Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL

download report

Transcript Õpilase vaimse tervise hindamine JUHENDMATERJAL

ÕPILASE VAIMSE TERVISE HINDAMINE

JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE Siivi Hansen, Kädi Lepp Tervise Arengu Instituut, SA Tallinna Koolitervishoid 2011

VAIMSE TERVISE MÕISTE

  Vaimset tervist käsitletakse heaolu seisundina, milles indiviid saab realiseerida oma võimeid, tuleb toime pingetega elus, töötab tulemuslikult ja viljakalt ning annab oma panuse ühiskondlikku ellu (WHO 2001).

Vaimne tervis on üldise tervise lahutamatu osa, mis peegeldab tasakaalu indiviidi ja keskkonna vahel

KOOLIÕDEDE ÜLESANDED

„ Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse“ § 43 lõige 1 alusel SM 13.08.2010 määrus nr 54.

Määruses on kooliõe ülesannetena muu hulgas loetletud järgnevad tegevused:   I, III, VII ja XI klassi õpilastele ennetava tervisekontrolli teostamine, mis hõlmab õendusanamneesi kogumist, terviseseisundi hindamist, sh pikkuse ja kaalu mõõtmist, KMI määramist, nägemisteravuse kontrolli, vererõhu mõõtmist, rühi kontrolli, naha- ja limaskestade seisundi hindamist, luu- ja lihaskonna seisundi hindamist, sugulise arengu hindamist, vaimse tervise hindamist.

õpilaste individuaalne nõustamine tervise, terviskäitumise ja vajadusel reh. Plaaniga seotud küsimustes

M

IKS SEE ON VAJALIK

?

K

UIDAS SEDA TEHA

?

JUHENDMATERJAL KOOLIÕDEDELE

J

UHENDI EESMÄRK Käesoleva juhendi eemärgiks on olla õele abiks kooliõe tööd reguleerivas määruses loetletud ülesannete täitmisel:  anda teadmisi vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest  vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest     kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades olla toeks koostööl teiste koolitöötajatega lapsevanematega ja spetsialistidega väljaspool kooli tuua viiteid, kust oma teadmisi ja oskusi veelgi täiendada.

J

UHENDI KOOSTAJAD  Autorid Anu Susi ja Ruth Tohvre Tartu Ülikooli Kliinikum  Retsenseeris Anne Kleinberg SA Tallinna Lastehaigla  Tänud Kädi Lepp ja Raissa Zhmarjova SA Tallinna Koolitervishoid  Tänud Zrinka Laido ja Lauraliisa Mark Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut  Tänud kõigile materjali valmimisele kaasa aidanud kooliõdedele.

 Koostas Siivi Hansen Tervise Arengu Instituut

J

UHENDMATERJALI ÜLESEHITUS

1

            

Sisukord Sissejuhatus. Juhendi eesmärk. 1. Vaimne tervis

1.1 Vaimse tervise probleemide ennetamine 1.2 Vaimse tervise probleemide äratundmine

2. Suhtlemine ja koostöö

2.1 Lapsega suhtlemine 2.2 Koostöö vanemate ja võrgustikuga 2.3 Lisainformatsiooni hankimine

Kriisiolukorrad

3.1 Tegutsemine kriisiolukorras, kui õpilane käitub ohtlikult 3.2 Tegutsemine väärkohtlemise kahtluse korral 3.3 Tegutsemine enesetapuohu korral

                

J

UHENDMATERJALI ÜLESEHITUS

2

3. 4. Psüühikahäired lapse- ja noorukieas

4.1 Meeleoluhäired (F 31-33) 4.1.1 Depressioon 4.1.2 Bipolaarne meeleoluhäire 4.2 Ärevushäired (F40–42) 4.3 Kohanemishäired (F 43) 4.4 Hüperkineetilised häired (F90–91) 4.5 Käitumishäired ( F91–92) 4.6 Spetsiifilised õpivilumuste häired (F81) 4.7 Söömishäired (F50) 4.8 Pervasiivsed arenguhäired e autismispektri häired (F84) 4.9 Vaimne alaareng (F 7) 4.10 Enurees ja enkoprees (F98) 4.11 Psühhootilised häired ( F 20–29)

5. Vaimse tervise probleemidega õpilaste meditsiinilise abi võimalused Eestis 6. Puude raskusaste ja rehabilitatsioon Kokkuvõte

KOOLITUSED KOOLI TERVISHOIUTÖÖTAJATELE

2012-2013

PILOOTKOOLITUS

17.-18.11.11 T ALLINNAS         EESMÄRK: Anda teadmisi kooliõe rollist ja võimalustest õpilaste vaimse tervise hindamisel ja toetamisel, vaimse tervise probleemidele viitavatest ilmingutest, vaimse tervise häiretest ja nende käsitlemisest ning kirjeldada võimalikke sekkumisviise erakorralistes olukordades.

KURSUSE LÄBINU: oskab märgata, kui laps on vajab abi ja suudab teda kuulata, mõista ning talle abi pakkuda või seda organiseerida teab laste ja noortega suhtlemise efektiivseid suhtlemistehnikaid oskab hinnata lapse vaimse tervise seisundit oskab meeskonna liikmena koos teiste kooli töötajatega osaleda kriisiolukordade hindamisel ja lahendada tüüpilisemaid olukordi, on teadlik enamlevinumatest laste vaimse tervise häiretest oskab otsida ning kasutada juhtnööre 2011. aastal valminud samateemalisest juhendmaterjalist.

KOOLITAJAD

 Anu Susi – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna arst-õppejõud (vaimse tervise käsitlus, enamlevinumad vaimse tervise häired õpilastel, psühhiaatriaseadus).

 Margit Koolmeister – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna kliiniline psühholoog (suhtlemine õpilasega, ülevaade suhtlemistehnikatest, koolis enamlevinumad kriisiolukorrad ja nendega toimetulek).

 Ruth Tohvre – SA TÜ Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemõde (kooliõe roll, tegevused, keskkonna hindamine ja kohandamine (õpilase vajadustest lähtuvalt), abistamise võimalused, puuetega lapsed ja rehabilitatsioon).

MEETOD

Teadmiste andmisel kasutatakse:    interaktiivset loengut grupitöid juhtumite analüüsi

Iga kursuse läbinu saab eesti või vene keelse personaalse materjali :

”Õpilase vaimse tervise hindamine.Juhendmaterjal

kooliõdedele” Tln, 2011 .

Materjal saab avalikuks TAI kodulehel 2013.aastal

KOOLITUSED 2012-2013

 TARTUS      8 koolitust eesti k.

2 koolitust vene k.

Koolitajad: Anu Susi Ruth Tohvre  Margit Koolmeister  TALLINNAS      10 koolitust eesti k.

2 koolitust vene k.

Koolitajad Piret Aavik Anne Kleinberg  Mare Kant   2012a = 4+1 2013a = 4+1   2012a = 5+1 2013a = 5+1

K

OOLITUSINFO  Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.

 Koolitusele registreerumine toimub interneti keskkonnas – teile saadetakse koolituskutsega link  Registreerumine toimub kuni kohtade olemasoluni.

 Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada koolitusspetsialistile.

 Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon 3 päeva enne koolituspäeva toimumist.

T

ÄNAME

!