Voorlichting PO_LWOO_Pro_2013_2014

Download Report

Transcript Voorlichting PO_LWOO_Pro_2013_2014

Regionaal Samenwerkingsverband VO
MaxX (Praktijkonderwijs)
AOC Oost locatie Borculo
Het Assink Lyceum
Staring College
26 september 20131
OSO
[email protected]
2
Agendapunten
• RVC
•Tijdpad/procedure en accenten
bij de invulling OSO
• Verschil Pro en LWOO
• PrO/LWOO testdag
• Aanmelding rugzakleerlingen
en/of nieuwkomers
3
ALGEMENE INFORMATIE OVER PrO en LWOO:
Vereniging Regionale Verwijzingscommissies VO Landelijk
www.rvc-vo.nl
(voor brede algemene info en wettelijke regelingen)
of
Regionale Verwijzingscommissie Oost-Nederland
www.rvcvo-oostnederland.nl
(Ook telefonisch advies: vraag naar de heer dr. A. Verweij.)
4
Belangrijk!
De aanmelding van de niet-LWOO’ers voor 1 april
(“de grote groep”)
NB: Staring College 15 maart
Dit jaar via OSO of het oude schriftelijke
aanmeldingsformulier. Elke VO-school zorgt zelf
voor verspreiding naar de basisscholen.
5
Aanmelding LWOO-/PrO-traject
• Voor- en achternaam van de leerling
• BSN
• Geboortedatum naar het VO
6
Aanmelding LWOO-/PrO-traject
(vervolg)
• VO stuurt een bericht naar de basisschool
(digitaal) en vraagt om het dossier
7
E-mailadressen:
MaxX: [email protected]
Assink Lyceum:
[email protected]
[email protected]
Staring College
[email protected]
AOC Oost
[email protected]
8
Voor alle toetsen en tests geldt:
Gebruik alleen dit jaar toegestane toetsen. Zie
hiervoor
Staatscourant Nr. 24937 9 september 2013
op
www.swv-berkelland.nl onder formulieren
NB: TRF is niet meer toegestaan, dit wordt de SEV
(sociaal emotionele vragenlijst) wanneer je hem
nodig hebt, kan de ontvangende VO school hem
opsturen.
9
Verzoek
Gaat een leerling uiteindelijk naar een
andere VO-school dan waar hij is aangemeld
voor onderzoek, geef dit dan even door aan
de school waar het onderzoek is uitgevoerd.
Dit voorkomt “dubbele” aanmelding!
10
Verschil Pro en LWOO
• PrO werkt specifieker vanuit de
onderwijsbehoefte van de leerling. Je kunt
branche gerichte certificaten behalen.
• Leerlingen die LWOO op
basisberoepsgerichte of kader/theoretisch
gerichte leerweg volgen zijn gebonden aan
methode- en exameneisen.
11
Wanneer zeker aanmelden?
1. Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs.
2. Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBOinstroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van
een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of
meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen,
technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie
technisch lezen en spellen).
Relatieve leerachterstand = 1- (DLE/DL)
= 1- (40/53) = 0,25
= 1- (26/53) = 0,50
Relatieve leerachterstand:
* 0,25 tot 0,50 = LWOO
* 0,50 of groter = PrO
12
vervolg
3. Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan
de LWOO/PrO criteria voldoet, maar u vindt wel extra
zorg nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste
keren wel weer aan de criteria voldoet.
Met andere woorden: het niet continueren van
zorg brengt de oude situatie weer terug.
Beslissing LWOO of PrO:
-LOVS
-LWOO-/PrO-toets
-aanvullende gegevens
13
VREEMDELINGEN/NIEUWKOMERS
Bij een nieuwkomer die gerekend vanaf de datum
van aanmelding bij de RVC korter dan 2 jaar in
Nederland verblijft, mag worden uitgegaan van
een leerachterstand van 2 jaar op alle domeinen
(= 0,33 = LWOO).
Het is desondanks belangrijk uit te zoeken of
de leerling beter af is met VMBO+LWOO
of met Praktijkonderwijs. Dus toch toetsen
en nagaan wat het werkelijke didactisch niveau is!
14
Vervolgens kan pas na intelligentieonderzoek (NIO)
en onderzoek van het sociaal-emotioneel functioneren
(NPV-J) worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet.
Het voortgezet onderwijs laat dit onderzoek afnemen door
een testbureau en betaalt dit.
Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden
aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde
toch kans te maken op LWOO-toekenning. Het zal veelal gaan om
een Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV).
Het opgemaakte onderzoeksrapport wordt verstuurd naar
ouders en basisschool.
15
Tijdpad & procedure
seizoen 2014-2015
Zie ontvangen tijdpad & procedure!
• aanmelding via OSO vóór 1 december 2013;
(Ruim van tevoren naam, BSN, geboortedatum).
• testdag LWOO/PrO: 16 januari 2014
• mail Cito Leerlingrapport (incl. toetsresultaten
van medio groep 8) bij Citoscore 524 of lager
voor 15 maart 2014 + aanmelding “laatkomers”
•
woensdag
2 april 2014: testdag LWOO/PrO
16
Bijzondere omstandigheden
Leerlingen uit groep 7 die eenmaal
gedoubleerd zijn na groep 2 mogen, indien
ouders en school dat verstandig achten, de
basisschool verlaten. Ook zij dienen deel te
nemen aan een onderzoek i.v.m. LWOO of
PrO.
Het is zeer ongebruikelijk, maar het kan! Het
gaat dan (bijna) altijd om plaatsing in het PrO.
17
Leerlingen met speciale
ondersteuningsbehoeften
Wanneer er twijfel is of een leerling te plaatsen
op een reguliere VO school of VSO school OF
meerdere specifieke ondersteunings- en/of
onderwijsbehoeften heeft:
Zoek contact met de VO school van voorkeur
het liefst al in januari
18
www.swv-berkelland.nl (laatste schooljaar)
19