Transcript Document

UK PřF

9 Stereofotogrammetrie

Stereofotogrammetrická metoda

zavedena počátkem 20 stol. (Pulfrich) Základ vyhodnocení stereoskopický vjem

umělý stereoskopický vjem Stereofotogrammetrie

nejpřesnější FM metoda

vyhodnocení i nesignalizované body ZTI – fotogrammetrie

obr.: historické analogové přístroje pro stereo FTG – leteckou a pozemní

obr.: identifikovatelnost bodů pro vyhodnocení

9.1

Stereoskopie

UK PřF Pozorování předmětů v prostoru monokulární binokulární

 

jedním okem oběma očima (stereo) Určování relativní vzdálenosti předmětů monokulárně = přibližně

zkušenost, odhad ...

Pozorování bodu konvergence očních os akomodace očních čoček ZTI – fotogrammetrie

Přirozené stereoskopické vnímání UK PřF oční osy oční základna středy promítání b 0

…. konvergenční úhel



.… úhlová paralaxa



min …. prostorová rozlišovací schopnost úhlová

pozorování bodů monokulární = 2 c binokulární = 80 cc ZTI – fotogrammetrie

Přirozené stereoskopické vnímání UK PřF

K čemu dochází ??

- obrazy vytvořené v levém a pravém oku

rozdílné!

spojení obrazů v mozku v jeden vjem

přirozený prostorový vjem (PPV) oční osy a oční základna leží v jedné rovině

Definice

základem přirozeného prostorového vnímání je rozdílnost vytvářených obrazů

PPV je fyziologická vlastnost lidských očí ZTI – fotogrammetrie

UK PřF Umělý stereoskopický vjem Pozorování reality - náhrada ??

pozorování snímků Snímky různé obrazy téhož objektu pořízeny z fotogrammetr. základny b Pozorování

vzniká umělý stereoskopický vjem ZTI – fotogrammetrie

obr.: stereodvojice – pozemní (neměřické sn.) a letecká (měřické sn.)

Umělý stereoskopický vjem UK PřF

Podmínky vzniku USV ??

současně + odděleně pozoruji oba snímky pak: 1.

horizontální paralaxy jsou nenulové p = x ´ - x´´ ≠ 0 2. vertikální paralaxy jsou nulové q = y ´ - y´´ (= z´- z´´) = 0

pozn.: paralaxa = rozdíl snímkových souřadnic

ZTI – fotogrammetrie

obr.: stereodvojice – paralaxy snímkových souřadnic (letecká FTG)

UK PřF Umělý stereoskopický vjem

JAK ?? USV

pozorování

prostýma očima .. nevyužívá se ve FM

speciální pomůcky

soustavy stereoskopy, optické přístrojů, anaglyfy, speciální brýle … zrcadlový stereoskop ZTI – fotogrammetrie

obr.: pozorovací pomůcky - stereoskopy, brýle - krystalové+anaglyfy, optické systémy přístrojů

Vlivy na umělý stereoskopický vjem UK PřF

Porovnání USV v. PPV

nezkreslený vjem ??

NE USV je zkreslen vlivem: 1. délky FM základny

specifická plastika n = b / b o 2. tvaru paprskových svazků pozorov. systému „z“

optické zvetšení totální plastika n . z totální plastika

celkové zvýšení prostorové rozlišovací schopnosti (vlivem 1+2) 3. orientace paprskových svazků

pseudovjem ...

ZTI – fotogrammetrie

obr.: stereodvojice orientace paprskových svazků - normální a inverzní postavení snímků

9.2

Stereoskopická metoda LF

UK PřF Základní a nejvíce používaná metoda LF Data vstupní 2 snímky

stereopár, stereodvojice .. řada snímků, blok řad snímků PVniO .. možno určit v průběhu zpracování PVO .. možno určit v průběhu zpracování vlícovací a kontrolní body .. geod. souřadnice Data výstupní výsledek vyhodnocení stereomodelu

2D = vektorová data ..

3D ; body, linie .. vrstvy … 2,5D; ZTI – fotogrammetrie

obr.: ,,mini,,blok 3 řad snímků - celkem 12 snímků, podélný překryt snímků+příčný překryt řad

obr.: rozmístění vlícovacích bodů v rámci bloku – při klasickém postupu a při aerotriangulaci

Stereoskopická metoda LF

UK PřF

Zpracování dat technologická řešení

matematické základy položeny na poč. 20. století

vysoká výpočetní náročnost

proto vývoj: 1. analogové vyhodnocení (1900 - 1980)

analogové vyhodnocovací přístroje 2. analytické vyhodnocení (1970 – 2000)

analytické vyhodnocovací přístroje 3. digitální metody (1985 ….)

digitální fotogrammetrické stanice ZTI – fotogrammetrie

obr.: analogový + analytický přístroj + digitální FTG stanice

Stereoskopická metoda LF

UK PřF

Technologický postup - hlavní kroky

0. příprava projektu projekt snímkového letu ...

1. práce v terénu pořízení snímků, zaměření VB 2. přípravné práce geod. výpočty, digitalizace, úpravy obraz. dat …..

3. fotogrammetrické zpracování a.

snímkové orientace

určení / nastavení PVniO + PVO b.

podrobné vyhodnocení

.. viz dále

c.

dopracování, kontrola, výstupy, export, archivace ZTI – fotogrammetrie

obr.: různé činnosti ve fázích 0-2 technologického postupu

Stereoskopická metoda LF

UK PřF

Charakteristika metody ??

+ vysoká přesnost výstupů univerzálnost variabilita použití výstupů

3D - 2D větší pracnost speciální SW + HW (.. stereovidění) vyšší nároky na znalosti operátora

Aplikace metody ??

kdekoli kde jsou potřebné vysoká přesnost a prostorová data …. IS ; podklady pro projekty ; dokumentace souč. stavu; digitální modely ….

ZTI – fotogrammetrie

obr.: výstup – body DMT získané automaticky (korelací), poloautomaticky a manuálně

obr.: výstup – digitální model historického jádra města Louny .. získaný vyhod. historických snímků

9.3

Normální případ stereofotogrammetrie

UK PřF Pořízení snímků z fotogrammetrické základny Orientace os záběru k FM základně ,,b“ 1. normální případ

kolmé na základnu 2. stočený případ

stejnoměrně stočeny 3. obecný případ

obecně stočeny Pozemní v. letecká stereofotogrammetrie ZTI – fotogrammetrie

obr.: normální případ v pozemní FTG

obr.: historie pozemní FTG pořízení a zpracování dat v

Normální případ stereofotogrammetrie

Normální případ - vztahy x y (z)

modelový s.s.

sn1, 2

snímkové roviny x ´ x´´ p

snímkové souřadnice + horiz. paralaxa UK PřF ZTI – fotogrammetrie

Normální případ stereofotogrammetrie

UK PřF Normální případ v LF jednoduché metody

např. určování relativ ních výškových rozdílů spíše dříve Obecný případ viz přímý vztah sním kových a geodetických souřadnic dnes převládá ZTI – fotogrammetrie

9.4

Technologie snímkové orientace

UK PřF Příprava stereodvojice pro vyhodnocení 1. obnovení prvků vnitřní orientace komory

krok Vnitřní orientace (VO) 2. určení prvků vnější orientace snímků

krok Vnější orientace

různé možnosti: a.

komplexní řešení - svazkové vyrovnání .. 1 krok b. etapové I.

II.

krok krok řešení - blokové vyrovnání .. více kroků relativní orientace (RO) absolutní orientace (AO) c.

přímé určení

(za letu)

.. IMU/GPS ZTI – fotogrammetrie

Snímkové orientace -

vnitřní

orientace

UK PřF obecné (např. pixelové) snímkové souřadnice rovinná transformace - afinní Jak se provádí ??

snímání identických bodů + výpočet transform. klíče identické body = rámové značky (zjistím z kalibrace) vnitřní orientace digitální metody ZTI – fotogrammetrie

obr.: prvky vnitřní orientace

snímkové souřadnice rámových značek .. kalibrační protokoly

obr.: vnitřní orientace – pozemní neměřický a letecký měřický snímek (8 rámových značek A-G)

obr.: vnitřní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

UK PřF

V nější orientace - analytická řešení a. Komplexní řešení

- jeden krok (např. Schmid) viz přímý vztah snímkových a geod. souřadnic, svazkové vyrovnání

základní jednotkou snímek - linearizace vztahů ( Taylorův rozvoj) iterační řešení přibližné hodnoty vyrovnání MNČ ZTI – fotogrammetrie

obr.: blok snímků + svazky paprsků k měřeným bodům (vlícovací + spojovací)

V nější orientace - analytická řešení b. Etapové řešení

- I. RO, II. AO (např. Shut) blokové vyrovnání

základní jednotkou stereopár UK PřF ZTI – fotogrammetrie

V nější orientace - etapové ř. -

relativní UK PřF snímkové modelové souřadnice matematické řešení

podmínka nulových vertikálních paralax

(q)

řešeno je 5 neznámých ..

z 12 (= 2 sn. x 6 PVO)

Vzájemná orientace snímků vůči sobě (natočení + příp. posun) Vzniká

obecný s tereoskopický model podmínka nulových ,,q,, ZTI – fotogrammetrie

V nější orientace - etapové ř. -

relativní Jak se provádí ??

analytická řešení .. dříve převládala ř. empirická spojovací body

(SB)

různé uspořádání

např. Gruberovo schéma

(6 bodů)

UK PřF ZTI – fotogrammetrie

obr.: relativní orientace – Gruberovo schéma spojovacích bodů na pozemní a letecké stereodvojici

obr.: relativní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

V nější orientace - etapové ř. -

absolutní UK PřF modelové geodetické souřadnice matematické řešení

modelu prostorová transformace .. posun + pootočení + měřítko řešeno je zbylých 7 neznámých ..

z 12, viz dříve

Výpočet

aplikace vyrovnání MNČ (po linearizaci vztahů pro prostorovou podobnostní nebo afinní transformaci) Jak se provádí ??

stereosnímání identických bodů vlícovací body výpočet transformačního klíče (aplikace vyrovnání) + ZTI – fotogrammetrie

UK PřF

V nější orientace - vlícovací body

Vlícovací body

(VB)

- stereofotogrammetrie počet - volba zaměření přesnost …..

ZTI – fotogrammetrie

obr.: absolutní orientace – rozmístění vlícovacích bodů v překrytu pozemní a letecké stereodvojice

obr.: absolutní orientace – ukázka protokolu (digitální stanice VSD)

UK PřF

V nější orientace - další postupy c . Přímé určení PVO při snímkovém letu

různé metody

např. GPS, IMU/GPS dnes již běžně používané …

viz dříve

VB nejsou nutné kontrolní body!!

převod hodnot do geod. systému WGS

S-JTSK ZTI – fotogrammetrie

9.5

Analytická aerotriangulace - AAT

UK PřF FM metody

klasický postup = vlícovací body (VB) Stereo FM

minimálně 3 VB na 1 stereodvojici Řada, blok sn.

velké množství VB ekonomika :( ?? Jak se vyhnout nutnosti VB přímo měřit ??

Technologie snímkových triangulací Výsledkem jsou 1. geodetické souřadnice bodů ..

SB, kontrolní body

2. PVO všech snímků!! ..

nutné pro FTG zpracování

ZTI – fotogrammetrie

UK PřF

Analytická aerotriangulace - AAT

Vývoj metod historické - radiální, analogová, semianalytická současné - analytická .. digitální + data GPS, automatizace měření, výkonné PC ..

Použití snímkové orientace (VB + PVO)

FTG vyhodnocení souřadnice množství bodů

testovací pole souřadnice kontrolních bodů

speciál. aplikace ZTI – fotogrammetrie

UK PřF

Analytická aerotriangulace - AAT

Postup 1.

2.

měření bodů (VB+SB) numerický výpočet snímkové, modelové souř.

komplexní, etapové řešení Příklad blok 3 řady - 18 snímků - tj. 15 modelů

původně

- 1 model = 3 VB - cca 18 měřených VB

AAT

- blok 6 měř. VB ZTI – fotogrammetrie

obr.: rozmístění vlícovacích bodů v rámci bloku – při klasickém postupu a při aerotriangulaci

obr.: rozmístění spojovacích bodů v rámci bloku .. volba v osách vícenásobných překrytů

9.6

Stereo vyhodnocení

UK PřF

Stereo-editace

- 3D vektor

linie, body; vrstvy, značky; formáty, import, export, CAD

požadavky zákazníka - DMT

a) b)

pro účely digitálního ortofota samostatný výstup (např. 3D modely měst ) různé technologie automatická, polo automatická, ruční editace (+ kontrola!) ( snímkové orientace

práce ve stereomódu ) ZTI – fotogrammetrie

obr.: body DMT získané automaticky (korelací), poloautomaticky a manuálně .. podklad pro ortofoto

obr.: 2D výstup získaný na podkladě 3D vyhodnocení na analytickém FTG přístroji .. letecká FTG

obr.: 2D výstup získaný na podkladě 3D vyhodnocení na D igitální F TG S tanici .. pozemní FTG

Systémy pro stereovidění

b

DFS

s peciální HW vybavení

Systémy - stereoskopy

.. a

stereovidění - anaglyfy

.. b

polarizační brýle

.. c

krystalové brýle

.. d

….

UK PřF

a c

ZTI – fotogrammetrie

d

UK PřF Automatické vyhodnocovací postupy Obrazová korelace

nalezení polohy bodu na dvou a více snímcích .. odpovídající si body = sdružené body Korelační analýza

vyhledávací algoritmus

obraz

v. vzor

vyhledávací okolí (velikost okolí

pravděpodobnost nalezení

výpočetní nároky) ZTI – fotogrammetrie

Automatické vyhodnocovací postupy Princip bod

hledání maxima korelační funkce (a jeho okolí) okolí v 2 snímku pro v 1 snímku, ku vyhledávacímu UK PřF hodnota

korelační funkce = korelační koeficient nabývá hodnot z int. -1 až 1 ( = 1 .. úplná shoda) Metoda selhává zákryty, homogenní plochy ZTI – fotogrammetrie

obr.: princip obrazové korelace

UK PřF

Shrnutí

,, Stereofotogrammetrie “

přirozený a umělý stereovjem stereofotogrammetrická metoda normální a obecný případ stereofotogrammetrie snímkové orientace etapové řešení komplexní řešení stereovyhodnocení ZTI – fotogrammetrie

Získávání topografické informace

UK PřF

Stereofotogrammetrie

přednášející

Jindřich Hodač

ZTI – fotogrammetrie

UK PřF

Návaznost

,, Fotogrammetrické metody “

Průseková metoda

nejstarší metoda, obroda

Jednosnímková fotogrammetrie

jednoduchost, rovinné území

Digitální ortofoto

přesnost, podklady - DMT ZTI – fotogrammetrie