ترجمه فارسي

Download Report

Transcript ترجمه فارسي

Case Analysis
‫تحلیل موردی‬
‫‪BUSINESS ANALYSIS‬‬
‫‪‬ماتریس ‪S‬‬
‫‪‬ماتریس تهدیدات‪ /‬فرصت‬
‫ها‪ ،‬نقاط قوت و نقاط ضعف‬
‫‪‬پنج نیروی پورتر‬
‫‪‬ماتریس گروه مشاوران‬
‫بستن‬
‫‪‬سطوح استراتژی‬
‫‪‬مسئولیت اجتماعی شرکت‬
‫‪‬تحلیل مالی‬
‫‪SWOT‬‬
‫‪TOWS‬‬
‫‪PORTER’S FIVE FORCES‬‬
‫‪BCG MATRIX‬‬
‫‪LEVELS of STRATEGY‬‬
‫‪CSR‬‬
‫‪FINANCIAL ANALYSIS‬‬
SWOT
SWOT is used to analyze the existing
environment of the business, internal and
external.
‫برای تحلیل محیط موجود تجاری داخلی و خارجی استفاده‬SWOT
‫می شود‬
Also, it is used to check if the company’s
vision and mission is still plausible and
viable under current state of business
condition.
‫همچنین برای مرور اینکه ماموریت و چشم انداز شرکت با توجه به‬
‫محیط تجاری کنونی هنوز مناسب و پذیرفتنی می باشد استفاده می‬
‫شود‬
SWOT
Remember marketing myopia of the railroads?
The reason they declined because they defined their industry incorrectly.
They let others take customers away from them because they assumed
themselves to be in the railroad business rather than in the transportation
business.
TOWS
TOWS matrix is used to lay out strategic
issues based on SWOT analysis.
A strategic choice/s must be made to help
solve the strategic issues which have the
most impact (key strategic factors) toward
the company.
SO
ST
WO
WT
= capitalizing O by using S
= dealing with T by using S
= minimizing W by using O
= avoiding and/or minimizing W and T
‫ترجمه اسلالید قبل(‪(TOWS‬‬
‫ماتریس‪ TOWS‬برای طرح ریزی موضوعات استراتژیک بر اساس‬
‫تحلیل ‪ SWOT‬استفاده می شود‪.‬‬
‫یک انتخاب استراتژیک بایستی برای کمک به موضوعات استراتژیک‬
‫که بیشترین تاثیر(فاکتورهای استراتژیک کلیدی) را بر شرکت دارد‬
‫انجام پذیرد‪.‬‬
‫‪ :SO‬بهینه سازی فرصتها با استفاده از تواناییها‬
‫‪ :ST‬مدارا کردن با تهدیدات با استفاده از تواناییها‬
‫‪ :WO‬حداقل کردن نقاط ضعف با استفاده از فرصتها‬
‫‪ :WT‬اجتناب یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدات‬
TOWS
SO = capitalizing opportunities by using strengths
‫ بهینه سازی فرصتها با استفاده از تواناییها‬:SO
S = Strong brand awareness
‫ داشتن برند قوی‬:S
O = High demand
‫تقاضای باال‬:O
SO = Launch new projects/products
‫عرضه نمودن محصوالت یا پروژه های جدید در بازار‬:SO
‫‪TOWS‬‬
‫‪= dealing with threats by using strengths‬‬
‫‪ :ST‬مدارا کردن با تهدیدات با استفاده از تواناییها‬
‫‪S = Large capital investment‬‬
‫‪:S‬سرمایه گذاری سنگین سرمایه‬
‫‪T = Crisis of trust‬‬
‫‪ :T‬بحران مدیریت امانی(ودیعه)‬
‫‪ST = Completely built and ready to be owned‬‬
‫‪ :ST‬بطور کامل ایجاد شده است و برای مالکیت آماده می باشد‬
‫‪ST‬‬
TOWS
WO = minimizing weaknesses by using opportunities
‫ حداقل سازی نقاط ضعف با استفاده از فرصت ها‬:WO
W = Conservative design
‫ طراحی های محافظه کارانه یا قدیمی‬:W
O = Change of life style
‫ تغییر دوره عمر محصول‬:O
WO = Neo design to attract new generation
‫ طراحی جدید برای جذب نسل نو‬:WO
TOWS
WT = avoiding/minimizing weaknesses and threats
‫ اجتناب یا کاهش نقاط ضعف و تهدیدات‬:WT
W = High price
‫ قیمت باال‬:W
T = New and lower-price competitors
‫ رقبای جدید با قیمت های پایین تر‬:T
WT = Offer pre-owned houses at attractive prices
‫ پیشنهاد خانه های که قبال مالک آنها بوده ایم با قیمت های جذب کننده تر‬:WT
Porter’s Five Forces
‫پنج نیروی پورتر‬
‫تامین کنندگان‬
‫تعداد تامین کنندگان‬
‫اندازه تامین کنندگان‬
‫قابلیت جایگزینی‬
‫خدمات‪/‬محصوالت‬
‫منحصر به فرد‬
‫هزینه های تغییر‬
‫قابلیت جایگزینی‬
‫هزینه های جابجایی‬
‫خواسته های خریدار‬
‫عملکرد مجصوالت جایگزین‬
‫موقعیت‬
‫استراتژیک‬
‫محدودیت های ورود‬
‫هزینه و زمان الزم برای ورود‬
‫دانش‬
‫مقیاس اقتصادی‬
‫تکنولوژی‬
‫مزیتهای هزینه ای‬
‫محدودیت ها‬
BCG MATRIX
Levels of Strategy
Corporate strategy
Business strategy
Functional-level strategy
‫استراتژی شرکت‬
‫استراتژی تجاری‬
‫استراتژی سطح عملیاتی‬
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Growth strategy
 Retrenchment strategy
‫استراتژی شرکت‬

ِ
‫•استراتژی رشد‬
‫•استراتژی حفظ و نگهداری‬
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Growth strategy
•
•
•
•
•
Concentration growth
Diversification growth
Market penetration
Market development
Product development
‫استراتژی شرکت‬
‫•استراتژی رشد‬
‫رشد تمرکز‬
‫رشد تنوع پذیری‬
‫نفوذ در بازار‬
‫توسعه بازار‬
‫توسعه محصول‬
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Growth strategy
• Concentration growth
– Horizontal integration strategy – M&A
– Vertical integration strategy – Upstream/Downstream
‫استراتژی شرکت‬
‫•استراتژی رشد‬
‫رشد تمرکز‬
M&A -‫ استراتژی یکپارچگی افقی‬‫ باال دستی و پایین دستی‬-‫ استراتژی یکپارچه سازی عمودی‬-
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Growth strategy
• Diversification growth
– Concentric diversification strategy
» Technological/marketing synergy
– Horizontal diversification strategy
» Appealing to current customers with new products
– Conglomerate diversification strategy
» Appealing to new customers with new products
‫ترجمه اسالید قبلی‬
‫‪ ‬استراتژی شرکت‬
‫‪ ‬استراتژی رشد‬
‫• رشد تنوع پذیری‬
‫– استراتژی تنوع مرکزی‬
‫» هم افزایی تکنولوژیکی‪/‬بازاریابی‬
‫– استراتژی تنوع افقی‬
‫» رجوع به مشتریان کنونی با محصوالت جدید‬
‫– استراتژی تنوع جمعی‬
‫» رجوع به مشتریان جدید با محصوالت جدید‬
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Growth strategy
• Diversification growth
– Market penetration
» Selling more of the same products in current markets
– Market development
» Selling more of the same products in new markets
– Product development
» Selling new products to current markets
‫ترجمه اسالید قبلی‬
‫‪ ‬استرااتژی شرکت‬
‫‪ ‬استراتژی رشد‬
‫• رشد تنوع پذیری‬
‫– نفوذ در بازار‬
‫» فروش بیستر محصوالت متشابه در بازار کنونی‬
‫– توسعه بازار‬
‫» فروش بیشتر محصوالت متشابه در بازارهای جدید‬
‫– توسعه محصول‬
‫» فروش مجصوالت جدید به بازارهای کنونی‬
Levels of Strategy
Corporate strategy
 Retrenchment strategy
•
•
•
•
Turnaround strategy
Captive company strategy
Sell-out or divestment strategy
Bankruptcy or liquidation strategy
‫ترجمه اسالید قبل‬
‫‪ ‬استراتژی شرکت‬
‫‪ ‬استراتژی حفظ و نگهداری‬
‫• استراتژی تغییر جهت‬
‫• استراتژی ادغام شرکت‬
‫• اتراتژی فروش یا انتقال دارایی‬
‫استراتژ برشکستگی یا انحالل‬
‫•‬
‫ِ‬
Levels of Strategy
Business strategy
Levels of Strategy
Business strategy
 Cost leadership strategy
• Keep the cost low as much as possible
• Increase market share as large as possible
‫استراتژی شرکت‬
‫استراتژی رهبری هزینه‬
‫پایین نگه داشتن قیمت تا حد ممکن‬
‫افزایش سهم بازار تا حد ممکن‬
Levels of Strategy
Business strategy
 Differentiation strategy
• Use technology to create uniqueness
• Find a new business model to create uniqueness
 There are three approaches to differentiate:
• Lower buyer cost
• Increase buyer satisfaction
• Increase perceived value of the product/service
‫ترجمه اسالید قبل‬
‫‪ ‬استراتژی تجاری‬
‫استراتژ تمایز‬
‫‪‬‬
‫ِ‬
‫تکنولوژ برای تولید محصوالت منحصربفرد استفاده شود‬
‫• از‬
‫ِ‬
‫• مدل تجاری جدیدی برای خلق محصوالت منحصربفرد استفاده شود‬
‫‪ ‬سه رویکرد برای متمایز بودن وجود دارد‬
‫• کاهش هزینه برای خریدار‬
‫• افزایش رضایت خریدار‬
‫• بهبود ارزش درک شده محصول‪/‬خدمت توسط خریدار‬
Levels of Strategy
Business strategy
 Focus strategy
• Cost focus strategy
• Focused differentiation strategy
‫استراتژی تجاری‬

ِ
‫استراتژی کانونی‬
•
ِ
‫استراتژی کانونی هزینه‬
‫استراتژی تفکیک کانونی‬
Levels of Strategy
Functional-level strategy







Marketing strategy
Production strategy
Financial strategy
R&D strategy
Purchasing strategy
Human resource strategy
Information technology strategy
‫ترجمه اسالید قبلی‬
‫‪ ‬استراتژس سطوح عملیاتی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫استراتژی بازاریابی‬
‫ِ‬
‫ی تولید‬
‫استراتژ ِ‬
‫ی مالی‬
‫استراتژ ِ‬
‫استراتژی تحقیق و توسعه‬
‫استراتژی خرید‬
‫ِ‬
‫استراتژی منابع انسانی‬
‫ِ‬
‫استراتژی تکنولوژی اطالعات‬
CSR
What is CSR?
Corporate Social Responsibility is a
commitment to improve community wellbeing through discretionary business
practices and corporate resources.”
‫ چیست؟‬CSR
‫مسئولیت اجتماعی شرکت تعهدی است به بهبود سالمت جامعه‬
‫به واسطه فعالیت های تجاری اختیاری و منابع شرکت‬
CSR
Companies that got into trouble due to
CSR issues:
McDonald’s was forced to
withdraw an advertisement that
claimed that after selecting its
potatoes, “we peel them, slice
them, fry them and that’s it.”
‫ترجمه اسالید قبلی‬
‫شرکت های که به سبب موضوعات ‪ CSR‬دچار مشکل می شوند‪:‬‬
‫مک دونالد مجبور شد تا از آگهی تبلیغاتی خود که اظهار می‬
‫کرد پس از انتخاب سیب زمینی‪ ” ،‬ما سیب زمینی را پوست کنده‪،‬‬
‫تکه تکه می کنیم‪ ،‬و سرخ می کنیم‪ ،‬فقط و فقط همین“ عقب نشینی‬
‫کند‬
CSR
Companies that got into trouble due to
CSR issues:
This omitted par-frying the
chips, freezing them, adding a
dextrose solution and salt.
:‫ دچار مشکل می شوند‬CSR ‫شرکت های که به سبب موضوعات‬
‫ منجمد ساختن آنها و‬،‫این تبلیغ سرخ شدن کامل تکه های سیب زمینی‬
‫افزودن محلول دکستروز و نمک را حذف کرده بود‬
CSR
What are the types of CSR?
• Cause Promotions
• Cause Related Marketing
• Corporate Social Marketing
• Corporate Philanthropy
• Community Volunteering
• Socially Responsible Business Practices
‫ترجمه اسالید قبلی‬
‫‪‬انواع گوناگون ‪ CSR‬چیستند؟‬
‫• تبلیغات های درباره نهضت‬
‫• بازاریابی مربوط به نهضت‬
‫• بازاریابی اجتماعی شرکت‬
‫• نوع دوستی شرکت‬
‫• داوطلیی در سطح جامعه‬
‫• مسئولیت های اجتماعی فعالیت های تجاری‬
CSR
Cause Promotions
Provides funds, in-kind contributions, or other
organization resources to increase awareness
and concern about a social cause
‫ تبلیغات های درباره نهضت‬
‫ یا دیگر منابع سازمان برای افزایش‬، ‫ به جنس اعانه‬،‫فراهم آوردن وجوه‬
‫آگاهی و توجه درباره نهضت اجتماعی‬
CSR
Cause Promotions
PTT – building “dream schools” in the
community of its plant areas
‫تبلیغات های درباره نهضت‬
‫ مدارس آرزوها را در اجتماع محیط کارخانه خود ساخت‬-PTT
CSR
Cause Related Marketing
Commits to making a contribution or donating a
percentage of revenues to a specific cause
based on product sales
‫ بازاریابی مربوطه به نهضت‬
‫متعهد به همکاری یا وقف درصدی از درآمد برای یک هدف مشخص‬
‫بر پایه فروش محصوالت‬
CSR
Cause Related Marketing
Pink ribbon campaign for breast cancer awareness
:‫بازاریابی وابسته هدف‬
‫کمپین روبان صورتی برای هوشیاری در باره سرطان سینه‬
CSR
Social Marketing
Supports the development and/or implementation
of a behavior change campaign
‫ بازاریابی اجتماعی‬
‫پشتیبانی از بهبود یا به کارگیری کمپین تغییر رفتار‬
CSR
Social Marketing
Starbucks – turning off a portion of the lights in every Starbucks
Coffee store in Thailand for one whole hour to support the Earth
Hour campaign
‫بازاریابی اجتماعی‬
‫ بخشی از المپ های خود را در هر مغازه فروش قهوه برای یک ساعت برای‬Starbucks
‫پشتیبانی از کمپین ساعت زمین خاموش کرد‬
CSR
Corporate Philanthropy
Makes a direct contribution to a charity or
cause, most often in the form of cash grant,
donations, and/or in-kind service
‫ نوعدوستی شرکت‬
‫ که اغلب به صورت‬،‫همکاریهای مستقیم با موسسات خیریه یا نهضت‬
‫ وقف یا به گونه ای از خدمات ارایه می شود‬،‫کمک بال عوض نقد‬
CSR
Corporate Philanthropy
Warren Buffet giving his 85% of his fortune to charity
‫نوعدوستی شرکت‬
‫ درصد از داریی خود را به خیریه اهدا نمود‬85 Warren Buffet
CSR
Community Volunteering
Supports and encourages employees, retail
partners, and/or franchise members to
volunteer their time to support local community
organization and causes
‫ داوطلب شدن در جامعه‬
‫ خرده فروشان همکار یا اعضای فرانشیز‬،‫پشتیبانی و ترغییب کارکنان‬
‫برای آنکه زمان خود را به صورت داوطلبانه صرف حمایت از‬
.‫سازمانهای محلی اجتماعی یا نهضت ها و جنبش ها نمایند‬
CSR
Community Volunteering
HP – volunteering to save the mangrove forest
‫ داوطلب شد تا از جنگلهای مردابی محافظت نماید‬HP
CSR
Socially Responsible Business Practices
Adopts and conducts discretionary
business practices and investments that
support social causes to improve community
wellbeing and protect the environment
‫ مسئولیت های اجتماعی فعالیت های تجاری‬
‫اتخاذ و هدایت فعالیت های تجاری اختیاری و سرمایه گذاری که از نهضت‬
‫های اجتماعی برای بهبود سالمتی جامعه و حفظ محیط زیست حمایت‬
‫کند‬
CSR
Socially Responsible Business Practices
AIS – its first cell site powered by
wind turbine generator
‫مسئولیت های اجتماعی فعالیت های تجاری‬
‫ اولین سایت سلولی خود را با توربین ژنراتور بادی راه اندازی نمود‬AIS
Financial Analysis
Financial Statements
Financial Ratio
:‫ تحلیل های مالی‬
‫بیانیه های مالی‬
‫نسبت های مالی‬