3. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Örnekleri

Download Report

Transcript 3. Sanayide Enerji Verimliliği Proje Örnekleri

Prof. Dr. Durmuş KAYA
Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Kocaeli Sanayi Odası
23 Haziran 2014
Enerji Verimliliğinde Çalışmaları : Amaç
 Enerjinin etkin kullanılması,
 Enerji tasarruf imkanlarının belirlenmesi,
 Enerji maliyetlerinin işletme bütçesi
üzerindeki yükünün hafifletilmesidir.
 Mevcut durumda verimlilik arttırıcı

projelerin belirlenmesi,
 Yapılan etütle birlikte çevrenin korunması
Bu projelerde sağlanan tasarruf ile üretimin geliştirilmesi ve/veya yatırıma
aktarılması amaçlanmaktadır.
08.04.2015
2
Proje Adı: Kuvvet Santralı 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik
Çalışmaları
Proje kapsamında 3 Adet OPG Kazanında Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü
yapılmış, potansiyel tasarruf alanları belirlenmiş ve iyileştirme projeleri
önerilmiştir. Örnek olarak bir kazandaki tasarruf opsiyonları:
TASARRUFUN ADI
Fazla sızıntı hava kaybının önlenmesi
Kömür Eşdeğeri
(Kg/h)
Yıllık Mali Değeri
(USD)
1.076.178
184
214.978
473.001
81
94.487
1.549.179
265
309.465
Enerji
(Kcal/h)
Fazla Havanın azaltılması
TOPLAM
Toplam Belirlenen Tasarruf Potansiyeli:
1, 2 ve 3 nolu kazanlar için bu tasarrufların toplam parasal değeri ise 1.351.646 USD/yıl
olarak hesaplanmıştır.
Yatırım yapılmaksızın sağlanan tasarruf:
Hesaplanan bu tasarrufun yaklaşık 390.000 USD/yıl kısmı yatırıma gerek kalmadan
geri kazanılmıştır.
08.04.2015
3
Proje Adı: OPG Kazan Döner Hava Isıtıcısı Değişimi Verimlilik
Arttırıcı Projesi
 Proje kapsamında yapılan çalışmalarda Kazan Döner Hava ısıtıcılarında




önemli oranda sızdırma problemi tespit edilmiştir.
Yapılan değerlendirmede bu kazana ait döner hava ısıtıcısının değişimi
kararı alınmıştır.
Bu nedenle yatırım miktarının %30’a varan oranda hibe desteği
alabilmek amacıyla Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne Verimlilik
Arttırıcı Proje sunulmuştur.
Proje kabul edilmiş ve uygulamaya geçilmiştir.
Proje uygulama sonucu yıllık tasarruf miktarı 237.559 TL, yatırım
miktarı 877.909 Tl dir. Yatırımın yaklaşık %30 kısmı YEGM tarafından
karşılanacaktır.
 Bu durumda yatırımın geri ödeme süresi 2,6 yıl olacaktır.
08.04.2015
4
Proje Adı: Pompalarda verimlilik Çalışması
Proje kapsamında; Bir işletmede mevcut pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm
ve Etüdü yapılmış, potansiyel tasarruf alanları belirlenmiş ve iyileştirme projeleri
önerilmiştir.
-Mevcut düşük verimli pompa ve elektrik motorlarının yenileri ile
değiştirilmesi,
-Verimi belli oranda düşen pompaların bakımdan geçirilmesi,
-Yüksek güçte seçilmiş olan elektrik motorlarının uygun güçte olanlarla
değiştirilmesi,
-Yüksek verimli elektrik motorlarının kullanılması,
-Genel sistemde yapılabilecek iyileştirmeler.
08.04.2015
5
En ekonomik tasarruf opsiyonları
Tasarrufun
Kazanç
Pompa Adı / Tasarruf
Opsiyonu
Cinsi
Merkez Pompa 3/
Miktarı
[kW]
kWh/yıl
EURO /yıl
Yatırım
Geri Ödeme
Miktarı
Süresi
EURO*
(Ay)
Elektrik
107,05
937.758,00
65.643,06 €
38.163,00 €
7,0
Elektrik
30,79
269.720
18.880,43 €
47.195,00 €
30,0
Merkez Pompa 6/ Revizyon
Elektrik
6,36
13.584
951,9 €
3000 €
37,8
Merkez Pompa 7/ Revizyon
Elektrik
6,61
29.031
2.033 €
3000 €
17,7
Kule Pompa 2 / Yenileme
Elektrik
32,22
282.247,20
19.757,30 €
59.720,00 €
36,3
Kule Pompa 7 Revizyon
Elektrik
13
95.472
6.738 €
3000 €
5,3
Point 1 Pompa 2/ Yenileme
Elektrik
33,22
291.007
20.370,50 €
25.175,00 €
14,8
134.374 €
179.253 €
Pompa Yenileme
Merkez Pompa 4/
Pompa+Motor Yenileme
TOPLAM
08.04.2015
229,25
1.918.819
Ortalama =
16 Ay
6
Proje Adı: Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Çalışması
Fabrika genelinde çalışmakta olan kompresörlerden 100 kW ve üzeri motor güçlerinde olmak
üzere, 15 ad. kompresör ve hatlarında kompresör ve motor verimlerinin belirlenmesi, hava
hatlarında sızıntı ve kaçakların tesbit edilmesi çalışması yapılmıştır.
Yatırım gerekmeksizin elde edilen tasarruf:
Basınçlı hava hatlarında elde edilecek toplam elektrik enerjisi tasarruf imkanı 509.662 kWh/yıl’dır.
Bu tasarrufların toplam parasal değeri ise 35.693 USD/yıl olarak hesaplanmıştır.
Yatırım yapılarak elde edilen tasarruf:
Elde edilecek toplam tasarruf 105.772 USD, gerekli yatırım 112.741 USD ve ortalama basit geri
ödeme süresi 9,6 aydır.
08.04.2015
7
Proje Adı: Yüksek Fırın Enerji Verimliliği Etüdü ve Tasarruf
İmkanlarının Belirlenmesi”
Bir Demirçelik Fabrikasına Ait Yüksek fırında
çalışması yapılmış.
detay enerji verimliliği
Potansiyel tasarruf alanları belirlenmiş.
İyileştirme projeleri önerilmiştir.
Önerilen 18 adet iyileştirme çalışmasının, işletme şartları elverdiği
ölçüde, gerçekleştirilmesi halinde, teorik olarak 30 Milyon TL’nin
üzerinde tasarruf imkanları görünmektedir.
08.04.2015
8
 TÜBİTAK
TEYDEB
Destekli
“Ray
Profil
Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu
Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak
Amacıyla Yeni Bir Reküperatör ile Ekonomizer
Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması”
 Ray Profil HH Tav Fırını verimliliğinin artırılması
önerileri, bir Ar-Ge uygulama projesine dönüştürülmüş
ve TÜBİTAK’a sunulmuştur. Proje, yapılan yoğun
değerlendirmeler neticesinde TÜBİTAK tarafından,
hibe desteği almak üzere kabul edilmiştir.
08.04.2015
9
PROJE YATIRIM MALİYETİ VE GERİ ÖDEME SÜRESİ
Tasarrufun
Adı
Yapılacak Olan
Yatırım
Yatırımın
Maliyeti (USD)
Yatırımın
Maliyeti (TL)
Tasarruf Miktarı
(USD)
Tasarruf
Miktarı
(TL)
Yatırımın
Geri Ödeme
Süresi (Ay)
Fazla havanın
azaltılması+
Tufal kaybının
azaltılması
Hava-Yakıt oranı
online ölçüm sistemi
277.777
499.998,6
132.009+781.666,6
1.644.616
3,6
Sızıntı hava
kaybının
önlenmesi
Reküperatör
388.888,6
699.999,5
301.525
542.745
15,47
Ekonomizer
tesis edilmesi
Gaz-Su ekonomizeri
166.666,67
300.000
423.820
762.876
4,7
Hava perdesi tesisi +
Elektrik maliyeti
23.750+35700
107.010
5.675 + 75.000
145.215
8,8
TOPLAM
892.782,27
1.607.008
1.719.695,6
3.095.452
6,2
Hava perdesi
tesisi ısıl
kazanç +
Bakım onarım
Yukarıda belirtilen yatırımın yaklaşık 600.000 TL’si TÜBİTAK TEYDEB’den
sağlanmış olup, KARDEMİR tarafından yapılan yatırım yaklaşık 1.000.000 TL
olup bu durumda KARDEMİR için geri ödeme süresi yaklaşık 3 aydır.
Kompresör Soğutma Suyu Atık Isısı
Kullanımı
Kompresör soğutma suyundan açığa çıkan ısıyı atmosfere atmak yerine,
90-100˚C de sıcak su elde edilebilir!
08.04.2015
11
Toplam Kazanç
Kompresör Soğutma Suyu
Yatırım Maliyeti
:150.000 TL
Yıllık parasal tasarruf : 301.996 TL/yıl
Geri Ödeme Süresi
: 6 ay
Yatırım Türü
Yatırım Maliyeti
Isı pompası (Energy Recovery, 900 kW)
150.000 TL
TOPLAM
150.000 TL
Yıllık enerji kazancı (Kcal)
Yıllık
doğalgazeşdeğeri
yakıt tasarrufu
(Nm3)
Yıllık parasal
tasarruf
(TL/yıl)
Yatırım
maliyeti (TL)
Geri ödeme
süresi (ay)
5.082.000.000
603.993
301.996
150.000
6
08.04.2015
12
PROJE ADI: ELEKTRİK PANO ODALARI VE EĞİTİM MERKEZİNİN
ATIK ISI KAYNAKLI SICAK SU KULLANAN ABSORBSİYONLU
CHİLLER KULLANILARAK SOĞUTMA İHTİYACININ
KARŞILANMASI
08.04.2015
13
Projenin Tanımı
 Bir işletmede proses bacaları atık ısısından faydalanılarak




elektrik pano odaları ve eğitim merkezinin soğutma
ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.
Bu amaçla iki adet atık ısı kaynaklı sıcak su kullanan
absorbsiyonlu chiller sistemi kurulacak.
Sistemdeki soğuk su hatların yalıtılacak.
Soğutma kulesi tesis edilecek.
Soğutulması planlanan mahalle fancoil kurulumu
yapılacaktır.
08.04.2015
Kurulacak Sistemin Basit Geri Ödeme Süresi
Basit Geri Ödeme Süresi: İlk Yatırım Giderleri/ Yıllık Net Gelir
Basit Geri Ödeme Süresi: 1.127,316/ (608.000-30.070)
1.127,316 TL / 577.930 = 1.95 yıl
08.04.2015
EKSİK
PROJE
ADI:
GİDERİLMESİ
VE
ZAYIF
İZOLASYONLARIN
Tasarruf Potansiyeli Özet Tablosu
Tasarruf
Tasarrufun
Fueloil Eş.
Tasarruf
miktarı
CO2 Azalma
Miktarı
Tasarruf
miktarı
Yatırım
maliyeti (mlz
+ işçilik)
kWth
ton/yıl
TL/yıl
ton/yıl
TL/ay
TL
Ölçüm Yapılan Yer
Toplam
geri
ödeme
süresi
ay
A, B, C Kazanları
170,83
122,426
97.435,36
683,31
8.119,61
153.541,35
18,91
X, Y, Z SAHASI
974,84
765,007
608.848,98
4.269,81
50.737,41
779.661,70
15,37
1.145,67
899,063
706.284,34
4.953,11
58.857,03
933.203,05
Toplam
Isıl Güç Kaybı :
Mali tasarruf :
Yatırım maliyeti:
1.145 kWth
706.284TL/yıl
933.203 TL
YENİ YAYIN DUYURUSU
KİTAP ADI
SANAYİDE ENERJİ YÖNETİMİ VE
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
YAZAR
Prof. Dr. Durmuş KAYA
Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK
ISBN
978–605–5100–17–9
SAYFA SAYISI
538
EBAT
15,5*23,5 cm
KAĞIT
1. Hamur
KAPAK TASARIMI
Yunus Karaaslan
FİYATI
36,00 TL
DAĞITIM TARİHİ
25 Mart 2014
DAĞITIM
ALFA YAYIN DAĞITIM 0212 511 53 03
ARTI YAYIN DAĞITIM 0212 512 48 84
DAMGA (BETA) DAĞITIM 0212 528 13 20
FİNAL DAĞITIM 0212 604 10 00
UMUT DAĞITIM 0212 511 77 49
SEÇKİN YAYIN DAĞITIM 0312 435 30 30
SİYASAL DAĞITIM 0312 419 57 81
UMUTTEPE
YAYINLARI
08.04.2015
17
Kitaptaki konuların ana başlıkları:
 1. ENERJİ



















2. ENERJİ YÖNETİMİ
3. ENERJİ ETÜDÜ
4. ENERJİ VERİMLİLİĞİ
5. ENERJİ KİMLİK BELGESİ
6. ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMET SEKTÖRÜ
7. ÖLÇME TEKNİĞİ VE ÖLÇME ALETLERİ
8. YAKITLAR VE YANMA
9. KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
10. FIRINLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
11. POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
12. ELEKTRİK MOTORLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
13. BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE VERİMLİLİK
14. FANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
15. DEĞİŞKEN HIZLI SÜRÜCÜ UYGULAMALARI İLE ENERJİ TASARRUFU
16. ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU
17. ATIK ISI GERİ KAZANIMI
18. SU ISITMA-DAĞITMA-BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
19. AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
20. KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU
08.04.2015
18
TEŞEKKÜRLER…
08.04.2015
19