik retansiyon-overflow inkontinans
 Gros hematüri-tamponad
 Bulantı,halsizlik (KBY)
 Disüri-infeksiyon

Kesin Gerekli olan incelemeler
İyi bir öykü
 IPSS değerlendirilmesi ,yaşam kalitesi
 Fizik Muayene ,digital rektal muayene,
 Tam idrar tetkiki,
 Böbrek fonk. Testleri (BUN,Kreatininemi),
 PSA.

Önerilen Tetkikler

Uroflowmetre ; İdrar akım hızı ölçümü

PMR ; Rezidüel idrar ölçümü
İsteğe Bağlı Tetkikler
Basınç akım çalışmaları,
 Görüntüleme Yöntemleri ;
İVP , US , TRUS
 Alt üriner sistemin endoskopik
değerlendirilmesi,
 Ürodinami.

BPH Tanı
BPH Tedavi
İzle
 Fitoterapi
 Medikal Tedavi
a-Hormon(finasterid-dutasterid)
b-Alfa adrenerjik reseptör blokajı
(prazosin,alfuzosin,doxazosin,terazosin,tamsulosin)
c-Kombine
 Cerrahi : Açık , TUR
 Alternatif (Girişimsel) tedaviler.

Sarma AV and Wei JT, N Eng J Med, 2012
AÜSS ve prostat büyümesi olan
erkeklerde tıbbi tedavinin hedefleri



Kısa-dönemli
AÜSS’ün hızla
iyileştirilmesi
ve sıkıntının
azaltılması
İdrar akım
hızının
artırılması
Yaşam
Kalitesinin
artırılması





Uzun-dönemli
Semptomların
giderilmesi
Hastalık
progresyonunun
önlenmesi
İdrar akım hızının
idamesi
Prostat hacminin
küçültülmesi
AÜR riskinin ve BPH
cerrahisi
gereksiniminin
azaltılması
Madersbacher S et al. Eur Urol 2004;46:547–554; McVary KT. Clin Ther 2007;29:387–98
17
BPH’ye bağlı AÜSS’nı tedavi etmek için
farklı iki ana tıbbi tedavi sınıfı mevcuttur1

α-blokerler2





Alfuzosin
Doksazosin
Tamsulosin
Terazosin
5α-redüktaz
inhibitörleri2


Dutasterid
Finasterid

Prostat, detrusor ve mesanedeki α1adrenerjik reseptörlerin blokajı3

Dihidrotestosteron sentezinde
azalma2

Düz kastaki gevşeme ile idrar
akımında artış1

Prostat büyümesindeki androjenik
teşvikin azaltılması4

Mesane çıkışı obstrüksiyonunda
azalma1

Prostat hacminde azalma4
1.
2.
3.
4.
Madersbacher S et al. Eur Urol 2004;46:547–554
McVary KT. Clin Ther 2007;29:387–9818
Barendrecht MM et al. Neurourol Urodyn 2008; 27; 226–2303
Roehrborn C. Heaton J. Eur Urol Suppl. 2006; 5; 716-721
BPH Medikal Tedavisi

Alfa Blokerler:
Alfuzosin
Doxazosin
Tamsulosin
Terazosin
Silodosin
 5-Alfa Redüktaz inhibitörleri:
Dutasterid
Finasterid
AUA Guidelines, 2003
Alfa Blokerler
Alfa reseptör
blokajı
Mesane boynu ve prostatta gevşeme
AÜSS’da iyileşme
Alfa Blokerlerin Yan Etkileri
Asteni Baş Dönmesi Başağrısı
%
%
%
Hipotansiyon
%
Alfuzosin
4
6
5
1
Tamsulosin
7
12
12
3
Terazosin
12
15
7
6
Doxazosin
15
13
8
4
AUA Guidelines 2003
“BPH için kullanılan alfa blokerlerin yan etki
profilleri birbirinden farklıdır. Tamsulosin ve
Silodosin ile ejakülatör disfonksiyon, diğerlerine
göre daha fazla görülmektedir.”
AUA guidelines on BPH, J. Urol 2003
5ARİ’ler: Tedavi yararlarının ve
kısıtlamalarının profili
✔
✔
✔
Semptomlarda/akımda düzelme1
Prostat hacminde azalma1,2
Uzun dönem AÜR ve cerrahi riskinin
azaltılması1
✗
1–2 haftada sempomların giderilmeye
1
başlaması
1.Madersbacher S et al. Eur Urol 2004;46:547–554
2.Madersbacher S et al. Eur Urol 2007;51:1522–1533
24
DHT, prostat büyümesinin altında yatan
faktördür1,2




Dihidrotestosteron (DHT) prostat büyümesinin
primer androjenik uyaranıdır2
İntraprostatik dihidrotestosteron, yaşlanan
erkeklerde dolaşımdaki testosteronun azalmasına
rağmen yüksek kalmaktadır1
 Bu da BPH gelişmesinde DHT’nin merkezi rolü
olduğunu düşündürmektedir1
DHT, testosterondan tip I ve II 5α-redüktaz
izoenzimleri aracılığıyla üretilir1,2
5α-redüktaz inhibitörleri (5ARİ’ler) DHT üretimini
inhibe eder1,2
1.Andriole G et al. J Urol 2004;172:1399–1403
2.Rittmaster RS. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2008;22:389–402;
25
“DHT’un BPH’ndeki merkezi rolünün
anlaşılması DHT sentezini baskılayarak BPH
progresyonunu geciktirebilen ve önleyebilen
5ARİ’lerin kullanılmasına yol açmıştır”
Andriole G et al. J Urol 2004;172:1399–1403
26
BPH Tedavi

•
•
•
•
•
•
•
Cerrahi Tedavi Endikasyonları:
Medikal tedaviye karşın semptomlar
artarsa,
Gros hematüri(tamponad)
Tekrarlayan akut retansiyon,
Tekrarlayan enfeksiyon,
Ek patoloji(taş,tümör,divertikül) varlığı,
Üst üriner sistem etkilenmesi,
Yaşam kalitesi