„Dobre rady na odpady…” Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się.

download report

Transcript „Dobre rady na odpady…” Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się.

„Dobre rady na odpady…”

Odpady - definicja

Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Są to jedynie substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach.

Odpady komunalne - definicja

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)

odpady komunalne

– rozumie się przez to „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”

Bioodpady – definicja

Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

odpadów. (Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania • Uchwałę Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie

"Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

" , M.P. 2010 nr 101 poz. 1183, • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206 – dzielący odpady w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup. • Istotna część kwestii dotyczących odpadów komunalnych

reguluje

ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

gminach),

znowelizow

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. , dalej jako ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w

ana ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

(Dz. U. z 2011 nr 152 poz. 897).

DECYZJA GMINA ZAKŁAD LUB PRZEDSIĘBIORCA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI Obecnie zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi polskie gminy realizują w dwóch podstawowych systemach: po pierwsze na podstawie umów zawieranych przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Wariant podstawowy (obecny)

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina powinna, samodzielnie lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – na podstawie planu gospodarki odpadami i regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie – zapewniać i nadzorować tworzenie i rozwój rynku, tak aby zapewnić: - objęcie wszystkich mieszkańców gminy i podmiotów odpadów komunalnych, aby było możliwe: - ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; - budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeniami do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.

Wariant podstawowy (przyszłościowy)

UMOWA REJESTR GMINA OPŁATA OPŁATA ZAKŁAD LUB PRZEDSIĘBIORCA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH I W GMINACH, KTÓRE PODJĘŁY UCHWAŁĘ O PRZEJĘCIU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH Zgodnie z nową ustawą, gminy mają obowiązek zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić również o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. Jednakże, jeśli w gminie taka uchwała nie zostanie podjęta, system będzie funkcjonował według innych zasad. Inna będzie też rola gminy w takim podsystemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne – wytwarzanie

- W Polsce jeden człowiek produkuje średnio 800 kg odpadów na rok. - Przeciętne gospodarstwo domowe składające się z czterech osób wytwarza zatem ponad trzy tony śmieci.

Segregacja odpadów

- Segregacja odpadów polega na podziale śmieci według materiału z jakiego są wykonane, np. papieru, szkła, plastiku. - Dzięki segregacji możliwe jest powtórne wykorzystanie tych surowców w procesie recyklingu.

Papier

Wrzucamy: - gazety - książki - czasopisma - kartony z opakowań - tekturę - torby papierowe - pudła papierowe

Nie wrzucamy:

- tworzyw sztucznych - kalki - celofanu - papieru zatłuszczonego i silnie zabrudzonego - opakowań po mrożonkach - papieru higienicznego

Plastik

Wrzucamy:

- plastikowe pojemniki oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP, butelki PET po napojach - plastikowe zakrętki - czyste butelki po kosmetykach, środkach czystości - woreczki po mleku - czystą folie opakowaniową

Nie wrzucamy:

- butelek i pojemników po olejach, smarach i innych środkach chemicznych - naczyń jednorazowych - styropianu - zabawek - metalowych zakrętek

Szkło

Wrzucamy:

- czyste szklane butelki (białe i kolorowe) - słoiki - szklane opakowania po napojach i artykułach spożywczych i przemysłowych

Nie wrzucamy:

porcelany - tworzyw sztucznych - luster - opakowań po lekach - szkła zabrudzonego farbami lub smarami - termometrów - świetlówek

Co to jest recykling?

Recykling to powtórne wykorzystanie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu takim jak pierwotny lub innym.

Korzyści

Segregowanie odpadów daje pośrednio korzyści ekonomiczne – brak opłat za ich składowanie oraz ekologiczne – ochronę środowiska poprzez jego oszczędne wykorzystywanie.

Co zyskujemy?

- 1 tona papieru pozwala zaoszczędzić 2,5-7m 3 składowisku, około 27000 dm 3 wolnego miejsca na wody, około 1500 dm 3 ropy naftowej i około 4000 kWh energii, czyli tyle ile jest potrzebne do ogrzania średniej wielkości mieszkania przez pół roku, - 1 tona szkła pozwala zaoszczędzić około 600 ton piasku, około 200 kg sody kalcynowanej i tyle samo wapienia oraz około 70 kg skalenia, czyli zmniejszyć degradację środowiska przyrodniczego związaną z uzyskaniem metodą odkrywkową tej ilości surowców. Zmniejsza się blisko o 30% zużycie energii i o blisko 50% zużycie wody, maleje także zanieczyszczenie powietrza

-Z makulatury po przerobieniu powstaje nowy papier. Dzięki

temu oszczędza się energię i nie trzeba ciągle wycinać drzew. Stos gazet o wysokości 125 cm przerobiony ponownie na papier ratuje życie sześciometrowej sośnie, która rośnie aż 20 lat!

Czy wiesz, że wyprodukowanie jednej tony papieru to ścięcie siedemnastu drzew? Jedna tona makulatury oszczędzi piętnaście z nich. Zbierając makulaturę pozwalasz rosnąć drzewom i chronisz lasy.

- Puste butelki i stłuczka szklana są rozdrabniane i przetapiane na nowe szkło. Powstają więc nowe butelki, słoiki, wazoniki, naczynia.

- Odpadki z jedzenia i terenów zieleni służą do produkcji kompostu. To doskonały nawóz świetnie nadający się choćby do przydomowego ogródka - Ponownie wykorzystuje się też plastik i aluminium (nie używaj ich jednak, jeśli nie musisz, bo zaśmiecają środowisko, a przy ich produkcji uwalnia się wiele trujących substancji).

Segregując odpady zapłacisz mniej…

Już od 01.07.2013r. obowiązywać będą nowe przepisy, dlatego zacznij segregować śmieci – ZAPŁACISZ MNIEJ!

- 10 zł./os. w przypadku segregowania odpadów, - 15 zł./os. w przypadku braku segregacji.

SEGREGOWANIE ŚMIECI SIĘ OPŁACA!

POMÓŻ INNYM!

Jeżeli sam segregujesz śmieci, zwróć uwagę czy robi to również Twój sąsiad, bo liczyć się będzie odpowiedzialność zbiorowa… jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

Śmieci to nie żarty, drodzy Przyjaciele!

Popatrzcie dookoła, jest tu ich zbyt wiele: Śmiecę ja i śmiecisz Ty.

Nic Cię nie martwi?

Nie jesteś zły?

Więc dobrą radę dla wszystkich mamy: Jeśli planetę Ziemię kochamy, Starajmy się czystość wprowadzać w życie, Piękniejszym będzie Świat nasz o świcie...

K O N I E C