Transcript proces1

OŠETROVATEĽSKÝ PROCES

doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

PLÁNOVANIE

 tretia fáza ošetrovateľského procesu

Defínícia plánovania

  proces vytýčenia ošetrovateľských statégií či intervencií (zásahov) s cieľom prevencie, redukcie či eliminácie pacientových zdravotných problémov; realizuje ho sestra v spolupráci s pacientom + ostatnými členmi ošetrovateľského tímu uvážený systematický proces, nevyhnutný na dosiahnutie kvalitnej ktorom sa ošetrovateľskej starostlivosti, v vykonáva rozhodovanie a riešenie problémov

PLÁNOVANIE

Fáza plánovania má 6 častí: 1.

2.

Vytýčenie priorít Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií 3.

4.

5.

Plánovanie ošetrovateľských stratégií Napísanie sesterských ordinácií Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti 6.

Konzultovanie

PLÁNOVANIE

Vytýčenie priorít (pacientove priority)

  

je stanovenie preferenčného poradia ošetrovateľských stratégií; stanovenie priorít (ošetrovateľských diagnóz) možno realizovať aj použitím ošetrovateľského modelu či teórie problémy ohrozujúce život majú najvyššiu prioritu priority nemenné prisudzované problémom by nemali zostávať

PLÁNOVANIE

Vytýčenie pacientových cieľov a výsledných kritérií

 pacientov za zdravím cieľ je želaný výsledok či zmena na jeho ceste  

Ciele

= sú širokým pojmom a treba ich ďalej špecifikovať dlhodobé a krátkodobé ciele 

Výsledné kritériá

= sú špecifické a merateľné

STANOVENIE CIEĽA

 sestra v spolupráci s p/k určí očakávaný cieľ, ktorý je všeobecný

Kritériá merania:

 cieľ je stanovený široko, vždy z hľadiska p/k    cieľ je odvodený od 1. časti sesterskej diagnózy (problému) jeden cieľ = jedna diagnóza cieľ je dosiahnuteľný, reálny vzhľadom ku stavu a možnostiam p/k     k dosiahnutiu cieľa sú dostupné zdroje (ľudské, materiálne, technické, organizačné ) stanovenie cieľa vyžaduje obojstrannú komunikáciu cieľ je stručný, reálny, podľa možnosti vyjadrený v pozitívnych termínoch cieľ je pozorovateľný, objektivizovateľný a merateľný

STANOVENIE CIEĽA

Cieľ obsahuje nasledujúce časti:  

PODMET,

ktorým je

pacient, klient, dieťa, matka, rodina, rodičia, komunita alebo jeho atribút, fyziologická súčasť ľudského organizmu (spánok, močenie, dýchanie, sebaopatera, dojčenie, myslenie, objem telesných tekutín, správanie, vedomosti, zručnosti, priechodnosť dýchacích ciest, vyprázdňovanie, koža, výživa, postoje, adaptácia, komunikácia, prehĺtanie, sebaúcta apod.)

PRÍSUDOK

, ktorým je aktívne sloveso –

zvýši, zníži, zlepší, dosiahne, obnoví, predíde, nadobudne, znovunadobudne, upraví, zmierni, doplní, udrží, dodrží, preukáže, zachová, zmení, rozvinie

PREDMET

,

podmienky, časové ohraničenie (neuvádza sa pri potencionálnych problémoch), príp. iný potrebný modifikant

VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ

 sestra k určí príslušný počet výsledných kritérií (priemerne 3 – 6) jednému cieľu sesterskej diagnózy

Kritériá merania:

     kritériá sú konkretizáciou všeobecného cieľa kritériá odpovedajú na otázku: Čo p/k robí (má), ako vyzerá (správa sa), keď sa cieľ dosiahol?

kritériá sú jednoznačné, podľa možnosti vyjadrené v pozitívnych termínoch kritériá odrážajú činnosť, správanie sa p/k a nie činnosť sestry stanovené kritériá neobsahujú nemerateľné vyjadrenia, tzn. slovesá –

pozná, vie, chápe, uvedomuje si, cíti, pociťuje úľavu, nepociťuje svrbenie, dbá, ale aj, má vedomosti, nemá bolesť, je bez hnačky, akceptuje, ovláda, apod.

VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ

 

PODMET

,

organizmu

ktorým je

pacient alebo fyziologická súčasť ľudského

PRÍSUDOK,

menuje,

ktorým je aktívne sloveso –

popisuje, definuje, hovorí, robí, vykonáva, cvičí, aplikuje, oznamuje, zúčastňuje sa, ukazuje, prejde, zostaví, určí, odkašliava, vysvetľuje, zaspáva, spí, prijíma, vyprázdňuje sa, otáča sa, mení, podieľa sa, využíva, sleduje (sa), pýta sa/si, spolupracuje, užíva, rozpráva (sa), verbalizuje, zaznamenáva, žiada (si), udáva, zabezpečuje (si), konzumuje, demonštruje, ošetruje si, identifikuje, nadväzuje, zapája sa, pomáha, používa, dokumentuje, zapisuje, dodržiava, odstraňuje, meria, manipuluje, dýcha, postupuje, diskutuje, aktivizuje sa, vytvára, konzultuje, komunikuje, prehĺta, váži sa, (vy)pije, hlási, informuje, pohybuje (sa), fyziologické funkcie v norme, čisté dýchanie, kožu celistvú, (nedonosenec) umýva (sa), inhaluje, prípadne má (napr.

termoreguláciu zabezpečenú, polohu bezpečnú, stolicu denne, kolostómiu, kožný defekt zhojený, príjem a výdaj tekutín v pôvodnú hmotnosť, ružovú farbu kože, ošetrenú rovnováhe, zachovanú pulzáciu)

VÝSLEDNÉ KRITÉRIÁ

  

MODIFIKANTY

, ktoré sú merateľné, kontrolovateľné, ľudskými zmyslami pozorovateľné, objektivizovateľné

KRITÉRIÁ OČAKÁVANÝCH VÝSLEDKOV

predmet – miesto – čas – spôsob – rýchlosť – presnosť – vzdialenosť – kvalita

PLÁNOVANIE

Plánovanie ošetrovateľských statégií

     ošetrovateľské stratégie = zásahy = intervencie - sú činnosti sestier zvolené na liečbu v intenciách špecifických sesterských diagnóz na dosiahnutie pacientových cieľov stratégie sa zameriavajú na etiológiu - druhú časť sesterskej diagnózy výber ošetrovateľských stratégií je rozhodovací proces stratégia má zodpovedať pacientovmu veku, zdravotnému stavu, jeho systému hodnôt a viery stratégia má byť dosiahnuteľná, zlučiteľná s inými metódami, založená na vedomostiach a skúsenostiach

PLÁNOVANIE

Napísanie sesterských ordinácií

Dátum Akčné sloveso Obsahová oblasť (kde a čo) Časový prvok (kedy, ako dlho a ako často) Podpis

PLÁNOVANIE

Napísanie plánu ošetrovateľskej starostlivosti

 je písomným vodidlom podávajúcim organizované informácie o pacientovom zdraví v logickom celku, zameriava sa na zásahy, ktoré musí sestra urobiť ako odpoveď na zistené pacientove sesterské diagnózy na splnenie stanovených cieľov

Cieľom písomného plánu je:

  usmerniť individualizovanú starostlivosť zabezpečovať kontinuitu starostlivosti    pomáhať určiť, ktoré z potrieb pacienta treba dokumentovať do pacientovho záznamu slúžiť ako vodidlo na predeľovanie ošetrovateľského personálu slúžiť ako doklad pre platby zdravotných poisťovní

PLÁNOVANIE

Pokyny na písanie plánov ošetrovateľskej starostlivosti

 na pláne uveďte dátum a podpíšte ho    kľúčové slová vyjadrujte štandardizovanými medicínskymi symbolmi a prijatými skratkami prispôsobte plán pacientovým potrebám zahrňte do plánu preventívne a zdravie chrániace aspekty rovnako ako liečebné, a tiež koordinačné aktivity a spoluprácu

PLÁNOVANIE

Konzultovanie

poradenie sa o odborných otázkach Proces konzultovania má 6 stupňov: 1.

identifikácia problému 2.

3.

4.

5.

6.

získavanie príslušných údajov o pacientovi výber konzultanta komunikáciu problému a príslušných informácií diskusiu s konzultantom o jeho odporúčaniach včlenenie odporúčaní ošetrovateľského plánu do pacientovho