Regionale Verwijzingscommissie

Download Report

Transcript Regionale Verwijzingscommissie

RVC
Regionale
Verwijzingscommissie
kamer Rivierenland 25.08
3 November 2014
RVC kamer Tiel




Voorzitter:
Hanneke Floor
Leden:
Dick Bloemendal
Wilma Slaats
Secretaris: Jan van den Heuvel
Adm.:
Lia Lotterjouk
RVC
Functie:

Bepalen van:
 toelaatbaarheid tot PrO
 aangewezen zijn op LWOO
Taak:


Toetsen van de aanmelding aan de criteria
en wettelijke vereisten
Afgeven van beschikking
Aantal aanvragen per school 14-15
Gemiddelde achterstanden 14 -15
Leergebied
LWOO
PrO
Begrijpend lezen
38 %
59 %
Inzichtelijk rekenen
27 %
56 %
Spelling
30 %
46 %
Technisch lezen
32 %
51 %
Gebruikte IQ-testen 14-15
IQ-test
LWOO
PrO
Totaal 14-15
ADIT 2011
1
0
1
IVO Int. versie
2
0
2
NDT-2004
4
6
10
NIO 2004
255
36
291
SON-R 2011
8
2
10
WISC-III-2005
18
18
36
Gemiddeld IQ 2014-2015
LWOO
85
PrO
73
Aantal beschikkingen 25.08
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
LWOO
2012
PrO
NB
2013
Negatief
2014
Ingetrokken
Aanvraag 2014
Vereisten voor aanmelding RVC






Volledig ingevuld Aanmeldingsformulier
Onderwijskundig rapport Primair Onderwijs
Door deskundige getekend capaciteiten
profiel
Overzicht van leervorderingen
Bij IQ boven 90 profiel van SE-test(en) met
getekende conclusie van deskundige
Bij PrO ondertekende zienswijze van ouders
Aangescherpte criteria

NIO niet geschikt voor alle leerlingen


Grote achterstand begrijpend lezen en
zelfbeoordeling lijsten SE



Niveau PrO beter: WISC-III / NDT
DLE tussen 30 en 40 (motiveren)
DLE lager dan 30 (andere instrumenten gebruiken)
Leerjaar gerelateerde toetsen (o.a. CITO LOVS)


Discrepantie tussen DL van de toets en DLE van de
uitslag > 10 maanden → Doortoetsen
In ieder geval bij:


T-IQ in overgangsgebied
Strijdige scores op criteria
Procedure

Advies (PrO) of aanvulling op advies PO (LWOO)
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl


Aanmelding bij Voortgezet Onderwijs
Voortgezet Onderwijs:
 vraagt onderwijskundig rapport op
 doet zo nodig aanvullend onderzoek
 vult aanmeldingsformulier in

maakt dossier volledig
 meldt aan bij RVC
RVC geeft beschikking af aan VO
VO stelt ouders op de hoogte



(LDOS – digitaal - papier)
Criteria LWOO PrO
PrO
Capaciteiten
Leerachterstand in dle
55/60 - 75/80
50% of méér
75/80 – 90
25% tot 50%
91 - 120
25% tot 50%
+ S. E. problematiek
LWOO
Lijst van instrumenten

Jaarlijks gepubliceerd vóór oktober



www.cfi.nl
www.rvc-vo.nl
Instrumenten instroom LWOO en PrO



Capaciteiten
Leervorderingen
Sociaal emotionele problematiek
Leerachterstand

Vier leerdomeinen





Begrijpend lezen
Inzichtelijk rekenen
Technisch lezen
Spelling
Twee gebieden achterstand

Altijd combinatie met Begrijpend lezen of
Inzichtelijk rekenen
Sociaal Emotionele Problematiek

SE gebieden




Motivatieproblemen
Faalangst
Emotionele instabiliteit
Testen


Zelfbeoordelingsvragenlijsten
Observatielijsten