opisna geometrija

download report

Transcript opisna geometrija

OPISNA
GEOMETRIJA
Doc. dr. Domen Kušar
Asist. Mateja Volgemut
GEOMETRIJA IN ARHITEKTURA
Sancho – Madridejros Architectural Office,
Himmelb(l)au
VSEBINA PREDMETA
- Uvodni del ter osnove opisne geometrije
- Mongeova metoda prirejenih normalnih projekcij
- Senčenje (poševna projekcija) v Mongeovi metodi
- Kotirana projekcija
- Aksonometrija (s senčenjem)
- Centralna projekcija (perspektiva)
OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV
-Začetni test prostorske predstave.
-Izdelava 20 vaj prvega semestra.
-Obisk vaj na FA.
-Izdelava seminarskih in klavzurnih vaj.
-Kolokvij (ob koncu semestra je potrebno opraviti en kolokvij - več rokov).
-Izdelava vaj (programov) drugega semestra.
-Pisni (in ustni) izpit ter zaključni test prostorske predstave.
Pogoj za priznavanje “delno opravljenega predmeta” je opravljen kolokvij!
DELITEV ŠTUDENTOV GLEDE NA DOSEDANJE DELO PRI
PREDMETU OPISNA GEOMETRIJA
1. SKUPINA – Prvič redno in izredno vpisani študenti (vaje delajo po programu 2011-2012)
2. SKUPINA – Neuspešni študenti (z urejenim študentskim statusom). Študentom se prizna
opravljen sklop:
- vaje I. semestra
- kolokvij,
- vaje II. semestra.
Manjkajoče obveznosti opravijo po programu za 2011-2012 (en izredni kolokvijski rok bo konec
novembra ali začetek decembra)!
Podatke za izdelavo vaj II. semestra bova delila v začetku februarja 2012!
Za opravljanje predmeta je potrebno imeti priznan status študenta in izpolniti priglasnico za
opravljanje.
RAZPORED PREDAVANJ, VAJ IN GOVORILNIH UR
PREDAVANJA:
ponedeljek 1515 – 1600 (Plečnikova predavalnica)
VAJE:
predavalnica)
ponedeljek 1015 – 1200 (Stara predavalnica)
četrtek 1115 – 1300 (Stara predavalnica)
GOVORILNE URE (začasni razpored):
doc. dr. Domen Kušar
četrtek: 13.00 – 14.00 (?).
petek: 11.00 – 12.30. uri
email: [email protected]
asist. Mateja Volgemut
torek: 11.00 – 12.00
email: [email protected]
kabinet št. 67 (novi zgradba FA, kabinetna etaža)
tel.:
(1) 200 07 56
RAZPORED PREDAVANJ, VAJ IN GOVORILNIH UR
Za spremljanje predavanj in vaj na FA potrebno imeti:
- zvezek A4 format (najbolje mali karo)
- ravnilo (trikotnik) in šestilo
- svinčnik (trdi, mehki), radirka, barvice
VAJE PRVEGA SEMESTRA
- 20 vaj
- Oddaja na formatu DIN A4.
- Roki oddaj bodo objavljeni. Vaje so ocenjene z ocenami 0, 1, 2
- Vaje se oddaja v ponedeljek pred predavanji (ni potrebno osebno prinesti
vaje).
- Pregledane vaje se vrne v roku enega tedna na vajah.
- Vsak bo dobil svoje podatke (številka OPG 1-220).
- Besedilo nalog z roki oddaj bo v fotokopirnici in na spletnih straneh
predmeta.
- Zaradi lažje evidence bo letnik razdeljen v štiri enake skupine (po
abecednem vrstnem redu priimkov)
- Vaje se riše klasično (tuš, “rapidograf”, “rotring”…) ali na računalnik.
- Opravljene vaje so pogoj za opravljanje kolokvija.
- Boljše ocene redno oddanih vaj pomenijo lažji pristop na kolokvij (ni
potrebno imeti prav vseh vaj) in lažje naloge na kolokviju (prvi roki –
zlati roki).
- Glede grafike se je potrebno držati “Navodil” – dobijo se v fotokopirnici in na
spletnih straneh predmeta.
-Vaje se bo pregledovalo po objavljenem razporedu najdlje do 1.5.2012!
LITERATURA
- lastni zapiski, gradivo na spletni strani predmeta, internet
- Prebil, Ivan: Opisna geometrija. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1994
- Sajovic, Oton: Opisna geometrija I. DZS, Ljubljana 1951
- Jeran, Fran, Sajovic, Oton: Osnove opisne geometrije, DZS, Ljubljana 1958
- Sršen, Lenka: Opisna geometrija. Fakulteta za strojništvo. Ljubljana 1989.
- Božičević, Juraj: Deskriptivna geometrija, Zagreb 1958
- Niče, Vilko: Deskriptivna geometrija I in II, Školska knjiga, 1991
- Sajovic, Oton: Normalna aksonometrija, MK, Ljubljana 1962
- Božičević, Juraj: Linearna perspektiva, Zagreb 1942
- http://geometrie.uibk.ac.at/lehre.htm
-http://www.grad.unizg.hr/nastava/geometrija/ng/vjezbe.html
POMEBNI ROKI V OKTOBRU IN NOVEMBRU
17.10.2011
Zadnji dan za oddajo priglasnice.
Oddaja 1. vaje.
24.10.2011
Oddaja 2., 3. in 4. vaje (roki oddaje ostalih vaj bodo
objavljeni naknadno).
Zadnji dan za oddajo slikice.
31.10. 2011
2.- 4.11.2011
Praznik – predavanja in vaje odpadejo.
Terenske vaje – rednega pouka ne bo.
10. in 14.11. 2011 Izdelava 10. vaje na FA (podatke – točke je potrebno
predhodno narisati doma)
24. in 28.11. 2011 Izdelava 15. vaje na FA (podatke – točke je potrebno
predhodno narisati doma)
VAJA št. 1 (uvodna vaja)
Nariši naslednje tipe črt dolžine 15 cm:
1. Neprekinjena črta debeline 0.3 mm.
2. Neprekinjena črta debeline 0.8 mm.
3. Prekinjena črta debeline 0.3 mm.
4. Črtopična črta debeline 0.8 mm.
5. Črtopična črta debeline 0.3 mm.
6. Pikčasta črta debeline 0.3 mm (gostota pikic naj bo 1 pika na cca 1.5-2 mm).
7. Neprekinjena črta debeline 0.8 mm in na njej 3 krožce premera 1.5 mm, medsebojno
oddaljene 4 cm in z oznako A, B, C. Znotraj vseh krožcev mora biti belo. Višina črk
je 3.5 mm. Vsi krožci se rišejo s tušem debeline 0.3 mm!
8. Neprekinjena črta debeline 0.8 mm in na njej 3 krožce premera 1.5 mm, medsebojno
oddaljene 4 cm in z oznako 1, 2, 3. Višina črk je 3.5 mm.
9. Neprekinjena črta debeline 0.3 mm in na njej 3 krožce premera 1.5 mm, medsebojno
oddaljene 4 cm in z oznako A’’, B’’, 3’’. Od vseh treh krožcev nariši pikčaste črte
navzdol v dolžini 1.5 cm.
10. Neprekinjena črta debeline 0.3 mm in na njej 3 krožce premera 1.5 mm, medsebojno
oddaljene 4 cm in z oznako A’, B’, 3’. Od vseh treh krožcev nariši pikčaste črte
navzdol in navzgor v dolžini 1.5 cm.
Črte so medsebojno oddaljene 1.5 cm oz. 2 cm (kjer so oznake) oz 4 cm (kjer so vmes
navzdol in navzgor pikice.
Risba mora biti lepa in pregledna!
Rok oddaje: 17.10.2011!
SPREDNJA
STRAN LISTA!
(debeline črt so simbolne!)
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
ZADNJA STRAN LISTA!
Naslov naloge!
1. vaja
Besedilo!
018
1
3
Janez Mlinar
6.5
2011/2012
6.5
2.5
1
Nariši tipe črt in točk po dani
predlogi!
Vaja 1
3
1
OPISNA GEOMETRIJA
2011/2012
2. teden
OSNOVNI ELEMENTI OPISNE GEOMETRIJE IN
AKSIOMATIČNI TEMELJI GEOMETRIJE
PROJICIRANJE IN PROJEKCIJE
PROJEKCIJSKE RAVNINE
KOORDINATNI SISTEM IN
PROJEKCIJA TOČKE
PROJICIRANJE je osnovna metoda opisnogeometrijskega upodabljanja...
OPISNA GEOMETRIJA je veda o projiciranju
POTREBNI ELEMENTI ZA PROJICIRANJE
-Projekcijsko
izhodišče
-Projicirni žarki
-Projekcijska ravnina
-Objekt
DVOJNOPROJECIRNA ORTOGONALNA PROJEKCIJA – MONGEOVA
PROJEKCIJA
DESNI IN LEVI SISTEM
DESNOSUČNI (ANGLEŠKI) SISTEM
LEVOSUČNI (FRANCOSKI) SISTEM
PROJEKCIJA TOČKE
PROJEKCIJA TOČKE
KVADRANTI IN OKTANTI