Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu

Download Report

Transcript Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami a ustawa o utrzymaniu

Gminne Zakłady Gospodarki Odpadami
a
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zwana
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6d.
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany
zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo
przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6d.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w szczególności:
5). szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom
odbierającym
odpady
komunalne
od
właścicieli
nieruchomości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6e.
Spółki z udziałem gminy mogą odbierać odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, w przypadku, gdy
zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d
ust. 1.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 6f.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1,
umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9d.
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących
wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i
urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy
magazynowo-transportowej.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 9d.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w
ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r.
W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę
między innymi:
• Dwóch pojazdów wyposażonych w systemy zgniotu
odpadów
• Dwóch pojazdów do selektywnej zbiórki odpadów
• Jednego pojazdu bez systemu zgniotu.
Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r
•
•
•
•
W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę
między innymi:
Posiadania bazy transportowo – magazynowej zapewniającej
gromadzenie czasowe odpadów z selektywnej zbiórki
Odpowiednio zabezpieczonego przed przesiąkaniem
utwardzonego placu wyposażonym w separatory
odprowadzające ścieki do kanalizacji
Urządzeń do mycia podwozi samochodów
Ciągłego monitoringu bazy
Projekt rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r
W projekcie wymagano posiadanie przez przedsiębiorcę
między innymi:
• monitoringu GPS pojazdów odbierających odpady wraz z
czujnikami monitorującymi pracę niektórych urządzeń
pojazdu w tym pracy urządzenia zasypowego
• systemów mycia pojemników*
•systemów mycia pojazdów*
• warsztatu naprawczego*
* lub posiadania umowy na wykonanie w/w usług.
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
Wychodząc naprzeciw wprowadzanym zmianom
oraz
dostrzegając w nich szansę na poprawę jakości i efektywności
gospodarowania odpadami proponujemy stworzenie wraz z
MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli spółki prawa handlowego, w
formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której
zapraszamy samorządy gmin posiadających własne zakłady
budżetowe zajmujące się gospodarka odpadami jako
przyszłych potencjalnych udziałowców.
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
Proponujemy aby wkłady wspólników pokryte zostały
aportem maszyn i urządzeń, w które wyposażone są dziś
gminne zakłady budżetowe oraz środkami finansowymi w
miarę możliwości gmin udziałowców spółki.
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
Proponujemy przejęcie i zatrudnienie w tworzonej spółce
pracowników zatrudnionych w gminnych zakładach
budżetowych zajmujących się gospodarką odpadami. Osoby te
znają najlepiej obszar gminy i są cennym potencjałem wiedzy
o właścicielach nieruchomości, w których wytwarzane są
odpady.
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
MZK sp. z o. o. w Stalowej Woli ze swej strony proponuje
wniesienie do spółki kapitału w wys. 1.000.000 zł a także
nowoczesne rozwiązania techniczne i
logistyczne
zapewniające konkurencyjna pozycję na rynku.
MZK sp. z o. o. w Stalowej woli zapewni ze swej strony
również pełną współpracę w zakresie korzystania ze sprzętu,
rozwiązań logistycznych, informatycznych a także niezbędne
szkolenia
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
• - zarządzanie i administrowanie przez MZK sp. z o.o.,
• - zatrudnienie w spółce osób pracujących w gminnych
zakładach budżetowych
• - współpraca i powiązania kooperacyjne z MZK sp. z o.o.
• - obsługa w zakresie odbioru odpadów z terenów gmin
wspólników spółki
• - w miarę możliwości zdobywania zamówień z innych
gmin
CELE SPÓŁKI
Cel na rok 2013 to:
Uzyskanie wystarczającej konkurencyjności aby było możliwe
utrzymanie dotychczasowego obszaru działalności tych
gminnych zakładów, których gminy staną się udziałowcami
spółki.
CELE SPÓŁKI
Cel strategiczny:
to uzyskanie w ciągu trzech – do pięciu lat od powstania spółki
pozycji lidera na rynku odbioru odpadów i gospodarki
odpadami w regionie.
Rewolucja śmieciowa
Zagrożenie czy szansa na rozwój
REMONDIS, SITA, ALBA, A.S.A
i inni
nie są wcale lepsi od nas
Wykorzystajmy szansę bo
wspólnie nie jesteśmy słabsi.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Mariusz Piasecki
Miejski Zakład Komunalny sp. z o. o.
w Stalowej Woli