Sposób zgłaszania szkód - potrzebne dokumenty

Download Report

Transcript Sposób zgłaszania szkód - potrzebne dokumenty

AKCJA SZKOLNA 2013/ 2014
INFORMACJA O LIKWIDACJI SZKÓD
W PRODUKCIE EDU PLUS
Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus
Jednostki zajmujące się likwidacją szkód
Obowiązujące druki zgłoszeń roszczeń oraz wykaz
podstawowych dokumentów
Sposób zgłaszania szkód z produktu Edu Plus
ZGŁOSZENIE
PISEMNIE:
ODDZIAŁ, AGENT
PISEMNE ZGŁOSZENIE SZKODY
PRZESYŁANE JEST
bezpośrednio lub za pośrednictwem
.
oddziału
NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI
SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG
EKSPERT
SZKODY
OSOBIŚCIE :
ODDZIAŁ, AGENT, jednostka
Spółdzielni Usługowej VIG
EKSPERT
W KAŻDYM ODDZIALE, U AGENTA
MOŻNA ZGŁOSIĆ SZKODĘ POPRZEZ
WYPEŁNINIE WŁAŚCIWEGO DRUKU
ZGŁOSZENIA SZKODY,
KTÓRY PRZEKAZYWANY JEST
NA ADRES WŁAŚCIWEJ JEDNOSTKI
SPÓŁDZIELNI USLUGOWEJ VIG
EKSPERT
TELEFONICZNIE
CALL CENTER
22 212 20 12
OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ
TELEFONICZNIE ZOBOWIĄZANA
JEST WYPELNIĆ I PRZESŁAĆ
WŁAŚCIWY DRUK ZGŁOSZENIA
SZKODY ORAZ DOKUMENTY
WYŁĄCZNIE NA ADRES
SU VE DLS NNW WARSZAWA
Jednostki zajmujące się likwidacją szkód
Dla Oddziału GDAŃSK jednostką likwidującą szkody z EDU
PLUS jest :
Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert
InterRisk TU SA Vienna Insurance Group
DLS NNW
ul. Unii Lubelskiej 4C 85-059 Bydgoszcz
InterRisk TU SA Vienna Insurance Group
Św. Ducha 16 -18
82-300 Elbląg
lub osobiście
Centrum Ubezpieczeń G. i I. Drobysz
ul. Piłsudskiego 29 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 69 89, 279 99 55
LIKWIDACJA MERYTORYCZNA
Szkoda zgłaszana jest na obowiązującym druku zgłoszenia roszczenia – druk dostosowany do właściwej
opcji ubezpieczenia:
 druk zgłoszenia – dla opcji Podstawowej, opcji Progresja
 druk zgłoszenia – dla opcji Ochrona, Ochrona Plus
Druki dostępne są na stronie internetowej: www.interrisk.pl
Ubezpieczenie danego ucznia zawsze potwierdza placówka oświatowa – umowy są zawierane w
formie ubezpieczenia bezimiennego, potwierdzenie jest częścią druku zgłoszenia roszczenia.
Do zgłoszenia roszczenia należy załączyć podstawowe dokumenty, tj.





kopia dowodu tożsamości Uprawnionego (-ych),
karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz wszelkie zaświadczenia lekarskie,
historia choroby z placówki medycznej prowadzącej leczenie,
w przypadku wypadku komunikacyjnego – kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu,
raporty policyjne dotyczące wypadku, jeżeli zostały sporządzone lub kopia dokumentów z postępowania organów
dochodzeniowych,
 oryginały rachunków, faktur dotyczące poniesionych kosztów,
 akt zgonu, kartę zgonu lub orzeczenie sądu uznające Ubezpieczonego za osobę zmarłą,
 inne dokumenty
WAŻNE: Komplet dokumentów w szkodzie przyspiesza proces likwidacji szkody.
4