Oplæg ved Marianne Ærthøj Pedersen og Jytte Jørgensen

Download Report

Transcript Oplæg ved Marianne Ærthøj Pedersen og Jytte Jørgensen

Det palliative tilbud set fra
hospitalsafsnit og basisniveau
Ansvar, opgaver, tilbud og udfordringer
Regionshospitalet Silkeborg
Diagnostisk Center/M3
Marianne Æ. Pedersen Afdelings sygeplejerske / Jytte Jørgensen Specialuddannet kræftsygeplejerske
Her bor vi
Regionshospitalet
Silkeborg
Hvad er vores opgave for de palliative
patienter
• Som Anita Fogh har fremhævet, er det WHO’s definition af
den palliative indsats der er målet uanset om palliation
finder sted på specialist - eller basis niveau
•
WHO´s definition ”fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som
står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved
at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar
vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk,
psykisk, social og åndelig art”
• Sundhedsaftalen støtter dette og supplerer
• Vores ansvar er bl.a. at sikre sammenhængende
patientforløb på tværs af sektorgrænser
Regionshospitalet
Silkeborg
patienthistorie
Regionshospitalet
Silkeborg
Opgaver og ansvar i relation til
patienthistorien/ sundhedsaftalen
• Sikre patienten og dennes pårørende den nødvendige
støtte, så patienten i så vid udstrækning som muligt
bevarer sin livskvalitet både fysisk, psykisk, socialt
undervejs igennem forløbet og at patienten er i stand til at
håndtere hverdagen
• Sikre en målrettet intervention med udgangspunkt i den
enkelte patients behov, egne ønsker og situation
• Identificering og tidlig opsporing af behov for palliativ
indsats
• Behovsafdækning/screening så tidlig som muligt i forløbet
samt undervejs (fysiske/psykiske/sociale og eksistentielle
behov) (EORTC)
Regionshospitalet
Silkeborg
Fysiske problemstillinger
åndenød
træthed
ilt i hjemmet, lungefysioterapi
åben indlæggelse, terminalbevilling
kontakt til praktiserende læge, hjemmepleje
afholde udskrivningskonference
Regionshospitalet
Silkeborg
Psykiske problemstillinger
uhelbredeligt syg,
oplevelse af tab,
oplevelse af tab af kontrol,
angst, usikkerhed, utryghed
klar information i patientens tempo
dialog om bekymringer og handlemuligheder
opmærksomhed på patientens
mentale tilstand
yde omsorg præget af gensidighed,
tillid, åbenhed, forståelse, nærvær,
engagement og ansvarlighed
kontaktlæge/ kontaktsygeplejerske
sektor overgange/ sikre
sammenhæng
Regionshospitalet
Silkeborg
Sociale problemstillinger
sociale relationer, netværk,
hverdagslivet
vejledning/information om
støttemuligheder
primær sektor
palliativ team
hospice
socialrådgiver
plejeorlov
Regionshospitalet
Silkeborg
Eksistentielle problemstillinger
ændret oplevelse af meningen
og formålet med livet
lytte til patientens bekymringer,
overvejelser, ønsker, tanker,
følelser, holdninger og værdier
påpege patientens betydningsfuldhed
støtte selvværdsfølelsen
give patienten en oplevelse af at
kunne håndtere denne nye
situation så godt som muligt
anvise ressourcer hos patienten
selv og i sit netværk
afsnit M3 en fast base
Regionshospitalet
Silkeborg
Illustration af kræftpatientens forløb
Regionshospitalet
Silkeborg
Kræftpatienternes vej til Diagnostisk
Center til udredning eller indlæggelse
• Henvises via praktiserende læge til et af vore ambulatorier
til udredning og hurtig diagnosticering
• Henvises fra radiologisk afdeling til ambulant udredning og
hurtig diagnosticering
• Akut indlæggelse til akut modtage afsnit M1 herefter
udskrivelse til ambulant forløb eller overflytning til relevant
sengeafsnit og videre til hurtig diagnosticering og/eller
behandling
• Henvises fra onkologisk afd. til blodtransfusion eller andet
• Henvises fra palliativ team til indlæggelse
• Åben indlæggelse til et medicinsk afsnit i samarbejde med
primær sektor og praksis læge
Diagnostisk Center
Regionshospitalet
Silkeborg
Udfordringer i et hospitalsmiljø hvor lindring og
ikke helbredelse er målet.
Når fokus skal fjernes fra sygdommen og til det sygdommen
indebærer for patient og pårørende
• Vi skal skabe en tværfaglig arbejdskultur, hvor patientens
subjektive velbefindende bliver afsættet, og hvor
patientens og familiens oplevelser og opfattelser bliver
styrende for personalets tænke og handlemåder
• Hvor diagnostisk og behandlingsmæssig aktivitet kun
omfatter tiltag der virkelig betyder noget for patientens
velbefindende
• Fælles mål
• Vilje, kreativitet, nytænkning, engagement, faglighed,
erfaring og løbende dialog mellem alle parter
• Samarbejde, kommunikation, koordinering
• organisering
Regionshospitalet
Silkeborg
Hvordan vi har søgt at løse udfordringerne
• Organisering i afsnittet, hurtig udredning – fleksible
arbejdsgange, tidlig palliativ indsats (screening ved
udredning)
• Forløbsansvarlige kræftsygeplejersker
• Overlæge tilknytning
• Ugentligt møde med palliativ team
• Tværfaglige konferencer 3 gange ugentlig
• Nem tilgængelighed via direkte telefon
• Teamudvikling
• Kontaktperson ordning
• Projekt palliation på tværs (initiativ fra Silkeborg
Kommune)
• Målgruppen er alle patienter med livstruende sygdom
uanset hvilken livstruende sygdom det er
Regionshospitalet
Silkeborg
Lungekræftpatienter i Diagnostisk Center
og M3
• Lungeteamambulatoriet er fysisk i sengeafsnit M3, her
udreder vi for lungekræft. Undervejs i udredningen kan der
være brug for indlæggelse i M3
• I M3 er der 19 senge og i denne en kræftgruppe med ca. 7
sengepladser
• Når kræftpatienten er erklæret uhelbredelige syge med
palliative problemstillinger etablerer vi åben indlæggelse til
M3, det kan ske via lungeteam. palliativ team. akut
indlæggelse
Regionshospitalet
Silkeborg
Hilsen fra en patient
• Til alle i engle, der går lysende rundt og hjælper os med at
bære frygten, angsten, smerterne, afmagten og de dybe
frustrationer vi kommer i kontakt med i mødet med en
alvorlig måske dødelig sygdom.
En stor personlig tak fra mig - det har været en uvurderlig
hjælp i har givet mig…”
Regionshospitalet
Silkeborg