GMINA DOBROŃ Założenia i cele zmienionej ustawy  Przejęcie przez gminy obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  Uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami 

download report

Transcript GMINA DOBROŃ Założenia i cele zmienionej ustawy  Przejęcie przez gminy obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  Uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami 

GMINA DOBROŃ
Założenia i cele zmienionej ustawy
 Przejęcie przez gminy obowiązków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi
 Uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami
 Upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania „u źródła”
 Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska
 Monitorowanie i kontrola sposobu postępowania z odpadami
Obowiązki gminy w świetle nowej ustawy
 Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi
 Umożliwienie mieszkańcom selektywnego zbierania odpadów komunalnych
obejmującego co najmniej następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne,
szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne
 Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOKów
 Zorganizowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami
Do tej pory było tak …
UMOWA
OPŁATA
WYWÓZ
ZAGOSPODAROWANIE
albo tak …
A teraz będzie tak …
DEKLARACJA
URZĄD GMINY
OPŁATA
UMOWA
WYWÓZ
OPŁATA
ZAGOSPODAROWANIE
P
R
Z
E
T
A
R
G
Co zapewni gmina
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obejmowała:
 odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
zmieszanych oraz odpadów wysegregowanych, podzielonych na
następujące frakcje: odpady suche (papier, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe), szkło, bioodpady;
 możliwość dostarczenia do działającego całorocznie Punktu Zbiórki
Selektywnej Odpadów Komunalnych tzw. odpadów problemowych.
Co przyjmie PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie przyjmował bez dodatkowych opłat
odpady problemowe, które z jakiegoś powodu, np. rozmiaru, nie mogą być odebrane
przez firmę wywozową w czasie regularnego objazdu.
Do PSZOKa będzie można przez cały rok dowozić następujące wysegregowane odpady:
 papier, metal, szkło
 tworzywa sztuczne
 opakowania wielomateriałowe
 odpady zielone – gałęzie, trawa
 przeterminowane leki
 chemikalia – farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe stosowane w gospodarstwach domowych
 zużyte baterie i akumulatory
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 odpady wielkogabarytowe
 odpady budowlano – rozbiórkowe w ilości 1,1 m³ od nieruchomości na rok
 zużyte opony od aut osobowych.
Co mi da segregacja
Gmina jest zobowiązana ustalić niższe stawki opłaty za
odbiór odpadów dla osób, które zadeklarują segregację.
Nie ma obowiązku segregacji, można oddawać tylko odpady
komunalne zmieszane, ale wówczas stawka opłaty wzrośnie
dwukrotnie.
Opłaca się segregować !!!
Segregujący płacą mniej !!!
Dlaczego warto segregować
 Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie
wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji
z surowców;
 Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel i ropę naftową;
 W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez
6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do
1000 lat; a gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas ………..
z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19000 puszek po
konserwach 1 auto, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower;
 Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza,
a tym samym chroni lasy – wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia
17 drzew, ze 100 ton odzyskanej makulatury wyprodukować można 90 ton papieru;
 Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka
świecąca bez przerwy 4 godziny – szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystane
nieograniczoną ilość razy.
Etapy „rewolucji śmieciowej”
 Do końca 2012 roku Rada Gminy podejmuje obligatoryjne uchwały, regulujące
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 Właściciele nieruchomości składają do Urzędu Gminy deklaracje, w których
samodzielnie obliczają należną opłatę za odbiór odpadów. Termin złożenia
pierwszej deklaracji upływa 31 marca 2013 roku.
 W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina organizuje przetarg, w którym wybiera
jednego dla terenu całej gminy operatora realizującego usługę odbioru odpadów.
 Od 1 lipca 2013 roku system zaczyna funkcjonować. Mieszkańcy otrzymują
harmonogram wywozu, wnoszą opłaty do Gminy, a Gmina zapewnia odbiór
odpadów. Należy pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami podlegać
będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec niepłacących będą
wyciągane takie same konsekwencje, jak w przypadku niepłacenia podatku od
nieruchomości.
Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja
i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem,
którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania
całego naszego społeczeństwa.
Korzyści płynące z nowego systemu gospodarki odpadami
to przede wszystkim ograniczenie ilości odpadów
trafiających do składowania, to czyste środowisko
i szansa na niezaśmiecony krajobraz za oknem.