Transcript studietyper

Studietyper
Katharina M.Main
Afd. For Vækst og Reproduktion
Afsnit GR 5064, Rigshospitalet
[email protected]
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Den ’hellige ko’- RCT
Randomised Clinical Trial
(tidligere: Randomised Controlled Trial)
•
•
•
•
•
•
Randomisering= tilfældigt valgt
Blinded= patient / behandler
Effektmål: fastlagt på forhånd
Prospektivt design
Deltagerantal: fastlagt
Kontrolgruppe
God til sammenligning af to forskellige
behandlinger eller en behandling versus
placebo (årsagssammenhæng)
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Graduering af Evidens:
Hvornår tror vi mest på resultatet ?
•
•
•
•
Ia: metaanalyse af RCT
Ib: mindst 1 RCT
II: mindst 1 god, kontrolleret studie
III: deskriptive studier (kohorte, casekontrol, før-efter)
• IV: Ekspertkomité, konsensus
Faldende styrke
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Designs af RCT
• Parret: ex: ekzembehandling højre versus venstre side
• Uparret: ex: kurative behandlinger
Behandling A
Behandling B
• Overkrydsning: OBS efterslæbseffekt, periodeeffekt
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Ulemper ved RCT
• Kræver en à priori viden om mulige
sammenhænge/effekter
• Høje omkostninger
• Omfangsrigt bureaukrati (GCP m.v.)
• Lange ventetider på resultat
• Risiko for afbrydelser i utide: (ex: uventede dødsfald /
alvorlige hændelser)
• Tester typisk kun én hypotese ad gangen
• ’Overser’ outliers som kunne give ny viden
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Klinisk epidemiologi:
ikke kun for folkesundhedsforskning
• Epi= på
• Demos= folk
• Logos= lære
God til at se på f.eks. risikofaktorer for kroniske
sygdomme, komplikationer efter kirurgi,
livsstilsfaktorers betydning for sygdommes forløb,
udvikling af hypoteser m.v.
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Karakteristika af klinisk epidemiologi
• Ser på hyppigheder og kumulerede hyppigheder
(prævalens, incidens, overlevelse)
• Beskriver sammenhænge (deskriptiv)
• Kan være prospektiv og retrospektiv og en kombination
• Inkluderer confoundere
• Anvender forskellige kilder: kliniske og parakliniske
undersøgelser, kliniske registre, statistiske registre,
spørgeskemaer m.v.
• Datakvaliteten (validiteten) kan variere meget
• Kan teste flere hypoteser samtidigt og genere nye
hypoteser
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Datakvaliteten
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Mulige Designs
• Observationelle
• Interventionelle
• Kasuistik
• Korrelationsstudie /
associationsstudie
• Tværsnitsundersøgelse
• Case-kontrol studie
• Case-kohorte studie
• Kohorter
• Registerstudie
• Før-efter studier med
’historiske’ kontroller
• Kvalitetssikringsprojekter
• Komplekse interventioner med
ændring af mange faktorer
samtidigt
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Kvalitative Metoder
• Spørgeskemaer, ex.
ventetider
• Interview, ex.
Patienttilfredshed
• Observationer, ex.
audit
Main 2010
• Mulighed for åbne
spørgsmål til
generering for nye
hypoteser
• Mulighed for uventede
fund til generering af
nye hypoteser
Forskningstraining Modul I
Hvilken type forsker er du ?
Main 2010
Forskningstraining Modul I
Hvad bestemmer valg af studietype ?
•
•
•
•
•
Mål / hypotese
Forhåndsviden fra litteraturen
Ressourcer (personer, penge)
Traditioner / lovgivninger
Forsøgspersonerne
Main 2010
Forskningstraining Modul I