Quy trình hướng dẫn truyền thông giáo dục sức

Download Report

Transcript Quy trình hướng dẫn truyền thông giáo dục sức

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE
TRONG THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG
Mục tiêu bài học
1.
2.
3.
4.
Trình bày được yêu cầu về hoạt động TTGDSK của sinh viên trong học tập tại cộng
đồng.
Hướng dẫn được sinh viên chuẩn bị kế hoạch
thực hiện hoạt động TT-GDSK tại cộng đồng.
Hướng dẫn được sinh viên thực hiện TTGDSK tại cộng đồng
Đánh giá được kết quả SV thực hiện TT-GDSK
Những việc giảng viên cần làm
1.
2.
3.
Hướng dẫn cho sinh viên về mục tiêu học tập, chương trình,
quy trình học tập thực địa.
Hướng dẫn nội quy học tập thực địa.
Hướng dẫn cho SV yêu cầu học tập và phương pháp thực hiện:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Thu thập thông tin, xác định vấn đề sức khỏe,
Giáo dục sức khỏe,
Giao lưu
Hướng dẫn sinh viên phân tích số liệu và viết báo cáo.
Phối hợp với giảng viên kiêm nhiệm ở địa phương tổ chức hoạt
động học tập thực địa.
Theo dõi, giám sát sinh viên suốt quá trình học tập.
Đánh giá sinh viên qua quá trình học và báo cáo.
Tổng hợp điểm của sinh viên từ 4 điểm.
Thu thập các bảng điểm, sản phẩm học tập của sinh viên.
BAN ĐIỀU HÀNH THỰC ĐỊA
Y tế
Thôn,
…
Giảng viên
kiêm nhiệm
Giảng viên
ĐHY
ĐTĐH,
QLSV
CB lớp
Nhóm
học tập 1
Nhóm
PV 1
Nhóm
học tập 2
Nhóm
PV 2
Nhóm
học tập 3
Nhóm
PV 3
Nhóm
học tập 4
Nhóm
PV
Chia nhóm sinh viên trong học tập
thực địa và yêu cầu với SV

Nhóm phỏng vấn: mỗi nhóm 2 SV, tốt nhất có
cả nam và nữ trong nhóm:



Đảm bảo an ninh, an toàn
Hỗ trợ nhau
Nhóm học tập: Mỗi nhóm học tập bao gồm 3-4
nhóm phỏng vấn, như vậy gồm 6-8 sinh viên:




Hỗ trợ nhau trong thu thập thông tin,
Là đơn vị để giảng viên quản lý và giám sát
Là nhóm cùng thực hiện TT-GDSK
Là nhóm viết báo cáo cuối đợt
Yêu cầu thực hiện TTGDSK đối với sinh viên
(1) Cùng với nhóm viết hoàn thành ít nhất 01 bài phát thanh
về một vấn đề sức khỏe thường gặp tại cộng đồng và
thực hiện phát thanh trên loa phát thanh của thôn hoặc loa
phát thanh của xã  nộp 01 bài viết phát thanh cho giảng
viên sau khi đã thực hiện phát thanh.
(2) Cùng với nhóm thực hiện ít nhất 01 hoạt động truyền
thông giáo dục sức khoẻ trực tiếp tại cộng đồng về một
vấn đề sức khoẻ do nhóm lựa chọn  Mỗi nhóm nộp 01
bản kế hoạch TT-GDSK trực tiếp:

Nói chuyện giáo dục sức khoẻ

Thảo luận nhóm Giáo dục sức khoẻ

…
Hướng dẫn sinh viên chuẩn bị TT-GDSK

Thực hiện muộn nhất vào ngày đầu tiên SV ở thực địa

Chia nhóm sinh viên: chia sinh viên thành các nhóm nhỏ từ
5-8 sinh viên/1 nhóm

Phổ biến cho SV yêu cầu về TT-GDSK

Phân công nhiệm vụ cho các nhóm sinh viên:

Chọn chủ đề TT-GDSK

Lập kế hoạch cho hoạt động phát thanh và TT-GDSK trực
tiếp

Sắp xếp kế hoạch của các nhóm SV để tránh chồng chéo

Gợi ý cho cách SV làm việc nhóm: cả nhóm cùng tham
gia, phân công công việc cho các thành viên của nhóm,
hỗ trợ nhau
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh


Chọn chủ đề phát thanh
Xác định mục tiêu bài phát thanh:
1.
2.
3.
…
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh

Chọn chủ đề phát thanh

Xác định mục tiêu bài phát thanh:

Chuẩn bị dàn bài phát thanh:
- Nội dung theo trật tự lô gic
- Chỉ nên 4-5 phút: mỗi trang viết tay A4=1-1,5 phút
Ví dụ: TT-GDSK cho cộng đồng về phòng chống một bệnh nào đó:
- Tác hại/ảnh hưởng của bệnh đến cá nhân, gia đình, XH
- Những nguyên nhân, đường lây truyền bệnh.
- Biểu hiện và cách phát hiện bệnh sớm.
- Cách xử trí bệnh khi phát hiện.
- Phương pháp phòng, chống bệnh.
- Tóm tắt những nội dung chính.
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh

Chọn chủ đề phát thanh

Xác định mục tiêu bài phát thanh:

Chuẩn bị dàn bài phát thanh

Phân công viết nội dung từng phần trong bài:
Nên phân công 1-2 SV viết một phần
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh

-
Lưu ý khi viết nội dung cho từng phần (1):
Dùng ngôn ngữ thông thường, đơn giản, dễ
hiểu như khi nói chuyện.
Dùng câu ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản
Phiên âm rõ các tên nước ngoài, kể cả những
tên đã biết rõ.
Hạn chế sử dụng từ chuyên môn sâu.
Chọn cách hành văn cụ thể, có hình ảnh, các
dạng câu phong phú.
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh

Lưu ý khi viết nội dung cho từng phần (2):
- Trong văn viết, có một số câu khó nhận ra khi nói (:, ngoặc
đơn ( ), dấu gạch nối (-), dấu ngoặc kép (“ ”), cần chuyển
thành từ ngữ như: “gồm”, “nghĩa là” hoặc ghi chú rõ chữ
này viết trong ngoặc kép.
- Khi bài có nhiều ý cần liệt kê thì nên đánh số như: một là,
hai là...
- Lặp lại những từ dẫn để tránh gây hiểu lầm “HIV không lây
qua ăn uống, không lây qua bắt tay...
- Tóm tắt ý để chuyển qua đoạn khác.
- Cuối bài nên tóm tắt, nhấn mạnh các thông tin chủ chốt.
Hướng dẫn các bước của hoạt động phát thanh

Chọn chủ đề phát thanh

Xác định mục tiêu bài phát thanh:

Chuẩn bị dàn bài phát thanh

Phân công viết nội dung từng phần trong bài

Liên hệ phát thanh: thời gian, địa điểm, …

Phát thanh

Rút kinh nghiệm sau buổi phát thanh
Hướng dẫn thực hiện TT-GDSK trực tiếp
1.
2.
3.
4.
5.
Chọn chủ đề
Xác định đối tượng và mục tiêu truyền thông
Chọn phương pháp TT-GDSK trực tiếp: Thảo
luận nhóm hay Nói chuyện TT-GDSK…?
Xác định thời gian và thời lượng TT-GDSK
Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết cho buổi
TT-GDSK
Hướng dẫn thực hiện TTGDSK trực tiếp
5.
Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết cho
buổi TTGDSK:
1. Nói chuyện: Chuẩn bị nội dung chi tiết
2. TL nhóm: Chuẩn bị câu hỏi thảo luận
VÍ DỤ: KẾ HOẠCH NÓI CHUYỆN GDSK
Nội dung
Thời
gian
thực
hiện
Phương pháp
trình bày
Vật liệu
cần
thiết
1. Giới thiệu chung 5 phút
về dịch tễ học
H5N1
Thuyết trình
Áp
phích
2. Tác nhân gây
bệnh
10 phút
Thuyết trình
và đặt câu hỏi
Áp
phích
3. Các biểu hiện
của cúm H5N1
10 phút
Thuyết trình
và đặt câu hỏi
Áp
phích
4. Cách xử trí khi
10 phút
phát hiện cúm
H5N1 ở cộng đồng
Thuyết trình
và đặt câu hỏi
Áp
phích
5. Phòng lây
truyền cúm H5N1
ở cộng đồng
Thuyết trình
và đặt câu hỏi
Áp
phích
10 phút
Người chịu
trách nhiệm
chuẩn bị và
thực hiện
Tên SV?
VÍ DỤ: KẾ HOẠCH THẢO LUẬN NHÓM GDSK
Nội dung/Câu hỏi
Thời
gian
Phương pháp
Phương
tiện cần
thiết
1. Làm quen, giới thiệu
chủ đề, mục tiêu, phương
pháp làm việc và thời gian
10 phút
Thuyết trình và
trao đổi
2. Câu hỏi 1: Anh/chị nhận
thấy tình hình mắc tiêu
chảy ở xã ta như thế nào?
15 phút
Đặt câu hỏi,
thảo luận, tóm
tắt và bổ sung
Áp phích
3. Câu hỏi 2: Theo anh/chị
ở xã ta, những nguyên
nhân chính nào gây ra
bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ?
15 phút
Đặt câu hỏi,
thảo luận, tóm
tắt và bổ sung
Áp phích
4. Câu hỏi 3: Theo anh/chị 15 phút
Làm thế nào để giảm được
bệnh tiêu chảy ở xã ta?
Đặt câu hỏi,
thảo luận, tóm
tắt và bổ sung
5. Tóm tắt nội dung thảo
luận, giải đáp thắc mắc
Thuyết trình và
đặt câu hỏi
15 phút
Người chịu
trách nhiệm
chuẩn bị và thực
hiện
Tên SV chủ trì,
thư ký?
Áp phích
Tờ rơi
Hướng dẫn thực hiện TT-GDSK trực tiếp
6.
Tìm địa điểm thích hợp thực hiện TTGDSK
7.
Mời đối tượng
8.
Chuẩn bị các vật liệu hỗ trợ và hậu cần
9.
Thực hiện TT-GDSK
10.
Họp, rút kinh nghiệm và làm báo cáo
Đánh giá sinh viên thực hiện TTGDSK

Dựa vào:
 Kết
quả học tập của cả nhóm: chọn
chủ đề, xây dựng nội dung, số lượng
buổi/hoạt động truyền thông …
 Thái
độ học tập và sự tham gia trong
làm việc nhóm và các thể hiện của
các nhân