Plik do pobrania

download report

Transcript Plik do pobrania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH –
NOWE OBOWIĄZKI GMIN
mgr inż. Paweł Ciećko
Małopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
ZMIANY



Wprowadzenie
Celowość zmian
Nowe obowiązki gmin – poziomy odzysku, recyklingu,
ograniczenia składowania



Terminy
Sankcje
Administracyjne kary pieniężne
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie
nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi (tj. przejęcie odpowiedzialności przez
gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla
mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie
odpadów).
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
CELE ZMIAN




Poprawa stanu środowiska poprzez objęcie
systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy.
Upowszechnienie segregacji „u źródła”.
Zmniejszenie ilości składowanych odpadów
komunalnych.
Powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN

Przeprowadzenie przetargu na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Budowa, utrzymanie, i eksploatacja regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(realizacja w drodze przetargu/koncesji/ew.
samodzielnie).

Określenie stawki opłaty, trybu i częstotliwości
jej uiszczania.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN

Tworzenie punktów selektywnego zbierania.

Wymierzanie kar dla przedsiębiorców.

Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw
i obowiązków właścicieli nieruchomości.

Udostępnienie na stronie internetowej gminy
informacji m.in. o podmiotach odbierających
odpady.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN – POZIOMY ODZYSKU,
RECYKLINGU, OGRANICZENIA SKŁADOWANIA

Do 31 grudnia 2020 r. gminy są obowiązane
osiągnąć:



Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe –
rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata
oraz sposób ich obliczania.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN – POZIOMY ODZYSKU,
RECYKLINGU, OGRANICZENIA SKŁADOWANIA

Ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegającej biodegradacji przekazywanej do
składowania:



Do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
Do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Uzyskanie tych poziomów będzie stopniowe –
rozporządzenie określi poziomy na kolejne lata
oraz sposób ich obliczania.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN – POZIOMY ODZYSKU,
RECYKLINGU, OGRANICZENIA SKŁADOWANIA

Szacunkowe wskaźniki udziału odpadów
ulegających biodegradacji w odpadach
komunalnych, w przypadku braku badań własnych
wynoszą:

52% dla miast,

43% dla wsi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
OBOWIĄZKI GMIN – POZIOMY ODZYSKU,
RECYKLINGU, OGRANICZENIA SKŁADOWANIA

Dla obliczenia wielkości odniesienia, czyli masy
odpadów ulegających biodegradacji (OUB)
wytworzonych w roku 1995, w przypadku braku
danych szczegółowych należy przyjąć następujące
wskaźniki wytwarzania:

155 kg OUB/mieszkańca na rok dla miasta,

47 kg OUB/mieszkańca na rok dla wsi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
TERMINY DLA GMIN

Od 1 stycznia 2012 r. gminy prowadzą rejestr
działalności podmiotów prowadzących działalność w
zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Roczna sprawozdawczość – do 31 marca 2013 r. gminy
przedkładają Marszałkowi i Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie
za rok 2012 dot. osiągniętego poziomu odzysku,
recyklingu i ograniczenia składowania odpadów
ulegających biodegradacji.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
TERMINY DLA GMIN

Uzyskanie poziomu odzysku i recyklingu zgodnie
z rozporządzeniem.

Pobieranie opłat i przejmowanie obowiązków
od właścicieli nieruchomości – do dnia 31 marca
2013 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
SANKCJE



Nieterminowe przekazywanie rocznego sprawozdania –
100 zł za każdy dzień opóźnienia - obowiązuje
od 01.01.2013 r.
Za niedopełnienie uzyskania poziomu odzysku
i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska wymierza sankcje
karne – wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości –
od 10 000 zł do 50 000 zł – obowiązuje
od 01.07.2013 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
SANKCJE

Nie osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia
składowania odpadów ulegających biodegradacji –
iloczyn stawki opłaty marszałkowskiej za zmieszane
odpady komunalne i brakującej masy odpadów
komunalnych [Mg].

Niewykonanie obowiązku osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. :



poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania:


do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Kary pieniężne będzie nakładać Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska (WIOŚ)
wójt, burmistrz lub prezydent miasta
wniosek o zawieszenie zapłaty kary na okres konieczny do
podjęcia działań naprawczych ale < 5 lat
WIOŚ może przychylić się do wniosku

Po usunięciu przyczyn nałożenia kary pieniężnej będzie ona
podlegać umorzeniu.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
mgr inż. Paweł Ciećko
[email protected]
Małopolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel. +48 12 422 48 95
www.krakow.pios.gov.pl